Cập nhật:  GMT+7
ĂƠẬẤKSẸ##xÂỶớỚ=SNÂẮíỖ;YỚẤi0ẤT$ẸẤỨ=ỨẤớ@$UỖẤổ$ỪKẤTẼẤRƠỨUỖẤJỚÕ=Ấ{$Í=Ấ{,Ă/ƠẬẮĂỶẤKSẸ##xÂỶẽNẸLÂẮgƠỨUỖẤỶƠẾỚẤRƠẺKƠẤƠẼUỖẤUẼÚẤỲẤi0ẤK:UỖẤJỚÕ=Ấ@ỄUỖẤTĨ$Ấ{NẤMỚỐUẤTẼẤƠỦẤT$ẸẤKÙẤUỖ$ỰUẤỖỪKẤ=.Ấớ@$UỖẤổ$ỪKÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẤ#=}SNxÂ=N{=-ẸSỚỖUỹẤQ$#=ỚỔ}AÂẮgƠỚẤơƠẸUUÚUẤẽẸ@@Ớ#ÚUẤT$ẸẤTỬ=ẤKƠỚÕKẤ{NẤMỚỐUẤ=.ẤTỬ=ẤMÊỚẤS[ẤỲẤẵẸSSẸ#ẤT*ẸẤƠèẤ<.ẸẤỸ$ẸÁẤKỨẤRƠỨUỖẤJỚÕ=ẤUÙẤM;ÝKẤ#ẾUẤ{$Í=ẤỲẤớ@$UỖẤổ$ỪKÀẤớƠỊTẤKƠỜẤ=@;XKẤMÙÁẤẽẸ@@Ớ#ÚUẤK:UỖẤRƠỨUỖẤKÙẤ[ẤMỞUƠẤ=ỢTẤT$ẸẤTỬ=ẤKƠỚÕKẤ{NẤMỚỐUÀẤẳỨẤKƠỠẤT$ỪUẤTỬ=ẤKƠỚÕKẤƠ}J@ỚLÁẤƠÚFKẤTỬ=Ấ=Ơ,ẤỖỢẤMÙẤ=ỚÕ=ẤRỚỐTẤUƠỚỎUẤSỚỐ$ẤMỒẤỖỚẾTẤƠÙẸẤMWUẤ{ỆUỖÁẤUƠ;UỖẤKẺKẤMÊỚẤS[ẤKỤUẤ@Í=ẤỜ=ẤƠẼUỖÀẤụẼẤMÙẤSẼẤRƠỚẤTỬ=ẤUƠIUẤ<ỚỎUẤJẺUẤ{NẤMÔẤKỊỶẤ=XỚẤTỬ=Ấ=Ơ;WUỖẤƠỚỐ$Ấ{NẤMỚỐUẤTẼẤẽẸ@@Ớ#ÚUẤKƠ;ẸẤ=.UỖẤUỖƠNẤUÙỚỹẤộÚSN#=Ẹ@ÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮẳƠỚÕKẤ{NÁẤM;ÝKẤ=ƠỚÕ=ẤRÕẤỲẤớƠ&}ẤâỚỒUÁẤ<ỪUẤRƠỨUỖẤM;ÝKẤỸ$ẾUỖẤJẺẤ@ỬUỖẤ@ỀỚẤ@ỄUỖẤUÙẤM;ÝKẤ#ẾUẤ{$Í=ẤỲẤớ@$UỖẤổ$ỪKÀẤíƠ;UỖẤ#!ẤƠỚỐUẤLỚỐUẤỲẤ=ƠỞẤ=@;YUỖẤi0ẤSẼẤTỬ=ẤLÍ$ẤƠỚỐ$ẤK?ẸẤUƠ)UỖẤ=ƠẸTẤ<ỦUỖẤMÕUẤ=.ẤỸ$ỪKẤỖỚẸẤâỨUỖẤ2ẤẸỖNUÁẤẻNUN@ẸSẤiÚ=Ú@#Ấ<ẼẤớÚ}Ú=ẸÀẤụẼẤ=@ÚUỖẤRƠỚẤớ@$UỖẤổ$ỪKẤ=@ỲẤ=ƠẼUƠẤUƠẼẤ{$Í=ẤRƠỈ$ẤSỚUƠẤRỚỐUẤSXUÁẤ=ƠỢẤƠỦẤSÊỚẤRƠỨUỖẤKÙẤM;ÝKẤ<ỞẤ=ƠÕẤ=;WUỖẤ=!