Cập nhật:  GMT+7
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7qyHhuq8o4buU4bqlOOG7lOG7tjgo4buU4bqlZMSDMC7hu5Qu4bus4buB4buU4bq1U+G7lCExVTAu4buUIjHDmuG6peG7lOG6veG6q+G7lCJlU+G7lOG7tsOZMeG7lOG7siEoKiDhu5Thu7Yxw5rhuqXhu5ThuqVVKOG7lMOiw5kw4buUIiglMOG7lOG6pXswIeG7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4buR4bqh4buU4bqz4bqnUzDhu5Thu5HDmTAh4buUw6JU4bql4buU4bu2KCbhuqfhu5ThuqXhurVT4buU4buRNzAu4buUUzDhu5ThuqUhVTAh4buU4bq3ITjhu5Thurx9MCHhu5Thu4AlME3hu5ThuqV7MCHhu5Thurx9MCHhu5ThurYh4bqt4buy4buUMC5V4buB4buU4bua4bugL1Lhu5ThuqUhNzAu4buU4bqlKDBN4buU4bu24bqhMOG7lOG6vT7hu5Thur1lU+G7lOG6tVPhu5ThurPhuqfhu4Eq4bql4buU4bu2PjAh4buUXSHhuq8o4buU4bqlOOG7lOG6veG6q+G7lFQwTeG7lF0h4bqvKOG7lOG6pTjhu5TDnT7hu5Thu7JTMOG7lOG7tjgo4buU4bq94bqjKOG7lOG7mcOg4buU4buRUzHhu5ThurLhuqfhu4dN4buUw6IoMCHhu5Qw4bumIOG7lMagUlLhu6JN4buU4bql4bq14bqt4buU4bqlw5oo4buU4bq/4buk4buU4bq+4bqn4busMOG7lHUzU03hu5Qh4bqn4buBPzDhu5Thu7FX4bq34buU4bqkIcOa4buyIeG7lOG6vSbhu5ThuqVhKOG7lCJlU+G7lOG7tsOZMeG7lOG7siEoKiDhu5Thu7Yxw5rhuqXhu5ThuqVVKOG7lMOiw5kw4buML+G6t+G7juG7jOG6pVPDnSLhu7jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mCBT4bq1LigwS+G7muG6t+G6v+G7lFPhuqfhuqUx4buY4buO4buM4bql4bq14buO4buM4bql4bu04buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5RTIuG6pcON4buY4buY4buU4bu0U+G6pVMtw6oo4bu0LuG7uOG6pcON4buYKCBTLuG7uOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gh4bql4bql4bq3Sy8v4bu0UzAu4buyMTAuw6JTME7hur0wL+G7k2jhuqRoL+G7li/hu5rhu5bGoFEv4buWUi8oIC5f4bua4buWxqBR4buWUuG7luG7ol/hu5ZS4bucUsag4bucLeG7muG7ll/hu5pQX+G7ouG7ol9R4buW4bueTlvhurcu4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buY4bue4buW4buW4bq34bq/4buY4buUL+G7juG7jOG6t+G7juG7mcOg4buU4buRUzHhu5ThurLhuqfhu4fhu5Thu7LhuqkwLuG7lOG6pVMwLuG7lOG6vVfhuqXhu5ThuqXDmijhu5Thu7LhuqHhu5ThurPhuqdTMOG7lOG7sjcwLuG7lFMwTuG7lMOT4buLMCFL4buU4buRNzAu4buUUzDhu5Thurx9MCHhu5ThurYh4bqt4buyw5Lhu4wv4bq34buO4buML+G6peG7tOG7juG7jC/huqXhurXhu47hu4wv4bqlU8OdIuG7uOG7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqkIeG7uDHhu5ThuqVVKOG7lCIoP+G6p+G7lOG7tigm4bqn4buU4bql4bq1U03hu5Thu7Qx4buU4bqz4bqn4bu4MOG7lMOdKCrhuqXhu5Thur3huqMo4buUUzAh4buU4buxJeG7lOG6pCFVMCHhu5R0KFMwLuG7lOG6pWXhu5ThuqXhurVk4bqj4buy4buU4bq9VeG7lMOdKCrhuqXhu5RTMCHhu5R0KFMwLuG7lOG7siEx4buU4bqlIeG6pyXhu5Thur/hu7jhu5Q34bqlN+G7lOG6pcOp4buUIlQo4buUMCUw4buU4bqy4bqn4buH4buU4bu24buk4buUMMOZ4buB4buUw6IoMCHhu5Thu4fhu5Thu7Y+MCHhu5QiZVPhu5Thu7bDmTHhu5Thu7IhKCog4buU4bu2McOa4bql4buU4bqlVSjhu5TDosOZME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu450KOG6u1Phu5ThuqUhVDAu4buU4bueL+G7muG7lsagUU3hu5ThurLhuqfhu4fhu5QuNCjhu5Thu7YoPzDhu5Thu7IhMeG7lFMwIeG7lHQoUzAu4buUITUo4buU4bqlIeG6pyXhu5Thur/hu7jhu5ThuqXDqeG7lCJUKOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6vTMwLuG7lCBh4bql4buU4bqlIVQwLuG7lOG6veG6oyjhu5QuKFThu5Thu57hu5bhu5ZO4buW4buW4buW4buU4bu2OTAuLzAuVeG7geG7lOG6vVXhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5RTMCHhu5R0KFMwLuG7lOG7tjkwLuG7lOG7h07hu5TDglPhuqfhu5RdISjhu5ThuqUh4bqnJeG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6v+G7uOG7lOG7smJT4buUUzAh4buUdChTMC5N4buU4bqy4bqn4buH4buU4bu24bu4IOG7lOG7tijhu5Thu7JWIOG7lOG7sjjhu5Qi4buu4buB4buU4bua4bue4buW4buU4bql4bq1KD/huqfhu5Thu7Y5MC5N4buUw6I44buU4bqlKCYw4buU4bql4bq1JTDhu5ThurLhuqfhu4fhu5Thu7bhu6Thu5ThuqUoJeG6p+G7lOG6v1Uo4buU4buyVOG7lDAh4busMOG7lCEq4bqlTuG7jC/hurfhu47huqQhVDAu4buUUS/hu5rhu5bGoFFN4buU4bq94bqjKOG7lOG6pSFi4buU4bu2McOaMOG7lC4ow5nhu5Thu7RTMCHhu5QiVeG7lDAh4busMOG7lOG6vSglMOG7lOG6pSEq4buULijhuqMo4buU4bu0KOG7lOG7tmEwLuG7lOG7tjrhu5ThuqUh4bqnJeG7lOG6v+G7uOG7lOG7tijhu5Thu7QoO+G6p+G7lCFVMCHhu5ThurPhuqfDmTAu4buU4buyVDFN4buU4buZw6Dhu5Thu5FTMeG7lOG6suG6p+G7h+G7lOG7tuG7pOG7lCJlU+G7lOG7tsOZMeG7lOG7siEoKiDhu5Thu7Yxw5rhuqXhu5TGoOG7lOG6v+G7uOG7lCBU4buB4buU4buV4bq/4buyKOG6peG7uOG6tU3hu5TDtOG7q8OCS+G7lFFRdMagLeG7nOG7nMagUOG7luG7lOG7smJT4buUUzAh4buU4buvLuG6p+G7gTsw4buU4bq84bumMOG7lOG6suG6p+G7rDBN4buU4bqv4buU4bq/4buk4buUw4LhuqEw4buU4buZNzAuTeG7lCHhuqfhu4E/MOG7lOG7sVfhurfhu5ThuqQhw5rhu7IhTeG7lMOiU+G6p+G7lOG7tjLhu5Thu7JjMC7hu5Thu7bhu7gg4buU4bu2KOG7lOG7slYg4buU4buyOOG7lCLhu67hu4Hhu5ThuqUoJjDhu5ThuqUoJeG6p+G7lOG6v1Uo4buU4buyVOG7lDAh4busME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hurQoJTAu4buU4bql4bq1MTAu4buU4bqlIVQwLuG7lFAv4bua4buWxqBRTeG7lOG7mcOg4buU4buRUzHhu5ThurLhuqfhu4fhu5Thu7bhu6Thu5Qu4bus4buB4buU4bq1U+G7lFLhu5Thur3huqvhu5QiZVPhu5Thu7bDmTHhu5Thu7IhKCog4buU4bu2McOa4bql4buU4bqlVSjhu5TDosOZMOG7lC45IOG7lOG6v+G7uOG7lCA34buU4bqlN+G7lOG6vVXhu5Thu7YoPzDhu5ThuqUhMcOaKOG7lOG7tCjhu5Thu7ZhMC7hu5Thu7JiU+G7lDAh4bq7MC7hu5QwLmTDoyjhu5ThurPhuqfhu7gw4buUw50oKuG6peG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6vVXhu5QwLjFVKOG7lOG6pXswIeG7lDAhZOG7lOG6pCFUKOG7lOG7ry7huqfhu4ElME3hu5R1VeG7lHQoUzAuTeG7lOG6tiHhuq3hu5ThuqQhNOG7lOG6vVXhu5R1VeG7lOG7r2Hhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hurLhuqdU4buU4bql4bq1PDAh4buU4bu2KCbhuqfhu5ThuqXhurVT4buUIOG6r+G7lOG6tWEwLk3hu5Thu7YqMOG7lDBT4buB4buU4buvLuG6p+G7gTsw4buU4buRUzHhu5ThurLhuqfhu4fhu5RdIVMo4buUMCFXMOG7lOG7tuG7pOG7lC7hu6zhu4Hhu5ThurVT4buUxqDhu5zhu5Thur3huqvhu5QiZVPhu5Thu7bDmTFN4buU4buyISgqIOG7lOG7tjHDmuG6peG7lOG6pVUo4buUw6LDmTDhu5QuOSDhu5TGoMag4buU4buyISgq4buy4buU4bq/4bu44buUIFThu4Hhu5Thu7JU4buy4buUIjHDmihN4buUxqDhu5Thur/hu7jhu5Q34buU4bqlN+G7lOG6vVXhu5TGoOG7lOG7meG6pOG7k+G7mU3hu5Thur3huqMo4buU4bqlw6EwLuG7lOG6peG6tT7hu5QuKFThu5ThuqVVKOG7lMOiw5kw4buUIVUwLuG7lOG6peG6teG7piDhu5ThuqXhurUoP+G6p+G7lOG7tjkwLk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu451KD8w4buU4bq94bqr4buU4bq9KD/hu7Lhu5Thu7ZTMC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7LhuqHhu5ThurPhuqdTMOG7lOG7sjcwLuG7lFMw4buU4bqlKCrhurfhu5ThuqXhuqvhu7Lhu5Thu7YoJuG6p+G7lOG6peG6tVPhu5Qg4bqv4buU4bq1YTAu4buUIlUg4buU4bq1Nk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurdo4bqn4bqlITHhurXhu5jhu47huqQh4bu4MeG7lOG7meG7kcOC4bq84buv4buML+G6t+G7jg==

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thắm tình đồng đội

Thắm tình đồng đội
2024-06-13 12:01:00

Có dịp ra thăm Hạt Kiểm lâm trên cụm đảo Hòn Khoai, những ngày lưu lại trên đảo, chúng tôi cảm nhận được sự gắn kết của các anh đang công tác nơi đây. Ðó là tình cảm anh em,...

Phát huy sức mạnh tập thể giữa trùng khơi

Phát huy sức mạnh tập thể giữa trùng khơi
2018-09-23 07:15:21

PTĐT-Nghề khai thác hải sản xa bờ của ngư dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm, tai nạn rủi ro. Để khắc phục những khó...

Pờ Chừ Lủng - vùng đất bị lãng quên

Pờ Chừ Lủng - vùng đất bị lãng quên
2018-09-15 06:30:21

PTĐT- Từ TP. Hà Giang ngược đường 4C lên cao nguyên đá Đồng Văn, đến bản Tráng Kìm (Quyết Tiến, huyện Quản Bạ) sẽ thấy ngay dãy núi sừng sững cao nhất ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long