Cập nhật:  GMT+7
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzEgirhu54+KuG7jOG6tWXhu4xDJkDEg+G7jMSC4bqjOknhu4zEguG6o+G7nHvhu4wq4bqvZeG7jComQOG6r+G7jMOyUD4l4buMVjnEg+G7jMOV4buaL+G7mEsvKsOVTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG7n1fhu5zhu67Dkkzhu6cl4bueZeG7jMOUw5Qv4buYw4zhu4xWMj4l4buM4busKj/hu4zhu6cl4bqvZT0+4buM4bul4bugPirhu4zDgzY+4buMLeG7jOG6tGXhu4xjJuG7tD7hu4xuxIJD4buMxIIsPirhu4zhurVlw4zhu4xuP+G7jMSDKuG6peG7jMSCKuG7nj4q4buM4bq1ZeG7jEMmQMSD4buMxILhuqM64buMVlHhu4zEg+G6o+G7nHvhu4wq4bqvZeG7jComQOG6r+G7jMOyUD4l4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xWUD4l4buMYybhu7Q+4buM4bus4buce+G7jMSD4bqvNCbhu4zEg+G6o+G7tD7hu4xWO+G7nOG7jOG7sOG7nj7hu4zEgyrhu54+KuG7jMOgKjHhu4xWOcSD4buMw5Xhu5ov4buY4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTEsmPCXhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSJm9XPsSDV+G6o8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOSZCbhu67EgypJ4buMw5Xhu5jGoOG7lsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buMw5Xhu47GoOG7jsOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buK4buw4buce8OgKuG6r8SDKnvhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5Thu5DDlMOVL8OVw5XDleG7rsOUw5Xhu5TDlOG7muG7kOG7jsSD4buW4buY4buS4buWKeG7mC164buS4buQ4buUxqDhu5rhu47hu47hu5jhu5Lhu5Dhu5Lhu5rhu44txqDhu5Dhu5jhu5zGoOG7iiHDoCXDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOSxIIq4buePirhu4zhurVl4buMQyZAxIPhu4zEguG6ozpJ4buMxILhuqPhu5x74buMKuG6r2Xhu4wqJkDhuq/hu4zDslA+JeG7jFY5xIPhu4zDleG7mi/hu5jDkuG7jGQm4buuxIMq4buGw5LDleG7mMag4buWw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5LDleG7jsag4buOw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkxuP+G7jMSDKuG6peG7jMSCKuG7nj4q4buM4bq1ZeG7jMSD4bqj4buce+G7jCrhuq9l4buMKiZA4bqv4buM4buW4buY4buMPlI84buMxIPhuq80JuG7jMOyUD4l4buM4busKnvhu4zDslA+JeG7jGMm4bu0PuG7jOG7nzLhu4zDsjo+KuG7jMO6KuG6r+G7tOG7jC3DslA+JeG7jOG7sDPhu4zDoCrhuqU4PiXhu4zhu6UmPirhu4zhu6cwPiVLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSC4bqj4bqp4bus4buMxIMm4bu2w6Dhu4xW4bu2PuG7jD4q4bue4buM4bqjJuG7tD4l4buM4bus4bui4bus4buMVlA+JeG7jGMm4bu0PuG7jOG7rOG7nHvhu4zEg+G6rzQm4buMVuG6pTnhu6zhu4w+KsavPuG7jOG7n+G6r2Xhu4wqJkDhuq/hu4zDslA+JeG7jOG7luG7juG7jD5SPOG7jGPhu57hu4zhu5bhu5jhu4w+Ujzhu4zEg+G6rzQm4buMw7JQPiXhu4zEgyrhuq8z4bus4buMw7JQPiXhu4zhu7Az4buM4bus4bui4bus4buMw6Aq4bqlOD4lw4zhu4zEkVFJ4buMQ+G7pD7hu4zDgCrhurHDjOG7jOG7oybhu5zhu4xv4buoPMOM4buMw7Ni4bqv4buMw7nhu6Thuq/DjOG7jOG7pSY+KuG7jOG7pzA+JeG7jGPhu57hu4zEgirhu5w+KuG7jMOyOj4qw4zhu4xWMj4l4buM4busKj/hu4zhu6cl4bqvZT0+4buM4bul4bugPirhu4zDgzY+4buMxIPhuqPhu6Q+4buMxIPhuqNdPiXhu4wlUz7hu4wq4bqvZeG7jComQOG6r+G7jGPhu57hu4zEg+G6o+G7nHvhu4zhu6wq4bqnPiXhu4w+KsavPuG7jOG7rCp74buM4bus4bui4bus4buMVlA+JeG7jGMm4bu0PuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMOV4buaw5Thu47DoMSRw43hu4wqVyYlKsSDSeG7jMOV4buOxqDhu47DoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7iuG7sOG7nHvDoCrhuq/Egyp74buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OU4buQw5TDlS/DlcOVw5Xhu67DlMOVw5TDleG7luG7mOG7mMSDw5Xhu5bhu5rhu5opw5UteuG7kuG7kOG7lMag4bua4buO4buU4buaxqDhu47hu5rDlcOULeG7mOG7jsOVw5Xhu5zhu4ohw6Alw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDksSCKuG7nj4q4buM4bq1ZeG7jEMmQMSD4buMxILhuqM6SeG7jMSC4bqj4buce+G7jCrhuq9l4buMKiZA4bqv4buMw7JQPiXhu4xWOcSD4buMw5Xhu5ov4buYw5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOSw5Xhu5rDlOG7jsOS4buMKlcmJSrEg+G7hsOSw5Xhu47GoOG7jsOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMbj/hu4zEgyrhuqXhu4zEgirhu54+KuG7jOG6tWXhu4zEg+G6o+G7nHvhu4wq4bqvZeG7jComQOG6r+G7jOG7luG7juG7jD5SPOG7jMSD4bqvNCbhu4zDslA+JeG7jOG7rCp74buMw7JQPiXhu4xjJuG7tD7hu4xDw6Lhu4zDgCpXPuG7jC3hu4zDslA+JeG7jOG7sDPhu4zDoCrhuqU4PiXhu4zDs2Lhuq/hu4zDueG7pOG6r0svw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMbyrhurHhu6zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xWUD4l4buMYybhu7Q+4buM4busfeG7jD4qJuG7uOG6r+G7jMOj4bqn4bus4buMKCoiV8OM4buMKeG6rzA+4buMKeG7nuG7jMSD4bumPOG7jCXhuqU2PiXhu4zDo+G7oj4l4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zEgyrhu7bhu4wqQOG7jOG7rHs+4buM4busKuG7ouG6r+G7jGPhu57hu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xWUD4l4buMYybhu7Q+4buMPnsm4buMxIMqV3vDjOG7jG4/4buMxIMq4bql4buMxIIq4buePirhu4zhurVl4buMKCrDmj4l4buMVjs+Kknhu4xDJkDhu6zhu4zEg+G6o+G7nHvhu4zEg1U+JeG7jOG7n+G6r2Xhu4wqJkDhuq/hu4zDslA+JeG7jFYxJuG7jGM3JuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jFZQPiXhu4xjJuG7tD7hu4wpUXvhu4zEgyrhu54+KuG7jMSDKiPhu4wqJkA+4buMw6Phuqnhu4wlKibhu4w+KsavPsOM4buMxIPhuqPhu6Q+4buMxIPhuqNdPiXhu4zhu6zhurXhu5zhu4zDslA+JeG7jGPhu57hu4w+KuG7pD7hu4zhu67hu6Q+4buMxIPhu5zhu4xWMSbhu4xjNybhu4zDo+G6qeG7jFZ9PiXhu4wlfcOg4buM4bus4bq14buc4buM4bus4bui4bus4buMVjI+JeG7jOG7rCo/4buMY+G7nnvhu4zDo+G6qeG7jD4lKiZAw6Dhu4xW4bum4bqv4buMxIPhuqPhu5w+KuG7jCUm4buePirhu4xWM+G7rOG7jCnGr8Og4buM4buu4bukPuG7jMSDM+G7rMOM4buMxJHhu6Rl4buM4buu4bqpPiXhu4xj4bue4buM4buwUHvhu4xjQOG7jMSCNOG7jOG6oeG6rzHhu6zhu4rhu4zDsuG7pGXhu4woKjA+JeG7jOG7rCos4buMKeG7nuG7jD4m4bu4POG7jMSD4bqp4buMKuG7nnvhu4zhu6zhurXhu5zhu4wlJuG7nOG7jFY6Pirhu4xWUD4l4buMYybhu7Q+4buMPOG7nuG7jOG7rFs+4