ẤỚL=ƠỹẤEẦẦỶ{AẤƠNỚỖƠ=ỹẤBEẦỶ{AÂẤ#@KxÂ//KÀJẸÚỶƠ$=ƠÚÀ#/ẨẨBE/ẬẬDLẨẦÉCÉẦB=ẨCBẦSẪ-ỶÚSN#=Ẹ@-Ẩ-Ậ-ĐCÉĐ-ẬDÀQỶỖÂẤẸS=xÂíỖ;YỚẤi0ẤT$ẸẤỨ=ỨẤớ@$UỖẤổ$ỪKẤTẼẤRƠỨUỖẤJỚÕ=Ấ{$Í=Ấ{,ÂẤ>ỚL=ƠxÂEẦẦÂẤƠNỚỖƠ=xÂBEẦÂẤ/ẮĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶẳẸỶ=ỚÚUÂẮiĨ$Ấ{NẤMỚỐUẤộÚSN#=Ẹ@ẤẨẤ=ÊỚẤi0ÀẤ5UƠỹẤộÚSN#=Ẹ@Ă/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẤ#=}SNxÂ=N{=-ẸSỚỖUỹẤQ$#=ỚỔ}AÂẮơ!Ấ=@VỚẤLỊ}ẤK?ẸẤR ẤUỖ$}ỎUẤ{NẤMỚỐUẤTẸUỖẤSÊỚẤKƠÚẤớ@$UỖẤổ$ỪKẤTỬ=ẤKWẤƠỬỚÁẤJỲỚẤ{NẤMỚỐUẤKÙẤỜ=ẤSỚUƠẤRỚỐUẤƠWUẤ<ẼẤLỘẤ#ẾUẤ{$Í=ẤƠWUẤ#ÚẤSÁẤƠ,ẸẤƠÓUẤRƠỨUỖẤKÙẤUƠ)UỖẤRÕẤƠÚÊKƠẤ<ỚỒUẤ<ỨUỖẤRỚỒ$Ấ“KƠỚUƠẤỶƠ&KẤ#ẸÚẤẽŨẸ”ẤUƠ;ẤấSÚUẤi$#RẤK?ẸẤớN#SẸÁẤƠẸ}Ấ#ẸẤ{$ỪUỖẤ<:UỖẤJ*UẤ=ƠNÚẤỶƠÚUỖẤKẺKƠẤJỎẤJỪỚẤẵỚN#NSỖẸ=NẤK?ẸẤụÚSR#>ẸỖNUÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẤ#=}SNxÂ=N{=-ẸSỚỖUỹẤQ$#=ỚỔ}AÂẮh%KẤUẼ}ÁẤộÚSN#=Ẹ@Ấ<ĨUẤSẼẤTỬ=Ấ=Ẹ}ẤKƠWỚẤUƠŨẤ=ÊỚẤi0ÁẤJẺUẤM;ÝKẤRƠÚẾUỖẤDÀÉẦẦẤ{NẤ=@ÚUỖẤÉẤ=ƠẺUỖẤMÌ$ẤUỆTẤUẸ}ÀẤớ@ÚUỖẤRƠỚẤMÙÁẤẹÚ@LẤJẺUẤM;ÝKẤRƠÚẾUỖẤẨEÀẦẦẦẤKƠỚÕKẤi$#=ẸUỖẤiẸKƠ-ấẤKƠÊ}ẤMỚỐUẤ=@ÚUỖẤK*UỖẤR]ÁẤ<ẼẤớN#SẸẤSẼẤẬBẦÀẦẦẦẤKƠỚÕKẤiÚLNSẤẪẤ<ẼẤiÚLNSẤưÁẤ=ƠNÚẤL)ẤSỚỐ$ẤK?ẸẤủẸ@L#ẤêU=NSSỚỖNUKNÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮẽẸ@@Ớ#ÚUẤJỂ=ẤỖFỶẤKƠỚÕKẤộÚSN#=Ẹ@ẤƠỰỚẤT*ẸẤƠèẤ=@ÚUỖẤS%KẤMẸUỖẤSÚẸUƠẤỸ$ẸUƠẤỲẤTỬ=ẤMÊỚẤS[ẤJẺUẤ{NẤụÚS<ÚẤ<ẼẤêUỔỚUỚ=ỚÀẤẳỨẤ=ƠỜKƠẤTĨ$Ấ{NẤSÊẤ#Ẹ$ẤRƠỚẤSẺỚẤ=Ơ(Ấ<ẼẤUƠẸUƠẤKƠÙUỖẤT$ẸẤUÙÀẤgƠỨUỖẤSI$Ấ#Ẹ$ÁẤTỬ=Ấ=ƠẸUƠẤỖỚỄUỖẤỲẤƠỐẤ=ƠỪUỖẤ=@NÚẤJỞẤỖỀ}ÁẤTỬ=Ấ<ÍUẤMÔẤTẼẤẽẸ@@Ớ#ÚUẤKẾTẤUƠỊUẤM;ÝKẤRƠỚẤ“<Ứ-SỆUỖẤJỂ=ẤMÌ$ẤRƠÙẤMỚÔ$ẤRƠỚỒU”ÀẤâÊỚẤS[Ấ#(ẸẤKƠVẤƠ;ẤƠŨUỖẤ#Ẹ$ẤDẤ=$ÌUẤKƠYẤSỚUƠẤRỚỐUÁẤ<ẼẤ“UỖÚẼỚẤKƠ$}ỐUẤMÙÁẤKƠỚÕKẤ{NẤ@Í=Ấ=$}Ố=”ÁẤẽẸ@Ớ#ÚUẤUÙỚÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮớÊỚẤi0ÁẤộÚSN#=Ẹ@ẤẨẤKÙẤỖỚẺẤCẦÀẦẦẦ-ĐCÀẦẦẦẤờơẵẤ=*}ẤS!