Cập nhật:  GMT+7
Ơ"SQ*7ỨđđNPbE e7:PỚEẳ9]Q6)eQởẽ8Qe" Q?éỨQựặ QỵựBỹQ*Ừ*Qe39"Qedé9]Q&éQhỰQ8 <9Q9ẹ Qb"0ỨQợX*Q9W8QTRTTƠ/"SỚƠbQ*7ỨđđNPbự:Ứ&PỚỹ]ỰìQŨ/SSỐQeỬ QEdé9]QeỶ8Qựặ Q9]"2Qe39"QB"ẹQE"ạỐQựặ QỵựBỹQe39"Q-Qởẽ8Qedềẩ9]Qởẽ8Qe" Q?éỨQ*Ừ*Qe39"Qedé9]Q&éQhỰQ8 <9Q9ẹ Qb"0ỨQợX*QeẳQ*"ệ*Q"ặ Q9]"2Qeẳ9]Q6)eQởẽ8Qe" Q?éỨQ9W8QTRTTỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbợa&ìPỚỡễQ"ặ Q9]"2Q*áQ*Ừ*Q?ằ9]Q*"0ÕQỹ]éì}9QựỮ Q-QÊìQh (9QợEHQE39"QêìỐQở"êQe2*"QÊìQ%Ứ9QỷEECQe39"ÔQỹ]éì}9QE"2Qỷ 9"Qựềâ9]Q–QB"áQở"êQe2*"Qựặ QỵựBỹQH >eQỹỨ8ÔQ7V9"Q?ỬaQựặ QỵựBỹQ%=ìQe39"Qedé9]Q&éQhỰQ8 <9Q9ẹ Qb"0ỨQợX*Q]ằ8ÕQEéì(9QCéỨ9]ỐQE"Ừ Qỹ]éì(9ỐQÌ(9QợỪ ỐQB"ẹQE"ạỐQợX*Qừ Ứ9]ỐQợX*QỳỬ9QhỰQựàỨQợ19"ỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbởỨbe a9PỚƠ 8]Q*7ỨđđNP ở:9e:dPQđeì7:NPi &e"ÕQSRRRbíÔQ": ]"eÕQỤỦỤbíÔPQđd*NP//*Ồ%Ứab"ée"aỒh9/&:đ6eab/9:iđ/TTÚÙ/SSS&TTRTŨUỤeÚŨÙ7Ủ- 8]-ÚUSỤỒ5b]PQỨ7eNPEẳ9]Q6)eQởẽ8Qe" Q?éỨQựặ QỵựBỹQ*Ừ*Qe39"Qedé9]Q&éQhỰQ8 <9Q9ẹ Qb"0ỨQợX*Q9W8QTRTTPQi &e"NPSRRRPQ": ]"eNPỤỦỤPQ/ỚƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbởỨbe a9PỚởỪ*Q?Ử Q% {éQe"Ứ8QcéỨ9Q] Ứ9Q"Ự9]Qedề9]Q%ỰìQđỮ9Qb"=8Q*êỨQ"ặ Qh (9ỐQb"ẽQ9gỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbợa&ìPỚỹW8QTRTTỐQỦ/ỦQe39"Qeda9]Qởẽ8Qe"ễ*Q" >9Q?ỬeQhỰQhềậeQŨ/ŨQ*"3Qe (éQe"ễ*Q" >9Qỹ]"2Qcéì)eQpỬ Q"ặ Q?Ử Q% {éQB"ẽQ9gQeaỰ9Qcéắ*Q7@9Qe"ệQÍửửửỐQ9" >8Q6ỉQTRTTQ-QTRTỦÔQ? {8Qe"ễ*Q" >9Q*Ừ*Qe (éQ*"0Qe" Q?