Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOUHhurZr4bunSeG6tuG7tWvhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7guG7k+G7peG7t2sta8Wow4LhurZrw7l1w5Nr4bu14bu5R+G6vmvhu7Xhu7nhu5fhurBr4bq24bu14bu3w6jhurJrw7l34bq2a01M4bq24bu1aS/hu7dtw61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw61p4bu54bqw4bu1a+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4buFw7nhu5HhurLhur7hu7dG4buE4bu34bqy4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9ubWzhu48vw7PDtOG7p8OybMO1bsO1bOG7j+G7hG3hu4/DssOz4buPbOG6rm3hu4XDg+G6vuG7tWprL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTvhu7Vx4bq2a+G7t+G7meG6tuG7tWvhu6Q44bqn4bu2a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu7Xhu7nhu5fhu7lr4bq24bu1ceG6tmtN4bqq4bq2a03hu5HDk2vhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqy4buDa+G7teG7uUfhur5r4bu34buZ4bq24bu1a+G6tuG7teG7t8OB4bq2a+G6ruG7iuG6uuG7hGvhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqy4buDa+G7t0Nr4bul4bq0a+G7t+G6suG7meG6tmvhu6Xhu5fhurbhu7drxILhu7fhurRrxILhu7fhu5vhurZr4bul4bq0a8Wp4bu5d0ZrxILhu7l44bq2a03hu4pF4bq2a+G6ruG7r+G6tmvhu4Thu7fhurLhu5Phu4Rr4bq24bu14bu3w6jhurJrw7l34bq2a01M4bq24bu14buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTU5xag5ay1rOeG7t+G6uOG7uWvhu7Xhu7nhu5HhurZr4buARuG7keG7g2vhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula+G7teG7ueG7l+G6sGvhurbhu7Xhu7fDqOG6smvFqeG7iuG6uuG7pWvhu6Xhu5Phu6Vr4bulcuG6vuG7g2vhu6Xhu5Phu6Vr4bq24bu14buZ4bq24bu3a8Wp4buf4bula8O54bu5eOG7hGvhu4BG4buR4bq2a+G7hHHhurBr4buE4buG4bu5eeG6tmvEguG7t+G7keG7uWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buE4bqq4buEa+G7peG7t+G7ikXhurbhu7Vr4buE4buGw4Hhurbhu7dr4bqwSeG7pWvhu4Thu7nhu69GazZG4bqq4bula+G7teG7ueG7kWvhu7Xhu7nhu5fhurBr4bq24bu14bu3w6jhurJrw7l34bq2a01M4bq24bu14buDa+G7ikZr4buE4bu54buv4bq2a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4Lhu5Phu6Xhu7fhu4Nr4buE4buG4bq6a+G7teG7uUfhur5r4bq24bu14buK4bq44bu5a+G6tuG7teG7t8Oo4bqya013a8OTa+G7hHbhu4Nr4bu14bu54buT4bqya+G7p0nhu6Xhu4Nr4buE4buV4bqya03hu7l44bula+G6ruG7meG6sOG7g2vhu4JL4buRa+G7peG7t0zhu5Fr4bq24bu34buZa+G7pUvhu5Hhu4VrOeG7huG6suG6tuG7tWvFqeG6tGvhurbhu7VGQuG6tmtN4bqq4bq2a+G7pcON4buRazvhu7fhu5lr4bq24buKw4nhu6Vr4buE4bu34bqo4bq24bu1a+G7gEbhu5Fr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvhu4RB4bq2a+G7p0nhurbhu7Vr4bulw43hu5FrO+G7tXHhurZr4bu34buZ4bq24bu1a+G7pOG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a0/GoWvhu7dD4bu5a2fhu6Q44bqn4bu2aGvhurbhu7fhu4pr4oCcxanDguG6tmvDuXXDk+KAnWvhu7Xhu7lH4bq+a+G7t+G7meG6tuG7tWvhurbhu7Xhu7fDgeG6tmvhuq7hu4rhurrhu4Rr4bu3Q2vhurbhu7Xhu7fDqOG6suG7g2vhu7dDa+G7peG6tGvhu7fhurLhu5nhurZr4bul4buX4bq24bu3a8SC4bu34bq0a8SC4bu34bub4bq2a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu4rDieG7pWvhurBFa+G7hOG7t0Zr4bq24bu3dOG6vmtE4bq2a8Wpw4Dhurbhu7fhu4Nrxanhu4rhurrhu6Vr4bq8a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6tuG7teG6qOG7uWvhurbhu7fhu5lrxILhu7nhu6/hurZr4bul4bqq4buDa+G7peG6suG6tmvGsOG6sGvhu6XhurRrxanhu7l3RmvEguG7uXjhurZrxal24bq2a+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7teKApmkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63FqEPhurbhu7Vr4bquSuG7pWvhu6Xhu7fhurJr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhuq7hu5NrxalF4bq2a0/hu7nhurZr4buE4bu34bqy4buT4buEa+G6tuG7teG7t8Oo4bqyaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDreG7pMOC4bq2a+G6tuG7t8OJa+G7peG7k+G7peG7t2vFqXHDk2vEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhuq5xRuG7g2tN4buZ4bqya+G7pUbhuqrhu7lr4bq24bub