Cập nhật:  GMT+7
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLigJzhu5/hu6Is4bqoI+G7ouG7hsOZ4oCd4bqo4buc4buKIuG6qMOZ4buUKuG6qMOZ4buq4bue4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qCThu7Dhuqjhu6Thu5wmIuG7kOG7pOG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qOG7uOG6qCPhu6I74bqo4buke+G6ti/hu6JC4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buBw5LDik/huqzhurLigJzhu5/hu6Is4bqoI+G7ouG7hsOZ4oCd4bqo4buc4buKIuG6qMOZ4buUKuG6qMOZ4buq4bue4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qCThu7Dhuqjhu6Thu5wmIuG7kOG7pOG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qOG7uOG6qCPhu6I74bqo4buke+G6ti8j4bqy4bqlxajhuqgk4buIKuG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqgj4buiO+G6qOG7pHvhuqhO4buCw5nhuqgq4bui4buIIuG6qMOZ4buUKuG6qMOZ4buq4bue4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qCThu7Dhuqjhu6Thu5wmIuG7kOG7pOG6qOG7pOG7ouG7iuG7pMOD4bqo4buf4buiw5Lhu6bhuqhO4bq+TuG6qE7hu6ImIuG7kOG7pOG6qOG7nOG7nsOK4bqoJShO4bqoVeG7ouG7psOV4bqi4bqo4bqsKuG7oizhuqgj4bui4buGw5nhuqzhuqjDmuG7gOG6qE/hu6bhuqjhurjhuqjhu6Thu5wmIuG7kOG7pOG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qE8h4buy4bue4bqow5Phu4oiw4PhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqyQsOD4bqo4buf4bui4bue4buSJuG6qMOZ4bq+JuG6ti8j4bqy4buf4bui4bue4buSJuG6qMOZ4bq+JuG6qCXDlOG6qMOa4buAw5nhuqjhu5zhu57hu4LDmeG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qOG7olbhu6Thu5zhuqhOxKgm4bqoT0zhu6Thuqgq4buy4bue4bqoJSYi4bqo4buc4bue4buCw5nhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqhPIUDhu6Thu5zhuqhV4bui4bug4bqoTibhu6Thu5zhuqhO4buII+G6qE7hu6Lhu6bhuqhOw53huqgq4bui4buWw4PhuqjDreG7ouG7nuG6qE7hur5O4bqoTsOd4bqoPSbDiuG7pOG6ouG6qE1X4bqoI+G7okrhu6ThuqgqJOG7kOG7pOG6qE7DneG6qCrhu6Lhu5bhuqhV4bui4bus4buk4buc4bqow5Mh4bu2TuG6qE4m4buk4buc4bqoTuG7iCPhuqjDkyzhuqjhu6xdIuG6ouG6qE7DneG6qCrhu6Lhu5bhuqglw5ThuqhO4buCw5nhuqgq4bui4buIIuG6qMOZ4buUKuG6qMOZ4buq4buew4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLGoeG7ojvhuqjhu6R74bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqgq4bui4bu04bue4bqoVTDhuqjigJzDk8Oo4buk4bqow5Phu6rigJ3huqjhu6Lhu6ZJTuG6qCXDiibhuqgl4bue4buk4bui4bqow5Phu5gm4bqoTsWo4bqoKuG7ouG7luG6qMOZR07huqhN4buU4buk4bui4bqoKuG7ouG7nuG7kibhuqjDmeG6vibDg+G6qOG7ieG7nOG7puG7gOG7nuG6qCTDiuG6ouG6qCrhu6Lhu57hu5Im4bqoJUcq4bqi4bqofeG7nirDisOZ4bue4buk4bqow6JCQuG6qOG7ouG7pklO4bqofeG7nirDisOZ4bue4buk4bqow6JCQ+G6qE4u4buk4buc4bqo4buc4buKIuG6qCTDiuG6qCrhu6Lhu57hu5Im4bqow5nhur4mw4Phuqjhu4nhu5Im4bqoTeG7huG7pOG6qCrhu6Ih4bu04buk4buc4bqoXSYi4buQ4buk4bqoTuG7gsOZ4bqoKuG7ouG7iCLhuqjDmeG7lCrhuqjDmeG7quG7nuG6qH3hu4Dhuqgq4bum4buA4buk4bqoKuG7ouG7iuG7pOG6qMOZ4buIKuG6qMOaPE7huqLhuqhO4bui4buK4buk4bqoKsOKIuG6qOG7ouG7gOG7pOG6qMOa4buG4buk4bui4bqi4bqo4bui4bumw4rhuqjDmUcq4bqoTuG7osWo4buk4buc4bqow5lJKuG6qCrhu6JQ4bqo4buk4buQ4buk4bqoKuG7suG7nuG6qE3hu5Thu6Thu6Lhuqh94bue4buU4buk4bqoVeG7nuG7lsOZ4bqoKiTDiuG6qMOZ4bq+JsOD4bq2LyPhurLhu4nhu5Im4bqow5M/4buk4buc4bqoKuG7olDhuqgq4buuKuG6qOG7pOG7ouG7iCrhuqhN4buG4buk4bqo4buk4buQ4buk4bqoRuG7pOG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqgq4buiUSrhuqjDk+G7quG6qH3hu4Dhuqgkw4om4bqoTuG7ouG7iuG7pOG6qH1RKsOD4bqo4oCc4bqt4bq+4buk4bui4bqoTUoq4oCd4bqow5Mh4bu2TuG6qE7hu6Io4buk4buc4bqoKuG7ouG7nuG7kibhuqjDmeG6vibhuqgq4buiUOG6qCok4bum4buk4buc4bqofcav4buk4buc4bqoROG6quG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqLhuqgqJOG7nuG7lCbhuqhO4buiKOG7pOG7nOG6qMOZ4buUKuG6qMOZ4buq4bue4bqoTi7hu6Thu5zhuqglw5ThuqhN4bue4buS4buk4bqow5nhu4gqw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurJDw4Phuqjhuqfhu4gm4bqo4bui4bue4buUJuG6qCrhu57DmeG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqgq4buuKuG6ti8j4bqy4buJ4buSJuG6qCXDiibhuqhV4bui4bue4bqoT+G7qOG7pOG6qE/hu44j4bqo4buk4bui4buA4bqoTj7DiuG6ouG6qMOaw4rhu6bhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjhu6Thu5zhu6bhu4Dhu57huqh9IeG7tOG7pOG6qOG7osOKIuG6qMOa4bue4buQ4buk4bqoKjtO4bqow5rhu4DDmeG6qH3hu57hu5RO4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqgq4bui4bu04bue4bqo4buc4buew4rhu6ThuqhP4buA4bue4bqow5nhu4DhuqjDk1cq4bqo4buk4bui4bue4buQ4buk4bqoTuG7gsOZ4bqoKuG7ouG7iCLhuqjDmeG7lCrhuqjDmeG7quG7nuG6ouG6qFXhu57hu5Qq4bqoJShO4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhV4bui4bue4bqoKinhuqgqJCHhu7JO4bqow5Phu5Lhu6Thuqjhu6TDiiLhuqhO4buiIcOK4bqoTcOK4bum4bqo4buc4bue4bu04bqo4buk4buiIeG6qH1KIuG6qCrhu6JQ4bqo4buk4buQ4buk4bqoTkvhu6Thuqgq4buiSuG7pOG6ouG6qMOTxajhuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqow5rhu4DhuqhP4buIJuG6qOG7ouG7nuG7lCbhuqhOLMOK4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qCrhu57DmcOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4buf4buiw5Lhu6bhuqhO4bq+TuG6qE7hu6ImIuG7kOG7pOG6qOG7nOG7nsOK4bqofeG7mOG6qCUoTuG6qFXhu6Lhu6bDleG6qCPhu6I74bqo4buke+G6qE4sw4rhuqjhu5/hu5/huqjhu7Hhuqjhu6Lhu6hO4bqoKiRR4bqow5rhu57hu5Qm4bqo4bqt4buB4bqo4buJw5Jb4bux4bumJFXhuqLhuqgk4buIKuG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqgj4buiO+G6qOG7pHvhuqhV4bui4bus4buk4buc4bqoTeG7nuG7kirhuqgkSOG7pOG7nOG6qCrhu57DmeG6qOG7ouG7qOG6qMOTw4rhu6Thu5zhuqhOxajhuqjigJx94buI4buk4bqow5Phu5jigJ3Dg+G6qMah4bui4bq+KuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qH3hu4DhuqjDk+G7nuG7mCbhuqgqJFHhuqhVUSPhuqgq4bui4bu04bue4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qCrhu57DmeG6qMOZ4buGTuG7ouG6qCXDlOG6qOG7nOG7nj8j4bqo4buc4bue4buCw5nhuqhN4buyKuG6qE7hu4LDmeG6qOG7nOG7nuG6vk7huqjDmeG7lCrhuqjDmeG7quG7nsOD4bq2LyPhurJEw4PhuqjigJzhu4nhu5zhu6Lhu57hu5Thu6TigJ3huqhO4bui4buIKuG6qE7DiuG7msOS4bue4buk4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bql4buiP+G7pOG7nOG6qCrDiuG6qCrhu6Ih4bu04buk4buc4bqoTsWo4bqoKuG7osWo4bue4bqoPSbDkuG7pOG6qCbhu67hu6Thu5zhuqhO4buA4bqoI+G7ouG7kOG6ouG6qCok4buA4bqow5Phu5bhuqgqUuG7pOG7ouG6qCrhur7hu6bhuqLhuqjDmeG7nuG7pOG7ouG6qMOZTOG7pOG6qFXhu6Lhu57huqjDmuG7gMOZ4bqofeG7nuG7lE7Dg+G6qOG7ieG7oiHhu6Thu5zhuqjDk+G7ruG7nuG6qH3hu7Lhu57huqgj4buiO+G6qOG7pHvhuqLhuqjhu6Thu5Im4bqoTybhu6Thu5zhuqjhu6Thu4Yj4bqoPSbhur7huqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqoTsOK4buaw5Lhu57hu6Thuqglw5Thuqjhu5zhu4oi4bqoJMOK4bqoKuG6vk7huqhPO+G7pOG7nOG6qCohw53hu6Thu5zhuqgj4bui4buC4buk4bqi4bqow5rhu4DDmeG6qE7hu6Lhu6bhuqjhu6Lhu6jhuqhO4buCw5nhuqgq4bui4buIIuG6qMOZ4buUKuG6qMOZ4buq4bue4bqofeG7gOG6qE0mVuG7pOG6qOG7pOG7nCzDg+G6ti8j4bqy4buJ4buSJuG6qCrhu6Ih4bu04buk4buc4bqoXSYi4buQ4buk4bqoTsWo4bqoTuG7gsOZ4bqo4buc4bue4bq+TuG6qMOZ4buUKuG6qMOZ4buq4bue4bqoKuG7olDhuqgq4buuKuG6qOG7pOG7ouG7iCrhuqjDmuG7gOG6qOG7pOG7kOG7pOG6qOG7ouG7huG7pOG6qE7hu6Lhu5Lhuqgm4buu4buk4buc4bqoTuG7gOG6qCPhu6Lhu5DhuqLhuqgqJOG7gOG6qH3hu4DhuqhG4buk4bqo4bugKuG6qCXhu6zhuqhO4bus4bqow5rDisOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqyxJDDg+G6qOG6p1Hhuqgo4buk4buc4bqofeG7suG7nuG6qCrhu6IoTuG6qEbhu6ThurYvI+G6suG7n+G7ojxO4bqoI+G7okvDmeG6qE7FqOG6qCrhu6Lhu5bhuqhOJuG7pOG7nOG6qE7hu4gj4bqo4bukRuG7pOG7nOG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qE7hu6Lhu6bhuqhO4buiP+G7pOG7nOG6qCrDiuG6qOG7pOG7oiHhu6Thu5zhuqjhu6Thu5Im4bqoTsOd4bqoKuG7ouG7luG6qE1R4bqoT1Hhuqgo4buk4buc4bqofeG7suG7nuG6qCrhu6I8TuG6qCPhu6JLw5nhuqLhuqjDmeG7lCrhuqjDmeG7quG7nuG6qCXDlOG6qMOa4buA4bqoTeG7nuG7libhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqgl4buyw5nhuqjhu6Thu6Lhu4gqw4PhuqjGsFDhuqh9SiLhuqLhuqhV4bui4bue4bqoI+G7ouG6virhuqjhu6Lhu57hu5Thu6ThuqjDkz/hu6Thu5zhuqjhu6Thu5wmIuG7kOG7pOG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qCrhu6JQ4bqo4bui4buEIuG6qCok4bq+4buk4bui4bqoXcOKw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurJFw4Phuqjhu4nhu5zhur4i4bqoVeG7ouG7nuG6qOG7pOG7nCzhurYvI+G6suG7ieG7onvhu6Thu5zhuqgj4buiO+G6qOG7pHvhuqhN4buM4bum4bqoI+G7olDhuqjhu6Lhu6ZJTuG6qCrhu6Ipw4rhuqhO4buK4buk4bqoT8ag4bqo4buk4bucLOG6qOG7pOG7nOG6viLDg+G6qOG7ieG7nCzhuqjhu6Thu5zhur4i4bqoTsWo4bqoKuG7ouG7luG6qMOa4buAw5nhuqgkVuG7nuG6qMOa4bum4buG4buk4bqoTuG7oibhuqhVMOG6qOG7nOG7nuG7iE7huqjhu6Thu5ws4bqi4bqow5rhu4DDmeG6qE7hu6Lhu6bhuqhOw53huqgq4bui4buW4bqow5nhu5Qq4bqow5nhu6rhu57huqhV4bui4bus4buk4bqoTjrhu6Thu5zDg+G6qMah4buiO+G6qOG7pHvhuqgq4buiJldO4bqoKuG7oCPhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqo4buk4buAIuG6qOG7pOG7kOG7pOG6qOG7nOG7nuG7gsOZ4bqoTeG7jOG7puG6ouG6qE7DiuG7nuG6qCrhu6Im4buuTuG6ouG6qH0pw4rhuqjhu6Thu5ws4bqo4buk4buc4bum4buk4bqofSnDiuG6qOG7nOG7nuG7gsOZ4bqo4buk4bucJiLhuqhOw53huqjDk1cq4bqoPSYxw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLDicOD4bqoxrDhu57hu5DDmeG6qOG7pOG7ouG7nsagw5nhuqjhu6Lhu5Thuqgq4bue4buSKuG6qOG7pOG7nuG7lCbhurYvI+G6ssOiUeG6qH3hu57hu5DDmeG6qOG7pOG7ouG7nsagw5nhuqjhu6Lhu5Thuqgq4bue4buSKuG6qOG7pOG7nuG7lCbhuqhV4bui4bus4buk4buc4bqo4buk4bui4buIKuG6qCrhu6Lhu57hu5Iq4bqow5rhu4DhuqhdJuG7iCrhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqgl4buuKuG6qCop4buk4buc4bqoTsOd4buk4bqo4bui4bumSU7huqjDk+G7nuG6qCrhu57hu5Ym4bqoTSbhu64q4bqow5nhu4DhuqjDk8Od4buk4bqo4buc4bue4buC4buk4bqoTuG7olLhuqjDmuG7gOG6qE7hu4LDmeG6qOG7nOG7nuG6vk7huqjDmeG7lCrhuqjDmeG7quG7nsOD4bqo4bufJOG7puG7pOG7nOG6qCokIeG7tOG7pOG7nOG6qOG7ouG7tiPhuqjhu6Thu4Ai4bqi4bqoKuG7rirhuqjhu6Thu6Lhu4gq4bqow5rhu4DhuqjDk+G7nuG6qFXhu6Lhur7DmeG6qMOT4buW4bqow5Phu57hu5Ym4bqoKiRR4bqoKiThu57hu5Qq4bqow5Phu5bhuqLhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qH3Gr+G7pOG7nOG6qELhuqgqJsSo4buk4bqow5nhu5Qq4bqow5nhu6rhu57huqglw5ThuqgqPOG6qE3hu57hu5Lhu6ThuqjDmeG7iCrDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6uMOD4bqo4bql4buiKE7huqjhu6RG4buk4buc4bqoKiYi4buS4buk4bqo4buc4bue4bq+I+G6qCok4buG4buk4buc4bqoJSYi4bqoIuG7kibhurYvI+G6suG7ieG7kibhuqhOw53huqgq4bui4buW4bqoTeG7huG7pOG6qOKAnMOaIeG7tOG7nuG6qE3hu57hu5Lhu6Thu5zigJ3huqLhuqgq4buKw5nhuqgqJOG7huG7pOG7nOG6qE0mVuG7pOG6qE7hu6Lhur7hu6ThuqLhuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqow5rhu4DhuqhP4bum4bqoKiYi4buS4buk4bqo4buc4bue4bq+I+G6qCok4buG4buk4buc4bqow5PDiuG7pOG7nOG6qCUmIuG6qCLhu5Imw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu5/hu6LDkuG7puG6qCXhu67huqjDmuG7nuG7lCbhuqgq4bui4buu4buk4buc4bqoVeG7kOG6qCrhu4bhu57huqjhu4sz4bqi4bqoJcOKJuG6qComWOG7nuG6qMOJ4bqq4bqoTsWo4bqoVeG7ouG7puG7guG7pOG7nOG6qEPhuqrhu7fhuqgj4buiO+G6qOG7pHvhuqjDmeG7lCrhuqjDmeG7quG7nuG6qMOa4buA4bqoT+G7puG6qCThu67hu57huqjDmuG7puG7huG7pOG6qE7hu6IoTuG6qOG7pEbhu6Thu5zhuqgqJiLhu5Lhu6Thuqjhu5zhu57hur4j4bqoKiThu4bhu6Thu5zDg+G6qOG7nyYi4bqo4buk4bui4bue4buQ4buk4bqi4bqoJOG7iCrhuqjhu6Aq4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE3hu57hu5Iq4bqow5Phu57hu5gm4bqo4buk4buAIuG6qH3hu4DhuqhO4buiUuG6qFXhu6Lhu57huqgj4bui4bq+KuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qCTDiuG6ouG6qMOT4bue4buYJuG6qCokUeG6qE8oKuG6qMOT4bue4buWw5nhuqgq4buiUOG6qMOZ4buUKuG6qMOZ4buq4bue4bqow5nhu7Lhu57huqhO4bui4buIw5nhuqhPKCrDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6suG7n+G7osOS4bum4bqo4bqn4buK4buk4bqoKiThu6A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

