Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG7k+G7kE7hu6DhurDhurLhurDDjEPhurDhu6DhurzDjOG6sMOjZnNlxIMt4bqyQuG6sOG7iCXhu67DjOG6sMOMRMOM4buQ4bqw4bueKOG6sOG7tEXhu5LhurDhuqNFw4zhurDhu4fhu5JO4bu2w4Ev4buQ4bqyw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YxJHEqEPhu4rhuq7DgOG7j+G7k+G6r+G7k+G6sC3hurDhu5Phu5hQ4buQ4bqw4buIT1DhurDhurLhuqrhu5DhurBQw5TEkCjhurDhuqov4bqy4bq24buz4bqwc+G7ksOS4bu04bqw4buFQ+G7oOG6sMOU4buQ4buS4bqwUOG7kEdQ4bqw4bu04buQTuG7oOG6sOG6suG6sMOMQ+G6sOG7oOG6vMOM4bqww6Nmc2XEgy3hurJC4bqw4buIJeG7rsOM4bqww4xEw4zhu5DhurDhu54o4bqwUMOUQyjhurDhu7JD4bu24bqw4bui4buQ4buS4bqwUOG7kEdY4bqww4zDiVDhu5DhurDhu7RF4buS4bqw4bqjRcOM4bqw4buH4buSTuG7tuG7s+G6sFDhu4JQw5ThurDhu7TGr1DDlOG6sOG7suG7pOG6sMOMQ+G6sOG7oOG6vMOM4bqw4bu0ReG7kuG6sFAl4buww4zhurDhu7RD4bqw4bueTlDhurDhurLhu7XhurLhurbhurbhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7tcONQ1FY4buQ4bu24bu04buQUeG7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurbhuqThurYv4bqkQuG7iuG6pOG6skLhurbhuqjhurLhuqThu7ThurLhuqjDgsOC4bqo4bqm4bue4bqy4bu14bucWMOU4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Phu5DDmVDDlOG6sOG7tOG7klDhurAsw5PhurDDjEPhurDhu6DhurzDjOG6sMOjZnNlxIMt4bqyQuG6sOG7oOG7sOG7kuG6sMOMI+G6sOG7tOG7kOG7jOG6sFDhu5Al4bqw4buyQ+G7tnnDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOjW+G6sOG6o+G6qeG7hcSR4bqw4bqy4bu14bqy4bq24bq24bqw4bu54bqj4buF4bqy4bu14bqy4bq24bq2QXnhurDhu4VD4bug4buz4bqw4bq0QuG6sOG7tOG7tsav4buS4buz4bqww4xS4bqw4buI4buWQ+G6sMOM4buQxqDhurBW4bqwWOG7kCXhu6xQw5ThurDEkSVQw5ThurDhuq9FUeG7s+G6sOG7tOG7kOG7luG6sCHhurjhurDhuq/DmVDDlOG6sOG7k8Od4buSw5Phu7bhu7PhurDhu7TGoFDhu5DhurDDteG7tsOJUMOU4bqw4buF4buSUOG7kOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buFw5TEkCjhurDhurThuqwvQuG7s+G6sMONw5JQ4buQ4bqwUOG7kOG7glDhurDhu7Qm4bqw4buH4buSTlDhurDDjUNQw5ThurDhu4XDlEPhurBQ4buQR1jhurDDjMOJUOG7kOG6sOG7keG7glDhurDDjUMo4bqww6NGUOG6sOG7k+G7kOG7quG6sOG7tMOdTlDhurDDjOG7kOG7tihPUOG6sMONQyjhurDDtcSRQuG6pELhuqbhu7PhurDhu4gl4buuw4zhurDDjOG7kOG7tijhu4xQ4bqw4buIT1DhurDDjETDjOG7kOG6sOG7nijhurDhu7RHWOG6sOG7tMOd4bu2UMOU4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7gSnhurDhu7Thu7jDjOG6sCFE4bqw4buy4buSUOG7kOG6sCzhu5JOUOG6sOG7tMagUOG7kOG6sOG6o0XDjOG6sOG7h+G7kk7hu7bhurBQw5RDKOG6sOG7skPhu7bhurDhu6Lhu5Dhu5LhurBQ4buQR1jhurDDjMOJUOG7kOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4bqjw5JQ4buQ4bqwUOG7kOG7glDhurDDjFLhurDhu7Thu5JPWOG6sCHhu7jDjOG6sMOURlDhurAs4buw4buS4bqww4xEw4zhurDDjcOSUOG7kOG6sFDhu5Dhu4JQ4bqw4bqj4buF4bqy4bu14bq2QuG6pOG7s+G6sOG6o+G7heG6suG7teG6tkLhurLhu7PhurDhuqPhu4XhurLhu7XhurZC4bq04buz4bqw4bqj4buF4bqy4bu14bq2QsOC4bu1w4EvWMOA4buFw5TEkCjhurDhuqQv4bqy4bq24buz4bqww43DklDhu5DhurBQ4buQ4buCUOG6sMOMUuG6sOG7tMOd4buSw5Lhu7bhurDDjOG7kCpQw5ThurDhu7Lhu6Thu7Thu7PhurDhu5BR4buz4bqw4buIQ+G7tuG6sOG7kFRQw5ThurAsxJDhurDDlOG7ksOJ4bug4bqw4bui4buQKuG7tuG6sMOU4buSRMOM4bu14bqw4buBT+G7tOG6sFnhu7bDieG6sCFK4bu04bqwUMOU4buQ4buSw5Lhu6DhurDhu55GUOG6sOG6tOG6sFDDlMSQKOG6sOG6qC/hurLhurbhurDhu7RF4buS4bqwc+G7ksOSUOG6sOG7j0Phu7Lhu7TEqOG7tsOd4bqw4buT4buP4bu1xJHDo+G7g+G6sOG7iiXhu6pQw5ThurDhu7Thu5hQ4buQ4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7kVvDtC3Do1FzLeG6tOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAxJHhu5LDklDhurDhu7RF4buS4buz4bqww43DklDhu5DhurBQ4buQ4buCUOG6sOG7iENQw5ThurDhu4gl4buuw4zhurDDjETDjOG7kOG6sOG7nijhu7PhurDhu4jhu5LDk+G7tuG6sOG7tMOd4buW4bqw4bu0ReG7kuG6sOG6o8OSUOG7kOG6sCzhu5LDklDhurDhuq9D4bqw4bui4buQUUPhurDhu7TGoFDhu5DhurDhuqNFw4zhurDhu4fhu5JO4bu24bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4Xhu5Al4bqwLEco4buz4bqw4bu04buYUOG7kOG6sOG7iE9Q4bqw4bqy4bqq4buQ4bqwUMOUxJAo4bqw4bqqL+G6suG6tuG7s+G6sHPhu5LDkuG7tOG6sOG7hUPhu6DhurDDjFLhurDhu7TGr1DDlOG6sMOMxahQw5ThurDhurLhu7XhurLhurbhurbhurDDjEPhurDhu6DhurzDjOG6sMOjZnNlxIMt4bqyQuG7s+G6sOG7tMOdUVDDlOG6sOG7iFLhurDhuqThurZC4bqww4xD4bqwUOG7kOG7kuG7juG7oOG6sFDhu5BHWOG6sMOMw4lQ4buQ4bqw4buIJeG7rsOM4bqww4xEw4zhu5DhurDhu54o4bqwUMOUQyjDveG6sMOC4bqm4bqww4xD4bqw4bu0OuG6sCxRUMOU4bu1w4EvWMOA4buTxq9Qw5ThurDhu7Lhu6ThurBQw5Ql4bus4buS4bqw4bu04buST1jhurAh4bu4w4zhurDDlEZQ4bqwLMSQ4bqwUOG7kEdY4bqww4zDiVDhu5DhurDhu7Qm4bqwLEBQw5ThurDhu4rhu5bDjOG7kOG6sOG7iENQw5ThurDhu4gl4buuw4zhurDhu7Thu5DEqFHhurDhu4rDmuG7kuG6sOG7sirDjOG6sOG7ouG7kFXEqOG6sOG7ucOMRMOM4buQ4bqw4bueKEHhurDhu57EkOG6sOG6suG6pOG7teG6tOG6puG6tuG6sFDDlCXhu6zhu5Lhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7k+G7lFDhu5DhurDhu5Dhu5RQ4buQ4bqw4buI4buSw5Phu7bhurDhu7TDneG7lnnhurDhu5Phu5DEqFHhurDDjURR4bqww4xEUeG6sMOMPUPhurDhu5Phu5Lhu4zhu7bhurDDjUNQ4bqw4bqv4buSw5Phu7bhurDhu7TDneG7luG6sOG6o0NQ4bqww4zhu5DGoOG6sOG7iEVR4bqww7Xhu7bhu6TDjOG6sMOU4buSQ+G6sFjhu5BTUMOU4buz4bqww4zhu5Dhu6RQw5ThurDhu4rhu5bDjOG7kOG6sMOjZnNlxIMt4bqyQuG7s+G6sOG7suG7pOG6sMONw5JQ4buQ4bqwUOG7kOG7glDhurDDo2ZzZcSDLeG6skLhurDhu4gl4buuw4zhurDhu4jhu5LDk+G7tuG6sOG7tMOd4buW4bqw4bui4buQVeG7kuG6sOG7tEXhu5LhurBQJeG7sMOM4bqw4bu0Q+G6sOG7nsSQ4bqw4bqy4bu14bq24bq0w4Lhu7XDgS9Yw4DEkeG7ksOSUOG6sOG7tEXhu5Lhu7PhurDhu7Lhu6ThurDDjEPhurDhu4Lhu6DhurDhu7Thu5hQ4buQ4bqw4bueRlDhurDhurLhurAs4buw4buS4bqw4buRW8O04buRLcOjUXMt4bq04bqw4buexJDhurDhuqbhurDDjEPhu7XhurDhu5Hhu6ThurDDjEPhurDhu4Lhu6DhurDhu7Thu5hQ4buQ4bqw4bueRlDhurDhurThurDhu7TDnVbhurDhu55OUOG6sCzhu7Dhu5LhurDhu5Fbw7Thu5Etw6NRcy3hurThurDhu57EkOG6sOG6quG6sMOMQ+G7teG6sOG7keG7pOG6sMOMQ+G6sOG7guG7oOG6sOG7tOG7mFDhu5DhurDhu55GUOG6sMOC4bqw4bu0w51W4bqw4bueTlDhurAs4buw4buS4bqw4buRW8O04buRLcOjUXMt4bq04bqw4buexJDhurDhuqbhurDDjEPhu7XDgS9Yw4DDgVjDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rlhb4bu24bu04buQUcOd4bquw4DhuqNEUeG6sOG7j+G7kOG7uOG6sOG7k+G7kFThurDhu4jhu5LDklDhurDhu7Q64bqw4bu54bu0xq9Qw5ThurDhu5Dhu65YQcOBL1jDgA==

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia người Nga

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia người Nga
2020-10-01 06:42:12

PTĐT - Bản tin 6h ngày 1/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Liên bang Nga được cách ly ngay.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long