Cập nhật:  GMT+7
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bqnUOG7mjpCw5Ip4bu0xajhu55C4buke8OTQuG7pClAxajhu55CPypQxqA/QiThu6Dhu4ZC4buMKeG7uMWo4bueQsOSxKgwQuG7puG7gEI/OzBCPz5C4buJ4buCxq/hurQv4bugRMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG7g+G7juG7gMOS4bqqw4Lhu53hu6Dhu6hCcOG7oCFCPynhu7bFqOG7nkJw4bugKeG7uMWo4bueQj8qe8OTQnAqKeG7tMWo4bueQuG7g+G7quG7gELhuqdSxajhu6BCLUJwKikjxajhu55C4bqn4buAxahC4bqt4bugVELhu4zhu4TGr0JFw4rhur5CJTpXw5NC4bueUOG7gEJPUOG7mjpCw5Ip4bu0xajhu55C4buke8OTQuG7pClAxajhu55C4bqnWULhu4xZUELhuqdQ4buYxahCJOG7oOG7qsWo4bueQj9Uxajhu6BC4bujOkbFqOG7nkJwKlNCPyrGr8Wo4bueQl1QxqDDk0LFqOG7nkjFqELDk+G7oMOMxajEgkI/KlDGoD9CJOG7oOG7hkI/4bug4buCxajhu6BCw5NWxajhu55C4buMKeG7uMWo4bueQsOSxKgwQl1MxahCw5Phu6A6MOG7msWoQj8q4buGUEIk4bugw5UkQuG7puG7gEI/OzBCP8Odxajhu55C4bugQCRCPz5C4buJ4buCxq9CXeG7lkLhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6bhuq7hurQvJMOC4bq0P+G7gE/hu6Thu45CJj8w4buk4buO4bu34bqq4bum4buAKuG7nlDFqOG6osSQJCBC4buAOj/Gr+G6qsOC4bq0PyrDguG6tD/DksOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL0TDikXhurwvw4nDisOSw4lD4bq8RcOKRMOJP0ThurpDw4nDiuG6uuG7pEThuq7DmiThu57huqpCL8OC4bq0Lz/DksOC4bq0Lz8qw4LhurQ/KsOC4bq0P8OSw4Jw4buAxajhu55CXUw/Ql0uQuG7hsWo4bq0Lz/DksOC4bq0Lz8qw4LhurQvP+G7gE/hu6Thu47DguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcCop4bu2w5NC4buM4buoxIJCXeG7gsavQuG7pDvDk0Lhurjhu6BCxajhu57hu4IwQsSQw4ovw4rEgkI/4buEUELhu6ZXw5NC4bq6Q8OJQj/hu6A6WcOTQj/DnULDiULhu4vhu4BCcEjFqOG7nkLhurbhu4nhu4DGr0LhuqdGxq/EgkLhu4Mp4bu2xajhu55C4buD4buo4buAxIJC4bujOkbFqOG7nkJwKlPhurLEgkLDk+G7hsOTQuG7pHvDk0Lhu6QpQMWo4bueQsOT4bugPMOTQsWoSMWo4bueQuG7jEdCT0k/QiU6RkI/4buAxajhu55C4buMV1BCPylAxajhu55C4buJUOG7jiRC4buJ4buAPybhu4Bdxq/FqOG7nkLhurZE4bq+Qj86w51QxIJCPyo7Qj/hu4RQQuG7ocav4bumQnDhu6Dhu4BC4burxq/FqMSCQsSpKeG7uMWo4bueQuG7neG7oFLFqMSCQuG7oeG7gF3hu4DFqOG7gMOZ4bug4buOP8SCQuG7ieG7gsav4bqyQuG7jOG7gMWo4bueQl1MxahCw5Phu6A6MOG7msWoQkXEkOG6vkLhu57hu6hQQuG7puG7gjpC4buM4buOxajhuq5CcOG7hFBCw5Phu7RCJTrhu4DFqELhu4xQ4buWOkI/KuG7gMSCQuG7iVDhu44kQuG7ieG7gD8m4buAXcavxajhu55Cw5nhu6Dhu4BQQkXEkOG6vkLhu57hu6hQQuG7puG7gjpC4buM4buOxahCxajhu4IwQsOT4bugPOG7gELhurrhurjhuq7DikNDQl1Q4buYxahC4bum4buAQj87MEI/w53FqOG7nkLhu6BAJOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7ozrhu4BC4bumI0IqWcWo4bueQuG7jEo6Qj8q4buAxajhu6DEgkLhuqtYxahC4bqnUOG7mMWoQiThu6Dhu6rFqOG7nkLDk33hu4BCw5nhu6BNOkIlOlfDk0I/4buUQuG7ieG7gMavQuG6p0bGr0Jd4buCQuG6q1lQQuG7neG7oOG7qsWo4bueQsOT4bugV8Wo4bueQuG7puG7gEI/OzBCXeG7gkI/WVBCJOG7oOG7hOG7pkLhuqfhuqvhuqfhu51C4bujOkbFqOG7nkJwKlNCT0k/Qj/hu6Dhu5jhu6ZCxJBC4buMV1BCPylAxajhu55C4bueWOG7pkJwKkvFqELhu4vhu6BJw5NC4buDxq/hu4LFqOG7nkLhurYmUMWo4bugQsWoSOG7pkJE4bq+4bq+RMSCQj/hu6Ap4bu4xajhu