Cập nhật:  GMT+7
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu7k3YTvhu7RL4buLW0s54bu4VjVLOeG6oeG7pEs74bucO+G7tEs7Ljvhu7Thu4JLw6LDoDvhu7RLw5nhu7hZO0ty4buQOkvhu4tbS8WoV0s14bu2ITvhu7RLP3vhu6RL4bqnLOG7kuG6rUkv4bu2TcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7mcav4buQ4bumSsON4buh4bu2YUvDouG6t+G7pEvhu7k3YTvhu7RL4buLW0s54bu4VjVLOeG6oeG7pEvhu6QuSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tOG7gkvhu6QuSzsg4bu4Szvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvhu7Thu5Dhuq1L4bu04bucOUvDojDhu7hLO+G7tuG7uFg5S8WoW0vhu6Thu5AsSzvhu7ZSOUs14bu2XUvDmeG7uFY7S0/Dki1P4buOS8WoW0vhu4nhu4ZLOeG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO0vhu6QuSzvhu7bhu7hYOUvFqFtLOTfhu647S0/DkkvFqFtL4buJSybhu6gsS+G7puG7mOG7uEs54bqxS01MLU3hu45L4bu04bu4MeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7nhu7bGryxL4bu5N2E74bu0SzlROkvEqeG6t0vDmeG7kixL4buh4bu2QEs5xIMyO+G7tEvhu7nhu7bhuqPhuq1Lw6Lhu5o7S+G7s2F74bukS+G7tOG7uOG7kOG7gkvhu6YsS+G7ljvhu7ZL4bu2xIMzO+G7tEvhu6ThuqPhu5BLw6LDoDvhu7RL4buSNUs54bu2UjVLOy474bu0SzXhu7ZA4buQS+G7uVHhuq1Lw6Iw4bu4S8WoMOG7uEvhu7Thu7guS+G7uVHhuq1LcuG7kDpL4bu0UeG6rUvhu7bhu7hYYUvhuq874bu0SzXhu7YgO0s74buuO0sm4bu2YUvDouG6t+G7pEvhu7k3YTvhu7RL4buLW0s54bu4VjVLOeG6oeG7pEvhu6QuSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tOG7gkvhu6QuSzsg4bu4Szvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvhu7Thu5Dhuq1L4bu04bucOUvDojDhu7hLO+G7tuG7uFg5S8WoW0vhu6Thu5AsSzvhu7ZSOUs14bu2XUvDmeG7uFY7S0/Dki1P4buOS8WoW0vhu4nhu4JL4bukLks7IOG7uEs5N+G7rjtLT8OVS8WoW0vhu4nhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54bu2MeG7uEvhu7Thu7jhu5A7S+G7pC5LO+G7tuG7uFg5S8WoW0s5N+G7rjtLT8OSS8WoW0vhu4lLOeG6sUtNTC1N4buOS+G7tOG7uDHhu4RLcuG7nDvhu7RLOy474bu0SzNL4bu5N2E74bu0S+G7i1tL4bukLksm4bu24buWSzvhu5o74bu0Sybhu6gsS+G7puG7mOG7uEs5Nyw74bu0Szvhu7bhu7hXYUs74bu04buY4bqtSzkw4bu44buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcSpLEvhu7Thu7guSzrDoOG7kEvhu7lR4bqtS3Lhu5A6SzNLNeG7tkDhu5BLcuG7kDpLxajhu5A74bu0S+G7tizhu5Q5S8WoWzvhu7RLw6Iw4bu4S+G7pMSDMTvhu7RLxahbSzk3YTvhu7RLw5kjO+G7tkvFqFY7Szrhu5Q74bu2Szvhu647Szk3LDvhu7RLO+G7tOG7mOG6rUtNw5Qv4buM4buCSzk34buuO0vhu6Thu5Lhu6RLw6LDoDvhu7RLw5nhu7hZO0s54bqxS+G7iyM74bu2S+G7ueG7tmFUO0vFqFY7S+G7ieG7mEtx4buQYeG7gkvhu4nhu5hLceG7kGFLxahWO0vhu6Hhu7jhu647S+G7k+G7uOG7kDvhu7Thu4JLw6I9O+G7tkvhu7