4bqwa25sbcO04buDa21ua+G7t0Nr4bunceG6tmvhu6XDjeG7kWvhu7dGw5N44bq2a+G7pHXhurBrJuG7t+G7r2vFqcaha+G7hEpr4bq24bu1RsOTeOG6tmtN4bu5duG7hGvFqUXhurZrT+G7ueG6tmvhu4bhu5FrxILhu7fhuqbhu7lr4bu3Q2vhurbhu7Xhu7fDqOG6suG7g2vhu4Thu5XhurJr4bq24buv4bq2a+G6sEPhu4Rr4bunckZrcuG6tmtNd2vhu4RB4bq24bu3a+G7hEpr4bul4bu3w41r4bulw43hu5Fr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7p3HhurZr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G6tsSQa+G6rkrhu6VrT+G6tOG7kWvFqeG6tOG7ueG7g2vhu7Xhu7nhu5fhurBr4bq24bu14bu3w6jhurLhu4VrOuG7n+G7pWvhu6dIa+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a+G7pcOC4bq2a+G6tuG7t0zhurbhu7VrxILhu7fhurRrxILhu7fhu5vhurbhu4Nr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu7Xhu5Phurbhu7dr4bq24buf4bq24bu1a013a8O5eOG6tuG7t2vhu4R04buEa+G7pcON4buRa+G7peG7k+G7pWvhu4Thu7fhu5nhurbhu7drTeG7ueG7r+G6tuG7g2vhurbEkOG7uWvhuq7hurJr4bulReG6sGvhu5PhurJr4bu14buV4bqya+G7hOG7uXfhurZr4bulw4LhurZr4bu34bu5eOG6tmvhu7dMRmvhurbhu7fhu4rhurbhu7VrTcOJ4bu5a+G7gkprTeG7meG6smvhu6VGQ+G7pWvhu4BGw5N24buEa+G6ruG7uXjhu4Rr4bulw43hu5Fr4bul4buT4bula+G7pXLhur5rw43Dk+G7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7gEbDk3fhurbhu4Nr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWtP4bq04buRa8Wp4bq04bu5a+G7teG7ueG7l+G6sGvhurbhu7Xhu7fDqOG6smvhu4Thu5Xhu7lr4bu3RsOTeOG6tmvhu6R14bqwaybhu7fhu69r4bquRuG6qOG6tmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu6Xhu7dHa+G7hOG7huG6pOG6tuG7teG7g2vhu7Xhu53hurZr4buE4buG4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7uXjhurBr4bul4bu34bqya+G6sMSQ4bu5a+G7peG7k+G6tmvDuUPhu4Nrxanhu5fhurbhu7VrTeG7ueG7r+G6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7VrTeG7uXjhu6Vr4bu14bu5R+G6vmvFqcOKa+G7t0Nr4bq24bu14bu3w6jhurJr4buE4buG4buv4bq2a8Wpw4Dhu5Frw7nhu5nhurbhu4Nr4buE4buG4bu5eeG6tmvEguG7t+G7keG7uWvhu6Xhu5Phu6Vr4bul4bu34buKReG6tuG7tWvhu4Thu4bDgeG6tuG7t+G7g2vhu6dKa+G7k+G6tmvhu7fEkGvhu4Thu4bhurprTXdr4bul4bqy4bq24buDa+G7pXHDk2vhu7Xhu7nhuqrhurbhu7Xhu4NrxILhu7nhurbhu7dr4bq24bu14bu34bu5eOG6sGvhu6Xhu5Hhurbhu7dr4buE4buT4bul4buDa+G7peG7t0bDk3nhurZr4bu14bu54buR4bqya+G7hOG7uXbhurZrw7lDa8SC4bu34bqy4buRa+G7t+G6pOG7pWvEgsOUa+G7hOG7t0Z04buEa+G6sMOJ4bu54buF4buF4buFa8WpxqFr4buE4buV4bqya8WpQ+G6tuG7tWvhuq5K4bula+G7teG7uUfhur5r4bq24bu34bu5d0Zr4bu3Q2vhu4Thu4bhu6/hurZrxanDgOG7kWvDueG7meG6tmtN4buKReG6tmvhuq7hu6/hurZr4buE4bu34bqy4buT4buEa+G6tuG7teG7t8Oo4bqya03hu5lrT+G7ueG6tmvhu4bhu5FrxILhu7fhuqbhu7lr4bu3Q2vhurbhu7Xhu7fDqOG6suG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6054buG4bqy4bq24bu1a+G7peG7m+G6tmvhurbhu7fhu5lrxILhu7nhu6/hurZr4bul4bqqa+G7t+G7uXjhurZr4bq24buRw5Phu4Nr4buR4bq24bu3azvhu7VGw5PDveG6tms74bu14bqk4bula8Wo4buI4bula2fhu4Thu7fDgGvhu4Thu4Zy4bq2a+G7pHXhurBrJuG7t+G7r+G7g2vhu7dGw5N44bq2a+G7pHXhurBrJuG7t+G7r2hr4bul4bu34bu54buRa+G7guG7seG7g2vhu7Xhu7nhu5FrxanDgeG6tuG7t2vhu5Hhurbhu7dr4bqu4buZa+G7t0Nr4buldOG6tmvhurbhu7Xhu7fDqOG6smvhu4TEqGvhurbhu5vhurBrbmxtw7Phu4NrxILhu7nhurbhu7dr4buEdmvhu7Xhu7nhu5FrxanDgeG6tuG7t2vhu4Zy4buEa8SC4bu34bq0a8SC4bu34bub4bq24buDa+G6sOG6pOG7uWvhu6Xhu7fhu7lr4buE4bu54buvRmvhu4Lhu7nhurbhu7dr4bu34bqy4buV4buEa+G7peG7t+G6oGvhu4Thu4bhuqjhurbhu7VrTeG7meG6smvhuq7hu5nhurBr4buGRkPhurbhu7Xhu4Vrxajhu4rhurrhu6Vr4buE4bu5duG6vmvhu6V04bq2a+G6tuG7tUZC4bq2a03huqrhurZrTeG7kcOTa+G7ikZrxanGoeG7uWvhu6XDjeG7kWs74bu1ceG6tmvhu7fhu5nhurbhu7Vr4bukOOG6p+G7tuG7g2vhu5Hhurbhu7drxanGoWtN4buRw5Nr4bqw4buK4bq64bq2a+G7hOG7t+G7r+G6sGvhu5Hhurbhu7drxrDhurBr4bu34bqka+G7t+G7meG6tuG7tWvFqXlrxalzRmvhu4Thu4pr4bqwRuG7kWtPxrBr4bul4bqo4bq24bu1