Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur8w4bq0QeG7sWfhu7Xhu6XDiWfhu7nhuq5n4butd0Hhu61nROG6uMOyQWfhu7fhu4hnw4nhurRB4buxZ+G7reG6qENnReG7leG6uGfhu7Vyw4Fn4bu54bq8bWfDieG7reG6uGfDicSQw7lBZ+G7oeG7leG7imdB4bux4bquw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur9A4buxb+G7imfDrWsvaWllZzDEkOG6uEHhu7Fnw4nhu5Xhu7ln4buew7LDgWdJxalnw4nhu61G4buhZ0nhu5vDiWdD4butdm1n4buew7Xhu6FnQ+G7reG6sOG7r2fhu63huqhDZ0nhuqbhu69n4bug4but4buvZ+G7ocOK4buhZzDEkOG6tkHhu7Fnw4nEkOG6osOJZ0lvZ+G7nsOyw4FnScWpZ8OJ4butRuG7oWdJ4bubw4lnw4l5QeG7rWfDieG6tGfhu6Hhu63hu4Lhu6Fn4bus4bqy4buvZ8OJ4butw7LDgWdxxqHhurhn4buf4bqsZ+G7ueG6rmfhu613QeG7rWdE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGfDieG6tEHhu7Fn4but4bqoQ2fhu65b4bu4Z0Xhu5Xhurhn4bu1csOBZ+G7ueG6vG1nw4nhu63hurhn4bq74buuW+G7uC/hu65b4bus4bu44bq9Z8OJxJDDuUFn4buh4buV4buKZ0Hhu7Hhuq7DqWdQRmfhu63hurLhu69nw4nhu63DssOBZ+G7ocOAZ3HDs+G7r2dw4buvxalBZ+G7t+G7jUHhu61nccOzw4Fn4bugw4rhu6Fn4buew7LDgWdJxalnw4nhu61G4buhZ0nhu5vDiWVnIOG6qmdA4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZ0lvZ1vhu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWdB4bquQeG7sWfDieG7reG6rkHDqcOpw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur/DquG7r+G7ueG7sWdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdpw61raEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRnxKlsaUPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6HDqeG7n23DgUPhu63hurjDieG7rcOBw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOs4buLay9pw6zhu4tww61paOG7iWvDreG7icOJw63DrcOtw6zhu7fDrS1raWvDrcOp4buzQ+G7sWZnbeG7t8OJ4bqnZjDhurRB4buxZ+G7teG7pcOJZ+G7ueG6rmfhu613QeG7rWdE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGfDieG6tEHhu7Fn4but4bqoQ2dF4buV4bq4Z+G7tXLDgWfhu7nhurxtZ8OJ4but4bq4Z8OJxJDDuUFn4buh4buV4buKZ0Hhu7Hhuq5mZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmnDrWtoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdmxKlsaWZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v+G7oG7hu6FnccOz4buvZ+G7n+G7r8aw4bq4Z8OJ4butbeG7uWdE4bq4bUFn4bu54bquZ+G7rXdB4butw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7uOG6rmfhu613QeG7rWdE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGfDieG6tEHhu7Fn4but4bqoQ2fhu65b4bu4Z0Xhu5Xhurhn4bu1csOBZ+G7ueG6vG1nw4nhu63hurhn4bq74buuW+G7uC/hu65b4bus4bu44bq9Z8OJxJDDuUFn4buh4buV4buKZ0Hhu7Hhuq5nceG7huG6qOG7oWfDicSQd0Hhu61ncOG7r+G7qUFnw4nEkMO5QWfhu7Hhu6/hurBB4buxZ0Hhu7Hhuq5nQOG7tGfEqcOtauG7iWfDicOz4buvZ8OM4buNZ+G7nndB4butZ1vhu63hurplZ+G7reG6uOG7isWpQWdb4but4bq8Z0Dhu69B4butZWdJ4bqm4buvZ3Dhu6/FqUFnw4l24buh4butZ0Hhu4