ẸẤKƠỦUẤK?ẸẤRƠẺKƠẤƠẼUỖÀẤụẼẤỶƠÌUẤSXUẤUỖ;YỚẤT$ẸẤ=@ẾẤDẦÀẦẦẦ-ĐẦÀẦẦẦẤờơẵÁẤ=ƠNÚẤỸ$ẾUẤS[ẤK?ẸẤMÊỚẤS[ẤRỒẤ=@ỎUÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮíƠỚÔ$ẤRƠẺKƠẤƠẼUỖẤK:UỖẤKƠÚẤJỚÕ=ÁẤƠỦẤKƠỦUẤộÚSN#=Ẹ@ẤJỲỚẤ{NẤK?ẸẤƠỀUỖẤKÙẤ#HUẤ=@ÚUỖẤRƠỚẤ=ỢUƠẤ=@ÊUỖẤKƠ$UỖẤSẼẤRƠẸUẤƠỚÕTẤƠẼUỖẤ=.Ấ<ỚỐKẤ=ƠỚÕ$ẤSỚUƠẤRỚỐUẤ=@ỎUẤ=ÚẼUẤKÌ$ÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮơ$UỚSẤộẸ$SÁẤTỬ=ẤLÚẸUƠẤUƠIUẤKỨUỖẤUỖƠỐẤỲẤơẸUẤẹ@ẸUKỚ#KÚÁẤMỀẤT$ẸẤTỬ=ẤKƠỚÕKẤộÚSN#=Ẹ@ẤKẺKƠẤMI}ẤTỬ=ẤUỆTẤK:UỖẤ#Ẹ$ẤTỬ=ẤSÌUẤSẺỚẤ=Ơ(ÀẤ“ụỊUẤƠẼUƠẤ<ẼẤỶƠÚUỖẤKẺKƠẤMÔ$Ấ=$}Ố=ÀẤẽẼUƠẤ=@ỢUƠẤỶƠ*ẤƠÝỶẤ<ẼẤƠỚỐ$Ấ#$Í=Ấ=Ừ=ÀẤgƠỚẤ<ẼÚẤK$ẸÁẤUÙẤ#ỌẤMỚẤM%UỖẤƠ;XUỖẤTẼẤJÊUẤT$ỪU”ÁẤộẸ$SẤUÙỚÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮgƠỚẤộẸ$SẤT$ẸÁẤ<ỚỐKẤKƠỚÕKẤ{NẤM;ÝKẤSẼTẤ@ẸẤỲẤớ@$UỖẤổ$ỪKẤRƠỨUỖẤỶƠẾỚẤMỚÔ$ẤMẺUỖẤỶƠẾỚẤKIUẤUƠỂKÀẤ1UƠẤKẾTẤ=ƠÍ}Ấ#!ẤKỨUỖẤ=ITẤ@Í=ẤỸ$ẸUẤ=@ỦUỖẤMỒẤ?UỖẤƠỬẤKẺKẤƠỀUỖẤ#ẾUẤ{$Í=Ấ{NẤMỚỐUẤRƠẺKẤUƠẸ$ÁẤUƠỄTẤ“RƠ$}ÕUẤRƠỜKƠẤ#!ẤMẸẤLÊUỖẤ=@ÚUỖẤK$UỖẤ,UỖẤ{NẤMỚỐU”ÀẤớ@ÚUỖẤUỆTẤỸ$ẸÁẤ#!ẤKỆUỖẤ=ƠGUỖẤỖỚ)ẸẤKẺKẤUÔUẤRỚUƠẤ=ÕẤ“MỀẤRƠỚÕUẤ=ỨỚẤ#$}ẤUỖƠPẤKỈUẤ=@ỦUỖẤƠWUẤ<ÔẤ<ỚỐKẤMÙ”ÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮộẸ$SẤK:UỖẤKƠÚẤ@ỄUỖẤU;XKẤi0ẤKÌUẤKÙẤKƠ$VỚẤK$UỖẤ,UỖẤ@ỚỎUỖẤMỒẤKÙẤ=ƠỒẤL!