a+G6tuG6qOG6tuG7tWtN4buZa+G6sOG7k8OTa8O5xKjhu5FrTXdr4bqu4buZ4bqwa+G7hOG7t0bhu6/hu4VrOcSoa8Wp4bq0a8WpduG6tmvhurbhu5HDk+G7g2vEguG7ueG6tuG7t2vhu4R2a+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a8WpxqFrxILhu7dy4bqwa8SC4bu34buTa+G7t0Xhurbhu4Nr4buR4bq24bu3a+G7gEbDk3bhu4RrxanDgOG6tuG7t2tN4bu5duG7hGvFqUXhurZrT+G7ueG6tmvhu4bhu5FrxILhu7fhuqbhu7lr4bu3Q2vhurbhu7Xhu7fDqOG6suG7hWvhu5Dhurbhu7dr4buCRsOTa+G6tuG7teG7t+G6ouG7g2vhu7Xhu7nhu5FrxanDgeG6tuG7t2vhurDDgeG6tuG7t2tP4bu54bq2a+G7huG7kWvEguG7t+G6puG7uWvhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqya+G6ruG7mWvFqXlr4buE4buV4bqya8WpQ+G6tuG7tWvhuq5K4bula8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G6tuG7tcSo4bq24bu1a+G6vuG7t3LhurZrxalyRuG7g2vhu6XDjOG6tuG7tWvhuq7hu5lr4oCc4bq24bu34buK4bq44bq24bu14oCda+G7peG7t+G6smvhu7dDa8SC4bu34buT4bula+G7peG6tGvFqeG7uXdGa8SC4bu5eOG6tmvhu4Thu7l24bq+a+G7pXThurZr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhurbhu7VGQuG6tmtN4bqq4bq2a+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a+G7ikZrxanGoeG7uWvhurbhu7fhu4pr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7dr4bqww4Hhurbhu7fhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOuG7n+G7pWvhu6dIa+G6vuG7t+G7l+G7uWvhurZG4bqo4bu5a8O54bqqa+G6sOG7q2vhu7Xhu7nhu5nhu4NrTeG6umtN4buZa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6XhurLhurZr4buE4buZ4bq2a+G7hHThu4Rrxanhu5FGa+G6quG6sGvhuq7hu7nhu6/hurZr4bqw4bu54buv4bq24buDa+G6tuG7t+G7iuG6tuG7tWvhurbhu7fhurhr4bul4bq0a+G7t+G7isOJ4bq24bu1a+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu4bhu7l54bq2a8SC4bu54bq24bu3a+G7hHZrxILhu7fhu5dr4buARuG7keG6tmvhurbhu6/hurZr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7dr4buR4bq24bu3azvhu7VGw5PDveG6tmvhuqdGceG6tmvFqOG7leG7hGtnxILhu7dGa23hu4NrT8ahazvhu7nhurbhu7dr4bumceG6tuG7g2vhu7dGw5N44bq2aznhu7fhu5Hhurbhu7drw5nhu5Foa8Wp4buK4bq64bula03hu5HDk2ttbGxr4buE4buG4bu5eEZrxalC4bq24bu1ay1r4bu34buV4bq2a+G6sOG7iOG7pWvhu4Thuqrhu7lrxanhu5Frxanhuqrhu7lrTcOJ4bu5a+G7peG7t+G7ikXhurbhu7Vr4buE4buGw4Hhurbhu7dr4bul4bu34bqya03hu5HDk2vhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqy4buDa8WpxqFr4bunc+G6tmvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bq04buR4buDa+G7teG7uXLhu6Vr4bqwRWvhu4RKa+G7hOG7kcOTa03hu7l24buEa+G6ruG7k2vFqUXhurZrT+G7ueG6tmvhu4Thu7fhurLhu5Phu4Rr4bq24bu14bu3w6jhurLhu4Vrw5nhu5lrNeG7t+G7leG6sGs54bu3w4Brw5lB4bul4bu3a+G7tnRGay1rNeG7t+G6tGvhu7Thu7nhu5PhurBrxanhuqrhu6VrNeG7t8OC4bq24bu1a+G7teG7ueG7keG6smvhu6fDgOG7peG7t2s74bu1ceG6tmvhu7fhu5nhurbhu7Vr4bukOOG6p+G7tmvhu7dGw5N44bq2aznhu7fhu5Hhurbhu7drw5nhu5Fr4bul4bu34bqya8O54bu5duG7hOG7gWvigJzhu7bhu7l44bq2a+G6tuG7kcOT4buDazXhu7fDguG6tuG7tWvhu7Xhu7nhu5HhurJr4bunw4Dhu6Xhu7drO+G7tXHhurZr4bu34buZ4bq24bu1a+G7pDjhuqfhu7Zr4bu3RsOTeOG6tms54bu34buR4bq24bu3a8OZ4buRa8Wp4buR4bq24bu1a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmttb2vhu6Xhu7fhu4pF4bq24bu1a+G7hOG7hsOB4bq24bu3a+G7hEHhurZr4bunSeG6tuG7teG7g2vhu4Thu4bhurLhurbhu7VrxanhurRr4bul4bu34bqya03hu5HDk2vFqeG6quG7uWvhu4Thu4rhurrhurbhu7Vr4bu3Q2vhurbhu7Xhu7fDqOG6smtNw7rhurZr4bqu4buZa+G7peG7t+G7ikXhurbhu7Vr4buE4buGw4Hhurbhu7dr4bul4bq0a+G7p+G7imvhurbhurpr4bul4buR4bqya+G6tuG7t3Lhu4Thu4Vr4bukSOG6tuG7tWtNw4nhu7lr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7dr4buR4bq24bu3a8Wo4buV4buE4buDa+G7tXPhurZrbuG7hW5sbGvhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqya8SC4bu34buT4bula8Wp4buR4bq24bu1a8Wp4buK4bq64bula+G7hOG7uXbhur5r4buldOG6tmvhu4Thu4bhu6/hurZrw7Rsa+G7hMOVa8WpQuG6tuG7teG7g2vFqXHDk2