Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOFdz4buP4bqj4budw7nhu4/huqPhu5fhu43DteG6o3jhu41r4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2nhu4F54bqjOnnDquG7nTcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o3d2Z3vhuqEvL2czZuG6reG7o+G7reG7jXl44buN4bujM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/Eg8Ojw6Iv4bq34bqnaOG6scOjw6LhurPEg8Ojw6N4xIPDouG6s+G6t+G6t8SDxqHEgzPhu5Xhu63DsuG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7luG7jcO14bqjeOG7jWvhuqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOy4bqjaeG7gXnhuqM6ecOq4bud4bqj4bur4bqjR3Phu53DsuG6o3jhurbhuqNHw7nhuqPhu63hu43hu4Hhu53huqPhu5vhuq3hurbhuqPhu4zhu7Phu53DsuG6oyZB4bun4budw7IzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oTjhu6xYSVjhuqMt4bqjSOG7s+G6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o+G7l+G7jcO14bqjaeG7geG7m+G6o+G6v+G7m+G6o2fhu7fhuq3huqPhu53DsuG6q+G6tuG6o1hreOG6o8SC4buF4bud4bqjZ+G7oeG7neG6o+G7jeG7j23hu53huqPhu43Dg3nhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bub4bul4buP4bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqPhu53hu41B4budw7LhuqN4YuG7j+G6o2fhuqln4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhurYy4bqj4bqww7XhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu60y4bqj4bud4buN4bqr4bqj4bub4bqp4bq24bqj4buN4bqt4bq24bqjeHZq4bud4bqjaXXhu53DsuG6o3Z5w7rhu53DsjLhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNnc+G7ncOy4bqj4bud4buNw6rhu50y4bqjZuG6q+G6o2fhu6Phu53huqPhu51z4budw7LhuqNow6rhu53huqNpZOG6o2ZleOG6o3jhuq3hurbhuqPEguG6q+G7o+G6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqN44buNw63hu6PhuqNpw73hu53DsuG6o+G7l2vhuqPhu43hu6NiZ+G7jTLhuqPDsuG7n+G7reG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqN44buNZeG7ncOy4bqjxqHhu6nhu4/huqNn4bqpZ+G6o2fhu43hu5PhuqN44buPannhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjeGvhuqMt4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buP4bqj4budxJHhu5vhuqPhuq/Do+G6r8SD4bqj4budw7Lhuq3hurbhuqN4w4DhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7LhuqvhurbhuqNp4buBeeG6ozp5w6rhu53huqPhu5vFqeG7jzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4SOG7o+G6reG7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o3jhu43hu4/huqNpeeG6reG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur94Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFfhuq154bqj4buX4bq04bqj4budw7Lhu43hu5PhuqNYa3jhuqPhu5zDsnnhurZq4bud4bqjaeG6qeG7nTLhuqNn4bqpZ+G6o2jhu6Phuq3hu53hu43huqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o3jhu5Phu53hu43huqNpZOG6o2ZleOG6o3jhuq3hurbhuqPhu53DsuG6reG6tuG6o8SC4bqr4buj4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsjLhuqNp4buD4bq24bqj4bubYuG7neG7jeG6o2fhuqln4bqj4but4buN4buj4budw7LhuqN4duG6q+G7o+G6o3jhu43hu4/huqNpeeG6reG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur94MuG6o8Oy4bq/4but4bqjdsO9eOG6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjaeG7p+G7neG6o+G7jeG6q+G7ncOy4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7l+G7keG7reG6o3jhu49r4bud4bqjacO6M+G6o0dz4budw7LhuqPhu53hu43DquG7neG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqNp4buBeeG6o+G7ncSR4bub4bqj4bub4bqt4budw7LhuqPhu5fhu43DteG6o3jhu41r4bqj4buN4bqr4buj4bqj4buNw4Hhu53DsuG6o8SC4bqr4buj4bqjZ+G6reG6o8SCxanhu4/huqPhu5fhurThuqPEgnDhu53DsuG6o+G7m8O6eOG6o+G7ncSR4bub4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2lieOG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o2dz4budw7LhuqPhu5vFqeG7jzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WHbhuq3hu53hu43huqN44buN4bu34bqjaOG7keG7reG6o+G7ncOy4buN4buT4bqjWGt4MuG6o+G7m8O6eOG6o3d04bqjaOG7o+G6reG7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o3fhuqLhuq3huqNn4buNw4Phuq0y4bqjZmPhu6PhuqN4dsO0MuG6o2Zj4buj4bqjaEHhu7Hhu53DsuG6o+G7m+G6qeG6tuG6o+G7m+G7n2cy4bqjeOG7jeG7j2t44bqjZuG7kTLhuqNpY+G7m+G6o2Zj4buj4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4budxJHhu5vhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqNm4buR4bqjw7Lhu4/huqnhu53huqNp4bujYuG7nTLhuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o+G7jeG6q+G7ncOy4bqj4buN4buf4bqt4bqjZ3nhu53DsuG6o2fhur/hu63huqNp4buB4bq24bqjaeG7tzLhuqN44buNQcaw4budw7LhuqPhurB54bq2auG7nTPhuqNI4buj4bqjaeG6uWfhuqN44buN4buz4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOy4bqr4bud4buNMuG6o8ah4buZ4bud4buN4bqjxILhuqBnMuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjaOG7o+G6reG7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o2h54bq24bqjeHbDtOG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqPGoeG7j2rhu53huqN44bu1ZzLhuqPDueG7neG6o2nhu5Hhu53hu43huqