Cập nhật:  GMT+7
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG6rsOjP0DhurHhu47huq4/4bu2e+G7juG6r+G6qeG7juG7riYyP+G7jsOj4bq34bqv4buOPFA/4buOV1jhu45WIuG7ouG7juG7onvhu457P3sm4buOJuG7oHsq4buOKSYxeyrhu45kOD/hu47hu6Hhu6B74buO4bqi4bqxMuG7rkwvJsOUTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7oVjhu6JW4buMTeG6rsOjP0DhurHhu47huq4/4bu2e+G7juG6r+G6qeG7juG7riYyP+G7jsOj4bq34bqv4buOPFA/4buOV1jhu45WIuG7ouG7juG7onvhu457P3sm4buOJuG7oHsq4buOKSYxeyrhu45kOD/hu47hu6Hhu6B74buO4bqi4bqxMuG7rkwv4bqhTUw/Pirhu47Eg8Oj4buu4buC4buMJuG6r+G6r+G6ocONLy/hu6zhu6J94bqhJuG6seG6ryZ94buIZHsvfTxWVuG7ouG6r+G7oi/EkVjhu6zEgz/huq9YL+G6ryZY4buOLeG7jio/fT8v4buQw5XDleG7nC/GoC/DlMOU4bujw7Lhu4/hu4Hhu5bDlOG7geG7o+G7lC/DlOG7kOG7kuG7luG7kuG7nMOUw5Xhu5zhu5rhu5Thu5LDlF/huq/Doz9Y4bqxw5XGoMOV4buSw5Xhu5xfw5Thu5LDleG7iCjhuqEq4buM4buO4buiPD8qe+G7guG7jDxYJeG6r+G7jE3huq7Doz9A4bqx4buO4bquP+G7tnvhu45XUuG7juG7rOG7nuG7ruG7juG7rCDhu45XQOG7jnsqJizhu47hu67DouG7ouG7juG7pT/hu7Z74buO4buhYeG6oeG7juG6ouG6sTLhu67hu47Do+G6t+G6r+G7jjxQP+G7juG6r+G6scOp4bu2e+G7juG7rDLhu44pJjF7KuG7juG7rFF94buOV1E+4buO4buie+G7juG6r33hu6B74buO4buuJn3hu47hu67hu57hu67hu47hu64m4bqxw6nhu7h74buO4bus4buiw6nhu45W4bume+G7jsSD4bqr4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu6Hhu6B74buO4bqi4bqxMuG7ruG7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu47huq/Do+G7tnvhu44mfcOa4buu4buOZeG6sXsq4buO4bqj4bqx4buieybhu44pJjF7KuG7juG6oSbhu6h74buO4buuw6Lhu6Lhu44+P0B74buOb1Thu67hu47huq9QP+G7juG7rD89e+G7juG7jTF7KuG7iEzhuqFNbzt7JuG7jsWpJuG6p8Ogeyrhu45XM3sq4buO4bqvJjk/4buOw6nhu7bhurHhu47hu67Gr+G6seG7juG7oeG7oHvhu47huqLhurEy4buu4buOZOG7oOG7juG7p+G6v+G7jibDosOp4buO4busIOG7jinhu7jhu44mfVDhu64m4buO4bqv4buo4bqh4buO4bqvw6Phu6h74buO4buuJuG6sXsq4buOVuG6q+G7jik/4bu4e+G7jsSD4bu04buO4busVOG6r+G7jlfGr+G6seG7jmThu6B94buOeyrhu6DDqeG7juG7nC/hu5Lhu47huq84P+G7iEzhuqFNbzThu47huq7huqfhu448I3sm4buO4bulP+G7tnvhu47hu6Fh4bqh4buO4bqi4bqxMuG7ruG7jlfhuqfhu6Lhu47Do+G7ouG7jsOp4bu24bqx4buO4buuxq/hurHhu47huq/Do+G7tnvhu47huq/Do317KuG7juG7ruG6sTThu67hu44mND/hu45X4bugPuG7juG6o+G6seG7pnvhu47Eg+G6q+G7jmQ4P+G7juG6rsOjP0DhurHhu47huq4/4bu2e+G7jiYxPuG7juG6o+G6seG7ouG7iuG7juG7li/hu5Lhu4jhu47huqAm4bueP+G7jld94buge+G7jm804buO4bqu4bqn4buOPCN7JuG7juG7pT/hu7Z74buO4buhYeG6oeG7juG6ouG6sTLhu67hu45WfeG7juG6oCZb4buO4bquJuG7oj7hu44+4bqn4bqx4buO4bqvw6PhuqfDoXsq4buOPOG6q+G7ruG7jjzhuqdheyrhu47hu6fhur/hu47huq9QP+G7juG7oeG7oHvhu47huqLhurEy4buu4buOw7p9Jnt7w6nhu47EkFg/VuG7ouG7jlbhu7B74buOV8av4bqx4buITOG6oU3huq4mWH3hu44+NOG6r+G7juG6o+G6seG7onvhu47hu64m4bqt4buu4buOPD/hu7Z74buO4bqj4bqx4buie+G7iuG7juG7pT/hu7Z74buO4buhYeG6oeG7juG6ouG6sTLhu67hu45XUuG7juG6r+G7nj/hu44pJsOZeyrhu45XLHsm4buOV+G7psOp4buO4buuJi7hu4484bug4buO4buu4bqxNOG7ruG7jlY/JHvhu47huq/hu6jhuqHhu47huqEmXXsq4buOZCPhu47hu64m4bqxeyrhu44qP2Phu6Lhu44m4buiP+G7jnvhuqc44buu4buOZOG7oOG7jsSD4bu04buO4bqvJjF7KuG7juG7rOG7nn3hu448LOG7ribhu47huq/Dozt7JuG7juG6r+G7qOG6oeG7juG6r8Oj4buoe+G7juG7riZ94buObzt7JuG7jsWpJuG6p8Ogeyrhu4hM4bqhTeG6rsOjfXsq4buO4bqv4bqxw6nhu7Z74buO4busMuG7jlfhuqfhu6Lhu47Do+G7ouG7jnsq4buiw6nhu47huq/Do+G6pzjhu67hu45XW+G7iuG7jm804buO4bqi4bqxMuG7ruG7juG6oSZdeyrhu47hu6fhur/hu47hu64mfeG7juG7rD/hu7jhuq/hu47hu67hurE04buu4buO4bqv4buo4bqh4buO4buuJuG6sXsq4buO4buh4bugey3hu6fhur/hu44+4buieyrhu47huq/hu7Z74buO4oCcw7lYw6nhu47Dg1jEg308ZFjigJ3hu47Eg+G7tOG7jikmMXsq4buO4buuW+G7juG6oSbGr3vhu4574bugfeG7jlY/JHvhu47Do+G7ouG7juG6r8Oj4bu2e+G7jikmMXsq4buO4bqhJuG7qHvhu47huq7Doz9A4bqx4buO4bquP+G7tnvhu4jhu47igJzDs+G6sTThu67hu47huq/hu6jhuqHhu47huq/Do+G7qHvhu47hu64m4bqxeyrhu47huq/huqnhu47hu5zhu45X4bu4e+G7juG7kMOVL+G7kuG7juG6rzg/4buOxIPhu7Thu44pJjF7KuG7juG7rlvhu47huqEmxq974buOe+G7oH3hu47DqeG7tuG6seG7juG7rsav4bqx4buOPuG7nsOp4buO4bus4buiw6nhu47hu6Hhu6B74buO4bqi4bqxMuG7ruG7jiZ9w5rhu67hu47hu6fhur/hu47hu6zhu6LDqeG7juG6o+G6seG7ouG7jikmMXsq4buO4bqhJuG7qHvhu47huq7Doz9A4bqx4buO4bquP+G7tnvigJ3hu4rhu457KuG6pzk/4buO4bqhJuG7nuG6r+G7jnsqMXvhu47hu6XGr+G6seG7jntTPuG7jipb4buu4buO4bufWH0lJeG7juG7p33Do8OjWDw84buOe1s/4buITOG6oU3Ds+G6s3sq4buOeyrhu6DDqeG7jiYxPuG7juG6o+G6seG7ouG7iuG7jsSCWH3hurE84buOV1Lhu47huq8m4bq34buu4buOKj/hurXhu67hu47huq7Doz9A4bqx4buO4bquP+G7tnvhu47Do+G6t+G6r+G7jjxQP+G7jjw5P+G7jldY4buOViLhu6Lhu457JlQ+4buOZOG7oH3hu44+4buew6nhu47hu6zhu6LDqeG7jlbhu6Z74buOVuG6tXsq4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu67hu57hu67hu47hu64xeyrhu47huq/DqeG7juG7oeG7oHvhu47huqLhurEy4buu4buITOG6oU3huq4mMXsq4buO4buu4buefeG7juG7rsOi4bui4buObzThu47huq4mMnsq4buOeybFqOG6r+G7jiomP+G7jsOjMMON4buO4buM4bquw6M/QOG6seG7juG6rj/hu7Z74buO4bqhJlE/4buO4bqv4bqt4buu4buOKSZU4buu4buO4bqvJuG6seG7jjxQP+G7jnsmY3sq4buOPDk/4buOV1jhu45WIuG7ouG7juG6o+G6seG7pnvhu47Eg+G6q+G7juG7riYyeyrhu44+4buiw6nhu47hu6zhu6LDqeG7jlbhu6Z74buOxIPhuqvhu4jhu47huq4m4bueP+G7jlc04buOe+G7oMOp4buOKSYxeyrhu457JmN7KuG7jmQ/4buO4bqhJlA+4buOPOG6seG7qOG6r+G7juG6o+G6sTLhu67hu47huq/hu7jhu44+4bug4buO4buuXXvhu4484bug4buOPjThuq/hu44m4bugeybhu45XNHsq4buO4bqhJj/hu457JuG7pnvhu44pJjF7KuG7juG6ryY94buOPOG6ueG7jio/UT/hu45X4bqnYeG7ruG7jOG7iEzhuqFNw7MmOnsm4buO4bqhJsOi4buO4buh4buge+G7juG6ouG6sTLhu67hu47hu64mfeG7juG7rD/hu7jhuq/hu47huq8m4bu2PuG7jjzhu6Dhu47Eg+G7tOG7juG7rlvhu457JmN7KuG7juG7rD8je+G7juG6oSbhu57huqHhu457JuG7onsm4buO4buuJlt7KuG7juG7rFF94buOV1E+4buO4buie+G7jns/eybhu47hu64mfeG7juG7ruG7nuG7ruG7juG7ribhurHDqeG7uHvhu47hu6zhu6LDqeG7jlbhu6Z74buOxIPhuqvhu4jhu47huq4mWH3hu47DsuG7pnvhu47huq7Dozo=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ mời Iran tham gia hội đàm về Afghanistan