vhuq7hu5lr4bq24bu1RkLhurZrTeG6quG6tmvhu7Xhu7lH4bq+a+G7peG7t+G6smvhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqya+G7peG6tGvhu4Thu7fhu6/hurBrxalD4bq24bu1a+G6rkrhu6Vr4buE4bub4bq24bu1a+G7teG7ueG7kWvhu4Lhu5fhurZrT0Zy4buE4buDa+G7t+G7isOJ4bq24bu1a+G7hMOJ4bu5a+G7hOG7t+G6suG7k+G7hGvhurbhu7Xhu7fDqOG6smvDuXfhurZrTUzhurbhu7XigJ3hu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtJuG7t+G6qOG6tuG7tWvhu6Xhu7fhuqBr4bukdeG6sGsm4bu34buv4buDaznhu7fhu5Hhurbhu7drw5nhu5Hhu4Nr4bu14bu54bq4a8WpccOTa+G7peG7k+G7pWvhu7dGw5N44bq24buDa+G7hOG7t+G7meG6tuG7t+G7g2vhu4Thu7fDgGvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hMSoa8WpQuG6tuG7tWvDueG7o+G6tuG7tWvFqXbhurZrTUjhurbhu7Vr4bq2R+G7uWvhu6Xhu5HhurJrxanGoWvigJzhu4Thu7fhu5HDk2vhu6fhu5Hhu4NrxalE4bu5a+G7hOG7t8OA4buE4oCd4buDa8Wp4bu5d0ZrxanhurRr4bq24bu34bq4a03hu5nhurJr4buCSmvhu4BG4buR4bq2a+G7hHHhurBrxalzRmvhu4Thu4prTeG7mWvhu7fEkGvhu4Thu4bhurpr4bulw43hu5Fr4bul4buT4bula+G7pXLhur7hu4Nr4bul4buT4bula+G6tuG7teG7meG6tuG7t2vhu4Thu7fhuqjhurbhu7Vr4buARuG7kWvhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a+G7hEHhurZr4bunSeG6tuG7tWvhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7guG7k+G7peG7t+G7g2vhu4Thu5XhurJrxalD4bq24bu1a+G6rkrhu6Vr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu7Xhu7lH4bq+a+G7teG7uXLhu6Vr4bqwRWvhu4Thu7fhurLhu5Phu4Rr4bq24bu14bu3w6jhurJr4bulw43hu5Fr4bul4buT4bula+G7t0Nr4bunceG6tmvhu4Thu4bhurxr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G7t+G7uXjhurZr4buE4bu3SuG7peG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw61p4bu54bqw4bu1a+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4buFw7nhu5HhurLhur7hu7dG4buE4bu34bqy4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9ubWzhu48vw7PDtOG7p8OybMO1bsO1bOG7j+G7hG3hu4/DssOz4buPbOG6rm7hu4XDg+G6vuG7tWprL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTvhu7fhurhrxanhu4rhurrhu6VrTeG7kcOTa21sbGvhu4Thu4bhu7l4RmvFqULhurbhu7Vr4buExKhr4bul4bu34buKReG6tuG7tWvhu4Thu4bDgeG6tuG7t2vhu4RB4bq2a+G7p0nhurbhu7Vr4bul4bu34bqya03hu5HDk2vhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqy4buDa+G7t0Nr4buR4bq24bu3azvhu7VGw5PDveG6tmvhuqdGceG6tmvFqOG7leG7hGtnxILhu7dGa23hu4NrT8ahazvhu7nhurbhu7dr4bumceG6tuG7g2vhu7dGw5N44bq2aznhu7fhu5Hhurbhu7drw5nhu5Foa8Wpc0Zr4buE4buKa+G7peG7t0ZC4bq24bu1a+G7hOG7huG7leG7uWvhurZG4bqo4bu5a8O5w4Jrb8OZ4buDa+G7hMSo4bq24bu1a8O54buKw4nhu6Vr4bul4bu34bqya+G7hOG7t0Zr4bq24bu3dOG6vmtE4bq2a8Wpw4Dhurbhu7fhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtw6LDgWvhurBJ4bula+G7hOG7ueG7r0Zr4bu14bu54buX4bqwa+G6tuG7teG7t8Oo4bqya8O5d+G6tmtNTOG6tuG7tWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw60+4bq24bu1aznhu4bhu4pF4bq24bu1a8Oi4bu5eOG7hGs14bu34buKReG6tuG7tWsta+G7tOG7ueG7k+G6sGvFqeG6quG7pWs74bu1ceG6tmvhu7fhu5nhurbhu7Vr4bukOOG6p+G7tmvhu6Thu7fhu7lr4bq24bu34buT4bq24bu3a+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu6Xhu7fhurJrw7nhu7l24buE4buBa+KAnDvhu5vhurBrbmxubOG7g2vhu4LhurLhurbhu7Vr4buC4bqy4bq24bu1a03DieG7uWtN4bu5eOG7pWvhu6Xhu7fhuqBrxanhu5XhurJr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6smvhu5HhurZr4buE4bqy4buZ4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhur7hu7fDguG6tuG7tWvhu6Xhu7fhuqrhurbhu7Vr4bunw4Dhu6Xhu7drw7l44bq24bu3a+G7pCzDouG7uOG7pi1tw7Thu4NrO+G7tXHhurZr4bu34buZ4bq24bu1a+G7pDjhuqfhu7Zr4bul4bu34bu5a+G6tuG7t+G7k+G6tuG7t2vhu4ThuqDhurbhu7drxanGoWvhu4RB4bul4bu3a+G7pUrhu6Xhu4Nr4buE4bu34buK4bq44bq24bu1a09Gw5Phu6/hurZr4bul4bu34bqga8Wp4buV4bqya+G7peG7k+G7pWvFqUXhurZrTcOAa+G7hOG7huG7uXnhurZrxILhu7fhu5Hhu7lr4bul4bu34bqya03hu5HDk2vhu4TEqGvhurbhu7VGQuG6tmtN4bqq4bq2a+G7hOG7m+G6tuG7tWvhu4Thu4bhu4rhurzhurbhu7Vrxanhu4rhurrhu6VrOeG7hkbhurbhu7Vr4buKReG6tuG7tWvhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G6tuG7m+G6sGvFqXlrxanhu5Phur5r4buI4bq24bu1a+G6tuG7t0Zr4bulc0ZrTeG6quG6tmtN4buRw5Nr4bulw43hu5Fr4bu3Q2vhurbhu7Xhu7fDqOG6suG7g2vhu7dDa+G7pXThurZr4bq24bu14bu3w6jhurJrTeG7mWvhu6Xhu5Phu6Vrxanhuqrhu7lr4buE4buK4bq64bq24bu1a+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a8SC4bu34buT4bula+G7hOG7huG7r+G6tmvFqcOA4buRa8O54buZ4bq24buFaznEqGvhu6Xhu5Phu6Vr4bq24bu1RkLhurZrTeG6quG6tmtN4buRw5Nr4buKRmvFqcah4bu5a+G7pcON4buRazvhu7fhu5lr4bq24buKw4nhu6Xhu4Nrxanhu5Fr4buC4bqqa+G7t0Nr4bq24bu14bu3w6jhurJrxanhu4rhurrhu6Vr4bq2ceG6tuG7tWvhu6Xhu5HhurJr4bq24bu3dOG6tmvhu4Thu7fhu4jhu6Xhu4Nr4buExKjhurbhu7Vrw7nhu4rDieG7pWvhu4Thu7fhu5HDk2vFqUThu7lr4bq2duG6vmvhurbhu7Xhu7fhuqLhu4Nr4bul4buT4bul4bu3a+G6ruG7meG6sOG7g2vDueG7uXbhu4Rr4bq+4bu34buT4buEa+G7t0bDk2vhurZD4bu5a+G6rkrhu6Xhu4Nr4buESmtN4buKReG6tmvhuq7hu6/hurZr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7guG7l+G6tmtPRnLhu4RrxILhu7nhurbhu7dr4bun4bqy4buR4bq24bu3a8WpeWvhu4Thu5XhurJr4buE4bu3Rmvhurbhu7d04bq+4buDa+G7teG6tOG6vmvhur7hu7dz4bq2a+G7hEHhu6Xhu7dr4bulSuG7pWvhu7Xhu7nhu5fhurBr4buEw5Vr4bqueGvhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqy4oCd4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTlB4bq2a+G7p0nhurbhu7Vr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4Lhu5Phu6Xhu7dr4bun4bqyazvhu7Vx4bq2a+G7t+G7meG6tuG7tWvhu6Q44bqn4bu2a+G7pOG7t+G7uWvhurbhu7fhu5Phurbhu7dr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7huG7uXnhurZrxILhu7fhu5Hhu7lr4buE4bu3SuG7pWvhu4JKa+G6ruG7mWvFqeG7uXnhurBr4buC4buT4bq24bu1a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4bqwSeG7pWvhu4Thu7nhu69Ga+G7teG7ueG7l+G6sGvhurbhu7Xhu7fDqOG6suG7g2vhu7XhurThur5r4bq+4bu3c+G6tmvDueG7l+G6smvFqeG7l+G6sGvhu5HhurZr4buC4bu54bq24bu3a0/GoWvhu7dD4bu54buDa+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu4bhu7l54bq2a8SC4bu54bq24bu3a+G7hHZrTeG7mWtPccOTa+G7p0rhurbhu7Vr4bq24bqo4bq24bu1a+G7hOG7t+G6qOG6tmvhurDDieG7ueG7hWvhu7bhu7l44bq2a+G6tuG7kcOT4buDa+G7hOG7huG7r+G6tmvFqcOA4buRa8O54buZ4bq2a+G7hOG6oOG6tuG7t2vFqeG7keG6tuG7tWvhu4Thu4bhu7l54bq2a8SC4bu34buR4bu5a23hu41r4bul4bu34buKReG6tuG7tWvhu4Thu4bDgeG6tuG7t2vhu4RB4bq2a+G7p0nhurbhu7Xhu4Nr4buE4bub4bq24bu1a21r4bul4bu34buKReG6tuG7tWvhu4Thu4bDgeG6tuG7t2vhu4RB4bq2a+G7p0nhurbhu7Vr4buC4bqya03DieG7uWvhurbhu5vhurBrbmxtw7Thu4VrO+G7m+G6sGvhu4BG4buR4buDa+G7pOG7t+G7uWvhurbhu7fhu5Phurbhu7drxanGoWvhu4RB4bul4bu3a+G7pUrhu6Vrxal3a+G6tuG7teG7t8OAaznhu4ZG4bq24bu1a+G7ikXhurbhu7Vr4buARuG7keG6tmvhu4Rx4bqwa8O5RGvhu4JG4bq24bu1a03huqrhurZrTeG7mWvFqcaha+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvFqeG7uXdGa+G7peG7t+G6oOG6tuG7t2vDuURr4buCRuG6tuG7tWvEgnZr4bu34bqy4buV4bul4bu3a+G7j2vhuq5z4bq24buDa+G7hMSoa8Wp4bq0a+G7teG6tOG6vmvhur7hu7dz4bq2a+G6tnHhurbhu7Vr4buEROG6tuG7tWvhu6fhu4pr4bq24bq6a+G7peG7k+G7pWvhu6Xhu7fhu4pF4bq24bu1a+G7hOG7hsOB4bq24bu3a+G7peG7t+G6smtN4buRw5Nr4buE4buG4buv4bq2a8Wpw4Dhu5Frw7nhu5nhurZr4buE4bqg4bq24bu3a+G6tuG7m+G6sGtubG5sa8Wp4buV4buEa8Oz4buFw7NsbGvhu4TDlWvFqULhurbhu7Xhu4Nr4buE4bub4bq24bu1a25vw7Rr4buEw5VrxalC4bq24bu14buDa+G7hOG7m+G6tuG7tWvhu4Thu4bhu4rhurzhurbhu7Vr4buEQeG6tmvhu6dJ4bq24bu1a8Wp4buV4buEa8Oy4buD4buPbeG6u+G7hWvhu6bhu4pr4bq24bq6a+G6tuG7tUZC4bq2a03huqrhurZr4buEQeG6tmvhu6dJ4bq24bu1a+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a+G7pcON4buRa+G7pOG7t+G7uWvhurbhu7fhu5Phurbhu7dr4bul4bu3w41rw5N2Rmvhu4R04bq+a+G7hOG7hkbhurbhu7VrTeG7meG6smvhu6Xhu5Phu6Vr4bul4bu34buKReG6tuG7tWvhu4Thu4bDgeG6tuG7t2vhu4RB4bq2a+G7p0nhurbhu7Vr4bq24bu34buKa+G7peG7t+G6smtN4buRw5Nr4bu3Q2vhurbhu7Xhu7fDqOG6smvhu4Thu4bhu6/hurZrbeG7hWxsbGvhu4TDlWvFqULhurbhu7Xhu4Nr4bu3Q2vhu6V04bq2a+G6tuG7teG7t8Oo4bqya+G7tXPhurZr4buP4buPw7Nr4buEw5VrxalC4bq24bu14buDa+G7t0NrOOG6pybhu6ZrTUjhurbhu7VrxILhu7fhurRrxILhu7fhu5vhurZr4bu1c+G6tmvhu49sbGvhu4TDlWvFqULhurbhu7Xhu4Nr4bu3Q2vhurDDieG7uWvhu4Thu7fhurLhu5Phu4Rr4bq24bu14bu3w6jhurJr4bu1c+G6tmvDsuG7j8Oya+G7hMOVa8WpQuG6tuG7teKApmkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63hu7bhu7l4Rmvhu4BG4buXa+G7hMSoa03huqrhurZrTeG7kcOTa+G7pcON4buRazvhu7Vx4bq2a+G7t+G7meG6tuG7tWvhu6Q44bqn4bu2a+G7hOG7t3Thu4Rr4buCSmvhu4bhuqxr4bq24bup4buEa03DieG7uWvhu4Thu4bhu6/hurZrb2/hu4VsbGxr4bqu4buK4bq64buEa+G7t0Nr4bq24bu14bu3w6jhurJrTeG7mWvhu6Xhu5Phu6Vrxanhuqrhu7lr4buE4buK4bq64bq24bu1a+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a8SC4bu34buT4bula8Wp4buK4bq64bula03hu5HDk2tN4bqq4bq24buDa03DieG7uWvhurDhu4jhu6Vrw7nDgeG6tuG7t2vhu4BGceG6tmvhu7Vz4bq2a2/hu49r4buE4buG4bu5eEZrxalC4bq24bu1L+G7t0Phu4dr4buE4buG4buv4bq2a23hu4VvbGxr4bu34bqk4bula+G7guG7ueG6tuG7t+G7g2vhu4Lhu7nhurbhu7drTeG7ueG7r+G6tmvhu6XhurRr4bu34bqy4buZ4bq2a+G7peG7l+G6tuG7t2vEguG7t+G6tGvEguG7t+G7m+G6tmvFqeG7iuG6uuG7pWtN4buRw5NrTeG6quG6tmvFqXlr4buE4buG4buR4bq24bu1a+G7hOG7huG7l+G7uWvhu6Xhu7fhu7lr4bq+4bu3QWvFqeG7uWvhu7fhuqThu6Xhu4Nr4buE4buG4bqy4bq24bu1a8Wp4bq0a+G7peG6tGvDs+G7j8Oya+G7t+G6pOG7pWvhu4Lhu7nhurbhu7fhu4Nr4buC4bu54bq24bu3a03hu7nhu6/hurZrxanhu4rhurrhu6VrTeG7kcOTa+G6rnPhurZrxalzRuG7h2vhu4Thu4bhu6/hurZrbeG7hcOzbGxr4bqu4buR4bqya8WpQ+G6tuG7tWvFqeG7iuG6uuG7pWvhu4Thu5XhurJrTeG7uXjhu6Vr4bqu4buZ4bqwa+G7hMSoa+G7gEbDlGs2RuG6quG7pWvhu7Xhu7nhu5Fr4bu14bu54buX4bu5a+G7gEbDk3bhu4RrTeG7uXjhu6Vr4bqu4buZ4bqw4buHa21sbGvhuq7hu5HhurJrxalD4bq24bu1a8Wp4buK4bq64bula03hu5HDk2tN4bqq4bq2a8Wp4bu5a09GcuG7hGvEguG7t3VGa+G6ruG7keG6smvFqUPhurbhu7Vr4bul4bq0a+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu7fhu5XhurZr4bq8a+G6tuG7isOJ4bula+G6tuG7teG6suG7meG7ueG7h2vhu4Thu4bhu6/hurZrbsO04buFbGxsa+G7peG6qOG6tuG7tWvhu4Thu4bDgeG6tuG7t2vhurbhu4rDieG7pWvhu4Lhu5Xhu6Xhu7drTeG7mWtNeGvhu4Lhu7nhurbhu7dr4bq24bqo4bq24bu1a+G7hOG7t+G6qOG6tmvFqeG7iuG6uuG7pWvhu4JL4buRa+G7peG7t0zhu5Hhu4Nr4bul4buX4bu5a+G7hOG7leG6suG7g2tPccOTa+G7p0rhurbhu7Vr4bqww4nhu7nhu4dr4bu1c+G6tmvhu49sbGvhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqya8Wp4buK4bq64bula03hu5HDk2tN4bqq4bq2a8WpeWvhu4JL4buRa+G7peG7t0zhu5Hhu4NrT3HDk2vhurDDieG7uWvhurbhu7fhu5lr4bq8a+G7hOG7t8aw4bqyazZGw5N24buEa8Wpw4Dhurbhu7drb28vbmxtw7IvNsWoLTk54bu1a+G7pcON4buRaznhu7fDjWvhu4Thu4rDieG6tuG7tWvhu6Thu7dB4bq24bu3a+G6vuG7t8ON4buFaznhu7fhuqjhurbhu7Vr4buARuG7kWvhu7fhu7l4Rmvhu4BG4buXa+G7pcON4buRa+G6tuG7tUZC4bq2a03huqrhurZr4buEQeG6tmvhu6dJ4bq24bu1a+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a0/GoWvhu7dD4bu5a8WpxqFr4bu14bq04bq+a+G6vuG7t3PhurZr4bulw43hurbhu7Vr4bul4bqq4buDa+G6tnHhurbhu7Vr4bul4buR4bqya+G6rsOC4bq24bu1a+G7hOG7ueG6tmvhu6XDjeG7kWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3Hhurbhu4Nr4bq24bu3cuG7hGvhuq7hu5lr4bu3Q2vhurbhu7Xhu7fDqOG6suG7g2vhu7dDa8WpQuG6tuG7tWvDueG7meG6smvhu6dx4bq2a+G7hEPhu6Vr4buE4bu34bu5eUZr4buC4bqqa03hu5lr4bul4buT4bula8Wp4bqq4bu5a+G7hOG7iuG6uuG6tuG7tWvhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7guG7k+G7peG7t2vEguG7t+G7k+G7pWvFqeG6quG7uWtNw4nhu7lrxajhu5fhurbhu7Xhu4NrO+G7t+G7mWvhurbhu4rDieG7peG