Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7pm4bugRsOKUuG7qeG7hMOVRuG7qeG7hOG7mEvhu6nhu6/hu6vhu6vhu6nhu65D4bupZkxWTFHhu7Xhu6luQ8SoTHrhu6lRQUbhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrhu6lC4bq+4bupUeG7hOG7tVbhu6lR4buE4bq64bupQsOVS+G7guG7qeG7hMOV4bupUeG7t+G7oi3EqOG7jHUv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO6fcOVS+G7guG7qeG7hMOV4bupUeG7t+G7oi3EqOG7jOG7qVHhu6DhurhL4bupSsOUUeG7qVDhu47hu6nhu65D4bupbkPEqEx64bupPuG7oExQUOG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUeG7qVHhu6BSS+G7guG7qVFS4bq0S+G7qVHhu4Thu7dL4buC4bupdi/hu63hu6vhu63hu63hu6nhuqhN4bupUeG7hOG6vuG7qeG6rEnhu6lR4bqiUeG7qUvhu4JSw5VL4bup4bqqTOG7qUpB4bqo4buE4bup4buE4bu5S+G7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qeG7ruG7t+G6qHDhu6lL4bq4S+G7qWZMVkxR4bu14bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bupUUbhurpL4bup4buE4bu5S+G7hOG7qVHhu6BGw4pS4bup4buEw5VG4bupQuG6vuG7qVHhu4Thu7VW4bupUeG7hOG6unF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p1Rkrhu4Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrBGPkNLUUPhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcaw4busRuG6qlHhu4Thu5/hu6l4d+G7seG7ouG7ruG7oeG7qeG7hENG4buC4buEUeG7n+G7qXbhu63hu6/hu6Lhu67hu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqoceG6rOG7tUzhu6Lhu4RSUeG7hExx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu63hu6/hu6vhu7Ev4bux4bux4but4bqqd+G7sXfhu7HDvXfhu61R4buv4buzd8O9xKjhu68t4buxceG7iuG7ouG7gsaw4bup4bu1xKhR4buVxrBm4bugRsOKUuG7qeG7hMOVRuG7qeG7hOG7mEvhu6nhu6/hu6vhu6vhu6nhu65D4bupZkxWTFHhu7Xhu6luQ8SoTHrhu6lRQUbhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrhu6lC4bq+4bupUeG7hOG7tVbhu6lR4buE4bq64bupQsOVS+G7guG7qeG7hMOV4bupUeG7t+G7oi3EqOG7jMaw4bup4busRuG6qlHhu4Thu5XGsHh34buxxrDhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5XGsHbhu63hu6/GsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuj7hu4Thu6Thu5hL4buC4bupUeG7oEhL4buE4bupUeG7oEbDilLhu6nhu4TDlUbhu6lC4bukxqDhuqjhu6l14bu14bup4buE4bugQ+G7huG7lcaw4buEUVHhu6JQ4bufLy/huqrhu7VLUeG7oEZx4bqoTEpx4buwSy9RRkot4buIRkNKL1FMVkxR4bu1ceG7hFFKxrDhu6nhuqrhu7VR4bu1LeG7tVJRTC3EqEZL4buILUbhuqrhu5XGsHfhu4bhu4bhu63huqzhuqzhuqxD4bqs4bur4bur4bqseeG7teG7q+G7q+G7seG7reG6rOG6qOG7teG7reG7seG7tcaw4bup4bqq4bu1UeG7tS1R4bug4bu14bqo4buILeG6qExLUUNLUeG7lcawxrDhu6nhuqrhu7VR4bu1LeG6qExLUUNLUS1L4bu1SkPhu5XGsOG7teG7oFFG4bqoxKhDLeG6qExLUUNLUS3hu7VSUUzEqEZL4buIxrDhu6nhuqrhu7VR4bu1LeG6qExLUUNLUS3hu6JGQ+G6qEPhu5XGsOG7teG7oFFG4bqoxKhDLeG6qExLUUNLUS3hu7VSUUzEqEZL4buIX3fhu4bhu4bhu63huqzhuqzhuqxD4bqs4bur4bur4bqseeG7teG7q+G7q+G7seG7reG6rOG6qOG7teG7reG7seG7tcaw4bup4bqq4bu1UeG7tS3huqhMS1FDS1EtUeG7teG7oOG7gkNR4buVxrAvTC1RTC3hu65DLUrhu7VWL1Hhu6BGQ1It4buETEYt4buETEst4buv4bur4burLeG7rkMtUUxWTFHhu7Ut4buwQ8SoTHotUeG7tUYt4buwRkNRLUvhu7VKLeG6qkMtUeG7hOG7tVYtUeG7hEMt4bqqTEvhu4It4buETC1R4bu14buiLcSoTC3hu63hu6vhu63hu6/hu6vhu7Hhu6t24buxeOG7q+G7r+G7rcO9w73DvcO9ceG7hFFKxrDDumZMVkxR4bu1dS/hu7XDuuG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qeG7t+G7ouG7qeG6qlVL4buC4bupUcWo4bup4buE4buMSuG7qUvhu7VW4bupc3Yv4buxdOG7qVFBRuG7qVHhurJR4bup4bqow4Hhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