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjWGt4MeG6o+G7m8O6eOG6o3d04bqjaOG7o+G6reG7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o3bhuq3huqPhu695w6rhu53huqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur944bqjaeG7gXnhuqM6ecOq4bud4bqjeMOA4bqjd8Wp4bubM+G6o0fhu6Hhu53huqPGoWLhu48y4bqjaeG6reG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o2fhuqln4bqjaOG7o+G6reG7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7rTLhuqNn4bun4bqjd+G7q+G6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o3jhu5Phu53hu43huqPhu5fhu43huq3hu4/huqM6ecOq4bud4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPhu5vhu7Phu53DsuG6o+G6szLhuqPhu5vhu7Phu53DsuG6o+G6teG6o3jhu43huqnhu53DsuG6o8OS4buPauG7ncOyM+G6o1h54buB4bud4bqjaeG7gXnhuqN44buPauG7neG6o8ah4bqr4bub4bqjxILhu49tZ+G6o3fhuq154bqj4buX4bq04bqj4budw7Lhu43hu5PhuqNYa3gy4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4buX4buNw7XhuqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOyMuG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqN4YuG7j+G6o+G7jeG7gXnhuqPhu41reOG6o2fhuqln4bqj4bud4buN4bqr4bqj4bub4bqp4bq2MuG6o+G6sMO14bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqjaWThuqNmZXjhuqPhu53hu43hu5Hhu63huqN4duG7q+G6o8ahYuG7jzPhuqPhu4zhu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o2jhu6Phuq3hu53hu43huqN4YuG7j+G6o2fhuqln4bqjaOG7o+G6reG7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o2lk4bqjeOG7jW7huqPhu43hu49t4bud4bqjeOG7j+G7neG7jeG6o3jhu43hu4Hhu53huqPhu6954bq2a3jhuqN4w6rhu5vhuqPDsuG7j+G6q+G7neG7jeG6o3jhu41l4budw7LhuqPGoeG7qeG7j+G6o2fhuq3hu6PhuqPhu53hu43hur944bqj4budw7Lhuq3hurbhuqN4w4DhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7LhuqvhurbhuqNp4buBeTLhuqN44buN4bqp4budw7LhuqNp4buBeeG6o2fhu7fhuq3huqPhu53EkeG7m+G6o+G7m8Wp4buPM+G6o1h24buj4budw7LhuqPhurBB4bur4budw7LhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur94MuG6o2dz4budw7LhuqPhu53hu43DquG7neG6o2bhuqnhu5vhuqPhu5vhuqnhurYy4bqjaMOq4bq24bqjZ+G7jXnhurZs4bud4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2lu4bqjxqHhuqvhu5vhuqN24bqt4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqjaWJ44bqjZ+G7jeG6v3jhuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o2fhuq3hu6My4bqjaeG6qeG7reG6o8OB4budw7LhuqPhurZqeeG6o2fhu4F54bqjeOG7jcOt4buj4bqjaeG7p+G7neG6o2nhurl44bqj4buN4bqr4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjaXThu4/huqN44bqpZzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WGLhu4/huqNHc+G7ncOy4bqjeOG6tuG6o0fhu6zhuqNG4buP4bqt4bqjdkHhu6l54bqj4budQcWpZ+G6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7l+G7jeG6qXjhuqMm4buPw7LDrXYy4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7reG7jXThuqMm4buPbXjhuqNYdsO0MuG6o3h54bq24bqj4bub4buz4budw7LhuqPhurXhuqNHc+G7ncOy4bqjeOG6tuG6o2ZleOG6o2nhu4F54bqjduG6reG6o+G7r3nDquG7neG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o3jDgOG7ncOy4bqjZsO64bqj4but4buN4buH4bud4bqjxILFqeG7j+G6o2nhurln4bqjeOG7jeG7s+G6o2dz4budw7LhuqPEguG7j21n4bqjxILhu4Xhu53huqNoeeG6tuG6o3h2w7ThuqN4duG6oGfhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur94M+G6o+G7nOG7jcOD4budw7LhuqNp4bun4bud4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNp4buBeeG6o3jhu49q4bud4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o3fhuqDhuqPhu6954bqt4bud4bqjeMOq4bub4bqjw6rhu53huqNn4buB4budMuG6o2fhu4154bqjaeG6qeG7o+G6o2fhu7fhuq3huqNo4buj4bqt4bud4buN4bqj4budw7Lhu43hu49t4butMuG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqNHc+G7ncOy4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o2lk4bqjacOt4bub4bqjxqFi4buP4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu53hu49s4bub4bqjxIJ54buPMuG6o+G7neG7j2zhu5vhuqN44buP4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHhuq3hu6PhuqNpw7rhu53DsjPhuqNH4buN4buR4bqj4bua4bqt4buP4bqjWOG7jeG7keG6o+G7jOG6q+G6oy3huqNnc+G7ncOy4bqj4bud4buNw6rhu53huqNYw7nhuqPGoWrhu53huqPhu5vDreG7neG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gw4bqj4bucxJHhu5vhuqPhu53huq3hurbhuqN4c+G7j+G6o3h24bqgZ+G6o8SC4bqr4buj4bqj4bub4buz4budw7LhuqPhuq/huqNYa3gy4bqjxqHhu5Fn4buN4bqj4but4buNw6rhu53huqNnc+G7ncOy4bqjeHbhuqBn4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2jhu5Hhu63huqNYa3jhuqNpZOG6o2lB4bupZ+G6o0dz4budw7LhuqN44bq24bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqN4w4DhuqN3xanhu5sy4bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN4c+G7j+G6o2fhu5/huqN44buNbuG6o2fhu43hu7fhuqNpw7rhu53DsuG6o2Z04bqjeHbDtTLhuqN3ZeG7reG6o+G6sGvhu63huqPEguG7j21n4bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqN34bqt4buj4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