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63hu6RI4bq24bu1a03DieG7uWvFqeG6tOG7g2vhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a8ONw5Nr4buE4bu34buT4bula+G7p+G6sms74bu1ceG6tmvhu7fhu5nhurbhu7Vr4bukOOG6p+G7tmvhu6Xhu5Phu6Vr4bulcuG6vmtN4buZa+G7peG7k+G7pWvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu7dD4bu54buDa8Wp4bqy4buZ4bq2a+G7hOG7t3lr4buE4buG4buv4bq2a8Wpw4Dhu5Frw7nhu5nhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7peG6tGvhu7fhu7l4Rmvhu4BG4buX4buDa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7peG7t+G6oGvhu4Thu5vhurbhu7Vr4bqu4buv4bq2a013a+G7gEbDk2vhurDhuqhr4bqw4buV4bq24bu1a+G6ruG7isOJ4bu5a03hu5lr4bun4buKa+G6tuG6umvhurDhu5lr4bul4bu3cuG7hGvhuq7hu4rhurrhurbhu7Vr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvDjcOTa+G7hOG7t+G7k+G7pWvhu4Thu7l24bq+a+G7hEnhu6Vrxanhu4rhurrhu6Vr4bq2ceG6tuG7tWvhuq7hu6/hurZr4buG4bqsa+G7hnjhu4Thu4VrO+G7tUZC4bq2a03huqrhurZr4buEQeG6tmvhu6dJ4bq24bu1a+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a+G7p+G6smvhu6Thu7fhu7lr4bq24bu34buT4bq24bu3azvhu7Vx4bq2a+G7t+G7meG6tuG7tWvhu6Q44bqn4bu2a+G7hOG6oOG6tuG7t2vhur7hu7fhuqrhu7lr4bu34bq64bq+a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4BG4buRa+G7peG7k+G7pWvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu6Q54bqn4bu2a8ONw5Nr4buE4bu34buT4bula+G7peG7k+G7pWvhu6Vy4bq+a8WpxqFr4bu14bq04bq+a+G6vuG7t3PhurZrxanhu5fhurBrw7nhu5fhurJr4buR4bq2a+G7guG7ueG6tuG7t2tPxqFr4bu3Q+G7ueG7g2vhu7XhurThur5r4bq+4bu3c+G6tmvhu7Xhu7nhu5fhurBr4buEw5Vr4bqueGvhu7dDa+G6tuG7teG7t8Oo4bqya+G7pcON4buRa+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu4TEqGvDsuG7g8Oy4buP4bq7a+G6tuG7m+G6sGtubG3DtGtPRuG6quG6tuG7tWvDs+G7g29u4bq7a+G6tuG7m+G6sGtubG5sa03hu5lr4buEw5Vr4bqueGvhu7dDa+G7pXThurZr4bq24bu14bu3w6jhurJr4bu14bu54buX4bqwa+G7hMSoa8Oy4buD4buNb+G6u2vhurbhu5vhurBrbmxtw7RrT0bhuqrhurbhu7Vr4bulw4LhurZrw7Phu4Nvw7Lhurtr4bq24bub4bqwa25sbmzhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtO+G7m+G6sGtubG5t4buDa+G7pOG7t+G7uWvhurbhu7fhu5Phurbhu7drO+G7tXHhurZr4bu34buZ4bq24bu1a+G7pDjhuqfhu7Zr4buE4bqg4bq24bu3a0/hu5Phu6VrxanDgOG6tuG7t2vhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvhu4Rx4bqwa+G6ruG7mWvDueG7k+G6sGvhu4Lhu5Phu4Rr4bul4bu34bqga8Wp4buV4bqya+G7pcON4buRa+G7pXLhur5r4buE4buG4buv4bq2a013a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvEgnZr4bu34bqy4buV4bul4bu3a+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu4bhu7l54bq2a8SC4bu54bq24bu3a+G7hHZrLWtPxqFr4bu3Q+G7ueG7g2vhu4Thu5vhurbhu7Vr4buE4buG4buK4bq84bq24bu1a+G7hEHhurZr4bunSeG6tuG7teG7g2vhu6Xhu7fDjWvFqUPhurbhu7VrxILhu7fhu5Hhu7lr4buE4bu34buT4bul4buDa+G7t0bDk2vFqUPhurbhu7Vr4bul4buT4bula+G6tuG7tUZC4bq2a+G6rkrhu6VrTeG7mWvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu7Xhu7nhu5fhu7lr4bq24bu1ceG6tmtN4bqq4bq2a8WpeWvFqeG7k+G6vmvhu4jhurbhu7Vrxalzw5NrxanDjeG7g2vEgsOA4bq+a+G7hOG7t+G6uOG7uWvhurbhu7dGa+G7pXNGa03huqrhurZr4bq+4bu3SeG7pWtNSWvhu4Lhu5fhurZrT0Zy4buE4buDa8SC4bu54bq24bu3a+G7p+G6suG7keG6tuG7t2vhu6XDjeG7kWvhu6Xhu5Phu6Vrxanhuqrhu7lr4buE4buK4bq64bq24bu1a+G7hOG7t0lr4bu34buK4bq84bq24bu14buDa+G7teG6tOG6vmvhur7hu7dz4bq2a+G7t+G7leG6tmvhu6Xhu7d2a+G7hEHhurZr4bunSeG6tuG7tWvFqcaw4bq24buDa+G7hEHhu6Xhu7dr4bulSuG7pWtN4buZ4bqya+G7peG6qOG6tuG7tWvhu4Thu5Phu6VrT3HDk2vhu6dK4bq24bu1a+G6tuG6qOG6tuG7tWvhu4Thu7fhuqjhurZr4bqww4nhu7lrTeG7mWvhu7Xhu7nhu5fhurBr4bq24bu14bu3w6jhurJrw7l34bq2a01M4bq24bu14buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buQRuG7hOG7t+G6suG7hmrDreG7pOG7keG6smvhu7bhu4pF4bq24bu1aS/hur7DrQ==