lCQUbhu6nEqFfhu6lR4bug4bq4S+G7qVFM4bu5S+G7qeG7nlLhu47huqhx4bupPuG7t+G6qOG7qeG7rkPhu6nhuqxJ4bupw4FL4buE4bup4buE4buk4buaS+G7guG7qVHhu4RSw5Thuqjhu6nhuqpOS+G7guG7qW5DxKhMeuG7qT7hu6BMUFBw4bupQuG7pMag4bqo4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJR4bupUcWo4bup4bux4buxLeG7scO9L3Yv4but4bur4but4butcOG7qeG6rOG7tUzhu6nhu4LDlUrhu6nhu63hu6/hu7Phu6nhuqjhu4RG4bq64bqo4bupSuG7tUvhu4Lhu6lKw4Dhu6nhu4hG4bq+UuG7qcSoTEFG4bupb+G7seG7q+G7seG6sVst4bqxPOG7hTc34bup4buw4bu54bupeHnhu6nhuqjhu4RG4bq64bqo4bup4bqoTeG7qUrDgOG7qeG7iEbhur5S4bupxKhMQUbhu6lv4bux4bur4bux4bqxWy3hurE8bjc3cXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDun3DlUvhu4Lhu6nhu4TDleG7qVHhu7fhu6Lhu6nEqOG7jOG7qcSo4bu54bupSsOUUeG7qeG7ouG7hFXhu6lRVEvhu4Lhu6nEqOG6ouG7ouG7qULEglHhu6lR4bug4bq4S+G7qeG7rkNw4bup4bqoTeG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qUvhuqBL4buC4bup4buERuG6vkvhu6lR4buESeG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4Thu4xL4buC4bupUUZL4bupUeG7oExL4buC4bup4bueUuG7t+G7qVHhu6BIS+G7hOG7qcSo4bu3RuG7qeG7rkPhu6lL4buE4buk4bupUeG7juG6qOG7qULDlOG7qeG7rkNw4bupSuG7puG6qOG7qUvhu4RG4bq4S+G7qcSoRsOKUnDhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjDgUvhu4Thu6nhuqzhu7dMcOG7qVFGS+G7qUvhu4ThuqJL4oCm4bupZuG7hENM4bup4buEw4BL4buCcOG7qVHhu6DhurhL4bupQsOVS+G7guG7qeG7hMOV4bupUeG7t+G7ouG7qcSo4buM4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu65D4bup4bqsSeG7qcOBS+G7hOG7qeG7hOG7pOG7mkvhu4Jw4bup4buww4JR4bupxKhGw4pS4bup4buE4bu5S+G7qeG6qE3hu6lR4buE4bq+4bupQuG7pMag4bqo4bup4buE4bu5S+G7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qeG7ruG7t+G6qOG7qeG7muG7qUrDlFHhu6lQ4buO4bup4bqo4buE4bq2S+G7qeG6qMav4bqo4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqzDgUvhu4Lhu6lKQeG6qOG7hOG7qUZL4bupc+G7gT48dOG7qS3hu6lL4buYRuG7qcSo4bqi4bui4bupQsSCUeG7qUpB4bqo4buE4bupUUfhuqjhu4Thu6nhu4TGoOG7ouG7qXNhPnThu6nhuqjDmuG7teG7qUpB4bqo4buE4bupS+G7glLDlUtxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7rkPhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bupUeG7oExL4buC4bupQkbhurxS4bup4buIRsOKS+G7qULhu6Thu5ZL4buC4bup4buuTeG6qOG7qeG7hEzEguG6qOG7qUvhu4RGw4pR4bupQsOU4bup4bueUuG7t+G7qeG6qOG7tUxw4bup4bqo4buE4bq2S+G7qeG6qMav4bqo4bup4bqow5rhu7Xhu6lKQeG6qOG7hOG7qVFH4bqo4buE4bup4buExqDhu6Lhu6nhuqhN4bupUeG7hOG6vuG7qeG6rEnhu6nhuqxMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu4Thu6nhu4jhu4TDk0bhu6nhuqzDgUvhu6lKQeG6qOG7hOG7qUZLcOG7qeG7iOG7hEbhurpL4bupQsOVS+G7guG7qeG7hMOV4bupUeG7t+G7ouG7qcSo4buM4bup4bqoTeG7qVHhu4Thur7hu6nhuqxJ4bupUeG6olHhu6lL4buCUsOVS3Hhu6luRsOK4bqo4bupxKjhu7dG4bup4buuQ+G7qVHhu6BMS+G7guG7qUJG4bq8UuG7qeG7iEbDikvhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqoTeG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4Thu4xL4buC4bupUUZL4bup4buERuG6vkvhu6lR4buESeG7qVHhu6DhurhL4bupQsOVS+G7guG7qeG7hMOV4bupUeG7t+G7ouG7qcSo4buM4bup4bqoTeG7qVHhu4Thur7hu6nhu4LhurZW4bup4bqs4bqyUeG7qVFGw4pLcOG7qcOBS+G7hOG7qeG7hOG7pOG7mkvhu4Lhu6lC4bq6S+G7qeG7tUvhu6lRTOG7uUvhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhu55S4bu34bupUeG7oEhL4buE4bupxKjhu7dG4bup4buuQ3