Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOFh24buPbuG7neG6o8ahZOG7m+G6o2Phu53hu43huqPigJzhu5bhu43huqnhu5vhuqPhu63hu43huqnhuqMm4buPbXjhuqPhu5zhuq3hu5vigJ03L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE44buc4buNw6rhu53huqPhu5zEkeG7m+G6o0h54bqjxqHhu5Fn4buN4bqj4buueXRn4bqjw7Lhu4/huq3huqPhuq/Do8SDw6LhuqMt4bqjxqDhuqvhu6PhuqNH4bqt4buP4bqjLeG6o1jDquG6tuG6o0ZlZ+G6o8SC4bqr4bqj4buX4bqk4bqj4bud4buPbeG7m+G6o8SDxIPDo+G6o+G7ncSR4bub4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8ah4buH4but4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o8ag4bqr4buj4bqjR+G6reG7jzLhuqNH4bu1Z+G6o+G7muG6puG6o3jhu4154buHeDLhuqPhu5zhu43hu49r4but4bqjY+G7neG7jeG6o8SC4bqr4bqjWHbhu49u4bud4bqjxqFk4bub4bqj4but4buNdOG7j+G6o+G7jeG7qeG7reG6o8SCxanhu4/huqNX4bur4bqjJsSR4bud4bqj4buN4buf4bqtMuG6o1jhu41u4bqjeOG7jeG6reG7o+G6o8SC4bqr4bqjSHnhuqPGoeG7kWfhu43huqN44buT4bud4buN4bqjxqDhuqvhu6PhuqNH4bqt4buP4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o1h24buPbuG7neG6o8ahZOG7m+G6o2Phu53hu43huqPigJzhu5bhu43huqnhu5vhuqPhu63hu43huqnhuqMm4buPbXjhuqPhu5zhuq3hu5vigJ0zNy/hu604N+G7j+G7m8Oy4bqjd3Zne+G6oS8vZzNm4bqt4buj4but4buNeXjhu43hu6MzxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L8SDw6Lhuq/Doi/hurfhuqVoxIPDo8Oi4bqzxIPDo+G6r3jEg+G6t+G6p+G6peG6t8OjxqHEgzPhu5Xhu63DsuG6oeG6oy844buaw7p44bqjZsOBZ+G6o2Phu53hu43huqNpQeG7qWfhuqN4dkHhu53DsuG6o2bhuqvhurbhuqN4YuG7j+G6o3h24buPbuG7neG6o8ahZOG7mzPhuqND4bud4buNMOG6o0ZYR+G6o2d54budw7LhuqNn4bq/4butN+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFh24buPbuG7neG6o8ahZOG7m+G6o3h2QeG7ncOy4bqjZuG6q+G6tuG6o8SDw6PDo+G6o3jhuqln4bqj4but4buN4buD4bub4bqj4bud4buN4buPa+G7reG6o2Phu53hu43huqPhurB54bq/eOG6o3dlZ+G6o2fhu7fhuq3huqPhuqXhuq/huqN44bqpZ+G6o8Oy4buPY+G6o3h24buj4budw7LhuqNnY+G6o+G7nUHFqWcy4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqjZ+G7jeG7t+G6o2lsMOG6o2h54bqjxqHhu5Fn4buN4bqjZuG7j27hu53huqNpY+G7ozHhuqNoeeG6o8ah4buRZ+G7jeG6o8SCxJHhu53huqPhu43hu5/huq0y4bqjaOG7j+G6o3dj4budMeG6o2h54bqjxqHhu5Fn4buN4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o3jhu43huqnhu48y4bqjeOG7jeG7j2rhu53huqPhu53hu43hu49q4bud4bqjxILhuqvhuqNoeeG6o8ah4buRZ+G7jeG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu63hu410Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThJw6rhurbhuqPGoeG6q+G6o2bDuuG6o3dBeeG6o3jhu4fhu63huqN44bqpZ+G6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o2Phu53hu43huqPhu53DsuG7jW3huqN44buNeeG7h3jhuqNp4bqt4bqjaGLhu53DsjLhuqN44buNbuG6o+G7jeG7j23hu53huqNpQeG7qWfhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw6x44bqjaeG7i+G7reG6o2nDumfhuqNp4bqp4bujMuG6o2fhu5/huqN4w7Xhu53hu43huqPhu5fhu43huqnhu5vhuqPhu63hu43huqnhuqPEgmzhuqNp4bq/eOG6o+G7nUHFqWcy4bqjZ3nDumfhuqN3dOG7ncOyMuG6o2fhu6Phu53huqPhu53DskHGsOG7jzLhuqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jXThu53DsuG6o8SCxJHhu53huqPhu43hu5/huq0y4bqj4but4buN4buj4budw7LhuqNnY+G7neG7jTLhuqPhu4Phu5vhuqN44buN4bqgZ+G6o2nhurln4bqjd2Vn4bqjZ+G7t+G6reG6o2nhur944bqj4budQcWpZ+G6oybhu49teOG6o+G7nOG6reG7mzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WOG7jXPhu53