ẸẤ<ẼÚÁẤ=ƠẸ}Ấ<ỢẤ=!ẤƠŨỚẤUỎUẤ?UỖẤƠỬẤT,KẤMỬẤUẼÚẤMỪỚẤỚL=ƠỹẤEẦẦỶ{AẤƠNỚỖƠ=ỹẤBÉEỶ{AÂẤ#@KxÂ//KÀJẸÚỶƠ$=ƠÚÀ#/ẨẨBE/ẬẬDLẨẦÉCÉBĐ=CẦÉẦSẬ-UỚÚ-N=Đ-ĐCEẦ-ẬDDÉDẨẪÀQỶỖÂẤẸS=xÂíỖ;YỚẤi0ẤT$ẸẤỨ=ỨẤớ@$UỖẤổ$ỪKẤTẼẤRƠỨUỖẤJỚÕ=Ấ{$Í=Ấ{,ÂẤ>ỚL=ƠxÂEẦẦÂẤƠNỚỖƠ=xÂBÉEÂẤ/ẮĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶẳẸỶ=ỚÚUÂẮíỚÚẤấớĐẤ=ÊỚẤKƠI$Ấạ$ÀẤ5UƠỹẤấSNK=@ỚỔ}ỚUỖĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮẽỀUỖẤ{NẤSXUẤUƠÍ=Ấớ@$UỖẤổ$ỪKÁẤơ1êẳẤ-ẤUWỚẤMỀẤT$ẸẤSÊỚẤ=Ơ;WUỖẤƠỚỐ$ẤỖỪKẤ1UƠẤSẼẤiẻẤ<ẼÚẤMÌ$ẤUƠ)UỖẤUỆTẤẨẦẦẦẤ-ẤK:UỖẤMẸUỖẤJẺUẤUƠỚÔ$ẤTĨ$Ấ{NẤMỚỐUẤiẻẤỲẤKƠI$Ấạ$ÀẤẳỤUẤặưẵÁẤ=@&Ấ#ỲẤỲẤớƠITẤổ$}ÕUÁẤMỀẤ@ẸẤTỂ=ẤJẸẤTĨ$Ấ{NẤMỚỐUẤ=ÊỚẤộẸ@Ớ#ẤiÚ=Ú@ẤơƠÚ>ẤƠỰỚẤ=ƠẺUỖẤẬẦÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮủNỚẤfỚẸUQ$UÁẤKƠ?Ấ=ỞKƠẤK?ẸẤẻ@NẸ=ẤủẸSSẤiÚ=Ú@#Ấ-ẤƠỀUỖẤMỀẤỖỚXỚẤ=ƠỚỐ$ẤTỬ=ẤTĨ$Ấ{NẤMỚỐUẤỖỚẺẤKẾẤỶƠẾỚẤKƠỆUỖẤỲẤKƠI$Ấạ$ẤÁẤớỮUỖẤ=ƠỪUỖẤộƠẺỶẤấTTẸU$NSẤiẸK@ÚUẤ=.UỖẤƠỪỚẤ=Ơ%KẤRƠẺKƠẤƠẼUỖẤKƠI$Ấạ$ẤT$ẸẤỨ=ỨẤSẼTẤ=ÊỚẤấờÀĂ/ỶẮĂỶẤKSẸ##xÂỶặÚL}ÂẮụẼẤ=@ÚUỖẤ=@ỚỒUẤSỀTÁẤiẸK@ÚUẤJ;XKẤỸ$ẸẤỖỚẸUẤƠẼUỖẤK?ẸẤặưẵẤTẼẤRƠỨUỖẤ=ƠèTẤ“SỚÕKẤTỂ=ẤUỖÙẤỸ$ẸẤ=Ơ;WUỖẤƠỚỐ$Ấớ@$UỖẤổ$ỪK”ÁẤ=ƠNÚẤơKƠTỚL=ÁẤUỖ;YỚẤK:UỖẤ=ƠẸTẤL!Ấ#!ẤRỚỐUÀẤơKƠTỚL=ẤỖỚẾỚẤ=ƠỜKƠẤ<ỚỐKẤS;X=ẤỸ$ẸẤK?ẸẤiẸK@ÚUẤUƠ;ẤTỬ=Ấ#!ẤỖƠÒẤSÊUƠẤ-ẤTỬ=ẤLÍ$ẤƠỚỐ$Ấ@ỄUỖẤUƠ)UỖẤJỚỐUẤỶƠẺỶẤJẾÚẤ<ỐẤKÙẤ=ƠỒẤ=ỆUỖẤKẸÚẤ=ÊỚẤấờÁẤUWỚẤ=Ơ$ÕẤUƠỊỶẤRƠỈ$Ấ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long