Thắc mắc quanh chuyện “giã rượu”

Thắc mắc quanh chuyện “giã rượu”
2009-01-20 07:34:00

Có rất nhiều những mẹo vặt để hạn chế cơn say sau các cuộc vuinhưng có phải tất cả đều đem lại hiệu quả? Dưới đây là một vài lờikhuyên dành cho bạn.

Bí ẩn hiện tượng song sinh

Bí ẩn hiện tượng song sinh
2009-01-19 12:01:00

Cáccặp song sinh luôn có những mối liên hệ bí ẩn. Sợi dây liên kết giữa họcó thể mạnh mẽ hơn cả tình cảm vợ - chồng, mẹ - con hay cha - con. Mốiliên hệ này đã gây nhiều thắc...

7 thói quen dễ “béo tròn cối xay”

7 thói quen dễ “béo tròn cối xay”
2009-01-19 07:38:00

Giảm béo có nhiều cách nhưng thói quen ăn uống luôn là một mắtxích rất quan trọng. Những thói quen ăn uống không lành mạnh sau đây sẽkhiến bạn tăng cân nhanh đặc biệt trong...

3 loại vận động giảm cân lý tưởng trong mùa đông

3 loại vận động giảm cân lý tưởng trong mùa đông
2009-01-16 08:05:00

Tâm lý “ngại” vận động khi thời tiết lạnh gặp phải rất nhiều vấn đề về cân nặng cũng như sức khoẻ. Đừng quá lo lắng! Những loại vận động vừa đơn giản vừa hiệu quả dưới đây sẽ...

Đậu phụ: Ăn ít nhưng nên thường xuyên

Đậu phụ: Ăn ít nhưng nên thường xuyên
2009-01-15 14:03:00

Đậuphụ là là một trong những món ăn phổ biến bởi những tính năng ưu việt:dễ ăn, dễ tiêu hóa, nhiều dinh dưỡng, dễ chễ biến, giá thành rẻ...Ngoài ra, nếu ăn thường xuyên với số...

Chữa bệnh từ gạo nếp

Chữa bệnh từ gạo nếp
2009-01-15 13:17:00

Gạo nếp là loại lương thực quá quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên không phải ai cũng biết gạo nếp còn có tác dụng chữa bệnh.

Tiếng ồn làm tăng nguy cơ đột quỵ

Tiếng ồn làm tăng nguy cơ đột quỵ
2009-01-15 07:34:00

Những người sống trong các ngôi nhà mặt phố có nguy cơ mắc cácbệnh tim mạch, đột quỵ và huyết áp cao hơn so với những người sốngtrong ngõ hay khu vực yên tĩnh.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long