Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tMSp4bui4buGIOG6qsOZ4buG4buk4bqqW+G7oOG7lk/huqom4bueKeG6qkThuqot4bqqw6wx4bqq4bue4buqPeG6qibhu54p4bqqQ8OJ4bqq4buH4bqpxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6qsOa4buexajhu4Dhuqrhu7Hhu6nhu4PhuqDhuqrhu6Hhu57hu4TFqOG6qsOZP0vhu6bhuqpP4buAT+G6qk7hu4DFqOG6qk/hu4DFqMOD4bqqJuG7tuG6qiYlUeG7puG7nuG6qk8u4bq+4bqqcOG6pcSp4bqt4bqqJlPhu6bhu57hurIv4bueQ+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3hu4fhu4zhur7Dk+G6qOG6tMSp4bui4buGIOG6qsOZ4buG4buk4bqqW+G7oOG7lk/huqom4bueKeG6qkThuqot4bqqw6wx4bqq4bue4buqPeG6qibhu54p4bqqQ8OJ4bqq4buH4bqpxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6qsOa4buexajhu4Dhuqrhu7Hhu6nhu4PhuqDhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7nuG7hMWo4bqqw5k/S+G7puG6qk/hu4BP4bqqTuG7gMWo4bqqT+G7gMWow4Phuqom4bu24bqqJiVR4bum4bue4bqqTy7hur7huqpw4bqlxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7h+G7jOG6vsOT4bqo4bq04bub4buhai3huqrEqeG7ouG7hiDhuqrDii1DRMOD4bqqw5ox4bqq4bue4buqPeG6qibhu54p4bqqQ8OJ4bqq4buH4bqpxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6qsOa4buexajhu4Dhuqrhu7Hhu6nhu4PhuqpOKOG7tE/huqoq4bq+4bum4bui4bqq4bum4bui4buGIOG6qsOZ4buG4buk4bqqW+G7oOG7lk/huqom4bueKeG6qkTEguG6quG6rSjhu7Thu6DhuqoqPuG6qk/hu54u4bqqJiVR4bqqTy7hur7huqrhu6Hhu54o4bu24bum4bui4bqqJiU+T+G6quG7h+G6qcSp4bqt4bqqJlPhu6bhu57Dg+G6qk/hu4BP4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqpO4bugxqA/4bqqJuG7oOG7mOG7puG6quG7nuG7huG7puG7nuG6qibhu57hu4TFqOG6qsOZP0vhu6bhuqom4buC4bug4bqq4bueWOG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qlvhu5ThuqpP4buAT+G6qk7hu4DFqOG6qk/hu4DFqMOD4bqqJuG7tuG6qiYlUeG7puG7nuG6qsOTxajhuqpw4bqlxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6qsOSRuG6qiYlUeG7puG7nuG6ouG6qibhu57hu4TFqOG6qsOZP0vhu6bhuqpb4buU4bqqT+G7gE/huqpO4buAxajhuqpP4buAxajhuqrDmuG7mCbhuqokP+G7hOG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qk8u4bq+4bqq4buh4bueKOG7tuG7puG7ouG6qiYlPk/huqrhu4fhuqnEqeG6rcOD4bqqT+G7gE/huqpO4bq+4bum4bqqTy7hur7huqrhu4fhuqnEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqqW+G7huG6qk7hu4DFqOG6qk/hu4DFqOG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qk8u4bq+4bqq4buhNcSp4bqtw4Phuqrhu6nDrOG7n8Sp4bqt4bqqJlPhu6bhu57EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqKiVP4bu14bqo4bueJiY94bqgLy9O4bq+xag94buePybhu57FqMSCW+G7pi/FqMOZw5PDk+G6vibhur4vXeG7jE4q4bugJuG7jC8m4bug4bumLSY/Ty0qPy3DmuG7oOG7jOG7pi9DQkLhuqfhur/huqXhurxDw4nDiTUvREJC4bq8L8OKL0ND4bqrQzXhuqvhurhF4bq/NUMvQ0RE4bq84bq8Q0PDikXhurrDikLhurhf4buH4bqtxKnhuq3EguG7ouG7oOG7nOG6qOG6quG6vsOZ4bug4bui4bum4bu14bqow5nhu4zhu5wm4bqo4bq04buhJcWo4bum4bui4bqqPeG7nuG7oOG7kuG7puG6quG7nuG7qj3huqomxajhu4bhu6bhuqom4buexqDhuqom4buC4bug4bqq4bueWOG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7osOD4bqqw5JG4bqqT8av4bqqQ8SQ4bqqMOG6qsOa4bug4buY4bum4bqqJuG7nuG7hMWo4bqqw5k/S+G7puG6qlvhu5ThuqpP4buAT+G6qk7hu4DFqOG6qk/hu4DFqMOD4bqqJuG7tuG6qiYlUeG7puG7nuG6qk8u4bq+4bqqcOG6pcSp4bqt4bqqJlPhu6bhu57huqpb4buG4bqqT+G7gE/huqpbxKjhu6bhuqrDkuG7lOG6qk4pT+G6qiI6T+G6quG7pOG7huG6qk974bqqJiXhu6DhuqokP+G6vuG7puG6qibhu4jhu6TEguG6quG7qeG7lOG6qk/hu7LhuqpO4buE4bumw4PhuqpP4buAT+G6qsOS4buC4bug4bqqTuG7oMagP+G6qibhu55W4bum4bui4bqq4bum4buexKgm4bqqT+G6vsWo4bqqW+G7tOG7oOG6qk7hu4DFqOG6qk/hu4DFqOG6qsOS4buA4bum4bue4bqq4bui4bug4buA4bqqJlHhu6bhu57huqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqWyzhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqoiRuG6quG7nljhu6Dhuqrhu6ZH4buk4bqqREJC4bq8w4Phuqo94bueKOG7suG7puG7ouG6quG7nijhu7Thu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqpbLOG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bug4bum4bue4bqqJuG7mOG6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6quG7pkfhu6ThuqpEQkLDiuG6qlvhu4bhuqomSz3huqomJT/hu6bhu6Lhuqo94bue4buI4bum4bqqJlBP4bue4bqqw5nhu4bhu6Thuqol4bus4bqq4bum4buiPyDhu5Lhu6bhuqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqpP4buAT+G6qk/hu55T4bqqJuG7oOG7kj/huqpP4bueLuG6qiDhu5g/4bqqW+G7lOG6quG7ouG7oOG7gOG6qiYlUuG6qirhu4Thu6bhuqoiP8SoJuG6quG7puG7ruG7puG7ouG6qsOZ4buI4buk4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPcOD4bqq4bui4bug4buA4bqqJiVS4bqqKuG7hOG7puG6qiI/xKgm4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpP4bueKOG6vuG6qsOS4buCJuG6qlvhu4bhuqrhu6RYJuG6qipW4bqqW8So4bum4bqqw5Lhu5Thuqpb4buU4bqqw5lU4bum4bue4bqqWz5P4bqqW0fhu6bhuqrhu57FqOG7gOG6qiJG4bqq4bueWOG7oMOD4bqqW+G7lOG6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqq4bueKOG7tOG7puG7ouG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qlss4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buY4bqqIkbhuqrhu55Y4bug4bqq4bumR+G7pOG6qkRCQsOKxILhuqrhuqfhu4BP4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqpO4bugxqA/4bqqTyHhu6bhu6LhuqpP4buexajhuqolSeG7puG7ouG6oOG6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDkuG7oOG7lD/huqrDmuG7oOG7luG7puG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bhuqpPLuG6vuG6quG7puG7lOG7puG6qsOa4bug4bum4bue4bqqJuG7mOG6quG7puG7nijhu6bhu6LhuqrDkyjhu7Thu6DhuqoqPuG6qsOZRuG7puG7nuG6qsOS4buCxajhuqpPLuG6vuG6quG7oVPhu6bhu57huqo/M8OD4bqq4buH4bqpxKnhuq3Dg+G6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqqJuG7oMavT+G6qsOSWOG6qiZH4bum4bui4bqqJiUoQOG7puG7ouG6qsOa4bug4bum4bue4bqqJuG7mOG6qltN4bum4bqqw5Lhu4Im4bqqQ0LDg+G6uuG7ueG6qlvhu4bhuqpPxq/huqpDxJAvQ8OK4bqqT+G7nlPhuqom4bug4buSP+G6qsOS4buCJuG6qlvhu4bhuqpbKOG7uCbhuqoqxajhuqpb4bu04bug4bqqw5rhu5jhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqrDmeG7huG6quG7pFgm4bqqKj7huqrhu6bDneG6qsOZPk/huqolxKgm4bqqw5nhu7Thu6bEguG6quG6qVfhu6bhu6Lhuqom4bue4bu24bug4bqq4bum4buSP+G6qsOZ4buS4bum4bqq4bukWCbhuqoqVuG6qiZX4bum4bqqJuG7guG7oOG6qk/hu7LhuqpO4buE4bum4bqq4bum4bueKOG6qiYz4bqqJiXhu6rhu6bhu6LhuqpP4buy4bqqT8SoP+G6qk8u4bq+4bqq4bum4buU4bum4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buY4bqqT+G7nijhur7huqrhu57hu7g94bqqw5kww4PhuqpP4bueKOG6vuG6qiXhu6zhuqoq4buE4bum4bqqPeG7nkzhu6TDg+G6qsOZVOG7puG7nuG6qls+T+G6qk/Gr+G6qibhu57hu5jhuqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqrhu6Thur7hu6bhu6LhuqomUOG7puG7nuG6qsOSWCbhuqo94bue4buA4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7puG7ruG7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3Dg+G6qk/hu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqW+G7huG6qsOTUk/hu57huqpbLMOD4bqqTlHhu6bhu57huqokP+G7iOG7puG6qibhu54/4bqq4bum4bueSz3huqpPLuG6vuG6qiZT4bum4bue4bqqJuG6vuG6qk/hu6jhu6bhuqom4buexKg94bqqKsWo4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4Thuqrhu6Yo4bu0T8OD4bqqJuG7nkvhu6ThuqpP4bueUOG6qirFqOG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqJlPhu6bhu57huqomJcWo4bum4bui4bqqWzvhu6bhu6Lhuqpb4buG4bqq4bukWCbhuqoqVuG6qiDhu5g/4bqqw5rhu47hu6ThuqpP4bueLuG6qiQ/4bq+4bum4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOS4bug4buUP+G6quG7nuG7huG7puG7nsOD4bqqT+G7nlPhuqrDkuG7gsWo4bqq4buk4buG4bqqw5Lhu4Dhu6bhu6Lhuqol4bq+4bqqT8av4bqqJuG7nsag4bqqw5rhu55IT+G6qj3hu54sT+G6qsOSKOG7uE/EguG6quG7i+G7oOG7kuG7puG6qiQ/4bq+4bum4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrhu6ZY4bug4bqqw5M/4bum4bui4bqq4bum4buGIMOD4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqpO4bugxqA/4bqqxKnhu6I/IOG7muG7puG6quG7qUfhu6bhuqrhuqUoQOG7oOG6quG6sOG6qcWo4bq+4bum4bqq4buHO+G7puG7ouG6tsOD4bqq4bqlO+G7oOG6quG7m+G7njpP4bqqw6zhu57hu4Dhu6bhu57huqrhurDhu6Hhu4jhu6bhuqrhu5/hu7Lhu6bhurbDg+G6qsSp4buiPyDhu5rhu6bhuqrhu6Hhu55S4bqqauG6vuG7puG7nuG6quG6sOG7h+G7guG6quG7h8Wo4buG4bq2w4PhuqrEqeG7oj8g4bua4bum4bqq4bupR+G7puG6qjXhu6bhuqrhurDhu6Hhu57hur7hu6bhu57huqrhu6Hhu