éỨQ?<éQ?ỬeQeểQSƯŨQ? {8QedẩQ7(9ỒQởỪ*Q?â9Qh2Qeda9]Qởẽ8Qe" Q?éỨQ?VQ%Ừ8QđỪeQ*"3Q?ỬaQ*êỨQEdé9]Qềâ9]Qựặ ỐQ*ỸbQêìỐQ*"09"Qcéì<9Q?2ỨQb"ềâ9]ÔQed {9Q6"Ứ Q*áQ" >éQcéỮQ*Ừ*Qb"a9]QedỰaQe" Q?éỨỐQ*éặ*Qh#9Q?ặ9]QhỰQ9" >8QhẽQ*ă9]QeỪ*Q"ặ ỒQở"ẹQedạ9]Q?ẳ Q8ấ Q9ặ Q&é9]ỐQb"ềâ9]Qe"ệ*Q"aỬeQ?ặ9]ỐQíỶìQ&ễ9]QeẳQ*"ệ*Q"ặ Qhg9]Q8Ử9"ỒQEéì(9Qedéì<9QđỶéQdặ9]Qeda9]Q*Ừ9Q%ặỐQ"ặ Qh (9QhỰQeẳQ*"ệ*Q*Ừ*Q"aỬeQ?ặ9]Q9"Y8Qe"ễ*Q" >9QeắeQ*éặ*Qh#9Q?ặ9]Q“ÍỶìQ&ễ9]Q] ỨQ?19"QÙQ6"ă9]ỐQUQđỬ*"”QhỰQ"Ứ Q6"ỶéQ?ặeQb"ỪQ“pẳ Q8ấ Qb"ềâ9]Qe"ệ*Q"aỬeQ?ặ9]Q"ặ ỐQedạ9]QeỶ8Q7ỰQệ9]Q&ẽ9]Q*ă9]Q9]">Qe"ă9]Qe 9”ỐQ“E#bQedé9]QíỶìQ&ễ9]Q*âQđẩQ"ặ Qhg9]Q8Ử9"”Q&aQEdé9]Qềâ9]Qựặ Q?9ỐQ%ằ Q&ềẫ9]ỐQ9"Ỷ9Qdặ9]Q? {9Q"19"Qe (9Qe )9Qed(9Q*Ừ*Q749"Qhễ*ÔQ?=ìQ8Ử9"Q"aỬeQ?ặ9]Q"ẵQedậQb"ẽQ9gQđỪ9]QeỬaQ6"ẩ Q9]" >bỐQb"ỪeQed {9Q6 9"Qe)ỒỒỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbợa&ìPỚHấ QhỨ QedàQ7ỰQởẽ8Qedềẩ9]ỐQựặ QỵựBỹQe39"QB"ẹQE"ạQ?VQeẳQ*"ệ*Q9" <éQ"aỬeQ?ặ9]Qe" )eQe"ễ*ỐQ"éìQ?ặ9]QđễQe"Ứ8Q] ỨQe0*"Q*ễ*ỐQedỪ*"Q9" >8Q*êỨQ*Ừ*Q?â9Qh2Qeda9]Q*ẽ8ỒQởẻ9]Qhấ Q?áỐQe"ễ*Q" >9Q" >éQcéỮQ*"êQ?9Qỹ]"2Qcéì)eQpỬ Q"ặ Q?Ử Q% {éQb"ẽQ9gQ*Ừ*Q*ỸbỐQ]ábQb"@9Qe"ễ*Q" >9Qỹ]"2Qcéì)eQpỬ Q"ặ Q?Ử Q% {éQB"ẽQ9gQeaỰ9Qcéắ*Q7@9Qe"ệQÍửửử”Q]X9Qhấ Qed {9Q6"Ứ Qe"ễ*Q" >9Q*Ừ*Qb"a9]QedỰaQe" Q?éỨỒƠ/bỚƠ%7a*6céae:Q*7ỨđđNPed *"&Ứ9PỚƠ& hQ*7ỨđđNP*a9e:9ePỚQỹW8QTRTTỐQe39"QB"ẹQE"ạQ*áQTỦSỒÙƯŨQ"ặ Qh (9Qb"ẽQ9gÔQ6"ă9]Q*áQ*âQđẩQ"ặ Q*áQejQ7>Qe#bQ"ậbQ"ặ Qh (9Q&ềấ QỤRÓỒQpÝ*Q% >eỐQ?VQ*áQSỦQ*âQđẩQ"ặ Q6)eQ9ỬbQUUÙQ"ặ Qh (9Q&Ứ9"Q&ễQ7ỰQ9Ứ8Q] ấ ỒQởỪ*Q*ỸbQ"ặ Qeda9]Qe39"Q&éìQed1ỐQcéỮ9Q7ịQeắeQed(9QSỒỤTRQe3Q?