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pmTFZMUeG7teG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qeG6qOG7hEzhu6nhuqxG4bq6UeG7qVDDieG7qeG6qOG7hMOa4bupQsOUS+G7guG7qeG7ouG7hOG7jkbhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG6qFRL4buC4bupQkFG4bupxKhX4bupQuG6vuG7qVHhu4Thu4xL4buC4bupUUZL4bupUeG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhu4TDmuG7qeG7rkPhu6nhuqxJ4bupw4FL4buE4bup4buE4buk4buaS+G7gnHhu6nhu4Hhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUUbDikvhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7iOG7hOG7t+G6qOG7hOG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhuqpGw4pL4bupUeG7oEbDilLhu6nhu4TDlUbhu6lQw4nhu6lC4bukxqDhuqjhu6lQ4buo4bu14bup4bqo4buE4buq4bu14bup4buw4bu54bupUeG7hOG7tVbhu6lR4buE4bq64bupSkbhu4BL4bup4bui4buER3Hhu6lm4buE4buWRuG7qeG7gkbhu7VL4bup4buu4buo4bupxKhX4bup4bqqxq/hu6nhu4hG4bq6S+G7qeG7iOG7hEzDgUvhu4Lhu6nhu6tweeG7qeG7gkbhu5bhu6lK4buSRuG7qeG7rkNxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6feG7pMag4bqo4bupQuG7pOG7teG7qeG7sOG6vOG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qVHFqOG7qVHhu4Thu7dL4buC4bup4buvL+G7reG7q+G7reG7rXDhu6luQ8SoTHrhu6k+4bugTFBQ4bupS+G7kEbhu6nEqOG6uEvhu6nEqOG7ueG7qUrDlFHhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lL4buE4buqS+G7guG7qVDDgUvhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupQk1L4buC4bup4buCTeG7ouG7qcSo4buUS+G7qeG7sOG7uUzhu6nhuqpM4bu1S+G7hOG7qVDhu47hu6nhuqjDmuG7teG7qWZMVkxR4bu1ceG7qTzhu7VL4bupQuG6tFLhu6nhu65D4bupQuG7pMag4bqo4bupS+G7hMOC4bui4bup4buI4buE4bqkUuG7qVHFqOG7qWFL4bqqTEtDUEbhu7Vw4bupUOG7tVLhu6lCTeG7qeG6qOG7hFJW4bq+S+G7qVDhu7VL4buC4bupxKjhuqLhu6Lhu6nhu6Dhu7fhu6Lhu6lRQUbhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUrhu6lRxajhu6nhuqhS4buORuG7qUvhuqBK4bup4but4bur4but4but4bup4bqoVEvhu4Lhu6nhu7Dhu5RG4bupSuG6plLhu6nhu65D4bup4oCc4bu1S+G7hOG7qUNK4oCd4bup4bu04buw4bu1S3rhu7Xhu6nhu4Hhu6BDSkZMcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDum7hu5RG4bup4bqqTOG7tUvhu4Thu6lQ4buO4bupUUdL4buE4bupQuG6ukvhu6lR4buE4bu3S+G7guG7qeG7seG7sS/hu63hu6vhu63hu63hu6nEqOG7ueG7qeG7seG7rXHDvXl44bup4bqo4buERuG6uuG6qOG7qeG6qOG7hEzhu6luQ8SoTHrhu6nhu7Dhu7nhu6nhu69x4butdsO94bup4bqo4buERuG6uuG6qOG7qeG6qOG7hEzhu6nhu7Thu7Dhu7VLeuG7tXDhu6nhuqzDlOG7qULhu4xG4bup4bq34buBbuG7qUrhu5RG4bup4bqow5rhu7Xhu6lmTFZMUeG7teG7qULDgOG7qUvhu4Thu7VL4buE4bup4bqo4buETUvhu4Lhu6nhu7Dhu6TGoFHhu6nhu4VSelLhu4hG4bupw7PhurF5cOG7qULDlUvhu4Lhu6lR4buE4buWRuG7qULhu7VL4buC4bupQkPhu6nhuqpP4bu14bup4buwSeG7qVHhu4Thurrhu6nhuqrhuqZL4bupQuG6tFLhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6t0ZRUFLhuqxGUOG7hEbhu6nDs+G7ouG7tUvhuqpD4bugcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4bui4bu0UlHhu4RM4bugxrDDumbhu4RDTOG7qXvhu7VLUeG7oEZ1L+G7osO6

Theo Dantri

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không để ùn tắc đăng kiểm phương tiện

Không để ùn tắc đăng kiểm phương tiện
2024-05-21 08:05:00

baophutho.vn Dự báo từ nay đến cuối năm, lượng phương tiện đăng kiểm sẽ tăng cao do số xe được tự động gia hạn thêm 6 tháng đã đến hạn kiểm định. Trước thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long