DsuG6o+G7r3nhuq3huqNn4bqpZ+G6o3jhuqln4bqj4but4buN4buD4bub4bqjY+G7neG7jeG6o+G7ncOy4buNbeG6o3jhu4154buHeOG6o2lB4bupZ+G6o3h2QeG7ncOy4bqjZuG6q+G6tuG6o3hi4buP4bqjWHbhu49u4bud4bqjxqFk4bubMuG6o2dz4budw7LhuqNn4buNw73hu53DsuG6o3fEqeG6o2fhu5/huqNo4buR4but4bqjaUHhu6ln4bqj4oCcaeG7j+G6o2h54bqjxqHhu5Fn4buN4oCd4bqjxILhuqvhuqNn4buN4buPauG7m+G6o+G7ncOyQeG7seG7ncOy4bqj4bubw7p44bqjJuG7j2144bqj4buc4bqt4bub4bqjeEHhu6fhu4/huqNp4buL4butMuG6o3h24bqr4bud4bqjaeG7geG6tuG6o3fDgWfhuqN3dOG7ncOyMuG6o8Oy4buP4bqreeG6o2Zj4bud4bqjd2Vn4bqjxILEkeG7neG6o+G7jeG7n+G6rTLhuqN4w4DhuqPhu4zhuqvhuqPDkuG7j+G6reG7ncOy4bqjLeG6o2nhu5Hhuq3huqNp4buBeeG6o2nhur944bqj4budQcWpZ+G6o2fhu43hu6PhuqNpa+G7neG6o2nhur944bqj4bub4bu54buP4bqjR+G6q+G6o+G7muG6rXnhuqMt4bqjZ+G6oGfhuqPhu5zhuq3hu5vhuqNYw7nhuqPhu695dGfigKY3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4RuG6reG7neG6o1jDueG6o2fhu43DgWfhuqPhu43hurbhuqPEgnDhu53DsjLhuqNYduG7j27hu53huqPGoWThu5vhuqNj4bud4buN4bqj4oCc4buW4buN4bqp4bub4bqj4but4buN4bqp4bqjJuG7j2144bqj4buc4bqt4bub4oCd4bqjd8Sp4bqjeGLhu6PhuqPhu51q4bud4bqjd+G6oOG6o+G7l+G7j23hu53huqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqt4bqj4budw7Lhu41t4bqjeOG7jXnhu4d44bqjw7Lhu5/hu63huqPhu63hu43hu4Hhu53huqPEguG6q+G7o+G6o3fhuqDhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjZ3Phu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu5zEkeG7m+G6o0h54bqjxqHhu5Fn4buN4bqj4buueXRn4bqjw7Lhu4/huq3huqPhuq/Do8SDw6LhuqMt4bqjxqDhuqvhu6PhuqNH4bqt4buP4bqjLeG6o1jDquG6tuG6o0ZlZ+G6o8SC4bqr4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqj4budw7Lhu41t4bqjeOG7jXnhu4d44bqj4bqy4bqj4budw7Lhu43hu5nhuq3huqNn4buN4bqr4buj4bqj4bubw4Dhu53DsuG6o8SDxIPDo+G6o+G7ncSR4bub4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8ah4buH4but4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o8ag4bqr4buj4bqjR+G6reG7jzHhuqNpQeG6reG6o2lr4bud4bqjZ3Phu53DsuG6o2fhu43DveG7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2dj4bub4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjd8OqeeG6o3dlZ+G6o8SCbOG6o2d5w7pn4bqjd3Thu53DsjLhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqtMuG6o3jhu43hu49q4bud4bqj4bud4buN4buPauG7nTLhuqNn4buj4bud4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNp4bq/eOG6o+G7nUHFqWfhuqMm4buPbXjhuqPhu5zhuq3hu5sx4bqjeGLhu6PhuqN34bqg4bqj4buN4bq/4but4bqjaOG7heG7nTLhuqPhu5vGsOG7j+G6o8OycOG7j+G6o2lr4bud4bqjeOG7jcSR4bubMuG6o3h2Y+G7j+G6o+G7ncOy4buN4buPbeG7mzLhuqPhu5fhu43huqnhu5vhuqPhu63hu43huqnhuqNn4bu34bqt4bqjaHnhuqPhu5fhu43huqln4buN4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7nUHFqWfhuqPEguG6q+G6o+G7r3l0Z+G6o3hrMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThYduG7j27hu53huqPGoWThu5vhuqNj4bud4buN4bqj4oCc4buW4buN4bqp4bub4bqj4but4buN4bqp4bqjJuG7j2144bqj4buc4bqt4bub4oCd4bqjd8Sp4bqjaOG7j2/hu53huqN24bqt4bqjxILhuqvhu6PhuqPhu4114buP4bqjxIPhurXhu43huqPhu53DsuG6q+G6tuG6o8OiL8OiL+G6r8OjxIPDouG6o3hi4buP4bqjRmPhu6PhuqN44bqr4budw7LhuqN44buT4bud4buN4bqjxqDhuqvhu6PhuqNH4bqt4buPMy8zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG6rHl44buN4bujduG6oThY4buNw63hu6PhuqNJR1cm4bucNy/hu604

