Cập nhật:  GMT+7
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gzPhurjDsuG6oHfDrcSow7PDrWzDrcOB4bqseMOt4bq84bq4w7PhuqB2w610eOG7scOAw63hurrDs8OKw63huqDGsMOKw61Bd+G6suG6oHbDrcOAw4rhurThuqDDrcOA4bqucsOtw4Dhu4bhuqDhu4cvd+G7i+G7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVXdcOzc2nhu4NR4buP4bqgw63hurx34budSsOtw4Dhu4bhuqDDreG6vOG6uEfhuqB2w61yw7LDreG6vOG6uMWp4bqgw63hurzhurjDsuG6oOG6u8Otw4DDssOt4buK4buNw61Bd+G7k0XDrcOA4buV4bq8ZcOtUsODw63hurx34buxw61z4bqiw61x4buP4bqgw610w7PhuqB2w63DgOG7k3LDrUV3w7V4w61sw63DgeG6rHjDreG6vOG6uMOz4bqgdsOtdHjhu7HDgMOt4bqg4buNSuG6vcOtJHbhuqLhu414w63hu4p44burcsOt4buR4bqgw63hurx3R3LDreG7keG6oMOtccO64bqi4bq7w63hurx4xrBFw63EqOG6vnLDreG7iuG6qnjDreG6ssOt4bqgd3jhu63DgMOt4buK4buNw63hurx3w7NKw6104bqmeMOt4bqgw4LhuqB2w6104bqkw6134bqi4bq4w4DhuqLhuqB14bq7w63DgeG6rHjDreG6vOG6uMOz4bqgdsOtdHjhu7HDgMOtcuG7hOG6oHbDrXLDg8Ot4bq8d+G7scOtdsODRcOtRXfhu6PhuqDDreG7iuG7jeG6osOt4buKeOG7q3LDrcOB4buNw63huqB2w4pKxanhuqDDreG6oHfhu5vhuqDDrXbhu5tKw63DgOG7huG6oMOt4bq84bq4R+G6oHbDrXLDsuG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtb2zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOta2rDrEXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9y4bq9ccOz4bqiRXfDiuG6vHfhuqLhur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7icSp4buLxKkv4buL4buL4buLc2vhu4vDrOG7iW1qxKnhurxrbW9tw4Hhu4ktam9xa8OsbMSpw7Mtc25r4buJLWrhu6/hu6/EqS3Ds+G6veG7uUV1dmnDrcOzw4HhurzhuqtpM+G6uMOy4bqgd8OtxKjDs8OtbMOtw4Hhuqx4w63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDreG6usOzw4rDreG6oMaww4rDrUF34bqy4bqgdsOtw4DDiuG6tOG6oMOtw4Dhuq5yw63DgOG7huG6oGnDreG7iHhz4bq8d+G6q2lvbMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa2rDrGnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDM+G6uMWp4bqgw63hurx3SXLDreG6vMaw4bq7w63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDrcOB4buNw6104buxw63DgeG7jcOAw61yd+G6osOtw4Hhu43huqDDrXPDs8OtcuG7gsOzw61x4buP4bqgw63hurzhurjhurLhuqB2w610w7lFw6134bqo4bqgw61yd0fDrUF34bqy4bqgdsOtRXfDtXjDrcSo4budw4rDrXR44bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzPDikrDreG6oHd4xanhuqDhurvDrcOA4bqk4bq8w63hurrhurTDrcOAT8OtRXfhu6HDgMOtcsODw63hurx34buN4bqgd8OtRXfhu6PhuqDDreG6vHfhur5yw6104buhSsOtw4Dhu4bhuqDDreG6vOG6uEfhuqB2w61yw7LDrXfhuqLhu5Vyw61yw7Jyd8OtceG7j+G6oMOt4bq6w43DrXPhu4bhuqB2w63hurrDteG6oMOtRXfhu6HDgMOtcuG7hOG6oHbDrXLDg8Ot4bq8d+G7scOtw4Hhu43DrcOA4bqk4bq8w61KxrDDisOt4bq84bq0w612w4NFw61Fd+G7o+G6oMOtQXd4xrDhuqDDrXHhu4/huqDDreG6oOG6pnjDrcOA4buG4bqg4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzN3deG6osOtV3XDs8OB4bq8d8OtMnfhuqLhurzhurrDrXNG4