/hu7ln4butc+G7oWfDiW1lZ2zEqWfhu63hurJnw4nhu61t4bu5Z+G7seG7r23DqWfhu6Bu4buhZ+G7reG6smdx4buNZ3Hhu4bhuqjhu6Fnw4nhu5tDZ+G7reG6uOG7l0FlZ+G7oeG7reG6uOG7isawQWfhu7Hhu69tw4Fn4buf4buvxalBZ0Phu61uQ2fhu7VMZ8OJ4but4bq44bubw4lnQ+G7reG6oEHhu7Fnw4nEkOG7hGdF4buV4bq4Z+G7tXLDgWfhu7nhurxtZ8OJ4but4bq4ZWdB4but4buGZ8OMR2fhu7fhu4hn4butw7PDiWfhu7Hhu6/hurBB4buxZ+G7n8O0QeG7sWfDieG7reG6uOG6sOG7oWfhu6DEkOG6uOG7r0VyxJBnW+G7t+G6uEVnw6xpw63DqeG7ieG7qiBlZ0VHZ3DDikHhu7Fn4buf4buj4buKZ+G7n8OyZ+G7oeG7reG6uG1nQeG7seG6osOJZWfhu5/hu6Phu4pnQ+G7rXLEkG3hu7nDgUFnccawZ8OJ4but4bq4Z+G7reG6usOJZWfDieG7r8O54bq4Z3Dhu6/FqcOJZ0Xhu5Xhurhnw4nEkOG7huG6qkHhu7Fnw4nhu61vQeG7rcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9d4bq4bWdxbkHhu61n4bux4buvbmfhu7Xhu6XDiWdE4bq4w7Jnw4nhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWfhu6Hhu63DgWfDieG7reG7l+G7imVn4bu54bquZ+G7rXdB4butZ25DZ3DDikHhu7Fn4buhbuG7oWfhu5/hu6/FqUFnQ+G7rW5DZ+G7tUxnw4nhu63hurjhu5vDiWdE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGdF4buV4bq4Z+G7tXLDgWfhu7nhurxtZ8OJ4but4bq4Z+G7rlvhu7gv4buuW+G7rOG7uGVnRUdncMOKQeG7sWfhu7Hhu6/hurBB4buxZ8OJ4buv4bulw4ln4bu14buvxanhu7llZ25DZ3DDikHhu7Fn4buhbuG7oWfhu5/hu6/FqUFnQ+G7rW5DZ+G7oW1B4butZ8OJbuG7oWVnRUdncMOKQeG7sWfDieG7reG6uOG6sOG7oWfhu5/DssOBZ0nFqWfDieG7rUbhu6FnSeG7m8OJZ0Xhu69B4butZ+G7reG6ouG7oWXDqcOpw6ln4buh4buV4buKZ0Hhu7Hhuq5nReG7r0Hhu61nw4nEkOG7huG6qkHhu7FlZ0Phu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWfDieG6sMOJZWfhu7nhu5vDiWdx4bqyZ0Xhu5Xhurhn4bux4buV4buKZ+G7rcOz4buvZ8OJ4but4buXQ2fhu63huqRBZ0XDgWdJ4bqm4buvZ8OJ4bubQ2dE4bq4bkFlZ+G7rcOzQWfhu6Hhu63hu6VnceG7huG6qOG7oWfhu59tZ+G7t8ahQWdD4but4bq4QWfDieG7reG6uOG6sOG7oWfhu5/DssOBZ0nFqWfDieG7rUbhu6FnSeG7m8OJL0nDimVnw4nhu6/hu6XDiWfhu7Xhu6/FqeG7uWdx4buG4bqo4buhZ+G7t+G7huG6qEHhu7Fn4bux4buv4bqwQeG7sWVnQ+G7reG7lUFn4bufw4BBZWfDieG7reG6uOG6sOG7oWfhu57huqEw4bqhZ+G7seG7r8Oy4bu5Z+G7oeG7reG7r2dD4butdmdxxqHhurhnw4nhu4Zn4buh4butw4FnRcOyQWfDjOG6uOG7l8OJZWfhu7ltQeG7sWfhu7fDs+G7r2fhu63hu6/FqeG6uGdE4bq4w7Jn4bu14buvQeG7rWfDieG7pWfhu6Ftw4HDqWdR4bq2QeG7sWfDieG7reG6rOG7r2dw4bupZ25DZ3DDikHhu7Fnw4nEkMOBQeG7sWdFw7JBZ8OM4bq44buXw4llZ+G7scOAQ2dD4butxqFBZ+G7rcOzQWfhu6Hhu63hu6Vn4bu34buG4bqoQeG7sWfDieG7reG6uOG6sOG7oWfhu5/DssOBZ0nFqWfDieG7rUbhu6FnSeG7m8OJZWdD4but4buVQWfhu5/DgEFn4butw4BtZ+G7reG6ouG7oWfEkG1nQeG7scOBb+G7r2fhu7nhuq7hu69nw4nEkOG7huG6rEHhu7FnSW9ncOG7hmfhu7fhu4bhuqhB4buxZ8OJ4but4bq44bqw4buhZ+G7n8Oyw4FnScWpZ8OJ4butRuG7oWdJ4bubw4lnw4nEkMOBQeG7sWdB4bquQeG7sWdFw7JBZWfhu7Hhu6/DsuG7uWdJ4bunZ+G7ueG6sOG7r2dB4bux4bq44buKZ+G7rcOz4buvZ3HhurDhu69nSeG6puG7r2fhu7nhuq7hu69