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vang nhịp chiếu Chèo

Vang nhịp chiếu Chèo
2024-05-30 14:01:00

baophutho.vn “Ăn no rồi lại nằm khoèo/Nghe giục trống chèo bế bụng đi xem”

Phục trang góp phần làm nên những thước phim đẹp

Phục trang góp phần làm nên những thước phim đẹp
2024-05-29 07:45:00

Mới đây, bộ phim thuộc thể loại cổ trang-lãng mạn-kịch tính “Người vợ cuối cùng” do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, được giới chuyên môn đánh giá cao khi tạo dựng nên bối cảnh...

Bồ thơ

Bồ thơ
2017-07-03 07:27:20

Dạo cuộc chiến tranh bằng không quân của giặc Mỹ leo thang ác liệt ở miền Bắc, sau khi ông Đăng đi nghiên cứu ở Quảng Bình- Vĩnh Linh về cho phát động phong trào “Tiếng hát át...

Bộ sách về các nhạc sĩ tài danh Việt Nam

Bộ sách về các nhạc sĩ tài danh Việt Nam
2017-06-23 14:27:36

Tại Nhà hát thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ ra mắt bộ sách bao gồm 13 cuốn của nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc, nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha.

Ra mắt cuốn sách “80 ngày ăn khắp thế giới”

Ra mắt cuốn sách “80 ngày ăn khắp thế giới”
2017-06-20 07:40:40

Trong khuôn khổ ngày hội kỷ niệm 60 năm thành lập nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến công chúng ấn phẩm nấu ăn phiêu lưu đầu tiên tại Việt Nam với tên...

Cứ hỏi con Ngà

Cứ hỏi con Ngà
2017-06-20 07:24:46

Một lần, ông Đăng đưa cho đổng chí cán bộ tổng hợp văn bản mình mới viết và dặn...

Thích xem thì sang

Thích xem thì sang
2017-06-20 07:21:36

Trong những năm 1966-1967, trường văn hoá nghệ thuật Phú Thọ sơ tán ở xã Thanh Uyên ( Tam Thanh). Nhân kết thúc khoá học, nhà trường tổ chức biểu diễn nghệ thuật vừa là để báo...

Ra mắt phim hoạt hình hấp dẫn trong dịp hè 2017

Ra mắt phim hoạt hình hấp dẫn trong dịp hè 2017
2017-06-12 16:23:43

Hãng phim Hoạt hình Việt Nam vừa cho ra mắt loạt phim hoạt hình mang tên "Chat & Bop". Phim là tập hợp các câu chuyện nhỏ, hài hước xoay quanh mối quan hệ hàng xóm giữa chú...

Cho tớ xem văn bản

Cho tớ xem văn bản
2017-06-12 15:28:32

PTĐT- Năm 1964, vấn đề lương thực đối với cán bộ, công nhân viên trở nên căng thẳng . Tại các bếp tập thể, cứ bữa trưa ăn cơm thì bữa tối phải ăn màu ( hoặc sắn, khoai, hay mì )

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long