Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6sypww7nhuqnDg+G7o+G7icSQ4bqp4bujd8OB4bqpw7PDsuG7peG6qW7hu6Phu5/hu5Nu4bqpw7nhur/EkOG6qW3DqsSQ4bqp4bue4bqgw6rhu6Xhuqnhu51pw4Hhuqnhu6Xhu4fhu6Xhurcv4bujYuG6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4buc4buf4buz4buf4bqpbuG7o+G6pG7huqnhu57huqDDquG7peG6qW7hu6Phu6fhuqnhu6PDqsSQ4bqj4bqpbuG7g+G6qW3DquG6qeG7o3fDgeG6qcOzw7Lhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqlu4buj4buf4buTbuG6qcO54bq/xJDhuqltw6rEkOG6qSrEgsOB4bunw7rDskLhuqkqxIItYmXEkeG6qeG7nWnDgeG6qeG7peG7h+G7peG6qeG7o+G7rcO54bqpYmUv4bq54bqpw7Phu4XhuqnDs8OC4bu3buG6qcODcMO54bqpw4Phu6Phu4nEkMOj4bqpKsSCxJDhuqlCasSQ4bqj4bqpbuG7o+G6ruG7peG7neG6qcOz4buZxILhuqnDs+G7heG6qW1x4bqp4bujw4Lhuqnhu6Phu4fhu5/huqnhu6Vp4bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t8ODw6ptw7rDsuG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rcO5w6rhuqDhu53hu5/hu6XDoGPDgUThuqnDqsSCw4Phu6fhuq3hurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s+G6t+G7n8O54bud4bqp4bqi4bqgbjbhuq3hu6PDg8ODw4HDoC8vbcOq4bunw4Hhu6PEgsOD4buj4bunw6NC4bulL+G7p8O6b2/DqsODw6ovQ8OybeG6ouG7n8ODw7Ivw4Phu6PDsuG6qS3huqnhu53hu5/hu6fhu58vY+G6q2LhuqsvxJEvYmNj4bq7YuG6ucOKZOG6q8SRZS9iY8SR4bq54bq5YmPDqcOpY+G6vcOp4bq7X2NiZeG6u8SRZcOjdMOB4bud4bqt4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq3w4HhurPDmeG7g+G7peG7o+G6qUJB4bqpw7nhur/EkOG6qW3DqsSQ4bqpQmbhu6Xhu53huqnDg8SC4bul4bud4bqpw4Phu6fhu43huqnDg+G6oOG7keG7peG6qcO5d8OD4bqpb+G7n+G7leG7peG6qcOD4buhbuG7o+G6qWPhuqvhuqvDuWPDo+G6qeG7guG7peG7o8Og4bqpJMOyxILDg8Oy4bqg4bqi4bq3L8OB4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6ty/Dg8OqbcO6w7LhurPhurfDgeG6s+G7rOG7peG7neG6qcOK4bujw7nDquG6ouG6qcOZw6p04bufb+G7n+G6o+G6qcO5d8OD4bqpw4DEgsOq4bul4bqpbuG7o+G6pG7huqlu4buJw4Hhuqluw6rhu6fhuqlu4bqyw6rhuqlNd+G6qeG7nOG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huql9auG7peG6qcOD4buD4buf4bqp4bue4bqgw6rhu6Xhuqlu4buj4bun4bqpbeG7n+G7k8OD4bqj4bqpbuG6v27huqlu4bujxILEkOG7keG7peG6qeG7neG7n8Oq4bqpw4Phu6PEgndu4bqpTuG6tm7huqnhu6Lhu4Hhu6Xhu53huql14buj4but4bul4bud4bqpT+G7i+G7peG6qeG6ouG6rOG6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7peG7gcSQ4bqpw7Phu4XhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qcOz4buB4bun4bqpbeG7s+G7n+G6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bud4buf4bu14bqpw7rhu5/hu5nhu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOz4buv4bul4bud4bqpw7N44bqp4bul4bq/w4PhuqnDs+G7l+G6qcODcMO54bqpbuG6v27huqnhu6N3w4HhuqnDs8Oy4bul4bqj4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7o+G7n+G6qULhu6nhu6Xhu53huqluxanhuqnDg+G7o+G7l+G6qcODcMO54bqp4bqgw6rhuqnhu6Xhu53EgsSQ4buR4bul4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpdeG7o+G7n+G7k+G7peG6qW7hu6Phu5/hu5Nu4bqpw7nhur/EkOG6qW3DqsSQ4bqpbuG6ssOq4bqp4buj4buF4bul4bud4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qU7DquG6osOB4bufw6rhu6XhuqnDiuG7n+G6oMO64buf4bulw7LhuqLhuqnhuqDDveG7n8Oj4bq3w4HhurMj4buj4bq/w4Phuqlt4buf4buXxILhuqnDg+G6oMOC4buzbuG6qcOB4bujxanhu6Xhu53huqlC4buf4buR4bul4bqpbuG6v27huqnhu6Phu4Xhu6Xhu53huqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qeG7o+G7rcO54bqpYmUv4bq54bqj4bqp4but4bul4bud4bqpw5nDqnThu59v4buf4bqp4bulxanhu5/DoOG6qeKAnMOTd+G7n+G6qcOz4buf4buZxILhuqnDg+G6oMOq4bqpw7Phu4XhuqnDg3DDueG6qcOD4buj4buJxJDhuqnDs8OC4bu3buG6qW7hu4Phuqltw6rhuqnhu6N3w4HhuqnDs8Oy4bul4bqpbuG6ssOq4bqpbuG7o+G7n+G7k27huqnDueG6v8SQ4bqpbcOqxJDhuqnhu51pw4Hhuqnhu6Xhu4fhu6XDo+G6qSrEgsSQ4bqp4bul4buj4buf4buR4bul4bqj4bqpbuG7o+G6ruG7peG7neG6qcOz4buZxILhuqnDs+G7heG6qW1x4bqp4bujw4Lhuqnhu6Phu4fhu5/huqnhu6Vp4bul4budw6PhuqlO4buj4bqu4bul4bud4bqp4bqiw7ThuqnDs8OC4bu3buG6qeG7neG6qOG7n+G6qcOD4bqg4bu54bqpQuG7meG6qeG7pcO94buf4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnDs+G7l+G6qeG6ouG6qMOq4bqpbuG7o+G6qsOqw6Phuqkk4buJw4Phuqnhu6Phu5/huqlC4bup4bul4bud4bqp4buleeG6qcO64bqsbuG6qeG7peG7gcSQ4bqp4bqiw7Thuqnhu53hu5/huq7DgeG6qW7hu6Phuq7hu6Xhu53huqnDg8Oq4bqp4bud4buf4buD4buf4bqpw7nhu4XhuqnDs8OC4bu3buG6qWvhu6XhuqnhuqLhu6/huqlC4buZ4bqp4bul4budxILEkOG7keG7peG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW7hurLDquG6qULhurbhuqnDg+G7o+G7g8O54bqp4buj4bun4buH4bqpw7nhur/EkOG6qW3DqsSQ4bqpQuG6psOq4bqpw4DEgsOq4oCdw6PhurfDgeG6s07hu6Phu5/hu5Nu4bqpw7nhur/EkOG6qW3DqsSQ4bqpKsSCw4Hhu6fDusOyQuG6qSrEgi1iZcSR4bqpw7nDquG7peG7neG6qeG6ouG7r+G6qeG7o+G7n+G7lcSC4bqp4bq54bq94bqr4bq74bqpbuG6ssOq4bqp4buj4buF4bul4bud4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qU7DquG6osOB4bufw6rhu6XhuqnDiuG7n+G6oMO64buf4bulw7LhuqLhuqnDs+G7heG6qeG6oMO94buf4bqp4budxKnhu6Xhuqnhu6Xhu53hu63hu5/huqnDuuG7geG7peG7neG6qVTDquG7peG7pcOqw4PDqm3Dqm/huqnhu7nhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqk9w6p6QuG7n+G7peG6o+G6qW7hur9u4buj4bqpw4Phu6PhurLhuqnDs+G7reG6qSrDsuG7o+G6oMOq4bul4bqpYmPhuqvhuql1w7nhuqlC4buZ4bqpw4Hhu6Phu6HDquG6qcOD4buLxJDhuqltZ27Do+G6qSPhu6Phu5/huqluw73huqnDuuG7i8O54bqp4bul4buH4bul4bqpdeG7o+G7n+G6qcOzw6rhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDg+G6puG6qSrDsuG7o+G6oMOq4bul4bqpw4Phu7Phu5/huqnDg+G7o+G6suG6qcOz4but4bqpIsOy4bqgw7JCw6rhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqnDiuG6oMO5w7Lhu6Xhu5/DquG6o+G6qW7hu6Ny4bqpYsOp4bqpw4Hhu6Phuq7Dg+G6qeG6osOqxILhuql14buj4buf4bqpbuG7icOD4bqpbuG6v+G7peG7o+G6qcOD4bqm4bqp4bqi4buL4bul4bqpbcOqxJDhuqnDgMSC4buvbuG6qcOD4buT4bqp4buew7nDqsO54bqpVeG7o+G7p8O5w7Lhu5/hu6Xhu5/Do+G6t8OB4bqzKuG7icOD4bqpw4Phu6Phu4PEkOG6qWLDqeG6u+G6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qXXhu6Phur9u4buj4bqpQuG7geG6qcOB4buj4buf4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7Phu6fhu4Hhu6XhuqnDs+G7mcSC4bqpw7Phu4XhuqnDg+G7o+G7n+G7lcOD4bqpw7nhu4fhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qULhurbhuqnDg8Oq4buf4bqp4bul4buH4bul4bqpw4Phu6Phu4PDueG6qXXhu6Phu69uw6PhurfDgeG6s8OZd8OD4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpQuG7n+G7keG7peG6qW7huqTEguG6qeG7peG7h+G7peG6o+G6qcOz4bqk4bul4bud4bqpbeG7keG7peG6qW7hu4fhu6Xhu6PhuqnDg+G6ruG7n+G6qcOz4bqs4bul4bud4bqpw4Phu6Phu5/huqnDg+G7o+G7l+G6qeG7peG7h+G7peG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6o+G6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