Cập nhật:  GMT+7
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozlZd8O1bnnDo+G6tuG7oeG6qcOjeMaww7XDo2djaMOjdsO94bqpw6Phu51j4buj4buNw6PDleG7o3nDrHfhu6PDrHnDo+G6rsaww7XDo3bDveG6ssOj4buddMOj4buN4buH4bujw6PDosSDxIPDo3nhu5nDo8Otw7rhu6Phu404L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOUjhu4/hu5nDo3nDtOG7o+G7j8OjeeG6oMOjw63hu4fDvcOj4bujZeG7ncOj4bqxxIPhuq/huqfDo8OtbOG7o8OjxqHhu4/DtcOjZ+G7k8OjZ8OpeTPDo2jhuqtow6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qcOj4buNw7Xhuqnhu5/Do2nhu5No4buPw6No4bqrw6PDrcO5w6Nn4buh4buj4buNw6PDreG6q8OjeXdr4bujw6Phu51j4buj4buNw6PDleG7o3nDrHfhu6PDrHnDo2nhu5/Do1nhu49sw6No4buH4budw6PDreG7h8O9w6Phuq7GsMO1w6N4dcOjecO1beG7o8Oj4buba+G7o8Ojw61s4bujw6Phu43hu4fhu6PDo8OixIPEg8OjeeG7mcOjw63DuuG7o+G7jTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WOG6qcO9w6Phu53DuXnDo3nhu4/hu6nDtcOj4buNw7Xhuqnhu6PDo+G7m+G7g+G7r8Oj4bqr4bujw6PDreG7gcO9w6N5d+G6qeG7o+G7jzPDo+G7o+G7jWLhurLDo+G6seG6pS/huq0zw6Phu67hu49w4buj4buNw6NIZOG7o+G7j8OjeOG6q3nDo+G7juG7keG7o+G7j8OjeOG6osOjSHThu6Phu43Do+G6qeG7o8OjeeG7meG7o+G7j8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6PDrcSRw6N5d8O1bnnDo+G6tuG7oeG6qcOjw63DgeG7qeG7o+G7jcOjaeG6v+G6ssOjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOjw63huqvhu6Phu4/Do2djaMOjacOBxrDDtcOj4buP4buR4buj4buPw6N54buPw4Bow6No4bqrw6PDrcO5w6Nn4buh4buj4buNw6PDreG6q8OjeXdr4bujw6PDteG7o3nDrHfhu6PDrHnDo2nhu5/Do8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do+G7muG6v+G7ncOjWWLDtcOjWeG7j2zDozZ4w7Xhu6Phu4/Do+G7o2Xhu53Do+G6r+G6reG6pcOiM8Oj4buxw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo1nhu49xw6M7w73hur/hu6Mzw6N54buZ4buj4buPw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu6Hhuqk3w6No4buH4budw6PDreG7h8O9NDgv4buvOTh54bqpZ+G7m8Osw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G7neG6qXfhu43DteG7ozHhurHhu6/hurbDo+G6qcO9eeG7n+G6ozk4eXc5OHlpOTjDteG7neG7jcOj4bqp4bubeX3huqN5d8O1w6x5w6Phurbhu5/huqnDo3jhu5/DtcOjZ+G6qWjDo3bDveG6qcOj4bud4bqp4buj4buNw6PDteG7o3nDrHfhu6PDrHnDo+G6ruG7n8O1w6N2w73hurLDo+G7neG7n8Oj4buN4bqp4bujw6PDosSDxIPDo3nDtcOjaeG7n+G7o+G7jcOj4buPw7Xhu6Phu4/Do+G6r+G6o8OjeHdofeG6o+G7j3l54buveDEvL8O14bud4bqp4buNw6x4NOG6ruG7n+G6rjThuq7hu6Mv4bqw4bqz4bqtxIMvw73hu6/hu5vhu5/huqlpw6xpL8ahd8O14buNeuG7ncO14bqp4buP4bqwxqHhu5vhurLhuqfDvXrhuq7DrMO9xqHhu40v4bqxxIPhuq/huqdfxIPhuq1f4bq3xIMvaOG6qV9p4bufX+G6ruG7o+G7o1/DsuG7jeG7o3g04buX4buv4buN4bqjw6N5w7V54bubw6x