bqqeMOtdOG7m0rDrcOB4buNw61sw63DgeG6rHjDreG6vOG6uMOz4bqgdsOtdHjhu7HDgMOtRXfhuqbDrXF4xrDhuqDDrXLDg8Ot4bq8d+G7scOtc3DhuqDDrXTGsOG6oMOtw4Dhu4bhuqDDreG6vOG6uEfhuqB2w61yw7LDqeG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4fhurrhurzhurjhuqLhuqB24buDVHjDreG6oHbhu4LDreG7iuG6qnjDrcOB4bqqRcOt4bq84bq4w7PhuqB2w610eOG7scOA4buHL+G6uuG6vOG6uOG6ouG6oHbhu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDJMaww4rDrXHhu4/huqDDrXJ34bu1w63hurzhu6FKw63hurzhurjDs+G6oHbDrcOA4buNw610w7TDrXR4w63huqB24buCw63hurx3w73DrXHhu4/huqDDreG7inDhuqDDrXJ3RsOzw63DgeG7jcOAw6104buC4bq9w61UeOG7qcOKw63DicOKw7PhuqDDreG6vOG6uOG6ruG6oHbDrcOB4buNw63hurzhu6FKw63hurzhurjDs+G6oHbDrXThur7huqB2w61yw7Jyd8Ot4buK4buNw63hurjDjcOzw63DgOG7leG6vMOt4bq84bq4RuG6qnLDrUF3eMOtdHjDreG6oHbhu4Lhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buH4bq64bq84bq44bqi4bqgduG7g1Phu4DhuqB2w63hurzDs0rDrXHhu6HhuqDDrXThu7HDreG6vOG6uMOz4bqgdsOtdHjhu7HDgOG7hy/hurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gyTGsMOKw61Bd+G6suG6oHbDreG6uMONw7PDreG6vMOzSsOt4bq84bq4RuG6qnLDrUF3eMOt4bq84bq4w7PhuqB2w610eOG7scOA4bq7w61x4buP4bqgw61yw4PDreG6vHfhu7HDreG6vOG6uMOKSuG7qeG6oMOt4buKeMOtQXfDiuG7oeG6oMOt4buK4buNw61x4buGeMOtceG7oeG6oMOt4bq8SMOtdOG7o8OKw63huqB2w4PhuqDDreG6vMOzSsOtw4HFqeG6oMOtw4Dhu5Xhurzhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDVOG7m0rDrcOB4buNw63DgOG6pOG6vMOt4bq84bq44bqi4bqgdsOt4bqgd8OM4bqgdsOt4bqgdsOKSsWp4bqgw63huqB34bub4bqgw63huqB3w7PhuqB3w63huqB34bud4bq8w61Bd3jGsOG6oMOtw4Dhu4bhuqDDrXHhu4DhuqB2w61Fd8Oy4bq84bq9w60jw4rhurLhuqDDreG6uMONw7PDreG6vMOzSsOt4bq84bq4RuG6qnLDreG7iuG7jcOt4bq6w7PDisOtQXd4w63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDreG7iuG7jcOt4bq6w43DrXPhu4bhuqB2w61y4bquw63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDrXThu7HDreG6vOG6uMOz4bqgdsOtdHjhu7HDgOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4fhurrhurzhurjhuqLhuqB24buDMsONw61z4buG4bqgdsOt4bq6w7XhuqDDrUV34buhw4DDrXfGsOG6vMOtd+G7j+G6oMOt4bq6w43DrXPhu4bhuqB24buHL+G6uuG6vOG6uOG6ouG6oHbhu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDMsONw61z4buG4bqgdsOtdMOCw63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDrXTDtMOtw4BEw63hurxIw63DgeG7m8OKw6134bqi4buVcsOtw4nDisOyw6134buP4bqgw63hurrDjcOtc+G7huG6oHbDrXLDg8Ot4bq8d+G7scOtw4Hhu43DreG6oHbDikrFqeG6oMOt4bqgd+G7m+G6oMOtduG7m0rDreG6uMOzw63hurzDveG6oHfDreG6vOG6uOG7j+G6oHbDrcOA4buG4bqgw63hurzhurhH4bqgdsOtcsOy4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g1Hhu4/huqDDreG6oMWp4bqgw63hurx3w7NKw63DgMOz4bq6csOz4bq4w7PDrXHDs8Ot4bq8d8Oy4bqgdsOtw4DhuqThurzDrcOB4buj4bqg4bq7w61