nw4nEkOG7huG6rEHhu7FnceG7l8OJZWdB4buG4bqm4buhZWfhu7Xhu63huq5B4buxZ+G7teG7rXZlZ+G7n8Oyw4FnScWpZ0Xhu4Lhu6Fn4bu14butw4NyZ+G7oeG7rcOBZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFlZ+G7oeG6skHhu7FnceG6tkHhu7FlZ8OJw7PDgWfEkG1nRcOyQWdD4but4bud4bu5Z21BZ8OJw4FvQcOpZ05DZ3DDikHhu7Fn4buhbuG7oWfhu5/hu6/FqUFnQ+G7rW5DZ+G7tUxnw4nhu63hurjhu5vDiWdE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGdF4buV4bq4Z+G7tXLDgWfhu7nhurxtZ8OJ4but4bq4Z+G7rlvhu7gv4buuW+G7rOG7uGVn4buh4butw4Fn4bu34bqo4buvZ0Hhu63hurjhu5tBZ+G7oW3DgWfhu63huqRBZ0XDgWdJ4bqm4buvZ8OJ4bubQ2dE4bq4bkFncXhtZ0Phu63hu4bhuqRB4buxZ8OJxJDDuUFnbGfDicSQ4buvxanhurhnceG6tkHhu7Ev4butbWVnw4nhu4bhuqRB4buxZ3Hhu4bhuqRB4buxZ8OJxJDDuUFnw6xoaGdB4bux4butd0FnceG6tkHhu7EvRW/DgcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/w6rhu6/hu7nhu7FnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRnacOta2hDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ8Spa2tDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhw6nhu59tw4FD4but4bq4w4nhu63DgcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrOG7i2svacOs4buLcMOtaWjhu4lr4buLa8OJxKloaMOs4bu3xKktbMOsbMOsw6nhu7ND4buxZmdt4bu3w4nhuqdmMOG6tEHhu7Fn4bu14bulw4ln4bu54bquZ+G7rXdB4butZ0ThurjDskFn4bu34buIZ8OJ4bq0QeG7sWfhu63huqhDZ0Xhu5Xhurhn4bu1csOBZ+G7ueG6vG1nw4nhu63hurhnw4nEkMO5QWfhu6Hhu5Xhu4pnQeG7seG6rmZnw43hu69ww4nhu63huqdmacOta2hmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bEqWtrZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/4bu44bquZ+G7rXdB4butZ0ThurjDskFn4bu34buIZ8OJ4bq0QeG7sWfhu63huqhDZ+G7rlvhu7hnReG7leG6uGfhu7Vyw4Fn4bu54bq8bWfDieG7reG6uGfhurvhu65b4bu4L+G7rlvhu6zhu7jhur1nw4nEkMO5QWfhu6Hhu5Xhu4pnQeG7seG6rmdFR2dww4pB4buxZ+G7n+G7o+G7imfhu5/Dsmfhu6Hhu63hurhtZ0Hhu7HhuqLDiWdxxrBnw4nhu63hurhn4but4bq6w4lnSW9nw4nhu6/DueG6uGdw4buvxanDiWdF4buV4bq4Z8OJxJDhu4bhuqpB4buxZ8OJ4butb0Hhu61nw4nEkOG7huG6puG7oWfhu7Xhu63hu69nReG7leG6uGdBw4FBZ+G7seG7leG7imfhu63Ds+G7r2Vn4buxw4BDZ0Phu63GoUFn4bux4buvw7Lhu7lnw4nhu63hu6/GsOG6uGdx4buG4bqo4buhZ8OJ4but4buvxanDiWfhu63Ds+G7r2dww4FnReG7leG6uGfhu7Vyw4Fn4bu54bq8bWfDieG7reG6uGfhu7Hhu5Xhu4pnxJBtw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v1HGsGfDieG7r+G7pUNnw4nDiuG7oWdE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGfhu6HDgGfhu63hu6/FqeG6uGdE4bq4w7JnceG6sOG7r2dJ4bqm4buvZ0Xhu5Xhurhn4bu1csOBZ+G7ueG6vG1nw4nhu63hurhn4bux4buV4buKZ+G7rcOz4buvZ8OJxJDDuUFn4buh4buV4buKZ0Hhu7Hhuq5lZ8OJ4but4bqs4buvZ+G7seG7r21BZ8OJ4bqm4buvZWcg4bqqZ0Dhuq5B4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNnSW9nW+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZ0Hhuq5B4buxZ8OJ4but4bquQWfhu7nDgUHhu7Fn4bu54bq44bqwQWfhu6DDiuG7oWfhu57DssOBZ0nFqWfDieG7rUbhu6FnSeG7m8OJZWcwxJDhurhB4buxZ8OJ4buV4bu5Z+G7nsOyw4FnScWpZ8OJ4butRuG7oWdJ4bubw4lnQ+G7rXZtZ+G7nsO14buhZ8OJ4buv4bulQ2fDicOK4buhZ0ThurhtQWfDieG7leG7uWfhu63DgmfDicSQ4bqoZ+G7oeG7rcOBZ3F4bWdD4but4buG4bqkQeG7sWfDicSQ4buvxrBBZ+G7teG7rW3hu69n4bu54bquZ+G7rXdB4butZ13hurjDskFn4bu34buIZ0Xhu5Xhurhn4bu1csOBZ+G7ueG6vG1nw4nhu63hurhn4bq74buuW+G7uC/hu65b4bus4bu44bq9Z8OJxJDDuUFn4buh4buV4buKZ0Hhu7Hhuq7EkWfDieG7j0Hhu7Fn4buh4buG4bqsQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWfDieG6uOG7isO5QWfDicSQ4bq44buK4bunQWVn4but4buG4bqmQeG7sWdw4bujQWfhu7VMZ8OJ4but4bq44bubw4ln4buh4butw4Fn4bufb2fhu6HDgUFnQeG6rkHhu7FncOG7lUFnbkNncMOKQeG7sWdE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGdF4buV4bq4Z+G7tXLDgWfhu7nhurxtZ8OJ4but4bq4Z0Hhu63DtOG7uWfhu7Hhu6/DsuG7uWfhu6Hhu63hu69nQ+G7rXZnRcOyQWfDjOG6uOG7l8OJZWfhu63Ds0Fn4buh4but4bulZ0VHZ3DDikHhu7Fnw4nhu63hurjhurDhu6Fn4bue4bqhMOG6oWfhu63DgG1n4but4bqi4buhZWfhu5/DssOBZ0nFqWdF4buC4buhZ+G7teG7rcODcmfhu6Hhu63DgWdB4bux4buG4bqs4buvZ0XDskFnw4zhurjhu5fDiWVn4bufw7LDgWdJxaln4bu54bqu4buvZ8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ0Xhu69B4butZ8OJ4butbuG7r2Vnw4nDs8OBZ8SQbWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7lnbUFnw4nDgW9BZWfhu7HDgENnQ+G7rcahQWdxw7Lhu7ln4bufw7LDgWdtQWdB4buvQeG7rWfhu7fhu4bhuqRB4buxZ8OJ4butRuG7oWVnQ+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZ0Hhuq5B4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNnw4nhu61yw4Fn4but4buG4bqmQeG7sWfhu5/hu6dBZ0lIQeG7scOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ03hurjDieG7rcOBxJBm4bq/4busw4FvQeG7sWfhu6zhu4bhuqRB4buxw6ovQ+G6vw==

Hoàng Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ nghề truyền thống

Giữ nghề truyền thống
2023-11-28 07:58:00

baophutho.vn Thời gian qua, sự phát triển của các làng nghề trên địa bàn tỉnh đã tạo động lực quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,...

Giữ rừng Vườn Quốc gia Xuân Sơn

Giữ rừng Vườn Quốc gia Xuân Sơn
2023-11-27 08:24:00

baophutho.vn Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng của Ban quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Sơn, huyện Tân Sơn luôn được bảo vệ nghiêm ngặt nhờ sự...

Nỗi lo sạt lở bờ sông

Nỗi lo sạt lở bờ sông
2023-11-26 16:15:00

baophutho.vn Thời gian vừa qua, trên thượng nguồn sông Thao xảy ra một số đợt mưa to diện rộng, mực nước sông Thao thường xuyên dao động, tạo dòng chảy...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long