PDoOG6qeKAnFXhu6Phu63hu6Xhu53huqluxanhuqnDuXfDg+G6qcOD4buj4buf4bqpw4Phu6Phu5fhuqnhu6Xhu4fhu6Xhuqnhu6Xhu6Phu4vhu6Xhuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqluxrDhu6Xhuqnhu6Xhu53EgsSQ4buR4bul4bqpQuG7j+G7peKAncOj4bq3w4HhurMlw6rEguG6qULhurbhuqnDg8Oq4buf4bqp4bul4buH4bul4bqj4bqpKnjhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qeG7nuG6oMOq4bul4bqpw5nDquG7o8O54bunxIJv4bqpw4rhu6PDucOqb+G7n+G7pcOydMOqb+G6qcOz4buF4bqp4bud4bqo4buf4bqpw7Phu5/hu5Xhu6Xhuqlu4buj4bufw6rhuqltxIJ24bul4bqpw4Phu7Phu5/huqnDg+G7o+G7i+G7peG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW7hurLDquG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qXXhu6Phur9u4buj4bqpROG7icSC4bqp4bqi4buv4bqj4bqpQuG7geG6qcO64buV4bul4buj4bqpbuG7o+G7p+G6qU134bqp4buc4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qeG7neG7icOB4bqp4bqg4bquw4PhuqnDg+G7n+G7k+G7peG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6v27huqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw4PhuqDDqsOj4bq3w4HhurPDmXfDg+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW7hu6PhuqThu6Xhu53huqlu4buj4bun4bqpbeG7n+G7k8OD4bqj4bqpbuG7o+G7n+G7k27huqnDueG6v8SQ4bqpbeG7r27huqlu4buj4bq/xJDhuqnhu7nhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpw7PEguG7reG7n+G6o+G6qcO6w6rhu6fhuqnDg+G7o8Ot4bul4bud4bqpRMSC4buv4bul4bud4bqpw7Phu4nDg+G6qULhu4Hhuqnhu6V44bqpw4PEguG7peG7ncOj4bqpJcOqxILhuqnDs8Wp4bqj4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlv4buL4bul4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDs+G7heG6qeG7neG7qeG7n+G6qcOz4buf4buV4bul4bqpbeG6v+G7p+G6qW7hu6Phu6fhuqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpbuG6pMSC4bqp4buj4burw6rhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqk9w6p6QuG7n+G7pcOj4bq3w4HhurNO4bujcuG6qeG7o8SCxJDhuqnDs8O94bul4bqpQnHhuqlu4bqkxILhuqnhu6Phu6vDquG6qT3DqnpC4buf4bul4bqpbuG7o+G7p+G6qW3hu5/hu5PDg8Og4bqp4oCcfeG6tuG6qcODw6rhu5/huqnhu6Xhu4fhu6XhuqnDg+G7o2rDg+G6qXXhu6PhurLhu6Xhu53huql14buj4buf4buTw4HhuqPhuqlu4bq/buG6qcO54buD4bul4buj4bqpQkHhuqnDueG6v8SQ4bqpbcOqxJDhuqlCZuG7peG7neG6qcODxILhu6Xhu53huqnDg+G7p+G7jeG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7l3w4Phuqlv4buf4buV4bul4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpY+G6q+G6q8O5Y8Oj4bqpfeG6tuG6qeG7pXjhuqnDs+G7heG6qcOD4buH4bun4bqp4bqgw6rhuqnhu6Phu6/huqnDuuG7s+G7peG6qeG6ouG7i8SC4bqpw4Phu7Phu5/huqli4bqrw7nhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcO5acOD4bqpw7Phu4nDg+KAncOj4bq3w4HhurNO4buj4buf4buTbuG6qcO54bq/xJDhuqltw6rEkOG6qSrEgsOB4bunw7rDskLhuqkqxIItYmXEkeG6qeG6ouG7g+G7peG6qUTEguG7icOD4bqpw4Phu4fhu5/huqnhu6Thu53DquG6qcOD4bqm4bqp4bulZsO54bqpYuG6veG6u+G6ucOj4bqp4buixKnEguG6qeG7o+G7k8OD4bqpbuG6v27huqnDueG6v8SQ4bqpbcOqxJDhuqlu4buD4bqpw4DEguG7i+G7peG6qeG6ouG6rOG6qcO6bOG7peG6qW/hu4vhu6XhuqnhuqLhuqzhuqlu4bqyw6rhuqnhu57huqDDquG7peG6qcOz4buZxILhuqnDs+G7heG6qcO64buHbuG6qeG7o2rEguG6o+G6qW7hurThuql14bq8w6Phuqkq4bujw7Lhu6fhuqkqI+G7pg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Iran: Tai nạn máy bay, gần 170 người chết

