Cập nhật:  GMT+7
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT894buSxJFb4buFxJE64buQbeG7hVk64buAxJHDoOG7hTrhu5PDtOG7o23hu4VkOuG7k+G6ueG7gzrhu4Fl4bqn4buDOuG7hSDhu4U64buFxJE44buFOuG7gznhu5M64buTw6nDo8SRIy/EkSw9I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PSNl4buDZDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/ZcOD4bqx4buF4buT4bqxw7Q6xIPhu5PEkeG7meG7g+G6ozrEg8SRZcSD4bqxPzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOjw8KeG7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOih9feG7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8Oj4bu04bqjW2bhu4/EkeG7meG7k8SRZuG7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLi4hLi8sLCzEgyksOzsuLCnhu5MhKSko4buHPi3hu4fhu5ktw7Xhu5nhurHhu5MtLH07ey474bu04bq/4buPZD86W+G7h+G7k+G7sD/hu5LEkVvhu4XEkTrhu5Bt4buFWTrhu4DEkcOg4buFOuG7k8O04bujbeG7hWQ64buT4bq54buDOuG7gWXhuqfhu4M64buFIOG7hTrhu4XEkTjhu4U64buDOeG7kzrhu5PDqcOjxJE/OnRlxIPhu5PEkeG7sD88PCk/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD8ofX0/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPxJDhurFbxIM/PcSCZjow4buFxJE6xJHhu6PDsuG7hWQ6w6Phu5tbOsSRZiLhu4U64buH4buj4buZOsOjbeG7hTrhuqMxZjrhu5Hhu4k6LuG7sjrhu5PDtOG6peG7hTrhuq/hurtbOuG6oyLhu4U6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu5LEkVvhu4XEkTrhu5Bt4buFOuG6rzE6w6NnOuG7g+G7o1vhu7I64buD4bujWzrhu4du4buFOnUww7o6w7RbOmQ4w7o64buFZMOh4buPOuG7leG7hWThu7I64buH4budOsO14buZ4bq34buT4buyOuG7h+G7nTrhu4nhu4VkOuG7hyLhu4M64buTxJFl4bqp4buTOsSRIGU64bqv4bqn4buFOuG7k8Op4buFxJE64buDIOG7hWQ64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTpzIjrhu4Vkw6Hhu4864buTIOG7gzrhu5PEkW9lOuG7kyBlOuG7g2rhu5M64buR4buJOuG7k+G7mcO64bqn4buFOuG6r+G7o2/hu4VkOuG7k8O04bql4buFOuG6r+G6u1s64bqjIuG7hTrEkeG7mcO64bqp4buF4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PVMiZjrEkcSpZTosPDpkZW86KTs64buPxJHhu5Xhu5M64buFZCLDujosLC97OuG7kyBlOuG7ksO0IuG7hTrhu4Hhuqfhu5M6xJHDs+G7jzrhuq/hu6Nv4buFZDpkZVtmOuG7k8SR4buL4buFZDrhu4HEkeG7mTrhu5LDtCBlOkbhu4Vk4buyOnUxOsSQ4bujbeG7hWQ6w4Nh4buF4buyOlvhu4XEkTrhu4Thu7Thuq7hu7TDgzotOuG7kWXhu4XEkTrhu4Uy4buDOix9e3vDnTrDo+G7ozrhu5PDtOG7lTrhu5MgZTp1MTrEkOG7o23hu4VkOsODYeG7heG7sjrhu4ciOuG7hcSROOG7hTpzZeG6peG7hTrDujrhu5Phuqc6w6Phu5tbOuG7ksO04bujb+G7hWQ64buSxJDhu47hu5I6xJDhu6Nt4buFZDrDg2Hhu4U64bqvZTrDo+G7l+G