7jeG7qeG7reG6o8ah4bqy4bqjxILhuqvhuqPGoXnDquG7neG6o+G7reG7jeG7j2rhu53huqN4duG6oGfhuqNn4bqtM+G6o+G7nMSR4bub4bqj4bud4bqt4bq24bqjeHnhurbhuqPhu5fhu4/hu53hu43huqN4a+G6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4bud4bqjZ+G7jXnhu53DsuG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o2dz4budw7LhuqPhu53hu43DquG7neG6o2fhu43DveG7ncOy4bqjeHPhu4/huqPEguG7heG7neG6o2lB4bupZ+G6o0dz4budw7LhuqN44bq24bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjaeG7geG6tuG6o2nhu7fhuqNn4bqpZ+G6o2fhu41r4bqjacO64bqjxILFqeG7j+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHhuq3hu6PhuqNpw7rhu53DsjLhuqNo4buj4bqjxILhu4fhurbhuqN4c+G7j+G6o3bhur944bqj4but4buN4bq/4bud4bqj4buX4buN4bur4buPMuG6o2ZBxaln4bqjxILhuqvhu6PhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7m8Wp4buP4bqjZ3ThuqPDsmXhu53DsuG6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o8SCQeG7qXjhuqNp4buR4bud4buN4bqj4bubw4FnMuG6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqN4dHjhuqNnc+G7ncOy4bqjxILhu49tZzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4VuG6reG6o+G7r3nDquG7neG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqNp4buBeeG6ozp5w6rhu53huqPhu53EkeG7m+G6o+G7neG6reG6tuG6o2fhu5/huqNp4bq5Z+G6o3jhu43hu7PhuqNo4buj4bqjY+G7neG7jeG6o+G7jUHhu6vhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqNo4buRZ+G7jeG6o2Zt4bud4buN4bqjR+G7oibhu45ILcSD4bqn4bqj4budauG7neG6o2fhu7Phu53DsuG6o8SCxanhu4/huqNn4buN4bu34bqjacO64budw7LhuqPhu63hu41B4bun4budw7LhuqPhuqnhu53huqNp4buD4bq24bqj4bubYuG7neG7jeG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3gy4bqjeOG7j2p54bqjeOG7jeG7tTLhuqNHc+G7ncOy4bqjeOG6tuG6o2fhu7nhu53DsuG6o2fhu43DveG6o3h2cOG7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqNm4buPbeG7neG6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjZ+G7jXThu53DsuG6o2jhu5Fn4buNM+G6o1Phu53DsuG6o0nhu6XhuqNJw7Thu53hu43huqPhu6554bqy4bqjLeG6o1jDueG7ncOy4bqjw5Lhu4/huqnhu5vhuqNpdGfhuqNHc+G7ncOy4bqjeOG6tuG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gw4bqjWHbhu6Phu53DsuG6o3jhu43huqnhu53DsuG6o+G6rzLhuqNHc+G7ncOy4bqjeOG6tuG6o2nhurl44bqjZ+G7jeG7k+G6o3jhu49qeeG6o2jhu6Phuq3hu53hu43huqN44buNeeG6o+G6sTLhurPhuqN44bqk4bqjaXXhu53DsjLhuqPhu53DuuG7reG6o+G7ncOyw6rhu53huqN34bqpZ+G7jeG6o8SDMsSD4bqjeOG6pOG6o2l14budw7Iz4bqjR+G6qWfhuqPhu63hu43hu6Phu53DsuG6o3h24bqr4buj4bqjeOG7jeG7j+G6o2l54bqt4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2lB4bupZ+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G7ncOy4bqt4bq24bqjeMOA4bqj4budw7LhuqvhurbhuqNp4buBeeG6ozp5w6rhu50y4bqj4but4buN4bq/4bud4bqjaeG6v3nhuqPhu43hu6Phuqvhu53huqN44buN4bqr4bud4buN4bqjxIJB4bupeOG6o+G7m8OBZ+G6o2fhuqln4bqjZ+G7jeG7k+G6o3jhu49qeeG6o+G7l2vhuqPhu43hu6NiZ+G7jeG6o3jhu43huqnhu53DsuG6o+G6r+G6o8SC4bqr4bqjZ2PhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqvxIMz4bqj4bucw7JBxrDhu4/huqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOy4bqjaWvhu53huqNHc+G7ncOy4bqjeOG6tuG6o3fhuq154bqj4buX4bq04bqj4budw7Lhu43hu5PhuqNYa3jhuqNpQeG7qWfhuqN4eeG6tmrhu53huqN4dnnhurZs4bud4bqjeHnDquG7neG6o3jhu43hu7fhuqNn4bqpZ+G6o2bhu49t4bud4bqj4but4buN4bqp4but4bqj4but4buN4buh4budw7LhuqNo4buRZ+G7jTLhuqN34bqi4bqjaOG7teG7ncOy4bqjZmPhu6PhuqPhu43DuuG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7Iy4bqjacOt4buj4bqj4buX4buN4buDeeG6o3h24bqt4budw7Iy4bqjeOG7jUHGsOG7ncOy4bqj4bqweeG6tmrhu53huqN24bqi4bqt4bqjeOG6reG6tuG6o8SC4bqr4bqjxIJt4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o3fhuql44bqj4buX4buNeeG7g+G7neG6o+G7neG7p+G7j+G6o8ah4bqr4bub4bqjxILhu49tZzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WGLhu4/huqNn4bqpZ+G6o+G7l+G7jXky4bqjZ+G7teG7m+G6o2dz4budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o3jhu5Phu53hu40y4bqjZ3Phu53DsuG6o+G7neG7jcOq4budMuG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqPhu6vhuqNn4bqpZ+G6o+G7l+G7jXnhuqPhu53hu43huqvhuqN4dnDhuqNpZOG6o2lr4bud4bqjd8Wp4bub4bqj4buN4bun4bud4bqj4bubw7p44bqj4budw7LhuqvhurbhuqNpbuG6o2fhu4154buD4bud4bqjZuG7keG6o3fhur3hu53huqN34bqr4budw7LhuqNn4buN4buj4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPGoeG6q+G7m+G6o8SC4buPbWfhuqNp4buBeeG6o+G7ncSR4bub4bqj4bubxanhu48y4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4buX4buNw7XhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur944bqjaeG7gXnhuqM6ecOq4bud4bqj4buX4buNZeG7reG6o+G7m3Dhu4/huqPhu53hu6fhu4/huqNpbHnhuqN3c+G7j+G6o+G7ncO54buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThYYuG7j+G6o+G7neG7jeG6q+G6o+G7m+G6qeG6tuG6o+G7m+G6reG6tuG6o3d04bqj4bq1MuG6o0fhu43hu4/huqPhu53hu43huqnhu53hu43huqNHc+G7ncOy4bqjeOG6tuG6o0fhu6zhuqPhu5vhuq3hurbhuqNXc+G7ncOy4bqj