Mỹ mời Iran tham gia hội đàm về Afghanistan
2009-03-06 15:15:00

Chính quyền Obama sẽ mời Iran tới một hội nghị cấp cao bàn về tương lai của Afghanistan dự kiến tổ chức vào cuối tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo hôm qua.

NATO nhất trí nối lại quan hệ với Nga

NATO nhất trí nối lại quan hệ với Nga
2009-03-06 08:49:00

NATO đã nhất trí nối lại các quan hệ cấp cao với Nga, với hy vọng giành được sự ủng hộ của Nga trong cuộc chiến bình ổn Afghanistan. Nga đã hoan nghênh động thái trên, 6 tháng...

IAEA bầu Giám đốc mới vào 26/3

IAEA bầu Giám đốc mới vào 26/3
2009-03-05 07:43:00

Ban điều hành Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ bỏ phiếu chọn giám đốc mới vào 26/3. Bầu cử diễn ra khi những thách thức về phổ biến hạt nhân đang tăng nhưng có hy...

NATO tiến tới bình thường quan hệ với Nga

NATO tiến tới bình thường quan hệ với Nga
2009-03-04 14:07:00

Các bộ trưởng Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) được kỳ vọng sẽ hành động để đưa quan hệ với Nga trở lại bình thường trong tuần này, khi họ họp bàn với Hillary nhân chuyến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long