Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZYkLhurJP4buj4buO4buSw4Hhu6PhuqDhu7dS4buj4bq+4bqq4bul4bq+4bqq4bujw4FI4bq+4bqo4buj4buO4bunw4Hhu6Phu45Ew4rhu6PhurpC4bqyw4rhu43hu6PDk8OVUuG7o+G7juG7tU/hu6PhuqrFqULhu6PDgUnhu47hu6PhurxCw4Lhu47hu6Phu4zDieG7ky/huqrhu6Hhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4Hhu49B4bul4buAT+G6qsOV4buO4bqq4buA4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Dhu6Fwcy9yw7nDgHLhu6FwcsO54buhceG7juG7oXV1w7pyw7rhurzhu6Hhu4/hurhP4bqo4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZNeG6qMWpUuG7o3ByL3Thu43hu6NA4bul4bq+4bujI+G6qkXhu6PhuqDGsOG7gOG7o3Phu6Fz4buN4buj4bqtw5V54bq+4buj4bq64bqqw5Xhu6Nw4buj4buO4buK4bujw4HhuqrGoMOB4buj4bqqw4xC4buj4bq+4bqo4bqqxJDhu6Phu47DkuG7nMOB4buj4buOw5VS4bqy4bq+4buj4buO4buK4bq+4bqo4buj4bq64bqy4buO4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6Mk4bq04buj4bun4bq+4buj4buORMOK4buj4bq6QuG6ssOK4buN4bujw5PDlVLhu6Phu47hu7VP4buj4bqqxalC4bujw4FJ4buO4buj4bq8QsOC4buO4buj4buMw4nhu6PDtCThurThu6Phu6fhur7hu6Phu6FwcXXhu5Hhu6Phu6DFqeG7oyThurThu6Phu6fhur7hu6NR4bunw4Hhu6PhuqDEkOG6vuG6quG7o+G6qsWpQuG7o8OBSeG7juG7o+G6vELDguG7juG7o+G7jMOJ4bujw4Hhu4Lhur7hu6Phu47huqpC4bqyw5Xhu6Phu47huqpI4bq+4bqo4buj4buOQuG6vuG7o8O0JOG6tOG7o+G7p+G6vuG7o+G7oXPhu5/hu5Hhu6PhuqhC4bulQuG7o+G6oOG7gMaw4bq+4bujcOG7n+G7oXEtcOG7n3Dhu5/hu6PDgeG7mOG7peG7o+G6rcOVeeG6vuG7o+G6uuG6qsOV4bujcOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZPeG7nOG7o+G7oMWp4bujw4HhuqpF4buj4bqgxrDhu4Dhu6PhuqrDjELhu6Phur7huqjhuqrEkOG7o8OB4buG4bujYuG6qkLhurLDleG7o+G7juG7lkrhur7huqjhu6Niw5Lhu7Phur7hu6M14bqo4buEw4Hhu6Niw5XDveG6vi3hu6Phuqfhuqrhu4bhu6Mj4bqqQ+G6vuG6quG7o+G7mFLhu6Phuq3DlXnhur7hu6PhurrhuqrDleG7jeG7o2LDkuG7lk3hur7huqjhu6NB4bul4bq+4bujI+G6qkXhu6PhuqDGsOG7gOG7o3Phu6Fz4buj4bqtw5V54bq+4buj4bq64bqqw5Xhu6Nw4buj4bugxanhu6PhuqDGsELhu6PDgELDguG6vuG7o+G6vOG7q+G6vuG6quG7o+G6oMaw4buA4buj4buD4bux4bq+4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o0Dhu6Xhur7hu6Mj4bqqReG7o+G6oMaw4buA4buj4bqtw5VJw4Hhu6PhuqhC4bul4bujc+G7oXPhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mSPhuqrhu5jhu6Phu47DkkThu6Phu47GsELhu6PhuqBC4bqkw4rhu6PDgeG7s8OV4buj4buOReG6vuG6quG7o+G6p+G6qsOU4bujYuG6quG7hOG7o8OB4buG4bujJMawQuG7o+G7juG7p+G7ozXhuqjDlVLhuqbhur7hu6M0QuG6vuG6quG7ozPhu4Dhur7huqgt4bujI+G6qkPhur7huqrhu6Phu5hS4bujQMOM4bujI+G6qkXhu6PhuqrDlVLhu6Phuq3DlXnhur7hu6Phu4zhu5zhu6Phu45F4bq+4bqq4buN4buj4bqn4bqq4buG4bujYsOS4buWTeG6vuG6qOG7o0Hhu6Xhur7hu6Ni4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o+G7jsOS4bucw4Hhu6NA4bul4bq+4bujw4HhuqpF4buj4bqgxrDhu4Dhu6Nz4buhc+G7o8OB4buY4bul4buj4buOReG6vuG6quG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OB4buPQeG7peG7gE/huqrDleG7juG6quG7gOG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9w4buhcHMvcsO5w4By4buhcHLDueG7oXHhu47hu6F1dcO6csO64bq8cOG7j+G6uE/huqjhu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5liw5Lhu4Dhur7huqjhu6PhuqhC4bulQuG7o+G6oOG7gMaw4bq+4bujcOG7n+G7oXEtcOG7n3Dhu5/hu43hu6PDgeG7p8OB4buj4bqgxKjhur7hu6Phu6DEkOG7o+G7juG6qsOVw4zDgeG7o+G6rcOVeeG6vuG7o+G6uuG6qsOV4buj4bqg4bur4buj4bqq4buAxanhur7hu6Phu47huqpCw4Lhur7hu6PDgOG7peG6vuG6quG7o+G7jOG7p8OB4bqq4buj4buhdOG7j8O6w7p14buj4bq8QsOC4buO4buj4buMw4nhu6PDgOG7gOG7o8OBxKjhu6PDk8OV4bul4bq+4buN4buj4bqgxKjhur7hu6Phu6DEkOG7jeG7o+G6oMSQ4bul4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4bujw5PDleG7qeG6vuG7o+G6vFPhu6PDk8OV4bul4bujw4Hhu6fDgeG7o+G7juG6qktC4buj4bq6VMOy4bujQeG7p+G7gOG7o8OB4bun4buA4bujw4HDvU/hu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G7juG6quG6ouG7gOG7o8OTw5VS4buj4bqgxJDhur7huqrhu6Phu6DFqeG7o+G7jkLhurJP4buj4bq+4bqq4bu14bq+4bujw4Dhu57hu6PhurxCw4LDleG7o8OA4bul4bq+4bqq4buj4buM4bunw4Hhuqrhu6PhurxCw4Lhu47hu6Phu4zDieG7o+G6oOG6pOG7o+G6usSQT+G7o+G7juG6qktC4buj4buOw5Lhu6Xhu6PDgcagw5Xhu6Phu47DkuG7qeG7o+G6vEtC4buN4bujw4HDleG6vuG6qOG7o8OBw71P4buj4buO4bqqSOG6vuG6qOG7o+G7jkLhur7hu6Phu6DhurThu6PhurxCw4Lhu47hu6Phu4zDieG7jeG7o8OKw4zhu6PhurxCw4Lhu47hu6Phu4zDieG7o8Oy4buj4buO4buK4bujw4HhuqrGoMOB4buj4buO4bu1T+G7o+G6qsOVw73hur7hu6PDgeG6quG7gOG7o+G6qsSo4bq+4bujw7rhu4/hu5/hu5/hu5/hu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o+G7oELhurbhur7hu6Phu6DhurThu6PDgUjhur7huqjhu6Phu47hu6fDgeG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7juG7p8OB4buj4bq84bu1T+G7o0Hhu6nhur7hu6PhuqDDjeG7o+G7jkTDiuG7o+G6ukLhurLDiuG7jeG7o8OTw5VS4buj4buO4bu1T+G7o+G6qsWpQuG7o8OBSeG7juG7o+G6vELDguG7juG7o+G7jMOJ4buP4bujYsOSQuG6pOG6vuG7o+G6uuG6quG7pULhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o+G7jknhu47hu6Phu6BCw4LDgeG7o+G6uuG6quG7pULhu6Phu47huqrhu6fDgeG7jeG7o+G7jsOS4bul4bujw4HGoMOV4bujT+G6quG7s+G6vuG7o8OK4bq0w4rhu6PDgOG