55CPyo7Qj/hu4RQQuG6reG7oEBCxKnhu7ZQxIJC4bqr4buEUELhu4Phu6jhu4DEgkJwxKjFqELhu6/hu5jFqMSCQuG6p0nDk0Lhu4dQ4buAxajhu57hurJCXeG7gkJq4bueOjDhu5zFqEI2xajhu6BC4bujOjLFqOG7oELhurYmUMWo4bugQsWoSOG7pkJE4bq+4bq+4bq+xIJCP+G7oCnhu7jFqOG7nkI/KjtCP+G7hFBC4buL4bugSzpC4buJSzrEgkLhu6Hhu7TFqELhuqkp4bu0xajhu57EgkJwOjDhu5jFqELhu6M64buAxajhu57hurLhuq5C4buDxq/hu4LFqOG7nkJd4buCQuG7ozoyxajhu6BCw5Phu6BRxajhu6BC4buk4buCQsWo4bugW8Wo4bueQuG7jFdQQj8pQMWo4bueQj/hu6A64buYQuG7iVDhu44kQuG7ieG7gD8m4buAXcavxajhu55CXUzFqELDk+G7oDow4buaxahC4bum4buAQj87MEJd4buWQuG7q1DGoD9CauG7gOG7puG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6q1jFqELhuqdQ4buYxahCJOG7oOG7qsWo4bueQsOTfeG7gELDmeG7oE06QiU6V8OTQj/hu5RC4buJ4buAxq9C4bqnRsavQuG7jOG7gMWo4bueQiThu6BXUELhu6BAJEJd4bu2UELDk+G7hsOTQuG7pHvDk0Lhu6QpQMWo4bueQsOT4bugPMOTQsWoSMWo4bueQj9Q4buUJEI/LsOTxIJC4buMUOG7ljpCPyrhu4BC4bumI0IqWcWo4bueQl0uQuG7hsWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bud4bug4buoQnDhu6AhQj8p4bu2xajhu55CT1Dhu5o6QsOSKeG7tMWo4bueQuG7pHvDk0Lhu6QpQMWo4bueQuG6p1lC4buMWVBC4bqnUOG7mMWoQiThu6Dhu6rFqOG7nkI/VMWo4bugQuG7ozpGxajhu55CcCpTQj8qxq/FqOG7nkJdUMagw5NCxajhu55IxahCw5Phu6DDjMWoxIJCPypQxqA/QiThu6Dhu4ZCP+G7oOG7gsWo4bugQsOTVsWo4bueQuG7jCnhu7jFqOG7nkLDksSoMEJdTMWoQsOT4bugOjDhu5rFqEI/KuG7hlBCJOG7oMOVJELhu6bhu4BCPzswQj/DncWo4bueQuG7oEAkQj8+QuG7ieG7gsavQl3hu5ZC4burUMagP0Jq4buA4bumQiU64buAQuG7jFPhu4BCT+G7gsWoQuG7oDowxqDFqELhu4Mp4bu2xajhu55C4buD4buo4buAxIJCP1TFqOG7oELhu6M6RsWo4bueQnAqU0Jd4buCxq9Cxajhu57hu4IwQsSQw4ovw4ovxJBDRMOK4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4burSMWoQiThu6Dhu6rFqOG7nkJw4bugKeG7uMWo4bueQj8qe8OTQuG6p+G7gMWoQuG6reG7oFRC4buM4buExq9CRcOK4bq+QiU6V8OTQuG7nlDhu4BCw5nhu6BNxahCPyop4bu0xajhu55CJOG7oFdQQuG7oEAkQl3hu7ZQQuG6p+G7gMWoQuG6reG7oFRC4buM4buExq9CRcOK4bq+Qj9Uxajhu6BC4bujOkbFqOG7nkJwKlNC4buM4buWQiA6Sj9C4bqn4buAxahC4bqt4bugVELhu4zhu4TGr0JFw4rhur5CJTpXw5NC4bueUOG7gELDk+G7qELhu6BSxajhu6BCP+G7oDzDk0LDmeG7oOG7jsWoQj/hu6ApI8Wo4bueQiThu6AsQuG7oEAk4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiQ2Oj/hu6DGryrhuqrDgnDhu6Dhu47Gr0Lhuq3hu6BQxajhu6Ak4bugOuG6tC8kw4I=

Theo Chinhphu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai
2018-09-08 07:04:29

PTĐT-Huyện biên giới Si Ma Cai những năm gần đây được nhiều người biết đến nhờ nét hoang sơ, dung dị, mộc mạc trên vùng cao Lào Cai và không gian văn hóa mang bản sắc riêng,...

“Dìu nhau” trong lốc xoáy

“Dìu nhau” trong lốc xoáy
2018-09-01 07:22:36

PTĐT-Cuộc sống trong đất liền khá yên bình, chỉ có những người sống ở làng chài. đánh bắt xa bờ ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mới thấu hiểu, người thân của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long