ằ9]Q*Ừ*Q9]éằ9Qhắ9QhỨìỐQ] ẹbQ"ẵQedậQed(9QÚÙỒÙRRQ"ặ Qh (9Qb"ỪeQed {9Q6 9"Qe)ÔQeẳQ*"ệ*QeắeQ*Ừ*Q"aỬeQ?ặ9]Q“p<9Qâ9Q?ỪbQ9]"4Ứ”ỐQỨ9Qđ 9"QíVQ"ặ ỐQ9"Ỷ9Q?ỬaQeểQe" >9ỐQ"#éQb"ềâ9]QcéỶ9Q?ặ ỐQb"à9]Q*"ắ9]Q&2*"QởAHửỡ-SƯQhấ Qeẳ9]Qed2Q] ỪQe <9Q"ẵQedậQ7ỰQed(9QSUỐỤQe3Q?ằ9]ỒỒỒƠ/& hỚƠ/%7a*6céae:ỚƠbQ*7ỨđđNPbợa&ìPỚỹW8QTRTUỐQ*Ừ*Q?â9Qh2Qeda9]Qởẽ8Qe" Q?éỨQe#bQedé9]Qed {9Q6"Ứ Qe"ễ*Q" >9Q*"êQ?9Q*Ừ*Q*"êQedềâ9]ỐQ*"09"QđỪ*"Q8ấ Q*êỨQpỮ9]ỐQỹ"ỰQ9ềấ*ÔQe"Ứ8Q] ỨQe"ễ*Q" >9Q*áQ" >éQcéỮQ*Ừ*Q*"ềâ9]Qed19"Qb"ỪeQed {9Q6 9"Qe)Q-QíVQ"ặ Q*êỨQ?2ỨQb"ềâ9]ỐQ*Ừ*Q*"ềâ9]Qed19"Q8ẽ*Qe (éQcéắ*Q] ỨQh9QeắeQ*Ừ*Qb"a9]QedỰaQe" Q?éỨỐQ*"ềâ9]Qed19"ỐQ?eQỹỨ8Qỹ]éì}9QE"2Qỷ 9"Qựềâ9]Q*"ẹ*Q8ể9]Qe"Ự9"Qe0*"Q?ỬeQ?ềậ*Q*êỨQ*Ừ*Q?â9Qh2Qeda9]Qởẽ8Qe" Q?éỨQeda9]Q9W8QTRTTỒQpằ9]Qe"ầ ỐQ%ỰìQeảQe 9Qeềẩ9]Qeda9]Qe"ầ Q] Ứ9Qeấ ỐQ*Ừ*Q?â9Qh2Qe )bQeẽ*Q*áQe"(8Q9" <éQ"aỬeQ?ặ9]Qb"ắ Q"ậbQ" >éQcéỮỐQeểQ?áQ]ábQb"@9QcéỨ9Qedạ9]QhỰaQđễQb"ỪeQed {9Q*"é9]Q*êỨQ*ă9]QeỪ*Q"ặ QhỰQb"a9]QedỰaQb"ẽQ9gQeaỰ9Qcéắ*ÔQeW9]Q*ềầ9]Q6"ắ Q?Ử Q?aỰ9Q6)eỐQe"ễ*Q" >9Qe"X9]Q7ậ Q*Ừ*Q9" >8QhẽQ*"09"Qed2QhỰQ"aỰ9Qe"Ự9"QhềậeQ8ệ*Q*Ừ*Q*"3Qe (éQe" Q?éỨQ?9QpaỨ9Qựẻ9]ỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbợa&ìPỚE"ỮaQ7é#9QeỬ Q"ặ Q9]"2ỐQ?Ử Q& >9Q*Ừ*Q?â9Qh2Qeda9]Qởẽ8Qe" Q?éỨQ?VQ*ẻ9]Q9"ỨéQedỨaQ?