7nuG7o+G6vELDgsOV4buj4bqoQuG7qULhu6PDiuG7q+G7o+G6ulPhu6PhuqpCw4LDleG7jeG7o0/huqpC4bq24bq+4buj4bqqQsOCw5Xhu6PDk8OVeeG6vuG7o+G6oMOMQuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujw4HhuqpC4bqy4bq+4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqrDsuG7o8OA4bue4buj4bq8QsOCw5Xhu6PhuqrDjeG7o+G7jMSo4buN4bujw4Dhu6Xhur7huqrhu6Phu4zhu6fDgeG6quG7o+G6vELDguG7juG7o+G7jMOJ4bujw4Dhu4Dhu6NAw4zhu6Phuq3DlUnDgeG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu6PDgcOV4bq+4bqo4bujw4HDvU/hu43hu6PhurrEkE/hu6Phu47huqpLQuG7o+G7jkLhurJP4buj4bq+4bqq4bu14bq+4buj4bugxanhu6Phu47DkuG7qeG7o+G6vEtC4buj4bqqxKjhur7hu6Phu6Hhu4/hu5/hu5/hu5/hu6Phurzhu5ZM4buO4buj4bqgxKjhur7hu6Phu47huqrhu5bhu6PDgeG6quG7gOG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4buj4buO4bqqeeG6vuG7o+G6vuG6qnnhur7hu6PhurxCw4Lhu47hu6Phu4zDieG7o+G7juG6qkjhur7huqjhu6Phu45C4bq+4buj4bug4bq04buj4bq8QsOC4buO4buj4buMw4nhu43hu6PDisOM4buj4bq8QsOC4buO4buj4buMw4nhu6Phu47huqrhuqLhu4Dhu6PDk8OVUuG7o+G6oMSQ4bq+4bqq4buP4bujYuG7iuG7o8OB4bqqxqDDgeG7o+G7jkTDiuG7o+G6ukLhurLDiuG7jeG7o8OTw5VS4buj4buO4bu1T+G7o+G6oOG7lkzDgeG7o3Nxw7rhu6PhuqrFqULhu6PDgUnhu47hu6PhurxCw4Lhu47hu6Phu4zDieG7jeG7o0HFqeG6vuG7o+G6qELhu6Xhu4Dhu43hu6PhuqrDjULhu6Phuqrhu5bEqOG6vuG6qOG7jeG7o+G7jsOSw5VS4buj4bqgQsOCw5Xhu6Phu6DFqeG7o+G7peG6vuG7o+G7juG7p+G6vuG6qOG7o+G6oOG7qcOK4bujQeG7qeG7gOG7o+G7jsOS4bul4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu4Thur7huqjhu43hu6PhuqDDlOG6vuG6qOG7o8OTw5VS4buj4bqgxJDhur7huqrhu43hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6oOG7huG7o8OB4buG4bujcHLhu6Hhu6PhuqrFqULhu6PDgUnhu47hu6PhurxCw4Lhu47hu6Phu4zDieG7o+G6oOG7lkzDgeG7o8OTw5VS4buj4buO4bu1T+G7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4bq+4buWSsOB4buN4bujcMO5deG7o+G6qsWpQuG7o8OBSeG7juG7o+G6vELDguG7juG7o+G7jMOJ4buj4bqg4buWTMOB4bujw5PDlVLhu6Phu47hu7VP4bujTeG7ozPFqeG7gOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4bqn4bqq4bun4buO4bujQULhuqTDleG7o+G7jsawQuG7o+G6qsOMQuG7o+G6vuG6qOG6qsSQ4buN4bujYuG6qkLhurLDleG7o+G7juG7lkrhur7huqjhu6Niw5Lhu7Phur7hu6M14bqo4buEw4Hhu6Niw5XDveG6vuG7o+G6oOG6tOG7o+G6vuG6qOG6qsSQ4bujQOG7peG6vuG7oyPhuqpF4buj4bqgxrDhu4Dhu6Nz4buhc+G7o8OB4bunw4Hhu6Phu45F4bq+4bqq4buN4bujQMOM4bujI3vhuq3huqvhu6PDgeG7p8OB4buj4buOReG6vuG6quG7o+G7oMWp4buj4bqgxKjhur7hu6Phu6DEkOG7o+G7juG6qsOVw4zDgeG7o+G6rcOVeeG6vuG7o+G6uuG6qsOV4bujcOG7o+G7jkLhurJP4buj4buO4buSw4Hhu6PhuqDhu7dS4bujw4rGsOG6vuG6quG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7juG7p8OB4buj4buORMOK4buj4bq6QuG6ssOK4buN4bujw5PDlVLhu6Phu47hu7VP4buj4bqqxalC4bujw4FJ4buO4buj4bq8QsOC4buO4buj4buMw4nDsuG7o0/huqpJQuG7o+G6qkxP4buN4bujw5LFqeG7o+G7jOG7gOG7p+G7juG7o+G7juG6qkjhur7huqjhu6Phu45C4bq+4buN4bujw4Hhu7VP4buj4bq+4bqq4bu14buO4bujw4Dhu57hu6PhurxCw4LDleG7o+G7oOG6tOG7o8OB4bunw4Hhu6PhurxCw4Lhu47hu6Phu4zDieG7o0/huqrhu5LDgeG7o+G7oOG7kuG7o+G7jkTDiuG7o+G6ukLhurLDiuG7jeG7o8OTw5VS4buj4buO4bu1T+G7o+G6qsWpQuG7o8OBSeG7juG7o+G6vELDguG7juG7o+G7jMOJ4buN4bujT+G6quG7qULhu6PDgeG6qsawUuG7o+G6oMOV4bul4buj4bugSkLhu6Phu47huqpLQuG7o+G6qELhu6Xhur7hu6PDikpC4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqrhuqThu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o+G7jknhu47hu6Phu6BCw4LDgeG7o+G7jkTDiuG7o+G6ukLhurLDiuG7jeG7o8OTw5VS4buj4buO4bu1T+G7o0FNQuG7o+G7oELDgsOB4buj4buORMOK4buj4bq6QuG6ssOK4buj4bq+4bqoxalS4bujw4HFqeG6vuG6qOG7o+G6uuG6quG7huG7o+G6uuG6quG7seG6vuG7jeG7o8OB4bunw4Hhu6Phur7huqp54bq+4bujw4HhuqrGoOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qMWpUuG7o8OBxanhur7huqjhu6PDgeG7peG7gOG7o+G7jsOV4buKQuG7jeG7o+G7jsOSQ+G7o+G6vuG6qkrhu6PhuqhC4bupw4rhu6Phu4zDlOG7juG7jeG7o+G6oMSQ4bul4buj4bqqROG6vuG6quG7o+G7juG6quG7pVLhu6PhuqDhu4pC4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4buP4bujJMON4bq+4bqo4bujw4HhuqpD4bujw4Hhu5Thur7huqjhu6PhuqDhurThu6Phur7huqjhuqrEkOG7o0Dhu6Xhur7hu6Mj4bqqReG7o+G6oMaw4buA4buj4bqtw5VJw4Hhu6PhuqhC4bul4bujc+G7oXPhu6PDgeG6qkXhu6PhuqDGsOG7gOG7o+G6oOG7t1Lhu6Phur7huqrhu6Xhur7huqrhu6Phu45C4bqy4bq+4buj4bqgw4zhu6PhuqhC4bunw4rhu6PhuqDEkOG6vuG6quG7o+G7pD014buj4bqqxalC4bujw4FJ4buO4buj4bq8QsOC4buO4buj4buMw4nhu6PDgeG7guG6vuG7o+G7juG6qkLhurLDleG7o+G7juG6qkjhur7huqjhu6Phu45C4bq+4buN4bujw4Hhu7VP4buj4bq+4bqq4bu14buO4buN4bujQeG7iuG7o+G7jMOV4bq+4bqo4bujw4Dhu57hu6PhurxCw4LDleG7o0/huqrhu7Phur7hu6PDiuG6tMOK4buj4bqoQuG7qULhu6PDiuG7q+G7o+G6ulPhu6PhuqpCw4LDleG7jeG7o0/huqpC4bq24bq+4buj4bqqQsOCw5Xhu6PhuqDEqOG6vuG7o+G7oMSQ4buj4bqg4buzUuG7o+G6oOG7mOG7jeG7o+G6usSQT+G7o+G7juG6qktC4buj4bqg4bqk4buj4buOw5Lhu6Xhu6PDgcagw5Xhu43hu6PhuqhC4bupQuG7o8OTw5VS4bqy4buO4bujw4HhuqrhurLhu6PhuqDDjOG7jeG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o+G7jOG7p8OB4bqq4