nhu7bhu5Lhu7hLcOG7kDvhu4JLJuG7tmFLw6Lhurfhu6RLcuG7kDpL4buL4bu4WTtLaj474bu0S0fDmeG7kCxL4bu0fTpL4buk4buWS8Oiw6A74bu0S8OZ4bu4WTtLNmFTO0vFqOG7lixL4bu5N8SDMTvhu7RL4bu34buQSEvhu6QuSzrEg+G7kEs34buYLEvDouG7mEvhu6Y+O+G7tEs34buW4bu4Szfhu5Lhu6Thu4RL4bu5Nyw74bu0S+G7pCA7S+G7pj474bu0S+G7pC5LJuG7tuG7lks74buaO+G7tEvhuqfhu5bhuq1LN+G7kEs/e+G7pEvhuqcs4buS4bqtS8Oi4buYS+G7tOG7uC5L4bu04bu4VDlLOuG7lDvhu7bhu4RLw4LDoDvhu7RLw5nhu7hZO0s54bqxS+G7iyM74bu2S+G7ueG7tmFUO0vFqFY7S+G7ieG7mEtx4buQYUvhu6QuS+G7tOG7uC5L4bu5UeG6rUty4buQOks64buUO+G7tkvhu6RSNUvDkuG7gkvhu6QuSz/DoeG7pEvhu6RSNUvhu4zhu4JL4bu04bu4VDlL4bukUjVLw5Xhu4RL4bu3Ljvhu7RLw5nhu7hZO0vhu6Thu5AsS03hu4TDki1O4buEw5I64buES+G7i+G7uFk7S8WoWzvhu7Thu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONxKnhurdLw5nhu5IsS+G7pOG7kuG7pEsm4bu2YUvDouG6t+G7pEs74bu04buY4bqtS8Oi4buYS8Wo4buuOktNw5Qv4buMSzvhu7bEg0s44buQYeG7gEvDveG7tkDhu5BL4bu5UeG6rUvhu4vhu5zhu6RL4buLW0s44buSO+G7tEs4MDpL4bukLks6xIPhu5BLw6LhurHhu5Dhu4JLOsSD4buQSzks4buCS+G7pC5LOyDhu7hLOsSD4buQSzdSOUs5LEvDouG7mEs34buW4bu4Szfhu5Lhu6RL4bukLkvhu6Y+O+G7tOG7hks44buQYUvhu6QuSzrEg+G7kEs34buYLEvDouG7mEvhu6Y+O+G7tEvDouG7mOG7uEs7IOG7uOG7hEvhu7k3LDvhu7RL4bukIDtL4bumPjvhu7RL4bukLksm4bu24buWSzvhu5o74bu0S+G6p+G7luG6rUs34buQSz974buk4buCSzjhu6g5S8Oi4buYS+G7tOG7uC5L4bu04bu4VDlLOuG7lDvhu7bhu4RLaltLVTpLOeG6sUvhu4xMLcOUw5Xhurrhu4RLcuG7tuG7uFg5S8WoW0s54bu2UjVLO+G7tlI5SznhurFLTsOTLU7hu45LxahbS+G7ieG7gkvhu6Thu5AsSzvhu7ZSOUs54bqxS09NLU/Dk0vFqFtL4buJ4buCS+G7pC5LOyDhu7hLOTfhu647S0/DkkvFqFtL4buJ4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcO94bu2QOG7kEtqPjvhu7RL4buL4buc4bukS+G7i1tLw6Lhu5hL4bu54bu24bqjS8WoPkvhu5nhu5hLclvhu7hLOOG7kjvhu7RLODA6S+G7pC5LOsSD4buQ4buCSzrEg+G7kEs34buYLEvDouG7mEs34buW4bu4Szfhu5Lhu6RL4bukLkvhu6Y+O+G7tOG7gks34bu44buuO+G7tEvDosOgO+G7tEs7w6Hhu7hLw6Lhu5hLOTdhO+G7tEvhu6ZhS+G7pC5LOsSD4buQS8Oi4bqx4buQ4buCSzrEg+G7kEs5LOG7gkvhu6QuSzsg4bu4SzrEg+G7kEs3UjlLOSzhu4ZLOTfEg+G7kEvhu6Thu7bhu7hXYUs5NzHhu7hLO+G7nDvhu7Thu4RL4buT4bu4LktqPjvhu7RLcuG7kDpL4bukUjVLTi1P4buES+G7uTcsO+G7tEvhu6QgO0vhu6Y+O+G7tEvhu6QuSybhu7bhu5ZLO+G7mjvhu7RL4bqn4buW4bqtSzfhu5BLP3vhu6Thu4JLOOG7qDnhu4JLOsSD4buQS8Wo4buSS8Oi4buYS+G7tOG7uC5L4bu04bu4VDlLOuG7lDvhu7bhu4RLaltLVTpLOeG6sUvhu4xOLcOUw5Xhurrhu4RLcuG7tuG7uFg5S8WoW0s54bu2UjVLO+G7tlI5SznhurFLTsOSLU7DlUvFqFtL4buJ4buCS+G7pOG7kCxLO+G7tlI5SznhurFLT