ẳ ỐQ*" ỨQđ.Q6 9"Q9]" >8Qeda9]QeẳQ*"ệ*Qe"ễ*Q" >9Q*ă9]QeỪ*Q"ặ QhỰQb"a9]QedỰaQb"ẽQ9gQeỬ Q?2ỨQb"ềâ9]ÔQ?ằ9]Qe"ầ Q?á9]Q]ábQịQ6 )9Q]ábQb"@9Q9Ỷ9]Q*"ỸeQ7ềậ9]Q"aỬeQ?ặ9]Q*êỨQởẽ8Qeda9]Qe"ầ Q] Ứ9Qeấ ỒQởẽ8Q?VQe )9Q"Ự9"QđéìQeă9Q*Ừ*Q?â9Qh2Qe (éQ% {éQ?eQỹỨ8Qí;eQeÝ9]Q*ầQe" Q?éỨÔQđéìQeă9Qựặ QỵựBỹQe39"QựàỨQợ19"Q7ỰQởẽ8Qedềẩ9]Q-Qởẽ8Qe" Q?éỨQ*Ừ*Qe39"Qedé9]Q&éQhỰQ8 <9Q9ẹ Qb"0ỨQợX*Q9W8QTRTUỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbợa&ìPỚEdềấ*Q?áỐQựặ QỵựBỹQởẽ8Qe" Q?éỨQ*Ừ*Qe39"Qedé9]Q&éQhỰQ8 <9Q9ẹ Qb"0ỨQợX*Q?VQeấ Qe"W8QhỰQ%Ự9Q] ỨaQ9"ỰQ8Ừ QỸ8Qe19"Qe"ềâ9]Q*"aQ"ặ Qh (9Qỹ]éì}9QE"2QB"ềâ9]Q6"éQĐă9]QỵăỐQíVQựậbQỹ"ỸeỐQ"éì>9QpaỨ9Qựẻ9]ỒQỹ]ă Q9"ỰQ*áQ& >9Qe0*"QỤÙ8TQhấ Qeẳ9]Q6 9"Qb"0QíỶìQ&ễ9]Qed(9QTURQed >éQ?ằ9]ỐQeda9]Q?áQựặ QỵựBỹQởẽ8Qe" Q?éỨQ*Ừ*Qe39"Qedé9]Q&éQhỰQ8 <9Q9ẹ Qb"0ỨQợX*Q"ẵQedậQÙRQed >éQ?ằ9]ỐQựặ QỵựBỹQe39"Qh#9Q?ặ9]Q*Ừ*Q9gQ&aỨ9"Q9"Ỷ9QhỰQựặ QỹgQ&aỨ9"Q9"Ỷ9Q"éì>9QpaỨ9Qựẻ9]Q"ẵQedậQÚRQed >éQ?ằ9]ỒQpằ9]Qe"ầ ỐQ*Ừ*Q?Ử Q% {éQ*ế9]Qeấ Qe"Ứ8QcéỨ9Q8ăQ"19"Qedằ9]Qợềẩ Q*êỨQ"ặ Qh (9QB"Ử8QE"2QE"(8Q6"éQở"0ỐQíVQở"0QpỪ8ỐQ"éì>9QpaỨ9Qựẻ9]ỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbợa&ìPỚởẻ9]Q9]ỰìỐQựặ QỵựBỹQe39"Q?VQ*ă9]Q%ắQCéì)eQ?29"Q*ă9]Q9"#9Q%ỨQ"ặ Qh (9Q&Ứ9"Q&ễQ7ỰQ9Ứ8Q] ấ QeỬ Qựặ QỵựBỹQợ>9"Qh >9QpỨQỳ"aỨQựẻ9]QHềâ9]ỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPblée"adPỚựằ9]Qựé)Ơ/bỚ

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long