Cập nhật:  GMT+7
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Oh4buyeWJw4bqv4bq34bq14bqt4bqvw73hu7Xhu4Phu7Phuq944bu1ZOG6r8Otw7Rw4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu53DtOG7tcOCbuG7s+G6r+G7s2bhu7M14bqv4buzeWvhuq/hu5/hu6Xhuq/DrcO64buR4bqv4bq2ZOG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buhw7XDtMOocGEvw7ThurfDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDlOG7iWLDrMSDw6Hhu6DDtWTDguG6r+G6t8OiL+G6pzXhuq/DlOG7p+G7keG6r2llcOG6r+G7s3nhu63huq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7ncO04bu1w4Ju4buz4bqv4buzZuG7s+G6r+G6tmThuq/hu7N5a+G6r+G7n+G7peG6r8Otw7rhu5Hhuq844bug4buc4buyMeG7suG7nsONOeG6rzvhu5HDs+G7s+G6r+G7oGLhu5/huq93w7TDueG7keG6r8O04butd+G6r+G6tuG7q+G7keG6r8OU4bun4buR4bqvaWVw4bqv4buzeeG7reG6r+G7oOG7nOG7sjHhu7Lhu57DjeG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu7N5YnDhuq944bu1ZOG6r8Otw7Rw4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu53DtOG7tcOCbuG7s+G6r+G7s2bhu7M14bqv4buzeWvhuq/hu5/hu6Xhuq/DrcO64buR4bqv4bq2ZOG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buhw7XDtMOocOG6r8OtceG6r8O0cGThu6Hhuq/DrWXhu6HDtOG6r+G7ncO0ceG6r+G7ncO04bq54buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq9JYjXhuq/DjWfhu5/huq/hu5zDtG014bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DneG7qeG7oeG6r+G6tmThuq/hu7JX4bqvO+G7kcOz4buz4bqv4buyeeG7mTbhuq/DjMSC4bqvaeG7tcWp4buR4bqv4buj4buN4bqvw61x4bqv4buL4bul4buhw7Xhuq/DrcO04buT4bqv4bugw7Xhu7XDguG7jeG7oeG6r+G7snlz4buhw7Xhuq/hu4pk4buf4bqvLeG6r8ONw7TDgeG6r+G7s+G7lcOtw7Thuq/DlOG7p+G7keG6r2llcOG6r+G7s3nhu63huq/hu6Dhu5zhu7Ix4buy4buew43huq874buRw7Phu7Phuq/hu6Bi4bufNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6reG6peG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r8Oi4bqr4bqxd+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrTZpYnB3w7Thu7Xhu7PDtHA24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurPhurPDoi/hurfhurfhurfDrOG6s+G6s+G6t8Oiw6LhurfhurXhu7PDouG6peG6rcOi4buj4bqnLWnhuqvhuqnhu4nhuqvhuq3DrWLhurXhurHhuq1i4buP4bqx4bqzw6Ji4bqr4bqnaTbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPhu7J5YnDhuq/hurfhurXhuq3huq/DveG7teG7g+G7s+G6r3jhu7Vk4bqvw63DtHDhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7ncO04bu1w4Ju4buz4bqv4buzZuG7szXhuq/hu7N5a+G6r+G7n+G7peG6r8Otw7rhu5Hhuq/hurZk4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu6HDtcO0w6hwxIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqt4bql4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPDouG6q+G6scSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8Ohw43DtMOB4bqv4buz4buVw63DtOG6r8OU4bun4buR4bqvaWVw4bqv4buzeeG7reG6r+G7oOG7nOG7sjHhu7Lhu57DjeG6rzvhu5HDs+G7s+G6r+G7oGLhu5/huq/hu7N5YnDhuq944bu1ZOG6r8Otw7Rw4bqvw61jw63huq/hu4nhu5/huq/DtHPDreG6r8O94buR4buhw7Thuq/DrXHhuq/DtHBk4buh4bqvw61l4buhw7Thuq/hu53DtHHhuq/hu53DtOG6ueG7oeG6r+G7s3lt4buh4bqv4buL4buVYuG6r2lk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq9JYmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7J5cOG7ocO14bqv4buL4but4buz4bqv4buhZMOCNeG6r8OU4bun4buR4bqvaWVw4bqv4buzeeG7reG6r+G7oOG7nOG7sjHhu7Lhu57DjeG6rzvhu5HDs+G7s+G6r+G7oGLhu5/huq/hu4vDqeG6r+G7s3licOG6r+G6t+G6teG6reG6r8O94bu14buD4buz4bqveOG7tWThuq/DrcO0cOG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4budw7Thu7XDgm7hu7Phuq/hu7Nm4buzNeG6r+G7s3lr4bqv4buf4bul4bqvw63DuuG7keG6r+G6tmThuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7ocO1w7TDqHDhuq/DrXHhuq/DtHBk4buh4bqvw61l4buhw7Thuq/hu53DtHHhuq/hu53DtOG6ueG7oTXhuq/DrUHhuq/hu7PDtMOyM+G6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvSWLhuq/huqnhuq3huq/DveG7teG7g+G7szXhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/DjWfhu5/huq/hu5zDtG3huq/hurfhuqXhuq/DveG7teG7g+G7szXhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu7LDtGLhu6HDtOG6r8Od4bup4buh4bqv4bqz4bql4bqvw73hu7Xhu4Phu7M14bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq93w7TDueG6rzvhu5HDs+G7s+G6r+G7snnhu5nhuq/hurfhurHhuq/DveG7teG7g+G7szbhuq/hu57GsOG7keG6r3fDtOG7heG7oeG6r3jhu7Vk4bqv4buzeeG7leG6r8O14buRY+G6r+G6peG6seG6seG6r+G7ocO1ZOG7oeG6r+G7i+G7peG7ocO14bqv4buz4buRb+G7oeG6r+G7n8Oq4buzNeG6r+G7s8O0w7Lhuq/DtOG7kcOz4buh4bqvw73EguG6r3jhu7Vi4buh4bqv4buz4buH4buf4bqvw63DgWLhuq/DrWPDreG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7leG6ry3huq/hurTDqeG6r8O04bun4buRNeG6r8OtY8Ot4bqv4buz4buD4buf4bqv4bujcuG7ocO14bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq9j4buR4bqv4buLw7nhu5Hhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7ncO04bu1w4Ju4buz4bqv4buzZuG7szXhuq/hu7N5a+G6r+G7n+G7peG6r8Otw7rhu5E14bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DrXHhuq/DtHBk4buh4bqvw61l4buhw7Thuq/hu53DtHHhuq/hu53DtOG6ueG7oTXhuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/hu7Phu5Hhu6HDtOG6r+G7s8O04buF4buh4bqv4buLw7Lhuq/DtHPhuq/DrXHhuq/hu7PDtG3hu5/huq/huqThuq/DrcO04buTNeG6r+G7ocO1w7Thu5Xhuq/hu6PEgsOt4bqv4bq24bqg4bup4buh4bqv4bujbeG7oeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DreG7teG7p8Ot4bqvw73DueG7ocO1NeG6r8O0cmLhuq/hu6HDtGZ34bqv4bq24bur4buR4bqvw63hu6fhu6HDteG6r+G7i+G7peG7ocO1NeG6r+G7i+G7peG7ocO14bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/DtXF34bqvd8O04buF4buh4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7s8O54buz4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqvYuG7oeG6r8O94buR4buhw7Thuq/hurTDqeG6r8O04bun4buR4bqv4buv4bqv4buL4buVYuG6r3fDtOG6oOG7qeG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6reG6peG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6teG6peG6rXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw602aWJwd8O04bu14buzw7RwNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bqzw6Iv4bq34bq34bq3w6zhurPhurPhurfDosOi4bq14bqp4buz4bql4bqn4bqt4bqr4buj4bqzLeG6reG6scOtaeG7icOtacOsw6Jp4bqxw6zhuqlp4bql4bq1w6zhurPhurfDrTbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPhu7J5YnDhuq/hurfhurXhuq3huq/DveG7teG7g+G7s+G6r3jhu7Vk4bqvw63DtHDhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7ncO04bu1w4Ju4buz4bqv4buzZuG7szXhuq/hu7N5a+G6r+G7n+G7peG6r8Otw7rhu5Hhuq/hurZk4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu6HDtcO0w6hwxIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqt4bql4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhurXhuqXhuq3Eg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDocONY8Ot4bqv4buLxJHhu5Hhuq9p4buRw7Lhu7Xhuq/hu7N5YnDhuq944bu1ZOG6r8Otw7Rw4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu53DtOG7tcOCbuG7s+G6r+G7s2bhu7M14bqv4buzeWvhuq/hu5/hu6Xhuq/DrcO64buR4bqv4bq2ZOG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buhw7XDtMOocOG6r8OtceG6r8O0cGThu6Hhuq/DrWXhu6HDtOG6r+G7ncO0ceG6r+G7ncO04bq54buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DneG7qeG7oWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDocOUZOG6r+G7snli4buhw7VhL3fDoQ==

Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tổng kết Tháng Công nhân năm 2022

Tổng kết Tháng Công nhân năm 2022
2022-06-13 15:11:00

baophutho.vn Ngày 13/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2022, sơ kết giai đoạn I Chương trình “1 triệu sáng...

Kiến tạo nền hành chính phục vụ

Kiến tạo nền hành chính phục vụ
2022-06-11 08:39:00

baophutho.vn Những năm gần đây, Phú Thọ liên tục tăng hạng trong bảng xếp hạng về cải cách hành chính (CCHC). Năm 2021, chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành...

Bình đẳng giới vì sự văn minh, tiến bộ

Bình đẳng giới vì sự văn minh, tiến bộ
2022-06-09 08:14:00

baophutho.vn Những năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long