4buMdeG7ncOyMuG6o0fhu7Xhu5vhuqNnc+G7ncOy4bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqjeOG7jeG7keG6o3h24bq/4bud4bqjO2rhu53huqPGoOG7h+G7rTLhuqPhu43huqvhu53DsuG6o3h2xJHhu5vhuqNnc+G7ncOy4bqj4bud4buNw6rhu53huqNp4bqt4budw7LhuqPhu53hu6XhuqPGoeG6oGfhuqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOy4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2lu4bqjw7Lhu5/hu63huqN3w4Fn4bqjxILhuqvhu6PhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjZ3Phu53DsuG6o2fhu4154budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjaOG7o+G6reG7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7rTPhuqNH4buN4buR4bqjJuG7ueG6o1jhu43hu5HhuqPhu4xB4bun4budw7LhuqMt4bqj4bus4buN4buf4bqjw5Lhu4/huqnhu5vhuqNpdGfhuqPhu53hu43huqvhuqPhu5vhuqnhurbhuqNn4buN4buj4bqjZuG7j2t4MOG6o+G7nMSR4bub4bqj4bqvw6Phuq/DozLhuqN4w7Thu53hu43huqPhu43DtOG7neG7jeG6o2jhu5Fn4buN4bqjZm3hu53hu43huqNH4buiJuG7jkgtxIPhuqfhuqNpZOG6o2Phu53hu43huqPhu41B4bur4budw7LhuqNpa+G7neG6o2jhu6Phuq3hu53hu43huqN44buNeeG6o8SC4bqr4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G6sHnhur944bqj4buX4buN4buDeeG6o2fhu7fhuq3huqPhu53hu43huqvhuqPhu5vhuqnhurbhuqPhu53hu41B4budw7LhuqNn4buNw73hu53DsuG6o3hz4buP4bqjxILhu4Xhu53huqNndOG6o8OyZeG7ncOy4bqjaWPhu5vhuqNmY+G7o+G6o2fhuqln4bqjZ+G7jWvhuqNpw7rhuqNn4buN4buj4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOyM+G6o+G7nOG7jeG6q+G6o+G7m+G6qeG6tuG6o+G7jeG7j23hu53huqNn4buf4bqjeHZq4bud4bqj4bq3w6PDo+G6o2dz4budw7LhuqPhu53hu43DquG7neG6o8SCxanhu4/huqPhu5vDgWfhuqPGoUHhu6fhu53DsuG6o2bDtOG7neG7jeG6o+G7r3nDquG7neG6o+G6s+G6o3h24buPbXnhuqNpdeG7ncOyL+G7ncOyQcaw4buPL3jhu43huqnhu53DsjPhuqPhu6554bqy4bqj4buO4bqj4budxJHhu5vhuqPhu53huq3hurYy4bqjeMO04bud4buN4bqj4buNw7Thu53hu43huqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur944bqjeEHhu6fhu53DsuG6o2l04buP4bqjw7nhu53huqNp4buR4bud4buN4bqjeOG7jcOt4buj4bqjZ+G6qWfhuqNp4bun4bud4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNpZOG6o2lB4bupZ+G6o+G7l+G6suG6o+G7l2t4MuG6o+G7neG7jeG6q+G6o+G7m+G6qeG6tuG6o3bhuq3huqPhu695w6rhu53huqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur944bqjaeG7gXnhuqM6ecOq4bud4bqjxILFqeG7j+G6o+G7m+G7tWfhuqN44buPannhuqPhu53DquG7ncOy4bqjZ+G6reG7o+G6o2fhu43hur944bqjxqFB4bup4budw7LhuqN3Y+G7neG6o+G7reG7jeG7g+G7mzLhuqPDsuG7j+G6reG7o+G6o+G7jeG6q+G7ncOy4bqjacO94budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqPhu41i4bud4bqj4buN4bup4but4bqjaXXhu53DsuG6o2nhu4/huqNpc+G7j+G6o8SCxanhu4/huqN44buPa+G7reG6o3jhu7Vn4bqj4buveeG6reG7neG6o3jDquG7m+G6o2lr4bud4bqjacaw4buP4bqjd3Thu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHhuq3hu6PhuqNpw7rhu53DsjPhuqNYw4Dhu53DsuG6o2jDquG6tuG6o2fhu4154bq2bOG7nTLhuqN4w7nhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur944bqjaWThuqNpbOG6o3bhuq3huqPhu5vhu7Vn4bqjeOG7j2p54bqj4but4buN4bq/4bud4bqjaeG6v3nhuqPhu43hu6Phuqvhu53huqN44buN4bqr4bud4buN4bqj4buX4buNdOG7j+G6o8ahQeG7qeG7ncOy4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqN4dkHFqWfhuqN44buNxrDhu4/huqPDsuG7j+G6reG7nTPhuqPhu5zEkeG7m+G6o+G7neG6reG6tjLhuqN4dkHFqWfhuqN4w7Thu53hu43huqPhu43DtOG7neG7jeG6o2jhu5Fn4buN4bqjZm3hu53hu43huqNH4buiJuG7jkgtxIPhuqfhuqPhu51q4bud4bqj4bud4buN4bqr4bqj4bub4bqp4bq24bqjeHnhurZq4bud4bqjeHZ54bq2bOG7neG6o2lu4bqjZ3Phu53DsuG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqj4budw7Lhu43hu49q4bub4bqjeMO9Z+G6o2fhuqln4bqjZuG7j23hu53huqPhu63hu43huqnhu63huqPhu63hu43hu6Hhu53DsuG6o2fhu4104budw7LhuqNo4buRZ+G7jTLhuqPEgsOA4bqt4bqjaWPhu5vhuqNmY+G7o+G6o+G6reG7neG6o3jhu6Phuqvhu53huqPEgsOA4bqt4bqjaHnhurbhuqN4dsO04bqj4buN4buPbXnhuqPhu695Y+G6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur94Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5bhu43DteG6o3jhu41rMuG6o+G7r3nhurZreOG6o3jDquG7m+G6o3bhuq3huqPhu695w6rhu53huqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOy4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eDLhuqPhu5fhu4/hu53hu43huqNo4buj4bqt4bud4buN4bqj4budw7Lhuq3hurbhuqN4w4DhuqNp4buBeeG6ozp5w6rhu53huqPhu5vFqeG7j+G6o2lk4bqjeGLhu6PhuqNpw7rhu53DsuG6o8ah4bqgZ+G6o8Oy4buPw73hu63huqNn4bqpZ+G6o2nhu6fhu53huqPEguG7kTLhuqNo4buj4bqt4bud4buN4bqj4budw7Lhu43hu49t4butMuG6o+G7jcO64bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqNn4bqpZ+G6o+G7m+G7tWfhuqN44buPannhuqNpbOG6o3bhuq0y4bqjaeG7n+G7ncOy4bqjw7Lhu5/hu63huqPEguG6q+G7o+G6o3fhuqDhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqjZ+G7jXnhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqN44buT4bud4buNMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqN3dmd74bqhLy9nM2bhuq3hu6Phu63hu415eOG7jeG7ozPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqvxIPDo8OiL+G6t+G6p2jhurHDo8Oi4bqzxIPDo8OjeMSDw6LhurPhurfhurfEg8ah4bqvM+G7leG7rcOy4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4SeG7gXnhuqM6ecOq4bud4bqjeHbhuq3hu53hu43huqN44buN4bu34bqjeOG7jcaw4buP4bqjeOG7j2t44bqjeOG7jXnhu4fhu53huqPGoeG7qeG7jzLhuqNm4bqr4bqjZ+G7o+G7neG6o+G7nXPhu53DsuG6o2jDquG7neG6o+G6sGThuqNJ4bqr4buj4bqjOuG6qTLhuqPhu4154bq2beG7neG6o1jhu43huq3hu53hu43huqNY4buN4bu34bq24bqj4bqweXThu53DsuG6o2l14budw7LhuqPDsuG7j8Ot4buj4bqjZ+G6v+G6tuG6o2jhu49t4bud4bqjeMO1Z+G7jeG6o8SC4bu14bqjOnnDquG7neG6o2fhu6Hhu53huqPGoWLhu48y4bqjaWPhu5vhuqNmY+G7o+G6o+G7l+G7jXnhu53DsuG6o8ah4buRZ+G7jeG6o3jhu43GsOG7j+G6o8SC4bu1Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThJbuG6o2fhu5/huqPEguG7teG6ozp5w6rhu53huqN44buNZeG7ncOy4bqjxqHhu6nhu483L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4JsWp4buP4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4budc+G7ncOy4bqjaMOq4budMuG6o+G7m+G7s+G6reG6ozp5w6rhu53huqPhu5fhu41z4budw7LhuqNn4buN4buT4bqjxqHhuqvhuqPhu5vhu7Phuq3huqPhu5fhu43hu6vhu4/huqNp4buBeeG6o2fhu7fhuq3huqPhu53EkeG7m+G6o+G7m8Wp4buP4bqj4bub4bqr4bqjaeG7n+G6o2fhu6Hhu53huqPGoeG6q+G6o+G7m+G7s+G6reG6o2fhu7fhuq3huqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOyMuG6o+G7m+G7s+G6reG6o2fhu7fhuq3huqN44buN4buP4bqjaXnhuq3huqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur944bqjxILFqeG7j+G6o+G7l+G6tOG6o8SCcOG7ncOy4bqjxIJs4bqj4bubw7p44bqj4bub4buz4bqt4bqjxILhu7XhuqN44buNZeG7ncOy4bqjxqHhu6nhu48z4bqjWOG7jcOt4buj4bqjw7Lhu43hu4/huqPhu53hu43hu4fhu53huqNn4bu34bqt4bqj4but4buN4buf4budw7LhuqPEguG7j2rhu50y4bqj4bubxanhu4/huqNn4buN4buT4bqj4bub4buz4budw7LhuqPhurEy4bqj4bub4buz4budw7LhuqPhurfhuqNYa3jhuqNYw6rhu53huqNX4bqieeG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o2hwZ+G6o2fhuqln4bqjeHnhurZr4bud4bqjaUHGsOG7ncOy4bqj4buveeG6reG6o2fhuqln4bqjaeG7keG6reG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o3h24buj4budw7LhuqN44buT4bud4buN4bqjaWThuqN44bq/4but4bqj4bud4buH4but4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqPhurB5dOG7ncOy4bqjaXXhu53DsuG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3gz4bqjJsWp4buP4bqjaOG7j23hu53huqN4w7Vn4buN4bqjaWThuqPDsuG7j8Ot4buj4bqjZ+G6v+G6tuG6o+G6sOG7o+G7ncOy4bqjeHZBxaln4bqjWGt4MuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjeHbhuq3hu53hu43huqN44buN4bu34bqjeOG7jcSR4bub4bqjaXXhu53DsjLhuqNn4buNxJHhu5vhuqNm4buf4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o8ahw73huq3huqNpZOG6o2ZleOG6o2nhu4F54bqjxqFq4bud4bqj4bqw4bqt4bud4buNM+G6o0fhuqln4bqjaeG7keG6reG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o2fhu7nhu53DsuG6o3h54bq2auG7neG6o3h2eeG6tmzhu50y4bqj4buNQcWp4budw7LhuqNo4buF4bud4bqj4budc+G7ncOy4bqjaMOq4bud4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjeHR44bqjZuG7j23hu53huqPhu63hu43huqnhu63huqPhu5fhuqbhuqN44buNeeG7h3jhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ+G7jcSR4bub4bqjd+G7n2fhuqPGocO94bqt4bqjaW7huqNpY+G7m+G6o2Zj4buj4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fDquG6tuG6o8ahw73huq3huqNmw6zhu53huqN2b+G6o+G7neG7jeG6reG7neG7jTLhuqN34buP4bud4buN4bqjeHZB4bur4budw7LhuqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqN4dHgzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFh2auG7neG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjZ+G6qeG7neG7jeG6o2l14budw7LhuqPhu6vhuqNn4bqpZ+G6o+G7jXnhurZt4budMuG6o2bhuqvhuqNn4buj4bud4bqj4budc+G7ncOy4bqjaMOq4bud4bqjaWThuqPhurB5dOG7ncOy4bqjaXXhu53DsuG6o2fhur/hurbhuqPhu510eOG6o8ahw73huq3huqPhu6vhuqN4duG6q+G6ozp5w6rhu53huqPhu5t5w7rhu53huqN44buNw63hu6PhuqNpw73hu53DsuG6o+G7l+G7jXnhu53DsuG6o8ah4buRZ+G7jeG6o3jhu43GsOG7j+G6o8SC4bu1M+G6oybDgOG6reG6o3jhu43hu6PEkeG7neG6o3jhu43hu6NleOG6o+G7neG7jcO54bqj4bubYjLhuqNz4budw7LhuqPhu5zDsnnhurZv4bud4bqj4bua4buP4bud4buN4bqj4buueeG6reG7ncOy4bqjLeG6o+G6sGThuqPhu4zhu6Phuqvhu53DsuG6o0dB4bun4budw7Iy4bqj4buNeeG6tm3hu53huqNY4buN4bqt4bud4buN4bqjRuG6reG6o8SCw4Dhuq3huqNn4buN4buP4bqt4bqjd+G7iTDhuqPhu5pw4buP4bqj4budxJHhu5vhuqN44buNQcaw4budw7LhuqPGoeG6q+G6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4bub4buz4budw7LhuqPhurcy4bqj4bqz4bqjWGt44bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN4c+G7j+G6o+G7m8Wp4buP4bqj4bqweXThu53DsuG6o2l14budw7Iy4bqjZ+G7oeG7neG6o+G6seG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjWGt44bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjxILhu4Xhu53huqNp4buP4bqjeOG7jcSR4bub4bqj4buNcOG6o+G7jeG6q+G7ncOyMuG6o+G6sOG7n+G7m+G6o8Oy4buPbOG7ncOyM+G6o+G7nMSR4bub4bqj4bud4bqt4bq2MuG6o2jhu6PhuqNj4bud4buN4bqj4buNQeG7q+G7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o2jhu5Fn4buN4bqjZm3hu53hu43