54/M+G6tsSCxILEgsOS4buU4bqq4bum4bui4bueUuG6qk7hu5Lhu6bhuqpP4buC4bum4bue4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqWyzhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqpPSuG7puG6qsOS4buE4buk4bqqTuG7hMWo4bqq4bq+4bum4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qiJG4bqq4bueWOG7oMOD4bqqw5JX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qsOS4buU4bqq4bum4bui4bueUuG6qiZT4bum4bue4bqqT0rhu6bhuqrDkuG7gOG7puG7nuG6quG7ouG7oOG7gOG6qk/hu55Q4bum4bue4bqqIuG7gE/huqrDmeG7guG7oOG6quG7pFgm4bqqKlbhuqpP4bueU+G6qibhu6Dhu5I/4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buY4bqqLeG6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6qsOSxqDhuqom4buexKgg4bqqJeG7rOG6qibhu54+T+G6qiYl4buC4bum4bui4bqqTy7hur7huqomU+G7puG7nuG6qibhur7Dg+G6qiY84bqqw5LGr+G6qk/Gr+G6qk/hu4BP4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqPeG7nuG7gD3huqrDkko/4bqqJijhuqrhu57hu6Dhu5Y/4bqqJD/hu4ThuqpP4buAT+G6quG7puG7oj9X4bum4bqqw5k+T+G6ouG6qiLhu4zhu6Thuqoi4buOJuG6qirhu4g/4bqq4bue4buy4bum4bqqW+G7oOG7lk/huqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpP4buAT+G6qk/hu54o4buy4bum4bui4bqqJiVR4bum4bue4bqqJiXhu6rhu6bhu6LhuqrDkuG7oMag4buk4bqq4bum4bueKOG6qk/hu4gg4bqqT+G7nsOow4PhuqpP4buIIOG6qk4oQOG7oMOD4bqqT+G7nijhu7Lhu6bhu6LhuqomJVHhu6bhu57huqrDmSjhu7Lhu6bhu6Lhuqom4buePk/Dg+G6qibhu54/M+G6qirhu4Thu6bhuqpb4buG4bqqJiVX4bum4bui4bqqJTzhu6bhu6LEgsSCxILDg+G6qsOSw41P4bqqTuG7oOG7libhuqrDmeG7huG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qk/hu55T4bqqw5Lhu4LFqMOD4bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqq4bue4buG4bum4bue4bqqTy7hur7huqpw4bqlxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6qlvhu4bhuqpP4buAT+G6quG7puG7ouG7huG7puG7nuG6qsOZ4bug4buS4bum4bqqJD/hur7hu6bhuqLhuqpb4bug4buWT+G6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6qk/hu4BP4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqoq4buAT+G7nuG6quG7nsOd4bqqJiXhu7jhuqrDkko/4bqqJijDg+G6qsOSUuG7puG7nuG6quG7nijhu7Thu6bhu6LhuqrDksag4bqqT+G7nlPhuqrDkuG7gsWo4bqqT+G7nsWo4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7pkfhu6Thuqom4bug4buYPeG6qibhu57hu4zFqMSC4bqq4buhJcWo4bum4bui4bqqw5lU4bum4bue4bqqWz5P4bqqW0fhu6bhuqrhu57FqOG7gOG6qiJG4bqq4bueWOG7oMOD4bqqT+G7gE/huqrDkuG7guG7oOG6qk7hu6DGoD/huqrDkuG7lOG6quG7puG7ouG7nlLhuqrhu6bhu5I/4bqqJeG7rOG6qsOa4buYJuG6qiQ/4buE4bqqTz9YT+G6qltL4bum4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bqo4bue4bq+4bug4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqjhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bui4bug4buAxajhuqrDkyxPw4Phuqrhu6bhu5594bum4bui4bqq4bukw40m4bqqw5Io4bu4T8OD4bqq4bukw40m4bqq4bue4buC4bum4bqqT+G7nuG7mMOD4bqqw5rhu57Gr+G6qsOa4bueR+G7puG6qlvhu4bhuqpO4bug4buW4bum4bqqPeG7nuG7gD3huqom4bug4buYPeG6qiYsT+G6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qiQ/IOG7mCbhuqrDksag4bqqJuG7oOG7mD3huqomLE/huqrhu6bhu4jhu6bhu6LhuqpP4bq+xajhuqpP4buexKgm4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqw5Phu4Ig4bqqW+G7huG6quG7nuG7qk/huqLhuqrDklfhu6bhu6Lhuqom4bue4bu24bug4bqqIOG7kj/huqpPSj/huqrDkuG7gOG7puG7nuG6quG7ouG7oOG7gOG6qsOaNOG6qlvhu5ThuqomM+G6qsOZ4buW4bqq4bueWOG6quG7puG7ouG7nsOoxajDg+G6quG7pClP4bqq4bui4bug4buE4buk4bqqJjPhuqrDmeG7luG6quG7nljhuqrhu6bhu6Lhu57DqMWo4bqq4bqw4bum4buexKgm4bqqw5nhu4bhuqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqq4bukWCbhuqpOWOG6qj3hu55L4bum4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqw5Phu4jhu6bhuqpP4buo4bum4bqq4buiw4094bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bhuqpb4buG4bqqw5JX4bum4bui4bqqTuG7hsWo4bqqw5Phu4jhu6bhuqomWE/huqom4bue4bugxqA/4bqqKlbhuqpbO+G7puG7ouG6qirhu4g/4bqqWzvhu6bhu6Lhuqoi4bq+4bq24bqi4bqqW8So4bum4bqqw5Lhu5Thuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6DhuqokPyDhu5gm4bqqW+G7oOG7lk/huqrDmeG7huG7pOG6qlvhu4bhuqoiP8SoJuG6qsOa4bueTD/huqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqi4bqqJuG7nj5P4bqqJiXhu4Lhu6bhu6LhuqrDkuG7tuG7oOG6qipW4bum4bui4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG7puG7nuG7iOG7puG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpP4buAT+G6qsOa4bueP8OD4bqqTyzhu6ThuqpP4buu4bum4bui4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPcSCxILEguG6qsSpR+G7pOG6qkRCQuG6vOG6qibhu57hu6Dhu5Lhu6bhuqom4bq+4bugw4PhuqpORsWo4bqqw5kh4bqqIuG7hCDhuqol4bq+4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDk+G7oOG7luG7puG6qiVY4bum4buiw4PhuqpbSyDhuqomM+G6qsOZ4buW4bqqJuG7gOG7oOG6quG7puG7ouG7nsOoxajhuqpA4bqq4bukKU/huqrhu6bhu4bFqMSCxILEguG6sj3hurThu6nhu5Thuqo94bueKOG7suG7puG7ouG6quG7nijhu7Thu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqpbLOG6quG7pkfhu6ThuqpEQkLDisOD4bqqT+G7gE/huqrDkuG7guG7oOG6qk7hu6DGoD/huqrDkuG7lD/huqom4bueVuG7puG7ouG6quG7puG7nsSoJuG6quG7puG7nkvhu6bhuqrDklLhu6bhu57huqDhuqrEqUfhu6ThuqpEQkLDisOD4bqqJuG7gE/huqrDkljhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6qsOZ4buC4buk4bqqPeG7nuG7gCbhuqpb4buG4bqqKj8g4bqq4bui4bug4buE4buk4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buY4bqqJuG7nuG7mOG6quG7ouG7oOG7tOG7oOG6quG7pOG7tOG7oOG6quG7puG7osSo4buk4bqqKuG7iD/huqpb4buGxajhuqrhu6bhu5Thu6bhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qk/hu55T4bqqTy7hur7huqol4bug4buS4bum4bui4bqqJlPhu6bhu57huqom4bq+4bqqW1HhuqpbSyDhuqpb4bug4buWT+G6qj3hu57EqOG7puG6qsOSxKg/4bqqw5Lhu4Im4bqqJlZP4bqqw5JY4bqqJkfhu6bhu6LhuqomJShA4bum4bui4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buY4bqqJiXhu5Lhu6bhuqpDQ+G7ueG6qsOZ4buG4bqqJcSoJuG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bhuqrhu6bhu54o4bum4bui4bqqW03hu6bhuqo94bue4buE4bug4bqqT1bhuqrhu6JI4bum4bui4bqqw5Lhu4Im4bqqw5Io4bu4T+G6qlvhu4bhuqpP4buexajhuqolSeG7puG7ouG6quG7puG7mD/huqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qk/Gr+G6qio+4bqqT+G7nlPhuqrDkuG7gsWo4bqqJD8g4buYJuG6qsOZ4bug4buWJsOD4bqqKj7huqol4bq+4bqqJuG6viDhuqrDklfhu6bhu6LhuqpOWOG6qk8u4bq+4bqqT+G7hOG6quG7nuG7luG6qibhu55W4bum4bui4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqomJVLhuqom4bueUeG6qiZQ4bum4bue4bqqw5rhu57hu4Thuqom4bue4bug4bqqTy7hur7huqpP4buAT+G6qk/hu55T4bqqJuG7oOG7kj/huqrDmuG7mOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qsOSw40m4bqqJeG6vuG6qk/hu57FqOG6quG7pkfhu6ThuqpEQkLDiuG6qirhu5DhuqolxKgm4bqqw5rhu57Gr+G6qsOS4buCJuG6qsOSKOG7uE/EguG6quG7qVHhuqpbSyDhuqpP4buAT+G6qk/EqD3huqpP4buAT+G6quG7puG7ouG7huG7puG7nuG6qk/hu4BP4bqqJkrhu6bhu6LhuqrDmeG7tD3huqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqrDk+G7iOG7puG6qlvhu4bhuqpPWOG7puG7ouG6qsOSV+G7puG7ouG6qsOTxajhur7hu6bhu57huqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqT0rhu6bhuqrhu6bDneG6qsOZPk/huqokPyDhu5gm4bqqJuG7iOG7pOG6qk/hur7FqMOD4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bue4bq+4bug4bqqJlYm4bqqT+G7gE/huqpO4bug4buW4bum4bqqPeG7nuG7gD3huqrDmuG7oOG7lOG7pOG6qk/hu57hu5jhuqrDmeG7guG7pOG6qj3hu57hu4Amw4PhuqomSz3huqomJT/hu6bhu6Lhuqom4bue4buAxajhuqrhu6Ij4bqqw5rhu57Gr+G6qsOa4bueR+G7psOD4bqqWyjhu7Thu6bhu6Lhuqrhu6RIT8OD4bqqw5JMIOG6quG7pOG7guG7puG7nuG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qirhu4Thu6bhuqoiP8SoJsOD4bqqw5Lhu4Thu6ThuqpO4buExajhuqrhur7hu6bhuqoq4bug4bum4bue4bqqIkbhuqrhu55Y4bug4bqqW+G7huG6qiZH4bum4bui4bqqJiUoQOG7puG7ouG6qk7hu5Thu6bhuqpbfeG7puG7osSC4bqq4buh4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqomVibhuqpP4buAT+G6qk/hu54o4buy4bum4bui4bqqJiVR4bum4bue4bqqw5M+4bqq4buA4bum4bqqJiXhu6rhu6bhu6LhuqrDkuG7oMag4buk4bqqW+G7lOG6quG7puG7ruG7puG7ouG6qsOZ4buI4buk4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPcOD4bqqJuG7nj8z4bqqKuG7hOG7psOD4bqqJuG7gsWo4bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqqw5rhu6Dhu5bhu6bhuqom4bueP0vhu6bhuqrDmeG7uOG7oOG6qsOSxqDhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqq4bum4buu4bum4bui4bqqw5Phu4jhu6bhuqrDkuG7hOG7pOG6qk7hu4TFqOG6qsOSKOG7uE/huqrDmeG7uOG7oOG6quG7puG7nj9L4bum4bqqJjzhuqoq4buE4bum4bqqIj/EqCbhuqrhu6bhu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y9xILhuqrhuqfhu54u4bqqw5JY4bum4bui4bqqIuG7iCDhuqrDkz7hu6bhu6LhuqpP4buAT+G6qk7hu6Dhu5bhu6bhuqo94bue4buAPeG6qj3hu57hu6jhu6bhu6LDg+G6qk/hu55W4bum4bui4bqqTkbFqOG6qsOZIcOD4bqqKuG7gibhuqrDmUDhuqrDksSoJuG6ouG6qsOSTCDhuqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqpP4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqop4bum4bui4bqqw5Ms4bum4bui4bqqT+G7gE/huqrDmuG7mCbhuqokP+G7hOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7kuG7puG6qk8pP+G6qsOa4buexajhur7huqrhu57hu6pP4bqqW+G7hsWo4bqqKuG7hOG7puG6qiI/xKgmxILhuqrhu6FH4bum4bui4bqqTyjhu7bhu6bhu6Lhuqom4bueP+G6quG7njom4bqqT+G7gE/huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqrDkko/4bqqJijhuqpb4buGxajhuqpP4buAT+G6quG7puG7ouG7huG7puG7nsOD4bqqT+G7gE/huqrDmVThu6bhu57huqpbPk/huqpPxq/huqom4bug4buU4buk4bqq4bumR+G7puG7osOD4bqqT8av4bqqw5rhu57hu4Thuqrhu6ZH4bum4bui4bqqT+G7guG7puG7nuG6qiYl4bq+4bum4bue4bqqPeG7njvhuqrhu57hu7g94bqqW+G7tOG7oOG6qsOZ4bu44bug4bqqJuG7nuG7mOG6qk8u4bq+4bqqJlPhu6bhu57huqpb4buG4bqqT8av4bqqW+G6vuG7oOG6qiYl4buo4bqqw5JYJuG6qj3hu57hu4DhuqomJcWo4bum4bui4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buYxILEgsSC4bqyPeG6tOG7oSXhu5Lhu6bhuqpP4buy4bqqKkDhuqow4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqom4bue4bq+4buk4bqqw5k/S+G7puG6qk8u4bq+4bqqT+G7gE/huqrDkuG7guG7oOG6qk7hu6DGoD/Dg+G6quG7ruG7puG7ouG6qsSp4buiPyDhu5rhu6bhuqrhuqlR4bum4bue4bqq4bqnOk/huqot4bqq4buB4bug4buA4buk4bqqw5JWT+G6quG7n0DhuqrDrOG7mOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qi3huqrhuqlKP+G6qiYo4bqqW+G7huG6quG7ruG7puG7ouG6quG6pTvhu6Dhuqrhu4nhu6Dhu6bhu57huqrhuqfhu57hu4g/4bqqLeG6quG7geG7oOG7gOG7pOG6qsOSVk/huqrhu59A4bqq4buh4buG4bug4bqq4bqn4bueUOG7puG7nuG6qsOSRuG6qj3hu57hu4Am4bqqTuG7oMagP+G6qsOZ4buG4buk4bqqJeG7rOG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDmuG7mCbhuqokP+G7hOG6qsOS4buCJuG6qsOSKOG7uE/huqomJcWo4bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6qkRCQuG6vOG6qlvhu5Thuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqot4bqqIkbhuqrhu55Y4bugw4Phuqom4bueP+G6qk/hu57hu6Dhuqrhu6bhu6Lhu4jhu6bhuqoq4buAT+G7nsOD4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqT+G7gE/huqpP4bueUOG7puG7nuG6qirhu4BP4buew4PhuqpP4bue4buY4bqqw5JYw4Phuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5M+4bqqTuG7gMWo4bqqJlHhu6bhu57huqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6qibhu7Thu6Dhuqpb4buG4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqPeG7nuG7gD3huqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpP4buAT+G6qk/hu55T4bqqJuG7oOG7kj/huqrDmuG7mOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bug4bum4bue4bqqJuG7mOG6qi3huqoiRuG6quG7nljhu6Dhuqrhu6ZH4buk4bqqREJCw4rEguG6quG7oeG7nuG6viDhuqrhu6TDjSbhuqrDksWo4buG4bum4bqqT+G7ni7huqomxajhu4LhuqrDmjHhuqrhu57hu6o9w4Phuqrhu67hu6bhu6Lhuqrhu5vhu5474bum4bui4bqq4bupR+G7puG6quG7ocWo4buG4bum4bqqLeG6quG7m+G7nsav4bqq4bqn4bueLuG6qiZST+G7nuG6quG7h+G6qcSp4bqt4bqqJlPhu6bhu57huqrDkkbhuqo94bue4buAJuG6qk7hu6DGoD/huqomWeG7puG7ouG6quG7nuG7uD3huqpP4buAT+G6qjDhuqrDmuG7oOG7mOG7puG6qibhu57hu4TFqOG6qsOZP0vhu6bhuqom4buC4bug4bqq4bueWOG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7osSC4bqyPeG6tOG6pT9Z4bug4bqqT+G7nuG7oOG7lD/huqpPO+G7puG7ouG6quG7puG7ouG7hiDDg+G6qk/hu4BP4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqpO4bugxqA/4bqqJuG7oOG7mD3huqomLE/huqrDmeG7huG7pOG6qltP4bug4buWT+G6qibhu4Lhu6Dhuqrhu55Y4bug4bqqJiUo4bu24bum4buiw4Phuqrhu6bhu6Lhu57hu4zhuqpw4bqlxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6qsOS4buqT+G6qk/hu4BP4bqqJuG7tuG6qiYlUeG7puG7nuG6qlvhu4bhuqpO4buAxajhuqpP4buAxajhuqom4bueTOG7pOG6qiYl4bq+4bqqTy7hur7huqpP4buAT+G6qk7hur7hu6bhuqrhu4fhuqnEqeG6reG6qiZT4bum4buexILhurIvPeG6tOG6sj3hurTEqeG7ouG7hiDhuqrhu6Thur7hu6DhuqpDQi1DRMOD4bqqT+G7gE/huqrDkuG7guG7oOG6qk7hu6DGoD/huqom4bug4buYPeG6qiYsT+G6quG7nuG7qj3huqo94bue4bug4buS4bum4bqqJsWo4buG4bum4bqqJuG7nsagw4Phuqom4bue4buExajhuqrDmT9L4bum4bqqT+G7gE/huqpO4buAxajhuqpP4buAxajDg+G6qibhu7bhuqomJVHhu6bhu57huqpPLuG6vuG6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqi4bqqTko/4bqqw5rhu6Dhu5bhu6bhuqomxajhu4bhu6bhuqrhu6ElKEDhu6bhu6LDg+G6quG7m+G7nsav4bqqTuG6vuG7psOD4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qlvhu6Dhu5Lhu6bhuqrhuqXhur7hu6bhuqpbR+G7puG6quG7nsWo4buA4bqqIkbhuqrhu55Y4bug4bqqTy7hur7huqrhu4fhuqnEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqqW+G7huG6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6qk/hu57EqCbhuqpbxKjhu6bDg+G6qiYl4buE4bqqw5nhu7bhu6DhuqpP4buexKgm4bqqW8So4bum4bqqW+G7huG6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qiYlUeG7puG7nsSC4bqq4bqp4bug4bum4bue4bqq4bupIQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long