B4bulw63DgOG7k+G6vMOt4buK4buNw61Fd+G7neG6oMOtw4Dhu5PhurzDreG6usOyw4rDrXTGsOG6oMOtw4BGQnjDrXfDs3jDreG6vHfDsuG6oHbDrcOA4bqk4bq8w63DgeG7o+G6oOG6vcOtM3dCeMOtd+G7j+G6oMOt4bq6w43DrXPhu4bhuqB2w61y4buCw7PDrXLDsnLDrcOB4bqi4buPeMOtRXfhu53huqDDreG6oOG7qeG6oMOt4buK4buNw61Fd+G7neG6oMOtRXfhu4LDrUF3w7Jyw63hurx3RkLhuqB2w63DgeG7jcOt4buL4buJw63hurx3w7LhuqB24bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzN34buCw61Fd+G7j8OAw63hurzDgnjDreG6vOG7q8Ot4bqgd+G7neG6vMOtw4Hhu43DrcOAT8OtRXfhu6HDgMOtc+G7j+G6oHbDrcOB4bqw4bqgdsOtd+G6ouG7lXLDrXPhu4/huqB2w61BdcOA4bq9w60kxrDDisOtceG7j+G6oMOt4buKcOG6oMOtcuG6tMOt4bq8w73huqB3w63hurrDjcOtc+G7huG6oHbDreG6usO14bqgw61Fd+G7ocOAw613xrDhurzDrXfhu4/huqDDreG6vHfDvcOtcnd54bqgd8OtceG7j+G6oMOtdMO0w610RsOzw63hu4p4w61Bd8OK4buh4bqgw63DgcWp4bqgw63DgOG7leG6vOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4fhurrhurzhurjhuqLhuqB24buDU+G7gOG6oHbDrXJ3w4rhuqB2w61z4buG4bqgdsOtcuG7hsOt4bq84bq4w7PhuqB2w610eOG7scOA4buHL+G6uuG6vOG6uOG6ouG6oHbhu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUeG7j+G6oMOtcsODw61yd3jDs8Ot4bq64bulw61y4bquw63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDreG7iuG7jcOtw4Dhur7hurzDreG6vOG6uMOz4bqgdsOtdHjhu7HDgMOtcuG7gsOzw63DgMO94bqgd8Ot4buK4bqqeMOt4bqgdkZCeMOtQXfDsnLDrUF34bqy4bqgdmXDrT3huqThurzDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG6oHfDjOG6oHbDrcOB4bqseMOtw4BPw61Fd+G7ocOAw63DgeG6quG6oMOt4bqgd+G7neG6vMOtcsODw63hurx34buxw61zcOG6oMOtdMaw4bqgw63DgOG7huG6oMOt4bq84bq4R+G6oHbDrXLDssOtw4Hhu43DrcOB4bqseMOt4bqg4buNSuG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NR4buP4bqgw63huqDFqeG6oMOtcuG6tMOtduG7k+G6oHbDreG6vOG6uMOy4bqgd8Otc+G7gOG6oHbDrXJ3w4rhuqB2w610w4LDreG6vOG6uMOz4bqgdsOtdHjhu7HDgMOt4buK4bqqeMOt4bqgdkZCeMOtQXfDsnLhur3DrTLDjcOtc+G7huG6oHbDrXLDsnLDrXLhurLhuqB2w61y4buGw6134bqi4buVcsOt4bq6w7XhuqDDrUV34buhw4DDrXLhu4LDs8Ot4bqgdkZCeMOtQXfDsnLDrUF3eMaw4bqgw61x4buP4bqgw63hurx4xrBFw63EqOG6vnLDreG7iuG6qnjDrXPhu6PDisOt4buK4buNw63hu4p4w63hurzhurjhu4DhuqB2w61y4buCw7PDrXfhuq7hurvDrXLDg8Ot4bq8d+G7scOtduG7m0rDrXfhu494w61yd+G6osOtc8Ozw61y4buCw7PDrXHhu4/huqDhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDJHbhuqLhu414w63hurjDs+G6u8Ot4buKeOG7q3LDrXZ4w4zDreG6uuG7j3J3w61y4bquw63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDreG7iuG7jcOtw4Dhur7hurzDreG6vOG6uMOz4bqgdsOtdHjhu7HDgMOtcuG7hOG6oHbDreG6uOG7neG6vMOtw4nDisOz4bqgw63hurzhurjhuq7huqB2w6104buxw63huqB24buR4bqgw63huqB2SMOzw63DgOG7huG6oMOt4bq84bq4R+G6oHbDrXLDssOt4buKw73DrXPhu4bhuqB2w61y4buGw63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDrXPhu63DrXHhu7PDreG6oHd44butw4DDrXHhu6HhuqDDrXLDg8Ot4bq8d+G7scOtw4Hhu5tKw63DgcOz4bqgw63hu4p4w63hurzhurjhu4DhuqB2w6124bubSsOtw4Dhu4bhuqDDrUF34buTRcOtw4Dhu5XhurzDrXHhu4/huqDhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buH4bq64bq84bq44bqi4bqgduG7g1J3dcOtw4Dhu4bhuqDDrXHhu5nhuqB2w63DgeG6qkXDreG6vOG6uMOz4bqgdsOtdHjhu7HDgOG7hy/hurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g1J34buRw4DDreG6usODcsOt4buK4buA4bqgdsOtc8Ozw61x4buzw63DgOG7huG6oMOt4bq84bq4R+G6oHbDrXLDssOt4bq84bq4RuG6qnLDrUF3eMOt4bq6w43DrXPhu4bhuqB2w61x4bud4bq8w61BTMOtw4HhuqLhu494w61BdcOAw63huqDhu6nhuqDDreG6oOG7jeG6ouG6vcOtJHbhuqLhu414w63hurjDs+G6u8Ot4bq84bq4w7LhuqB3w63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDrXJ34bqiw61x4bud4bq8w61BTMOtw4HhuqzDrXJ34bub4bqgw63DgeG6suG6oHbDrcOB4bqkw63hurjDs8Ot4bqg4buN4bqiw63huqDGsMOKw61Bd+G6suG6oHbDreG6oMODw61yw4PDreG6vHfhu7HDrXNw4bqgw610xrDhuqDDreG6oHd44butw4DDreG6vOG6uOG7gOG6oHbhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDV8O0SsOtdOG7scOtw4Hhu43huqDDrXPDs8OtcuG7gsOzw61x4buP4bqgw63DgeG7jeG6oHfDrcOB4buPeMOt4bq84bq4RuG6qnLhurvDreG6usOzw4rDrXTDg8Otw4Dhuqp4w63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4Dhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buH4bq64bq84bq44bqi4bqgduG7g0B34bqy4bqgdsOtdOG7scOtw4Hhu43huqDDrXPDs8OtcuG7gsOzw61x4buP4bqgw63hurx3ROG7hy/hurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzPhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDreG6vHdGQuG6oHbDrcSow4pKxanhuqDDrUF3eMaw4bqgw61zw7PDrXHhu4/huqDDrUF34bqy4bqgdsOt4bqgd+G7n+G6oMOtdOG7gsOtQXfhurLhuqB2w61Bd3nDrXThu7HDreG6vHdE4bq7w61y4buE4bqgdsOt4bqgd0bDreG7injhu6tyw63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDrcOJw4rDssOt4bqgd3jhu6nDisOtcsODw63hurx34buxw6124bubSsOt4bq4w7PDrXfhuqLhu5Vyw63DgeG7jcOAw63huqDhu5XhuqB2w63hurx3xanDgMOtw4Dhu4bhuqDDreG6vOG6uEfhuqB2w61yw7Lhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDI+G7jeG6oMOtc8Ozw61y4buCw7PDrXHhu4/huqDDreG6uuG7p8OtdEZDcsOt4bqgdnfhu7XDreG6oHbhuqh4w63huqDGsMOKw61x4buP4bqgw61yw4PDreG6vHfhu7HDreG6vHfDjcOtQXfhurLhuqB2w63hurzhurjDs+G6oHbDrXR44buxw4DDrXnhurzDreG6oHfhu53hurzDrcOA4bqk4bq8w63DgeG7o+G6oMOtw4DhuqThurzDreG6vMOK4buj4bqg4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzPhur0yw63hur8zd3XhuqLDrcOBw7PhuqJz4bqi4bqgduG6veG7iuG6oOG7geG7hy9F4buD


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất mẹ”

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất mẹ”
2023-03-30 20:02:00

baophutho.vn Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hạ Hòa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long