Chú trọng văn hóa doanh nghiệp

Chú trọng văn hóa doanh nghiệp

baophutho.vn Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, trở thành quy tắc, đồng thời chi phối tình cảm, suy nghĩ, hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp được thể hiện qua việc coi trọng đạo đức kinh doanh gắn với uy tín, thương hiệu của sản phẩm và doanh nghiệp; chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp.

Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn
2024-04-17 15:15:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô...

Khuyến khích tinh thần “sáu dám”

Khuyến khích tinh thần “sáu dám”
2023-12-07 08:20:00

baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu lên một nội dung rất mới, đó là phải có cơ chế để bảo vệ những cán bộ “sáu dám”. Điều...

Nêu cao lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên

Nêu cao lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên
2023-09-14 07:16:00

baophutho.vn Lòng tự trọng là một trong những phẩm chất đạo đức cao quý, là giá trị của mỗi con người. Tự trọng được hiểu là coi trọng và gìn giữ phẩm cách,...

Lan toả tinh thần học và làm theo lời Bác

Lan toả tinh thần học và làm theo lời Bác
2023-05-19 09:36:00

baophutho.vn Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị...

Nỗ lực học tập, làm theo Bác

Nỗ lực học tập, làm theo Bác
2023-05-10 08:37:00

baophutho.vn Qua ba năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long