Cao Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng, chống thiên tai

Chủ động phòng, chống thiên tai
2024-06-24 08:23:00

baophutho.vn Theo dự báo, năm 2024 thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ có thể xảy ra với ẩn họa khôn lường. Vì vậy, để chủ...

Khí thế lao động sản xuất đầu Xuân mới

Khí thế lao động sản xuất đầu Xuân mới
2021-02-18 07:43:47

PTĐT - Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, ngay từ những ngày đầu năm...

Sôi nổi khí thế sản xuất đầu Xuân

Sôi nổi khí thế sản xuất đầu Xuân
2021-02-17 07:51:00

PTĐT - Dù không khí đầm ấm của ngày Tết vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình nhưng tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy hay trên đồng ruộng, những người công nhân, bà con nông...

Tiếp sức cho giảm nghèo bền vững

Tiếp sức cho giảm nghèo bền vững
2021-02-13 09:59:14

PTĐT - Chương trình nâng mức cho vay và thời gian vay cho hộ nghèo để phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh của Ngân hàng CSXH như một luồng sinh khí mới giúp các hộ...

Điện sáng bản vùng cao

Điện sáng bản vùng cao
2021-02-13 08:30:24

PTĐT - Một mùa Xuân mới đang về, hương sắc của mùa Xuân đã lan tỏa khắp các bản, làng, thôn, xóm, núi rừng khoác trên mình một màu áo mới tươi đẹp của hoa mơ, hoa mận, hoa chuối rừng.

Bám đất quê, xây cơ nghiệp

Bám đất quê, xây cơ nghiệp
2021-02-13 08:25:16

PTĐT - Những ngày này, không khí Tết ở xã miền núi Lương Nha, huyện Thanh Sơn nhộn nhịp hơn so với mọi năm. Những năm trước, đây là thời điểm hàng trăm thanh niên, người lao...

Nối nhịp cầu Xuân

Nối nhịp cầu Xuân
2021-02-12 08:11:32

PTĐT - Sau bao năm vất vả với nỗi lo mỗi khi mùa mưa đến lại bị cô lập, trẻ nhỏ phải nghỉ học, giờ đây bà con ở các huyện được thụ hưởng Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và...

Mùa “vàng” trên đất Tu Vũ

Mùa “vàng” trên đất Tu Vũ
2021-02-11 20:05:29

PTĐT - Cây Táo từ lâu được coi là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập với nhiều người dân huyện Thanh Thủy. Cây Táo được trồng nhiều ở các xã như Tu...

Quất Đồng Minh ngày Tết

Quất Đồng Minh ngày Tết
2021-02-10 18:43:23

PTĐT - Chiều 29 tháng Chạp, chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng vườn đào, quất cảnh của anh Đàm Văn Chiến - khu Đồng Minh, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê vẫn nhộn nhịp...

Rau an toàn cho bữa cơm ngày Tết

Rau an toàn cho bữa cơm ngày Tết
2021-02-09 09:56:50

PTĐT - Ngày Tết, bữa cơm bên cạnh màu vàng của thịt gà, màu đỏ của xôi gấc… không thể thiếu được màu xanh của rau củ xào hay luộc. Vì thế, người nội trợ bên cạnh lo mua thịt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long