Cập nhật:  GMT+7
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOBQOG7lCFN4bu4Nk06QChNOkDhu6IuRk3DoUDhuqHFqE3hu6jDmeG6q01h4buaLk3huqnDoFTDoU3huqfhu5ZN4bqpw6BUw6FNOkDDmcOgTTtTLEZNw6FAxIPhuqtNYeG7mi7DjC9AT+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw34buX4buq4buYxq9M4buKw4FAxINNw6HhurEyLuG7uE3huqtXw6BNxahVw6BNxajhu5TFqE3hu6jGoCNN4bumI+G7ssOgTS5Aw5ouTcavI8OdLk0sIsOhTcWo4buUxahATeG7qFXhuqtN4buoxINGTcWoQD0uQE3huqnhu5TFqEZNOkDhu5TFqEBNOMOg4buYLk3FqOG7lMWoTTpAKE06QOG7oi5GTeG6p+G6sTIu4bu4TSzhu57FqE3hu5ouQE1A4bqxNS7hu7hN4buoWC5NYeG7mi5N4bqpw6BUw6FGTcWoQFhN4bumI1guTeG6p+G7lk3DoSNXw6BNw6FAw6NNxajhu5TFqE1h4buaLk03QMOZLE3hu7gwRk07UyxNYeG7mi5N4bqn4buWTcOhQMSD4bqrTWHhu5ouR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN2rhu5g3w6EjIS5M4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTcOU4buOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buM4buO4buON+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8WoR+G7puG7mCE3QMOgw6FAIUfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTw5JP4buOL09PT8av4buMT07hu47Dk+G7jMOSw6HDleG7ksOUTztOLcOhw6HhuqnhuqcuLUAhIy0u4bu4QCMtw6FAw6Atw6FHPzfhu7hMTeG7mDvDoeG6ukzDgUDhu5QhTeG7uDZNOkAoTTpA4buiLkZNw6FA4bqhxahN4buow5nhuqtNYeG7mi5N4bqpw6BUw6FN4bqn4buWTeG6qcOgVMOhTTpAw5nDoE07UyxGTcOhQMSD4bqrTWHhu5ouTE3huq0jxq/DoUDhurpMw5Thu45OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzhu4zhu47hu45MTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7iuG7t8Og4buYLuG7uE3FqOG7mi5ATUAiI00u4bu4QCVHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKQeG7lC7hu7hNT8OSL+G7jEZNw4FAxINNw6HhurEyLuG7uE1qQD0uQE03QMSDTeG7tUDGoCxNcyMuQE1qQD0uQE3FqEDEg03DoTkkTeG7lyIjTS7hu7hAJU3DgUDEg03DoeG6sTIu4bu4TWpAPS5ATTdAxINNO+G7lixN4bqnI8OdxahN4bqnMiNN4buXI8OdN01AIiNN4bu4ME3huqfhu5ZNO1MsTWHhu5ou4buETeG7lyPDnTdNQCIjTcWoQFhN4bumI1guTeG6p+G7lk3huqnDoFTDoU06QMOZw6BNw6FAxIPhuqtNYeG7mi5N4buo4buyTcOhQOG7lCFN4bu4Nk06QChNOkDhu6IuRk3DoUDhuqHFqE3hu6jDmeG6q01h4buaLk3huqnDoFTDoUZN4bqpw6BUw6FNOkDDmcOgTTtTLEZNw6FAxIPhuqtNYeG7mi5Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKa+G6tU3hu5ciI00u4bu4QCVNxagoTeG7tUAoTcOBQMSDTcOh4bqxMi7hu7hNakA9LkBNN0DEg03DgTlVLk1y4bqxw6BN4bu3w6Dhu5gu4bu44buETcSpIk3DoTnhurE1LuG7uE3EqSJNdH0u4bu4TS7hu7hAI8OdN03huqfhu5ZN4bu1QOG7lMOhTcOhOSPhu7IuTS59LuG7uE3DoUB9Lk1yV01zIy5ATeG7lyHhu5gu4buETTvhu5wuQE3hu6jGoCFNxajhu5TFqE3hu6YiRk0u4bu44buWLkBGTcWoMU04w6Dhu5guTTsjVy5NOMOg4buYLuG7hE074bucLkBN4buoxqAhTeG7lyPDnTdNQCIjTeG7uDBN4bqn4buWTTtTLE1h4buaLkZN4buXI8OdN01AIiNNxahAWE3hu6YjWC5N4bqn4buWTeG6qcOgVMOhTTpAw5nDoE3DoUDEg+G6q01h4buaLk3huqfhu5ZNxajhu5TFqE3GryHhu5guQE0u4bu4QCPDnTdNYeG7mi5N4bqpw6BUw6FGTeG6qcOgVMOhTTpAw5nDoE07Uywtw6FAxIPhuqtNYeG7mi5Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4bu1QOG7lMOhTeG7piPhu7LDoE06QOG7mCNNLMagxahNQCIjTS7hu7hAJUZNw4FAxINNw6HhurEyLuG7uE1qQD0uQE03QMSDTeG7tUDGoCxNcyMuQE1qQD0uQE0uQFQuTSzGoC5ATS5A4bqlLuG7uE0u4buiLE04w6Dhu5hGTS7hu7jhu5YuQE3FqH0u4bu4TS7hu7hAI8OdN03FqEBYTeG7piNYLk3huqnDoFTDoU06QMOZw6BN4bu4MEZNO1MsTWHhu5ouTeG6p+G7lk0u4bu44buWLkBNw6FAxIPhuqtNYeG7mi5N4bqmI8Odw6FNdOG7mCxNO8OgfS5N4buo4bqxNMWoTTjDoOG7mC5Nw6FTLE03QOG7lMOhTcOhOSPhu7IuRk3DoTk1TcOhQOG7li5ATS7hu7jhu5YuQE1A4buWLuG7uE3FqChN4bu4I+G7lE3DoTklTeG6qcOgVMOhTTpAw5nDoE3FqEDEg0074bq1xahGTeG7qCPhu7IsTWHhu5Qu4bu4TcWoxIPhu5hNLuG7uOG7li5ATS59LuG7uE0u4bu4QCPDnTdN4bqn4buWTTvhu5ZNLCLDoU3DoTkhLuG7uE05VMOhTT3DoU0u4bu44buWLkBNQOG7li7hu7hN4buo4buqLE07xqAjTeG7uCPhu5RNw6E5JU3huqnDoFTDoU1hI1fDoE3FqOG7mCFNw6E5Vy5NT05Nw6HEkU3DgEFr4buETeG7qCgu4bu4TeG7uCg3TcOhIU07Mi5N4bqn4buWIU1h4bq1TTdA4buUw6FNw6E5I+G7si5NOiMuQE3DoVgt4bqp4bucTUAiI0ZN4bqpKOG7mE3hu6goI0ZN4bu4I+G7mixNLuG7uEDDqCFNxajEg+G7mE3hu6hUw6FNLuG6sTLFqE0uKCNNxahAw6Au4bu4TeG6p+G7lk1h4bq1TTdA4buUw6FNw6E5I+G7si5NxajEg+G7mE0u4bu44buWLkBNLn0u4bu4TS7hu7hAI8OdN00uKCNNOSNXLuG7uEfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4p04buiLE3Dk07Dk8OTRk3huqnDoFTDoU06QMOZw6BN4bu4ME3huqfhu