Iran: Tai nạn máy bay, gần 170 người chết
2009-07-16 09:11:00

áo chí địa phương đưa tin máy bay chở khách của hãng hàng không Caspian (liên doanh giữa Nga - Iran) rơi ở vùng tây bắc nước này ngày 15/7, khiến tất cả gần 170 hành khách cùng...

Hội nghị NAM kêu gọi lập trật tự thế giới mới

Hội nghị NAM kêu gọi lập trật tự thế giới mới
2009-07-16 08:21:00

ơn 50 nguyên thủ quốc gia tới từ các nước đang phát triển hôm 15/7 nhóm họp tại Ai Cập nhằm giải quyết hậu quả khủng hoảng kinh tế, đã kêu gọi thiết lập một trật tự thế giới...

Triều Tiên nêu nguyên nhân đổ vỡ hội đàm 6 bên

Triều Tiên nêu nguyên nhân đổ vỡ hội đàm 6 bên
2009-07-16 07:17:00

hà lãnh đạo cao cấp số 2 của Triều Tiên hôm 15/7 cho biết, cuộc đối thoại giữa nước này với các cường quốc nước ngoài là không thể diễn ra khi chủ quyền của Triều Tiên không...

CIA và chương trình bí mật về al-Qaeda

CIA và chương trình bí mật về al-Qaeda
2009-07-15 13:49:00

iám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Leon Panetta, vừa chấm dứt một chương trình bí mật mà cơ quan này đã giấu Quốc hội trong suốt 8 năm qua. Theo các quan chức "tay...

Mỹ sẵn sàng đáp trả Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng đáp trả Triều Tiên
2009-07-15 13:01:00

ư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc hôm qua tuyên bố quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho "bất kỳ tình huống nào mà Triều Tiên đặt ra", bất chấp tình hình nội bộ của...

Nga không từ bỏ căn cứ ở Ukraina

Nga không từ bỏ căn cứ ở Ukraina
2009-07-15 08:32:00

atxcơva tuyên bố họ không có ý định rút hạm đội Biển Đen khỏi căn cứ hải quân Sevastopol ở Ukraina. Tàu chiến Nga tại cảng Sevastopol của Ukraina. Ảnh: Navy.Tham mưu trưởng...

Nga thử tên lửa đạn đạo Sineva thứ 2 liên tiếp

Nga thử tên lửa đạn đạo Sineva thứ 2 liên tiếp
2009-07-15 07:54:00

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov cho biết Nga đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sineva thứ hai từ một tầu ngầm, sau vụ thử thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long