Cập nhật:  GMT+7
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqh0U1tFLjt9KuG7sFJFYuG7tkV0SFRF4buwUiE04bua4buwRTFIReG7qsOdVEUuO30k4buwUkVuUiE0UOG7sEV4IU3hu7BFY30k4buwUkXhu6hI4buqRTFU4buew5VFMeG7okU6IcON4buwReG7qDVFLkhUReG7sFIhNOG7muG7sEUxSEXhu6rDnVRFLjt9JOG7sFJFLjvhu5rhu7BF4buQw5lGReG7jkjhu7BFLuG7pOG7sFPhuqwvU+G6uOG6qOG6rC8/4bqo4bqsLkbhu47hu6jhu5JFLC404buo4buSw4DEkOG7qkY7UlThu7DhurDhuro/M0VGIS7hu6zEkOG6qOG6rC474bqo4bqsLsOU4bqo4bqsLy7DlOG6qOG6rC7DlOG6qOG6rC8uw5Thuqjhuqwuw5ThuqjhuqwvLsOU4bqo4bqsLsOU4bqo4bqsVOG7qlJFLDvDlcOAxJBTLi4/4bqwLy/hu45G4busP1MhLlPhu6zhurQx4buwL+G7rOG7qMOUw5RGLkYvMuG7kuG7jixULuG7ki8uVOG7sC0uIcOVLSwhLcavVOG7kuG7sC/hurjDicOJY2Zi4buC4bq44bq+4bq+YS/hurrDicOJ4buCL+G7hC/hurjhurhl4bq4YWZm4buEw4phZi/hurjhurrhurrhu4Lhu4Lhurjhurzhu4bhurrhu4Lhur7hu4bhu4JfLlThu7AuIcOV4bq0UlRRxJDhuqjhuqwvLsOU4bqo4bqsLy474bqo4bqsLjvhuqjhuqwuw5ThuqjhuqwvLsOU4bqo4bqsLsOU4bqo4bqsLy7DlOG6qOG6rC7DlOG6qOG6rC8uw5Thuqjhuqwuw5Thuqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjEkeG7tOG7sFJFw5VTVUVuUiE0UOG7sEV4IU3hu7BFY30k4buwUkUuSVRF4buOIeG7uFRF4buoSOG7qkUxVOG7nsOVRTE9VEXhu6jDjOG7sFNF4buQSeG7rEV1Ym5kRS7hu6Thu7BT4bq04bqsLy7DlOG6qOG6rC8uO+G6qOG6rC8uRuG7juG7qOG7kuG6qOG6rD/huqhwdG8tRW5SSDRF4buCLeG6uOG6uuG6skXhu5Dhu6xI4buwRcOVw53hu7BSRS5Hw5VFw5U+RkVi4bu2RXRIVEXhu7BSITThu5rhu7BFMUhF4buqw51URS47fSThu7BSRcOU4busRXRTW0UuO30q4buwUkVuUiE0UOG7sEV4IU3hu7BFY30k4buwUkXDlOG7jOG7sEXhu5BPIUXhu6hI4buqRTFU4buew5VFLklURS7hu6Thu7BTRS5GRTHhu6JFLsOa4buwU0VTw5rhu7BTRTohw43hu7BF4buoNUUuSFRF4buwUiE04bua4buwRTFIReG7qsOdVEUuO30k4buwUuG6tEV0VOG7nD9FMUhF4buoSOG7qkUxVOG7nsOVRTE9VEXhu5Dhu6xI4buwRcOV4buuReG7kOG7tOG7sFJFw5VTVUXEkUrhu7BSRcSRw5rhu7BTRXZ9JeG7sFJF4oCTRXR1duG6skVwU+G7rkVjUz5FLsOZw5VTRXVibmRFLuG7pOG7sFPhurJF4buow4zhu7BTReG7kEnhu6xF4buq4bu2LkUs4buyRSwq4bqyReG7sFJI4buwU0Xhu6hU4bua4buwRTohRuG7sOG6tOG6rC8/4bqo4bqsP+G6qGzDjOG7sFNF4buQSeG7rEVzKkV0bsSCbXRF4buQw4xF4buOR+G7rEXDlUfhu6xFLsOa4buwU0VTw5rhu7BTRS5TIsOVRVNU4bue4buwReG7sFNU4bue4buqRTE8RTohw43hu7BF4buoNUV0bsSCbXRFLjvhu5rhu7BF4buQw5lGReG7jkjhu7BFLuG7pOG7sFPhurRFblPDmuG7sEXDlVMh4buwUuG6skUuO+G7rOG7sFJFLlMkVEVSVEbhu7BFOiFG4bqyRcOVw53hu7BSRS5Hw5VFOiHDjeG7sEXhu6g1RXRuxIJtdEXhu5B9JcOVRcOVUyhFLjtX4buwUuG6skUu4buK4buwUkXDlX0k4buwUkUxPVRFMUZURS47VkUuU0bhu6pF4buqfSHhurJF4buQ4buiRTMhTi5Fw5U8RS5T4bugReG7kOG7oEXDlcOd4buwUkUuR8OVReG7sEg0RSpF4buQw5lGRT9TfSPhu7BSRcOV4buuReG7jn09w5VFw5VTITThu6Dhu7BF4buOVOG7nOG7sOG6tEV0O+G7muG7sEXhu4BF4buo4bum4buwU0UxIsOVReG7kH0lw5VFLjtU4bug4buwRcavU0ZURTE9VEXGr1Phu7JUReG7qH0l4buwUkXDlcOd4buwUkUxVOG7nsOVReG7qD3hu7BFw5Xhu65Fw5VTTi5F4buofSXhu7BS4bqyReG7kEc/RVvhu7BSRTThu5ohRcOVTyFFOiHDjeG7sEXhu6g1RS5IVEXhu7BSITThu5rhu7BF4buQTi7hurJF4buwfT3DleG6skXGr1Phu6xH4buwUkUsw43hu7DhurJFYnZtdEU/UzzDlUUxPEXDlUfDlUXDlCJFR+G7sEUsw43hu7BFMyFOLkXGr1Thu7BTRS7hu5zhurJF4buQw43hu6pF4buOw43hu6xF4buQJFRFLOG7suG7sFJF4buwU03hu7BFw5RN4buw4bqyRcOVR8OVRVPhu6xJLkXhu5Dhu7bhu7BSRTPDjEVT4bu2VEVS4buuP0U/U0/hu7BFP1NHLkUuO1Thu6Dhu7BFxq9U4buwU0Uu4bucRTPDjEVT4bu2VEUqReG7kMOZRkU/U30j4buwUuG6tEVo4bueRS5T4buy4buwUkUu4bu4RcOVU1vDlUXhu6hI4buqRcOVw53hu7BSRS5Hw5VFOiHDjeG7sEXhu6g1RW5TSEXhu7B9PcOVRTHhu6JFdG5tdEXDlE/hu7BF4buQfSXDlUXDlT7hu7BSRcOV4buyRTHhu6JFw5VTTi5FMUhF4buofSXhu7BS4bqyRcOVw41URcOVR8OVU0VTSOG7sFNFw5VTVeG7sFPhurJF4buwTeG7sFJFw5VG4busReG7sOG7iuG7sFJF4buoIsOV4bqyRVNU4bueIUU6IcONReG7qEjhu6pFMVThu57DleG6tEVtSsOVRcOUKUXhu5BJLkXhu5B9JcOVReG7sFMw4buwUkXGr+G7nC5FOiHDjUUuVcOVU0XDlSLDlUXhu7BTfeG7sFJFLjvhu6zhu7BSReG7qOG7puG7sFNFMSLDlUU6IcON4buwReG7qDVFdG5tdEXDlXvhu7BSRcOVVuG7sEXhu7BTVOG7oiFFMU7hu7BF4buQ4buiRVNJ4buwRcOVU+G7nEXhu7BTfUXhu6rDnVRFLjt9JOG7sFJFw5Xhu65F4buwI1RF4buOw5lFw51F4buwU1RQ4buqRcOVU31GReG7kH0lw5VFUlTDjVRFOiE04bucLuG6skUuVeG7sFNFM8OMRVPhu7ZURVPhu65GRTHhu6JFYnZtdEXDlVN9RkU74bu24buwUuG6tEVk4busRcavU+G7rkXGr1Phu4rhu7BFMeG7okUx4buy4buwReG7sOG7muG7sEXhu7BTVOG7oiFFw5XDneG7sFJFLsOa4buwU+G6skXDlCJFR+G7sEXGr1PDneG7sFJFLlMiw5VFU1Thu57hu7BF4buQKOG7sFJFLlThu5zhu7BF4buQ4bu2ReG7kOG7okU7RuG6tEVjw53hu7BSRS5Hw5VFZ3BtYkXDlVbhu7BFw5VTw5Phu6rhurZFLuG7uEXDlVNbw5VF4buO4bu2ReG7qkc0RTohw43hu7BF4buoNUUqRcOVR8OVRcOVTj9Fw5VW4buwRVNJ4buwRcOVU+G7nOG6tkXDlVN9RkUuU0jhu7BTReG7qMOTP0Ux4buK4buwRT9TVuG7sFJF4buQ4buK4buwUkXGrzVFcXNkxJFFw5VOP0VTITThu57hu7DhurZFxq9U4buwU0U/U1VFLlMiw5VFU1Thu57hu7BFw5VT4busReG7quG7ti5FLOG7skXhu7BTVOG7nuG7qkUxPEXDlVMhNOG7muG7sEXhu6rDneG7sEXGr1PDneG7sFJF4buQRz9FW+G7sFJFLlPhu5Lhu6xFNOG7miFFw5VPIeKApkXhu5Dhu6BFLuG7iuG7sFJFw5V9JOG7sFJFU+G7rEkuReG7kOG7tuG7sFJFw5U+RkXhu7BSSOG7sFNFLjvhu6zhu7BSRS5TJFRFUlRG4buwRS49VEXhu5B9JcOVRS7hu6xI4buwRcOUVOG7nuG7sEXDlcOd4buwUkUuR8OVRTohw43hu7BF4buoNUVuU0hF4buwfT3DlUUx4buiRXRuxIJtdOG6tEVrU0ZURS5TR8OV4bqyRSwgRcOUPOG7sFJFUyU/ReG7qDXhurJFLlThu5wuRcavVOG7nuG7quG6skVTVOG7niFFOiHDjUXhu7BSIeG7tOG7sEUuSFRF4buwUiE04bua4buwRTFIRWJ2bXThurJFP1M8w5VFMTxF4buQ4buIw5VF4buoIsOVRcOVU+G7rEUxVOG7nsOVRT9TRy5FLjtU4bug4buwRWt0LXhoReG7juG7ouG7sEUxMOG7sFLhurJFw5Thu6xF4buQ4buuRT9Tw41URcOVPuG7sFJFw5Xhu7LhurJFxq9U4bue4buwRS7hu6xI4buwReG7juG7tkXhu6pHNEU6IcON4buwReG7qDVFw5VHw5VFw5VOP+G6skXGr1PDneG7sFJF4buwUl3hu7BSReG7sE3hu7BSRcOVRuG7rEUuO8Oa4buwU0Xhu5Dhu7ZFw5VTITThu5rhu7BF4buqw53hu7BF4buwUlNU4bueP0UxPEXDlVPhu6xFw5VH4buwReG7juG7tuG6skVjY3Zj4bq04bqsP+G6qHBTRy5F4buOVOG7oCFFLklUReG7jiHhu7hUReG7qEjhu6pFMVThu57DleG6skXhu5Dhu7Thu7BSRcOVU1VFdFNbRS47fSrhu7BSReG7kEfhu7BTRVJUR0XDlUbhu6xF4buwUzDhu7BSRcav4bucLkU6IcONReG7kEkuReG7kH0lw5VFLjvhu6zhu7BSReG7qOG7puG7sFNFMSLDlUV0bm10RcOVPkZFLuG7pOG7sFNFLl1Fxq9TRlRFLlNHw5VFLuG7si5FLlThu6Lhu6pF4buw4buK4buwUkXhu6glVEUuU+G7nOG6skXDlVPhu6RFO0ZFU0nhu7BFw5VT4buc4bqyRS7hu7Thu7BFLklURS474bus4buwUkXDlcOd4buwUkUuR8OVReG7sEg04bq0RcSR4buyVEUxPVRF4buwU1Thu57hu6pFMTxFOiHDjeG7sEXhu6g1RW5TSEXhu7B9PcOVRXRubXRFLjvhu6zhu7BSRS5TJFRFUlRG4buwRS49VOG6skXhu5Dhu7Thu7BSRcOVU1VF4buwU07hu7BF4buqSeG7sFPhurJFLuG7pOG7sFNFw5VP4buwRTtIRSzhu6xHLkXDlcOd4buwUkUuR8OVRTohVEVT4busScOVU0Xhu5BOLkXhu5BGVEXhu6jhu7Thu7BSRVJT4buYP0UxPVRFOiE0RVPhu6xJw5VTRTNNNEXDlCLhu7BSReG7kMOdRS5Tw5lF4buQ4bugReG7kMON4buqReG7jsON4busRS5V4buwU0XGr1PDjUUuU1ThurRFY1M+ReG7kOG7tuG7sFJFU+G7rEjhu7BFLlNU4bue4buwRcOVw53hu7BSRS5Hw5VF4buQ4busReG7kEnDlUXhu47DjeG7sEXhu5Dhu7ThurJF4buow5M/RVPhu7RFLCNF4buQw5lGRcOVU1Xhu7BTRT9TPMOVRTE8RTFU4buew5VFLCBFw5Q84buwUkXhu5BOLuG6tEV4R8OVReG7kMOZ4buwU0XDlcOd4buwUkXhu47hu7JFUlRHReG7kE4uRT9Tw41URcOV4buuRcOVU1Thu5zhu7BF4buofSXDlUXhu6hNIUXDlEhU4bqyRS47fT3DlUXhu6rhu4guRTNNNEXDlCLhu7BSReG7qlvDlUVSVEdFxq9Tw53hu7BSReG7tEVJLuG6skVSTTRF4buQ4bu2LkXhu45U4buc4buw4bq2RTohRuG7sEUuTeG7qkXhu5Dhu5zhu7BFMVThu57DlUXhu5BOIUUuU08hRVJUR0Xhu5BOLuG6tkXDlVMoRTVFMU7hu7BF4buQ4buiRTtHw5VFLlPDjVRF4buQw51FLlPDmeG6skXDlVNOLkUuU8ONVEU0RS7hu5zhurJFxq9TRlRFLlNHw5VFLuG7si5FLkhUReG7sFIhNOG7muG7sEXGr1Phu6xH4buwUkUsw43hu7DigKbhuqw/4bqoxJHhu7JURTE9VEXhu7BTMOG7sFJFxq9U4buc4buwReG7sFJTw5lFw5U+RkUu4buk4buwU+G6skUx4buiReG7qOG7puG7sFNFMSLDlUU6IcON4buwReG7qDVFdG5tdOG6skVi4bu2RSzGoEUz4buS4buqRTPhu5guRTFIRVJUw41URTohNOG7nC5FLjvhu6zhu7BSRS5TJFRFUlRG4buwRSw94buqReG7sFNOLuG6tEVj4bq0YQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
2024-07-18 20:38:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long