7hWQ64buDauG7kzrhu4Vk4bujb2U64buBxJFdw6M64bqvMTrDo+G7iTrhu5Phurnhu4XEkTrhuq9lOsO14buZWzrhu5PDtCLhu4Xhu7I64buTw7Rm4buFZDrhu4HEkWU64bqvMTrDo2c64bqjZeG6q+G7hTrDozDhu4XEkTrhuqNdZuG7sjrEkcOh4buZOsO14buZMDpb4buFxJE6w4M64bqj4bq7OuG7heG7o27Dozrhu4fhu506w6Phu5nhu4nhu4U64buTw7Thu4tl4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hGRbw7o64buRW+G7mTrhu4HEkWU64buFxJHDoeG7hTrhuq/hu6PDs8OjOuG7k8SR4buL4buFZDrhu5Nl4buF4buyOuG7hzHhu4XEkTrhuq8gZjrEkeG7mcO64bqp4buF4buyOuG6olvhu4U6w6PEkeG6vTrEkeG7mcO6OuG7jsOD4buS4buSV+G7kuG7gMOD4buEOsSR4buZw7rhuqnhu4U64bqvMTrhu5PDtHDDozrhu5Nl4bqn4buPOnXhu5nhu4nhu4VkOsSRZeG6qeG7hTrhu5PDtOG7o2/hu4VkOsOjxJHhur064bqvIGY6w6Ndw6M64buHcMOjOuG7h+G7o8Oz4buFZDrhu5NrOsOjxJHhu5/Dozrhu5Phurnhu4M64buBZeG6p+G7gzrDo+G7n+G7mTrhu4Ug4buF4bu0OuG7kuG7mcO6OuG7hcSRZeG6peG7heG7sjrhuq/huqfhu4U64buTxJFvZTrhuq9l4bqr4buDOj5kZW864buFZCLDujosLi974buyOsSDZjrhu4Phu6NbOuG7h27hu4Xhu7I64buDcMOjOuG7heG7o27Dozrhu4fhu506xIM44buFZDrDo1tmOuG7heG6peG7hTpz4bqh4buFOsOjxJHhu6NbOuG7k+G6ueG7gzrhu5PEkTnDujrhu4Ug4buFOuG7hcSROOG7hTrhuqPhurs64buDOeG7kzrhu5PDqcOjxJHhu7Q6xJBl4bqp4buFOuG7hVvDuuG7sjrhuqJb4buFOsOjxJHhur06xJHhu5nDujrhu47Dg+G7kuG7klfhu5Lhu4DDg+G7hDrEkeG7mcO64bqp4buFOsOjxJHhur064bqvIGY64buHcMOjOuG7h+G7o8Oz4buFZDrDo+G7i+G7hWQ6W+G7heG7sjrDteG7mTjhu4U64buRcDrhu5Nl4bqn4buPOuG7k8ahw6M64buPxJHhu4llOsSRw7Phu486c25lOnUxOsSQ4bujbeG7hWQ6w4Nh4buFOnMiOsOjXcOjOnUxOmRlXeG7jzpkZVvhu4XEkTrDmuG6peG7hTrhu4Yx4buFZOG7sjrhu4bhu6Nt4buFZDrhu4TEkVs6cyI6w5rhuqXhu4U64buG4bujbeG7hWQ6xJHhu5nDujrhuq9q4buFZDrhu4dww6M64buH4bujw7Phu4VkOuG7j8SR4buJZTrEkcOz4buPOsSRbDrhu5PDtMOzOuG7k+G6ueG7gzrhu4Fl4bqn4buDOuG7hSDhu4U64buFxJE44buFOuG7gznhu5M64buTw6nDo8SR4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcOD4bud4buFZDrhu5PDtGbhu4VkOuG7hWQiw7o6LCwve+G7sjrhuqLDg8SQOuG7jsOD4buS4buSOlc64buS4buAw4Phu4Q6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhuqNb4buFOsSRIuG7hcSROnMy4buFOuG6ozDhu4U6c+G6rTpzZeG6qcOjOuG7k2Xhuqfhu4864buTxqHDozrDo8SR4bubOuG6r2rhu4VkOuG7n+G7hWQ64buPxJFnOnNuZTrhu4Phu6NbOuG7h27hu4U6xINl4bqp4buFOsO0auG7hWQ6w6PEkeG6vTrhuq8gZjrhuqJb4buFOsOjxJHhur06xJHhu5nDujrhu47EkWjhu4Vk4buyOsOjxJHhu4nhu4VkOuG7k8SRZeG6peG7hTrhu5NbZTpzIjrhu5Phurnhu4M64buBZeG6p+G7gzrDo+G7n+G7mTrhu4Ug4buFOsOjXcOjOnUx4buyOuG7k8SR4bq7OuG7k8O0OeG7hVk64buSw7Rm4buFZDrhuq9n4buyOuG6rzXDozrhuqNl4bqp4buTOsOjxJHhur064bqvIGY6w6Ndw6M6dTHhu7I64buTxJHhurs64buTw7Q54buFOuG7kzLhu4VkOsOj4bujb+G7hWQ6w6Nb4buFxJE6ZF3Do+G7sjrhu4Fl4bqr4buDOuG7kWZd4buT4buyOsSR4bujbuG7hWQ6xIPhuqHhu4U64buFZOG7o29lOnMiOuG7j8SR4bujbeG7hWQ64buTZeG6qeG7hTrDteG7mVs64buHIGU6w6Ndw6M64buFZGHhu4Phu7I64buTw7Qi4buF4buyOuG7gcSR4buZOnNww6M64bqv4bujb+G7hWQ6ZGVbZjrhu5PEkeG7i+G7hWQ64bqj4bq7OuG7hWTDoeG7j8OdOsOjM+G7gzrhuqNl4bqr4buFOsOjMOG7hcSROuG6o11m4buyOuG7k8SRcMOjOsSRZeG6qeG7hTrDo8SRM+G7hTrhuqNbw7Rl4bqxOnMiOuG6o+G7iTrhu5PDtMOpOuG7h3DDozrhu4fhu6PDs+G7hWQ6w6Nb4buFxJE6ZF3DozouKC8uKMSR4buyOuG7gWXhuqXhu4U6w7Xhu5nDuuG6p+G7kzrhu4HEkeG7i+G7hWQ6w6PEkWY64buFZOG7o29lOnMiOuG7j8SR4bujbeG7hWQ64buTZeG6qeG7hTrDteG7mVs64buHIGU64buTIGU6w6Ndw6M64bqvZeG6q+G7gzrhu5PDtCLhu4U64buFZOG7mcO6OsSRZeG6q+G7gzrhuq/huqs64bqvMOG7gzrhuqMwZjpb4buFOuG7k2Yi4buFOnPhuq064buTw6nhu4XEkTrhu4Mg4buFZDpzIjrhu5MiZTrhu5Ew4buFOsOjxJFmOuG7hWThu6NvZTrEgzjhu4Xhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/hu6nhu5nhu5PEkWbDtD89w5Xhu5k44buFOuG7hjjhu4MjL+G7jz0=

Quân Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điểm tựa nhân văn

Điểm tựa nhân văn
2022-08-12 09:12:00

baophutho.vn Là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, ít có cơ hội và điều kiện tham gia phát triển kinh tế, sự mặc cảm tự ti lớn..., những người...

Thực hiện bình đẳng giới ở Cẩm Khê

Thực hiện bình đẳng giới ở Cẩm Khê
2022-08-11 11:26:00

baophutho.vn Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cẩm Khê luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Chương trình quốc gia về bình...

Cảnh báo mưa lớn ngày và đêm 11/8

Cảnh báo mưa lớn ngày và đêm 11/8
2022-08-11 09:58:00

baophutho.vn Ngày 11/8, theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đã đi vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh...

Đổi mới hoạt động, đẩy mạnh thi đua

Đổi mới hoạt động, đẩy mạnh thi đua
2022-08-10 08:46:00

baophutho.vn Thời gian qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát tình hình ở cơ sở; chỉ đạo các...

Áo xanh xây dựng nông thôn mới

Áo xanh xây dựng nông thôn mới
2022-08-10 06:32:00

baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều phong trào,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long