buN4buj4buORMOK4buj4bq6QuG6ssOK4buN4bujw5PDlVLhu6Phu47hu7VP4buj4bqqxalC4bujw4FJ4buO4buj4bq8QsOC4buO4buj4buMw4nhu4/hu4/hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLGsELhu6PhuqrDjELhu6Phur7huqjhuqrEkOG7jeG7o+G6oOG7q+G7o8OBSOG6vuG6qOG7o0FJ4bujw4Dhu6Xhur7huqrhu6Phu4zhu6fDgeG6quG7o8OB4bunw4Hhu6Phu47hu7VP4buj4buO4bqq4bqk4buN4bujw4Hhu6fhu6Phur7huqp54bq+4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq+4bqq4bu14bq+4bujQOG7r+G6vuG6qOG7o+G6uuG6quG6ouG6vuG7o8OB4buY4bul4bujQMOM4bujYuG7luG7o+G6vMOC4bq+4bqq4buj4bqtw5V54bq+4buj4bq64bqqw5Xhu6Nw4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PhuqDhu4bhu6PDgeG7huG7o8OKw4zhu47hu6Phu47hu7VP4buj4buO4bqq4bqk4buj4bugxanhu6PDisOM4buO4bujw4Hhu6fhu6Phur7huqp54bq+4buj4buO4bqqw5XDjMOB4bujQMOM4bujI3vhuq3huqvhu6Phu45F4bq+4bqq4buj4bqn4bqqw5Thu6Ni4bqq4buE4buj4bugxanhu6NA4buv4bq+4bqo4buj4bq64bqq4bqi4bq+4bujI+G6quG7mOG7o+G7jsSQw4Hhuqrhu6NjQDU94buj4buOReG6vuG6quG7o+G6p+G6qsOU4bujYuG6quG7hOG7o+G7oEThu6PhuqDhu6vhu6PDgeG7huG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4buj4buOQ8OB4bqq4bujUcOVw73hu47hu6Phu4zhu63DgeG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phur7huqpCw4LDiuG7o+G7oOG7kuG7o+G7jkTDiuG7o+G6ukLhurLDiuG7jeG7o8OTw5VS4buj4buO4bu1T+G7o+G7oMWp4bujUeG7p8OB4buj4bqgxJDhur7huqrhu6PhuqrFqULhu6PDgUnhu47hu6PhurxCw4Lhu47hu6Phu4zDieG7o8OB4buC4bq+4buj4buO4bqqQuG6ssOV4buj4buO4bqqSOG6vuG6qOG7o+G7jkLhur7hu6PhuqhC4bulQuG7o+G6oOG7gMaw4bq+4bujcOG7n+G7oXEtcOG7n3Dhu5/hu4/hu6Mj4buG4bujceG7o+G7juG7tU/hu6Phu47huqrhuqThu43hu6Nx4bujw4Hhu6fhu6Phur7huqp54bq+4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqg4bq04buj4bq+4bqo4bqqxJDhu6NAw4zhu6Phuq3DlUnDgeG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu6Phu4524bq+4bqo4bujQOG7r+G6vuG6qOG7o+G6uuG6quG6ouG6vuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU/hu6TDleG7juG6quG7gMOS4bud4buZ4bqn4bqqw5XMm+G7gMyb4bq+4bqo4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7ky9P4buZ

Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chăm lo đời sống người lao động

Chăm lo đời sống người lao động
2021-06-23 08:01:28

baophutho.vn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì) có trên 4.500 lao động, 100% người lao động (NLĐ) là đoàn viên công đoàn. Mặc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long