94bqjeXfDtW55w6Phurbhu6HhuqnDo3jGsMO1w6NnY2jDo3bDveG6qcOj4budY+G7o+G7jcOjw7Xhu6N5w6x34bujw6x5w6Phuq7GsMO1w6N2w73hurLDo+G7nXTDo+G7jeG7h+G7o8Ojw6LEg8SDw6N54buZw6PDrcO64buj4buNw6Phu4/hu5Hhu6Phu4/Do+G6r+G6o8OjLzk4L3lpOTgveXc5OHl3OTh5aTnhu5rhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOjaHThu6Phu43Do+G6qeG7o8OjZ8OpecOj4buNw7XEgsOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOjaOG7h+G7ncOjw63hu4fDvcOj4bua4bq/4budw6NZYsO1w6NZ4buPbDgveWk5OC95dzk4L3nhuqln4bubw6w5OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVnhu4/huqnhu53Do+G7jcO14bqpw6N4xrDDtcOjZ2Now6Phu6Ni4bqyw6NocOG7o8OjaOG7ocOjaOG6q2jDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDo0nDveG6ssOj4bqo4buj4buPw6M2eMO14buj4buPw6Phu6Nl4budw6Phuq/huq3huqfEgzczw6M/QcOj4bucw7Xhu6Phu4/Do+G7juG7teG7o+G7jcOjNnjDteG7o+G7j8Oj4bujZeG7ncOj4bqv4bqt4bqlw6I3M8Oj4bui4buNw73hurLDs+G7o8OjWeG7j+G7k8Oj4buOw7Vt4bujw6M2eMO14buj4buPw6Phu6Nl4budw6Phuq/huq3huqfhurU3M8Oj4buaa8Ojw43hu5Hhu6Phu4/Do1nhu7Xhu6Phu43DozZ4w7Xhu6Phu4/Do+G7o2Xhu53huq/huq3huq3hurM3M8Ojw61tw73Do+G7scOj4buPw73hurJu4bujw6NZ4buPccOjO8O94bq/4bujMsOj4buaY8O1w6PDjcOAaMOjSMOB4bup4buj4buNw6M2eMO14buj4buPw6Phu6Nl4bud4bqv4bqt4bqn4bqzNzPDo1l34buH4bujw6NJw73hurLDo8ag4buP4bqr4buj4buPw6M2eMO14buj4buPw6Phu6Nl4budw6Phuq/huq3huqfhuqU3M8Oj4buxw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo+G7muG6qeG7o+G7jcOjSOG7j+G6q+G7o+G7j8Oj4bquYsOjSOG6qeG7n8OjO8O94bq/4bujw6Phu45j4buj4buPw6M2eMO14buj4buPw6Phu6Nl4budw6Phuq/huq3huqfhurc3M8Oj4buxw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo+G7ouG7jXFow6Phu5rhurtoNMOjxqDhu4/huqvhu53Do+G6tuG7i3nDo+G7o8Wpw7XDo+G7scOjaOG7ueG6qcOjaOG6q2jDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do3l3a+G7ozPDo+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6NodOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6N54buPw73Do+G7jcO1xILDo+G6r+G6pcSDw6N5d8O1bsO9w6PDrcO64buj4buNw6N5w7Vt4bujw6Phu53hurt5w6Phuq5iw6Phu6Phu4/DtW3DvcOjeWLDtcOj4bubw7Vuw73Do8ah4buP4bqraMOjaOG7ocOj4bubw7Vr4bujw6N2w73huqnhu6PDo8OtbOG7o8Oj4bquw7VuaMOjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOjw63huqvhu6Phu4/Do2djaMOj4bquYsOjw63huqvhu6Phu4/Do2djaDQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WeG7j8Os4bufw6PGoWx5w6N2w71kw6PDrcO1bcO9w6N5d+G6qcOjZ+G6qeG7o8Ojw63hu4fDvcOjaOG7ueG6qcOjSMWpw6N2w73huqnhu6PDo0hk4buj4buPw6N44bqrecOjw63DtW3DvcOjeXfhuqnDo0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo3nhu5nhu6Phu4/Do1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7oeG6qcOjw63DgeG7q2jDo2fDtWx5McOj4bua4bq/4budw6NZYsO1w6NZ4buPbMOj4bubYsOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjP8O1bnnDo+G7jXVow6Phu47hu5/huqnDo8OtxJHDo3nhu4/DgeG7qeG7o+G7jcOj4bq2w73hurJr4bujw6N4w4PDo2nhu7fhu6Phu43Do3liw7XDo8ah4buP4bufZOG7o8Ojw63huqvhu6Phu4/Do2djaMOjeXdr4bujw6Phu51j4buj4buNw6PDleG7o3nDrHfhu6PDrHnDo2jhu6HDo8Ot4buT4bqpw6No4buP4buZw6Phu5tiw6PhurDhurDhurA04bq3w7Xhu6Phuq9nw6x5NGjhu5/hu53Do8Otb8OjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOjaOG7j+G7n8Oj4buPYuG7o+G7jcOjaOG7j+G7t2jDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do8Ot4bqr4buj4buPw6NnY2jDo3l3a+G7o8Ojw63hu5PhuqnDo2di4bujw6No4bqraMOj4buPw73hurJu4bujw6Phu5rhuqnhu6Phu43Do0jhu4/huqvhu6Phu48zw6Phu6Lhu41xaMOj4bua4bq7aDPDo1nhu49xw6M7w73hur/hu6Mzw6N54buPYuG7o+G7j8Oj4buv4buPdcOjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qcOjaOG6q8Ojw63DucOjZ+G7oeG7o+G7jcOjw63huqs0w6PDjcO64buj4buNw6N54buP4bupw7Uzw6Phu5rhur/hu53Do1liw7XDo1nhu49sw6PDrcSRw6N54bulw6No4buPw4Bow6PGocO14buj4buPw6Np4buf4bqp4buj4buPw6N5YsO1w6No4buPw7Thu6Phu4/Do2fhurnhu6Phu4/Do2jhuqto4buPw6Phu5vhu4Phu6/Do0h04buj4buNw6N54bqyw6N5YsO1w6No4buPw7Thu6Phu4/Do+G6rmLDo2jhu4fhu53Do8Otw7rDo8Otb8OjaOG7j+G7n8OjaOG6q2jDo2jhu5/hu6PDo2djaMOj4bqu4bqp4bqyw6Phu6Phu6vDo+G6rsaww7XDo+G7m8SRw7XDo3jDveG7gXnDo2jhuqnhu580OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhu4/hu5nDo3nDtOG7o+G7j8OjeeG6oMOjw63hu4fDvcOj4bujZeG7ncOj4bqxxIPhuq/huqfDo8OtbOG7o8OjxqHhu4/DtcOjZ+G7k8OjZ8OpeTPDo2jhuqtow6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qcOj4buNw7Xhuqnhu5/Do2nhu5No4buPw6No4bqrw6PDrcO5w6Nn4buh4buj4buNw6PDreG6q8OjeXdr4bujw6Phu51j4buj4buNw6PDleG7o3nDrHfhu6PDrHnDo2nhu5/Do+G7muG6v+G7ncOjWWLDtcOjWeG7j2zDo2jhu4fhu53Do8Ot4buHw73Do+G6rsaww7XDo3h1w6N5w7Vt4bujw6Phu5tr4bujw6PDrWzhu6PDo+G7jeG7h+G7o8Ojw6LEg8SDw6N54buZw6PDrcO64buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/huqjDvXnhu4/hu5934bqjOVnhu4/DrOG7n8OjP+G7nj84L+G7rzk=

Theo VOV

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy sức mạnh tập thể giữa trùng khơi

Phát huy sức mạnh tập thể giữa trùng khơi
2018-09-23 07:15:21

PTĐT-Nghề khai thác hải sản xa bờ của ngư dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm, tai nạn rủi ro. Để khắc phục những khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long