huqNH4buiJuG7jkgtxIPhuqcy4bqjeOG7jcOt4buj4bqj4buX4buNeeG6tmvhu53huqNn4bqp4buj4bqjZ+G7t+G6reG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o+G7r3nhurZs4budMuG6o+G7jeG7gXnhuqPhu41reOG6o2fhuqln4bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqNpbHnhuqPhu41i4bud4bqjZ+G7jWvhuqPEguG7j21n4bqjaeG7j+G6o8ahYuG7j+G6o+G7nWrhu53huqNn4buNw71n4bqjWGt44bqjZ+G7jeG7t+G6o+G6tmt54bqj4buveeG6reG6o2nhu49t4bud4bqjeOG7jeG7o2Lhu48z4bqj4buM4buPbeG7neG6o+G7neG6reG6tuG6o+G7m2LhuqN4dHgy4bqj4budQcWpZ+G6o2nhu7cy4bqjeOG7jcaw4buP4bqjeOG7j2t44bqjeOG7jXnhu4fhu53huqPGoeG7qeG7jzLhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jeG6o3hz4buP4bqjduG6reG6o2l14budw7LhuqN3xanhu5vhuqPhu43hu6fhu53huqPhu5tw4buP4bqj4budxJHhu5sy4bqj4bub4buz4budw7LhuqPhurHhuqNYa3jhuqNpZOG6o+G6sHl04budw7LhuqNpdeG7ncOyMuG6o2fhur/hurbhuqPGocO94bqt4bqjOnnDquG7neG6o+G7m3nDuuG7neG6o2fhu43hu6PhuqPhu5fhu5Hhu63huqN44buNxrDhu4/huqPEguG7teG6o2lu4bqjaWJ44bqj4budxJHhu53DsuG6o3d54bq/eOG6o2fhuq3hu6PhuqPhu53hu43hur94Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTgm4bu14bqjOnnDquG7neG6o+G6r8Oj4bqvxIMy4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o3jhu5Phu53hu43huqPDsuG7j8Ot4buj4bqjZ+G6v+G6tuG6o+G7l+G7jeG7o2Phu53DsuG6o+G6seG6szPDouG6scOj4buN4bqt4bqjxqHDveG6reG6o2fhuqln4bqjxqHhu6Ni4buPMuG6o3h24buj4budw7LhuqNp4buf4bqjZ+G7n+G6o8SD4bqlM+G6s8Ojw6Phu43huq3huqPGocO94bqt4bqjZ+G7jeG6v3jhuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o2fhuq3hu6Mx4bqjxIPhurEz4bq3w6PDo+G7jeG6reG6o8ahw73huq3huqPGoeG6reG7jzLhuqNn4buh4bud4bqjxqFi4buP4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqN3dOG6o8Oy4buPdOG7ncOy4bqjxqHDveG6reG6o2nhurln4bqjd2Phu50z4bqjWHbhuqvhuqPDsuG7j8Ot4buj4bqjZ+G6v+G6tuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o8ah4bqr4bqjOnnDquG7neG6o+G7m3nDuuG7nTLhuqNn4buN4buPa+G7m+G6o+G6p+G6pVvhuqN4w7nhu53DsuG6o2jhu49t4bud4bqjeMO1Z+G7jTPhuqNYduG7o+G7ncOy4bqjeHbhuqvhuqM6ecOq4bud4bqj4bubecO64budMuG6o2nhu6l44bqjxIPhuqNn4buN4buPa+G7m+G6o+G6t+G6tVvhuqN4w7nhu53DsuG6o2jhu49t4bud4bqjeMO1Z+G7jTLhuqNpa+G7neG6o+G7neG6reG6tuG6o2lk4bqj4buN4buj4bqr4bud4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8SC4buPbWfhuqPDsuG7j8Ot4buj4bqjZ+G6v+G6tjPhuqNJ4bupeOG6o+G6r+G6o2fhu43hu49r4bub4bqj4bqz4bqvW+G6o3jDueG7ncOy4bqjaOG7j23hu53huqN4w7Vn4buNMuG6o2ZleOG6o2nhu4F54bqjw7Lhu4/DreG7o+G6o+G7m2LhuqN4w4DhuqPhuq/hurMvxIPhuqNpa+G7neG6o+G6sy/huq8y4bqj4buN4buPbeG7neG6o2nhuq3hu53DsuG6o2lB4bupZ+G6o2bhuqvhuqNn4buj4bud4bqjeOG7h+G7reG6o3h2eeG7ncOy4bqjZ+G6v+G6tjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WOG7jcOt4buj4bqjd3ThuqPGoeG7j2154bqjeMOA4bqjV+G7q+G6o+G7nHPhu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o8SC4bqr4bqj4bus4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o+G7nXPhu53DsuG6o3jhu41z4budMuG6o3jDteG7neG7jeG6o2lr4bud4bqj4buNa3jhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o8SD4bqxL+G6r+G6ozV4w4Fn4bqj4bub4buz4budw7LhuqPhuq/huqNYa3g2MuG6o3jDueG7ncOy4bqjaOG7j23hu53huqN4w7Vn4buN4bqjaeG6v3jhuqNpZOG6o2lB4bupZ+G6o2fhuqvhurYy4bqjZsOA4bqt4bqjaWJ44bqjeHZq4bud4bqj4bqx4bqzM+G6scOjw6Phu43huq0y4bqjaOG7j23hu53huqN4w7Vn4buN4bqjxqHDveG6reG6o2lk4bqjZ+G6v+G6tuG6o2lieOG6o3h2auG7neG6o+G6r+G6pTPhuq/Do8Oj4buN4bqtMuG6o2lieOG6o8Oy4buB4bud4bqj4bqlw6Nb4bqj4buXa+G6o+G7jeG7o2Jn4buNM+G6o0l04buP4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqjxqHhu6Ni4buP4bqjZ8Oq4bq24bqj4bub4bqreeG6o2lk4bqjw7Lhu4/DreG7o+G6o3h2deG7ncOy4bqjaUHhu6ln4bqjeHZq4bud4bqj4bqvM+G6scOjw6Phu43huq3huqPhu53DsnPhuqM6ecOq4budMeG6o8Oy4buB4bud4bqj4bqvM8SDw6PDo+G7jeG6reG6o3bhuq154bqj4bqw4bqt4bud4buN4bqjxILhuqvhuqPhu43hu6fhu53huqPhuqXDo8Oj4bqj4buN4bqt4bqjxqFiZzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4SW7huqNpY+G7m+G6o2Zj4buj4bqjaeG7t+G6o+G7nUHFqWfhuqPhu63hu43hu7Vn4bqjxILhu7XhuqPDsuG7j8Ot4buj4bqjZ+G6v+G6tuG6o8SC4bqr4bqjaEHhu7Hhu53DsuG6o8ahw73huq3huqN34bqteeG6o2fhur/hurYy4bqjeHbhuq3hu53hu43huqN44buN4bu34bqjZ+G6qWfhuqNp4bupeOG6o+G6sGPhuqPhu51BxalnMuG6o2fhuqln4bqjaeG7keG6reG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o2lk4bqjZ+G7jeG7k+G6o2li4buj4bqjZuG6q+G6o2fhu6Phu53huqNn4buN4bu34bqjacO64budw7LhuqPGoeG6v+G6tuG6o8SC4bqr4bqjeMO1Z+G7jeG6o3h2w4PhuqPhu51BxalnM+G6o+G7jOG7j23hu53huqPhu53huq3hurYy4bqjaOG7j23hu53huqN4w7Vn4buN4bqjaWThuqPGoeG6v+G6tuG6o2nhu7fhuqPhu51Bxaln4bqjZ+G7t+G6reG6o3jhu6Phuqvhu53huqN44buT4bud4buN4bqj4buX4buN4bujY+G7ncOy4bqj4bqx4bqvM8Ojw6PDo+G6o+G7jeG6rTLhuqNpYnjhuqPDsuG7geG7neG6o+G6p8OjW+G6o+G7l2vhuqPhu43hu6NiZ+G7jeG6o8Oy4buPw63hu6PhuqNn4bq/4bq2Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThT4budw7LhuqNYduG7geG7neG6o1jDveG6o+G6rOG7neG7jeG6oy3huqPhu6zhu43hu5/huqPDkuG7j+G6qeG7m+G6o2l0Z+G6o1fhu6vhuqPhu5xz4budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqPEguG6q+G6o+G7rOG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqPhu51z4budw7LhuqN44buNc+G7neG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gw4bqjV+G7q+G6o2lk4bqj4but4buNdOG7j+G6o+G7jeG7qeG7reG6o2fhu43hurl44bqjZ+G7jcSp4bqjxILFqeG7j+G6o1lG4bucSOG6o2fhuqln4bqj4buNeeG6tm3hu50y4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jTLhuqN44buN4buR4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o8SC4buPbWfhuqNn4buN4buT4bqjaWLhu6PhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur94MeG6o+G6tmp54bqjZ+G7gXnhuqNn4bqpZ+G6o2fhu6fhuqPhu6954bqt4bud4bqjZ+G7jXnhurZq4bud4bqj4bubc+G7neG6o2bhuqnhu5vhuqN34bqpeOG6o2jhu49v4bud4bqjZuG7j2vhu53huqN44buNxrDhu4/huqN44buPa3jhuqNpbuG6o2fhu43hu5PhuqNpYuG7ozLhuqPhu41Bxanhu53DsuG6o2jhu4Xhu53huqPhu51z4budw7LhuqNow6rhu53huqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqNpw73hu53DsuG6o2fhuqln4bqjZuG7j23hu53huqPhu63hu43huqnhu63huqPhu5fhuqbhuqN44buNeeG7h3jhuqNn4buNxJHhu5vhuqN34bufZzLhuqNpY+G7m+G6o2Zj4buj4bqj4bqt4bud4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o2fhu43hu6PhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur94MeG6o2fhu5/huqPDsuG7j2Phu4/huqPhu63hu43huqnhu63huqPDgeG7ncOy4bqj4but4buN4buf4bqjxILFqeG7j+G6o3jhu43GsOG7j+G6o3jhu49reOG6o2bhur944bqjxqHhu6nhu4/huqPhu5fhu5Hhu63huqN44buNxrDhu4/huqNpbuG6o+G7jWLhu53huqNn4buNa+G6o3jhu43hu49teOG6o+G7jWLhu48z4bqjSXXhu53DsuG6o3jhu43GsOG7jzLhuqPhu41Bxanhu53DsuG6o2jhu4Xhu53huqPhu51z4budw7LhuqNow6rhu53huqN44buH4but4bqjeHZ54budw7LhuqNn4buNxJHhu5vhuqN34bufZ+G6o3h0eOG6o2jhu49t4bud4bqjeMO1Z+G7jeG6o+G7m2LhuqNpZOG6o8Oy4buPw63hu6PhuqPEguG6q+G6o8ahw73huq3huqNpZOG6o2fhur/hurbhuqN44buNc+G7ncOy4bqj4buveeG6reG6o+G7jW3huqN44buNdOG7ncOy4bqjeHZ54bq2bOG7neG6o3jhu43huq3hu53hu43huqNn4bqpZ+G6o2fhur/hu60zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEfhu43hu4/huqNn4bu1Z+G6o1h2deG7ncOy4bqjeHZweOG6o8SC4bqr4bqjRmPhu6PhuqPEgm3huqN44buN4bqgZ+G6o8SC4buHeOG6o2fhu43hu5PhuqNpYuG7o+G6o2fhuqln4bqjeHZi4bub4bqjZ+G6v+G7reG6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4but4buNdOG7j+G6o+G7jeG7qeG7reG6o8SCxanhu4/huqPhu41t4bqjeOG7jXThu53DsuG6o+G7l+G7jXnhurZr4bud4bqj4budc+G7ncOy4bqjZ+G7p+G6o3fhu6vhuqN4xJHhu53DsuG6o2dBxrDhu53DsuG6o2dz4budw7LhuqN44bqpZ+G6o2nhu49seeG6o3h24bqtMuG6o2jhuqDhuqN4w7Xhu53hu40y4bqjaOG6oOG6o2bhuqnhu6My4bqj4but4buN4bqpeOG6o+G7jeG7j23hu53huqN3xanhu5vhuqNn4bqpZ+G6o2l04buP4bqjeEHhu6nhu53DsuG6o3fDqnnhuqNmbeG7neG7jeG6o+G7jWLhu4/huqPEguG6q+G6o2fhu43hu5PhuqNpYuG7o+G6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjeHbDgOG6o+G7l+G7keG7reG6o3jhu43GsOG7jzLhuqPhu43hu49teeG6o+G7r3ljMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5zhu43DtOG7neG6o2fhu4154budw7Iy4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4buX4buNw7XhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur944bqjd+G6rXnhuqNYa3jhuqPhu41reOG6o3fDgWfhuqPhu5fhu43hu4Phu53huqN4dkHhu6fhu53DsuG6o2lu4bqj4buX4buR4but4bqjeOG7jcaw4buP4bqjxILhu7Uy4bqj4budw7Lhu6Phuqvhu4/huqNo4buPbeG7neG6o3jDtWfhu43huqPGocO94bqtMuG6o2fhuqln4bqjxqHhu6Ni4buP4bqjZ8Oq4bq24bqjxJHhu53huqPhu695YzLhuqNnw6rhurbhuqPhu5vhuqt54bqjZkHFqWfhuqPEguG6q+G7o+G6o3jhu43GsOG7j+G6o+G7l+G6tOG6o3h2deG7ncOy4bqj4bubxanhu4/huqPEguG6q+G6o3jEkeG7ncOy4bqjZ0HGsOG7ncOy4bqjZ+G7jcSR4bub4bqjd+G7n2cz4bqjJsWp4buP4bqjaOG7j23hu53huqN4w7Vn4buN4bqj4budeXPhu4/huqN44buN4bu34bq24bqjd2Phu50y4bqjZuG6q+G6o2fhu6Phu53huqNn4bu54budw7LhuqNp4bqt4budw7LhuqN4w7Vn4buN4bqjZ+G6oGfhuqPhu51i4buj4bqjxILDrHjhuqPhuq3hu6PhuqNpbuG6o3ZlZ+G6o8SCc+G7jzLhuqPhu5fhu43huqLhuqN4duG7s+G7ncOy4bqjeHZBxaln4bqj4buX4buN4buP4bqjZuG7p+G7m+G6o+G7nUHFqWfhuqNn4buNeeG7g+G7neG6o2bhu5HhuqNn4buN4buj4bqjxILhu7XhuqNn4bqp4bqj4bubxanhu4/huqPEguG6q+G7o+G6o3jhu43huqnhu53DsuG6o+G6sTPhuqNYduG7o+G7ncOy4bqjaOG7keG7reG6o1hreOG6o+G7nMOyeeG6tmrhu53huqNp4bqp4budMuG6o8ah4buZ4bud4buN4bqjxILhuqBn4bqjZ+G7jcSR4bud4bqj4budeXPhu4/huqPhu5fhu43huqnhuqPDueG7neG6o2nhu5Hhu53hu40y4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjZ+G7n+G6o2fhuqln4bqjxqHhu6Ni4buP4bqjZm3hu53hu43huqNo4buRZ+G7jeG6o8ahxanhu53huqPhu63hu43huql44bqjd+G7j+G7neG7jTPhuqNGbeG7neG7jeG6o2jhu5Fn4buN4bqjeGPhuqPGoeG7qeG7neG6o2fhu43DqnnhuqPhu6zhu43hu4/huqNpZOG6o2fhu6fhuqNmY+G7neG6o2lB4bupZ+G6o+G7l+G7jXThu53DsuG6o2fhu41rMuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu5/huqPDueG6o2jhu5Fn4buN4bqj4bubxanhu4/huqPhurB54bq/eOG6o+G7jeG7j23hu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG6rHl44buN4bujduG6oThHQcaw4budw7LhuqMt4bqj4buMeWs3L+G7rTg=