buMKeG7nuG7jGMmPirhu4zhu67huqnhu4zhu6zhurXhu5zhu4zDslA+JeG7jOG7sDPhu4zEgirhu54+KuG7jMOgKjHhu4rhu4zDsjI+JeG7jOG7rCo/4buMKeG6peG6r+G7jMOp4buMw7JQPiXhu4zhu7Azw4zhu4zhu6wqPz4q4buM4bqh4bqvZeG7uD7hu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zDoCrhuqU4PiXDjOG7jMSRUeG7jMSD4bqj4bu0PuG7jFY74buc4buM4buw4buePuG7jMSDKuG7nj4q4buMw6AqMeG7jMSDJuG7tsOg4buMxIPhurPhu6zhu4zhu67hu54+KuG7jMOj4bqp4buM4bqh4bqv4bucPuG7jMSD4bukPOG7jD4qJuG7uOG6r+G7jCo2PuG7jD5i4buc4buMVuG7tj7hu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xWUD4l4buMYybhu7Q+4buM4bus4buce+G7jMSD4bqvNCbhu4xj4bue4buMxIMm4bu2w6Dhu4zEgyrhuq/hu4w+KmI+JeG7jMOp4buMKCbhu7Y+4buMVn0+JeG7jCV9w6Dhu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xWUD4l4buMYybhu7Q+4buMViPhu4zEkeG7pGXhu4zhu67huqk+JeG7jFY74buc4buMw6Aq4bqlNj4lw4zhu4zEgyrhu54+KuG7jMOgKjHhu4w+JeG7nmXhu4w8M8SD4buMw6Aq4buixIPhu4zEg+G6oyYjPuG7iksvw6BMS+G7sCl74busKOG6oeG6r3vEg1fhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSxIPhuqMm4busKuG7ruG7nD7DkkxLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzDszvDoOG7jMOV4buaL+G7mMOM4buMw7JQPiXhu4zhu7Az4buMxIMq4buePirhu4zDoCox4buMQyZAxIPhu4zEguG6ozrhu4zhu6x94buM4buQw5Thu5bhu4xWUD4l4buMYybhu7Q+4buMVuG6pTnhu6zhu4zEg+G6o+G7nHvhu4zEg1U+JeG7jOG7n+G6r2Xhu4wqJkDhuq/hu4zDslA+JcOM4buMxIPhuqN7PiXhu4xWfeG7jOG7rH3hu4zhu5Dhu47hu4xWUD4l4buMYybhu7Q+4buM4buU4buO4buMPlI84buMY+G7nuG7jOG7lOG7mOG7jD5SPOG7jMSD4bqvNCbhu4zDslA+JcON4buM4buU4buMVlA+JeG7jGMm4bu0PuG7jOG7luG7juG7jD5SPOG7jGPhu57hu4zhu5bhu5jhu4w+Ujzhu4zEg+G6rzQm4buMw7JQPiXhu4pLL8OgTEsv4buwKXvhu6wo4bqh4bqve8SDV0xLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhur/huq/Egyp74bqjw5JMxIIq4bqv4buMw4Aq4bqlNj4l4buM4oCT4buM4bulJj4q4buM4bqg4bqv4bucPiVLL8OgTA==

Thu Phương – Minh Quang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Công an tỉnh

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Công an tỉnh
2023-05-22 20:01:00

baophutho.vn ​Ngày 22/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Vòng Chung kết năm 2023. Đến dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban...

Thường xuyên bồi đắp tinh thần đoàn kết

Thường xuyên bồi đắp tinh thần đoàn kết
2023-05-18 07:17:00

baophutho.vn Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” và Người khẳng định, đoàn kết...

Những kẻ phản phúc

Những kẻ phản phúc
2023-05-17 13:56:00

baophutho.vn Ngày 12/5, TAND Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang (sinh năm 1961, cư trú tại quận Bình Thạnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long