5ZNO1MsTWHhu5ouTeG6sTLFqE3hu6jGoMOhTU/DlEZPTcOhxJFNw4BBa0ZN4bqn4bqxNMOhTcOSRuG7kMOKTTpYTUAhxqDFqEBN4buoWU054buY4buETS7hu7jhu5YuQE1A4buWLuG7uE0u4buW4bqrTcWo4bqvLuG7uE3hu6hQw6FNLMOjxahNw6EjV8OgTeG6qcOgVMOhTTpAw5nDoE0u4buiLE3Dk07Dk8OSTeG7qMagw6FNT8OURuG7jk3DocSRTcOAQWtHTXEjLE0u4bu4xqDFqEBN4bqpw6BUw6FNOkDDmcOgTcOhQMSD4bqrTWHhu5ouTS7hu6IsTcOTTsOTw5NN4buoxqDDoU1PT03DocSRTcOAQWtGTcOh4buiLuG7uE3Dk8OSRuG7kMOKTWEhTeG6pzIjTcWo4bqjLuG7uE06Y00u4buiLE3Dk07Dk09N4bqn4buWTcOh4buiLuG7uE3Dk8OTRsOTw4pNYSFN4bqnMiNNOlhNQCHGoMWoQE1J4buSTcOhxJFNw4BBa8ONRk3FqOG7mCFNLkBUw6FNw6HhurNNw6E54bqxMsWoTeG7qFguTS7hu5jhuqvhu4RNLMOjxahNw6EjV8OgTTpYTUAhxqDFqEBNLuG7oixNw5NOw5PDkk3FqMSD4buYTS7hu7jhu5YuQE074buWTTpAIeG7mi7hu7hNT05Nw6HEkU3DgEFrR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inThu7jhu5YuQE07Uywtw6FAxIPhuqtNYeG7mi5N4buo4bucTeG7qCgu4bu4TeG6p+G7mCNNw6E5KU074buWTSwiw6FN4buoIi7hu7hNO+G6tcWoTcOh4buiLuG7uE3DoTnhurE1LuG7uOG7hE3DocagIU3FqH0u4bu4TeG7oi5N4bqnI8OdxahNO+G7lixGTWEjLkBNOlhNxahAIU0u4bu44bqxMyNNxq9TLuG7hE3hu7goN003QFUuTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TS5ZLk06Iy5ATcOhWE3hu6gixahNO8OaN0ZNw6HhurVNxahAxINGTeG7uOG7ni5N4bqnMiNNxahAxINN4buoIi7hu7hGTcOhPcWoQE3FqOG6tcWoTUAiI00uQMOaN01hU8OgTTkiLuG7uEZNQCPDncOgTTjDoOG7mkfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4p04buiLE3Dk07Dk8OSRk1Aw5rDoE04w6Dhu5pNxajEg+G7mE3hu6jGoCNNxq8lxahATWp14bqmxqFrLU/hu5JN4bqn4bukLk3FqCkuTS5QLuG7uE0uWU3FqOG7mk3hu6YkLkBNxq8jw50uTcOhQFhN4bu4IzIjTeG6p+G7lk3DoTkhLuG7uE0u4bqxMsWoR01q4buUxahNw6FAJU3DoTnhurEzLuG7uE3huqnDoFTDoU06QMOZw6BNOzIuTcWoxIPhu5hN4bqmI8Odw6FNdOG7mCxN4bumJU3DoUDDoE1A4busN0dNasagLkBNw6E54buYLkBNxahAI1guTTvhurE0xahNxajhu5TFqE0u4bqxMsWoTTsyLk3DoSNYN03DocOjxahN4bu44buY4bqrTeG7uOG7nsOhR03hu5Uj4buUTcWo4buaTSwiw6FNYVtNLFDDoU1A4buWLuG7uE0u4bu4w6DhuqtXLk3huqfDmsOhTTsjw53DoEZN4bqp4buiLuG7uE3Gr1XDoE3hu6YjWC5N4buoIi7hu7hN4buaLkBNQOG6sTUu4bu4TeG7qFguTeG7qFXDoE3huqfhu5YhTWHhu5ouTeG6qcOgVMOhR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inRAI1nDoE0u4bqxMsWoTeG7qCNZw6BNxahAKi5ATcWoQD0uQE1h4buUxahATcOhI1kuTcOhw51NOkAjWC5N4bqmI8Odw6FNdOG7mCxNN0Dhu5ojTcOhQOG6tcWoTUAjw50uTcWoQD0uQE1h4buUxahATcOhI1kuTcOhw51NxahA4buexahNxahA4bueLkZNOiU3TcOhQDMjRk3FqEDEg03hu6giLuG7uEZNOyMuQE1AIcagw6FGTUAjw53DoE04w6Dhu5rhu4RN4bu44bueLk3huqcyI01A4buWI01AKeG7mE3hu7gj4bql4buYTcOhxJFN4bu4I+G7lE3huqfhu5ZNO+G7nCNNYcOgVMOhRk3hu7gj4bql4buYTcOh4buiLuG7uE3DoTnhurE1LuG7uE3huqfhu5ZNO8agLE03QOG7lMOh4oCmw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4HDoOG6q00uQCNXLkZNLkDhuqUu4bu4TcOhQOG7lC7hu7hN4buoVcOgTS7hu6IsTcOTTsOTw5JGTcOh4buiLuG7uE3DoTnhurE1LuG7uE3FqChN4bqpw6BNQOG6sTIu4bu4TcWoQMOaLE07xqAjR01y4bqv4bqrTTpYTcOSTcOhQOG7lC7hu7hN4buoVcOgTS7hu6IsTcOTTsOTw5JGTcOhIC7hu7hNOiMsTS7hu7jGoMWoQE3huqnDoFTDoUZNLkDDmjdNOkDDmcOgTS59LuG7uE07UyxNw6FAxIPhuqtNYeG7mi5N4bqxMsWoTeG7qMagw6FNw5NORsOVw5JNw6HEkU3DgEFrRk3hu7gj4buaLE1PT0bDk8OKTWEhTeG6pzIjTcWo4bqjLuG7uE06Y00u4buiLE0u4bu4IeG7lCNHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4E54bqxMsWoTcOhQOG6tcWoTcOhWE3DoTlXLkZN4buXIiNNLuG7uEAlTeG7qOG6sTTFqE3DoSBNxahA4bq3xahNLkDhu6AsTeG7qOG7lC5ATeG7uCPhu5RNQCPDnS5Nw6E5xqAu4bu4Rk3hu6hZTeG6qcOgVMOhTcWo4buUxahN4bu4I+G7miNNN0Dhu5Q3TcOhQOG7lCFN4bu4Nk06QChNOkDhu6IuRk3DoUDhuqHFqE3hu6jDmeG6q01h4buaLk3huqnDoFTDoUZNxahAWE3hu6YjWC5N4bqpw6BUw6FNOkDDmcOgTTtTLE1h4buaLkZNw6FAxIPhuqtNYeG7mi7hu4RN4bqnMiNNw6EjLkBNw6FAVS5N4buoXS7hu7hNQOG7li5ATcWo4bqjLuG7uE3GryHhu5guQE0u4bu4QCPDnTdGTcOhJCxNOeG7mE3FqOG7lMWoTeG7uCPhu5ojTTdA4buUN01A4buY4bqrRk3FqOG7lMWoQE074buWLE0sMiNGTcOhQD3FqEBN4bq3LuG7uE3huqcyI03DoSQuQE1AJC5ATcOhQCVNw6E54bqxMy7hu7hNw6E5IS7hu7hNLuG6sTLFqEZNOkDDoE3huqfhurXFqE3huqfhu5ZNw6FAWE3hu7gjMiNN4buo4buyTUAwTcOhOTRNxq8h4buYLkBNLuG7uEAjw503TeG6p+G6sTTDoU04w6Dhu5hNOkAoTTpA4buiLkZNw6FA4buUxahATcOhQOG6t8WoRk3DoUDhuqHFqE3hu6jDmeG6q01h4buaLk3huqnDoFTDoUZNxahAWE3hu6YjWC5GTeG6qcOgVMOhTTpAw5nDoE07Uywtw6FAxIPhuqtNYeG7mi5NN0Dhu5TDoU3DoTkj4buyLk3hu6ZZLk3huqfhuqUu4bu4Rk3hu6bhu5ohTeG7qOG7mixNw6EjV8OgTcav4bqjLuG7uE3DoTkhLuG7uE0u4bqxMsWoTeG6p+G7lk3hu6jhurHhu5hN4bu4I+G7lE3DoTklTeG6qcOgVMOhTTpAw5nDoE07Uywtw6FAxIPhuqtNYeG7mi5N4buoxqDDoU0sw6PFqE3DoSNXw6BN4buoWU054buYR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOBQMSDTcOh4bqxMi7hu7hN4bqrV8OgTcWoVcOgTcWo4buUxahN4buoxqAjTeG7piPhu7LDoE0uQMOaLk3GryPDnS5NLCLDoU3FqOG7lMWoQE3hu6hV4bqrTeG7qMSDRk3FqEA9LkBN4bqp4buUxahGTTpA4buUxahATTjDoOG7mC5Nxajhu5TFqE06QChNOkDhu6IuRk3huqfhurEyLuG7uE0s4buexahN4buaLkBNQOG6sTUu4bu4TeG7qFguTWHhu5ouTeG6qcOgVMOhRk3FqEBYTeG7piNYLk3huqfhu5ZNw6EjV8OgTcOhQMOjTcWo4buUxahNYeG7mi5NN0DDmSxN4bu4MEZNO1MsTWHhu5ouTeG6p+G7lk3DoUDEg+G6q01h4buaLuG7hE06Iy5ATS7hu7hAI8OdLE3huqfhu5ZN4bum4buWI01APMWoTcWoxIPhu5hNxajhu5TFqE0u4bu44buWLkBGTcavIeG7mC5ATS7hu7hAI8OdN03DoTkhLuG7uE3hurcu4bu4TTdAKE3huqfhu5ZN4bqn4bqxNMOhTTjDoOG7mE06QChNOkDhu6IuRk3huqfhurEyLuG7uE0s4buexajhu4RNxajhu5TFqE06Iy5ATS7hu7hAI8OdLEZNxajhu5TFqEBNO+G7lixNQOG7mOG6q03FqFUuTeG7qOG6sTTFqE0uQFMuTTkiLuG7uE3DoTkhLuG7uE3DoUAzI03hu7gj4buYLk3DoTIj4buETS5AI8OdLE3huqfDo0ZN4bu4I+G7miNNN0Dhu5Q3TcWoQMSDTeG6q1jDoE3FqFUuTcOhOSPhu7IuTTpA4buYI03FqFQ3TeG7puG7lMWoQE3FqOG6ry7hu7hNLkDhurFNO1PDoE3Gr+G7liNHR0fDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDgUDEg03DoeG6sTIu4bu4TeG6q1fDoE3FqFXDoE3DocOaN03DoTnDoC7hu7hNw6FA4buaIU07w6DDmi5GTS5Xw6BNOXtN4bqnVC5N4buoWUZNLkAjw50sTeG6p8OjRk3hu7gj4buaI003QOG7lDdN4bqn4buWTcOhOeG7lMWoQE0uQCPDnSxNxajEg+G7mE3DoeG6sy7hu7hN4bumIkZNLuG7uOG7li5ARk3FqDFNOMOg4buYLkZNxq8h4buYLkBNLuG7uEAjw503TeG7qOG7sk3DoUDhu5QhTeG7uDZNxajhu5TFqE06QChNOkDhu6IuRk3huqfhurEyLuG7uE0s4buexahGTcOhQOG6ocWoTeG7qMOZ4bqrTTdA4buUw6FNw6E5I+G7si5NLkDhu5guQEZN4bumWS5N4bqn4bqlLuG7uEZN4buoxqDDoU3FqOG7lMWoTSzDo8WoTcOhI1fDoE3hu6hZTTnhu5hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3QSHDoDnFqOG7qkzhu4p04bu4w6BdLk3DgcOB4bqo4bqmdMOMLzfhu4o=

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long