Cường - Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp sức cho giảm nghèo bền vững

Tiếp sức cho giảm nghèo bền vững
2021-02-13 09:59:14

PTĐT - Chương trình nâng mức cho vay và thời gian vay cho hộ nghèo để phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh của Ngân hàng CSXH như một luồng sinh khí mới giúp các hộ...

Điện sáng bản vùng cao

Điện sáng bản vùng cao
2021-02-13 08:30:24

PTĐT - Một mùa Xuân mới đang về, hương sắc của mùa Xuân đã lan tỏa khắp các bản, làng, thôn, xóm, núi rừng khoác trên mình một màu áo mới tươi đẹp của hoa mơ, hoa mận, hoa chuối rừng.

Bám đất quê, xây cơ nghiệp

Bám đất quê, xây cơ nghiệp
2021-02-13 08:25:16

PTĐT - Những ngày này, không khí Tết ở xã miền núi Lương Nha, huyện Thanh Sơn nhộn nhịp hơn so với mọi năm. Những năm trước, đây là thời điểm hàng trăm thanh niên, người lao...

Nối nhịp cầu Xuân

Nối nhịp cầu Xuân
2021-02-12 08:11:32

PTĐT - Sau bao năm vất vả với nỗi lo mỗi khi mùa mưa đến lại bị cô lập, trẻ nhỏ phải nghỉ học, giờ đây bà con ở các huyện được thụ hưởng Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và...

Mùa “vàng” trên đất Tu Vũ

Mùa “vàng” trên đất Tu Vũ
2021-02-11 20:05:29

PTĐT - Cây Táo từ lâu được coi là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập với nhiều người dân huyện Thanh Thủy. Cây Táo được trồng nhiều ở các xã như Tu...

Quất Đồng Minh ngày Tết

Quất Đồng Minh ngày Tết
2021-02-10 18:43:23

PTĐT - Chiều 29 tháng Chạp, chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng vườn đào, quất cảnh của anh Đàm Văn Chiến - khu Đồng Minh, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê vẫn nhộn nhịp...

Rau an toàn cho bữa cơm ngày Tết

Rau an toàn cho bữa cơm ngày Tết
2021-02-09 09:56:50

PTĐT - Ngày Tết, bữa cơm bên cạnh màu vàng của thịt gà, màu đỏ của xôi gấc… không thể thiếu được màu xanh của rau củ xào hay luộc. Vì thế, người nội trợ bên cạnh lo mua thịt...

Chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2021-02-09 07:21:09

PTĐT - Những năm gần đây, màng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh theo xu hướng hiện đại, từ đó, người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn, sử dụng hàng...

Sản phẩm OCOP được ưa chuộng trong dịp Tết

Sản phẩm OCOP được ưa chuộng trong dịp Tết
2021-02-08 22:16:28

PTĐT - Những ngày giáp Tết, nhu cầu mua sắm các sản phẩm hàng tiêu dùng của người dân tăng cao. Tại các làng nghề truyền thống, đặc biệt là những làng nghề có sản phẩm được...

Nỗ lực xây dựng tuyến phố văn minh

Nỗ lực xây dựng tuyến phố văn minh
2021-02-08 17:07:12

PTĐT - Vốn là đô thị cổ, các tuyến đường, phố nội thị của thị xã Phú Thọ chủ yếu ngắn, nhỏ hẹp đã qua khai thác, sử dụng từ lâu, một số tuyến đã hư hỏng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long