00tT8OTS8WoW0vhu4nhu4JL4bukLks7IOG7uEs5N+G7rjtLT8OTS8WoW0vhu4nhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buJ4buS4bukSzkkO+G7tks54bqxS+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEvFqFY7S+G7ueG7tuG6seG7kEvhu7nhu7bhu7jhu647S+G7mWFWSzvhu7Thu5jhuq1LO+G7nDvhu7RLOy474bu0S8WoVjtLO+G7nDvhu7RLOy474bu0S+G7tOG7kOG6rUvhu7Thu5w54buCS+G7pOG7tuG7uFdhSzl74bu4S+G7pC5LOsSD4buQSzfhu5gsS8Oi4buYS+G7pj474bu0Szfhu5bhu7hLN+G7kuG7pOG7hEvhu5Phu7guS+G7uVHhuq1LcuG7kDpL4bukUjVLTi1P4buES+G7uTcsO+G7tEvhu6QgO0vhu6Y+O+G7tEvhu6QuSybhu7bhu5ZLO+G7mjvhu7RL4bqn4buW4bqtSzfhu5BLP3vhu6Thu4JLOOG7qDlLw6Lhu5hL4bu04bu4Lkvhu7Thu7hUOUs64buUO+G7tuG7hEtqW0tVOks54bqxS8OTw5Itw5TDk+G6uuG7hEty4bu24bu4WDlLxahbSznhu7ZSNUs74bu2UjlLOeG6sUtO4buOLU9MS8WoW0vhu4nhu4JL4buk4buQLEs74bu2UjlLOeG6sUtPw5MtT+G7jkvFqFtL4buJ4buCS+G7pC5LOyDhu7hLOTfhu647S0/DlUvFqFtL4buJ4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ieG7kuG7pEs5JDvhu7bhu4JLOeG7tuG7mDvhu7ZLNeG7tntLOeG6sUtq4buYS3JQO+G7tEvFqFY7S+G7iyM74bu2S+G7ueG7tmFUO0s74bu04buY4bqtSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tOG7gks14bu2QOG7kEvhu4vhu5zhu6RL4bukLks7IOG7uEvhu6QuSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvhu7Thu5Dhuq1L4bu04bucOeG7hEvhu5Phu7guS+G7uVHhuq1LcuG7kDpL4bukUjVLTi1P4buES+G7uTcsO+G7tEvhu6QgO0vhu6Y+O+G7tEvhu6QuSybhu7bhu5ZLO+G7mjvhu7RL4bqn4buW4bqtSzfhu5BLP3vhu6Thu4JLOOG7qDlLw6Lhu5hL4bu04bu4Lkvhu7Thu7hUOUs64buUO+G7tuG7hEtqW0tVOks54bqxS8OSTC3DlE7hurrhu4RLcuG7tuG7uFg5S8WoW0s54bu2UjVLO+G7tlI5SznhurFLTuG7jC1Ow5RLxahbS+G7ieG7gkvhu6Thu5AsSzvhu7ZSOUs54bqxS0/Dky1P4buOS8WoW0vhu4nhu4JLNeG7tkDhu5BL4buL4buc4bukS+G7pC5LOyDhu7hLOTfhu647S0/hu45LxahbS+G7ieG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu6Hhu7ZhS8Oi4bq34bukS+G7uVHhuq1LcuG7tGHhuq3hu647Szvhu7Thu5jhuq1L4bukLks6xIPhu5BLN+G7mCxLw6Lhu5hL4bumPjvhu7RLw6Lhu5jhu7hLOyDhu7jhu4RL4buT4bu4Lkvhu7lR4bqtS3Lhu5A6S+G7pFI1S04tT+G7hEvhu7k3LDvhu7RL4bukIDtL4bumPjvhu7RL4bukLksm4bu24buWSzvhu5o74bu0S+G6p+G7luG6rUs34buQSz974buk4buCSzjhu6g5S8Oi4buYS+G7tOG7uC5L4bu04bu4VDlLOuG7lDvhu7bhu4RLaltLVTpLOeG6sUvhu4zDlS3DlMOV4bq64buES3Lhu7bhu7hYOUvFqFtLOeG7tlI1Szvhu7ZSOUs54bqxS05NLU7Dk0vFqFtL4buJ4buCS+G7pOG7kCxLO+G7tlI5SznhurFLTsOULU9OS8WoW0vhu4nhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONcuG7kDpL4buLW0vhu6QuSzrEg+G7kOG7gks6xIPhu5BLN+G7mCxLw6Lhu5hLN+G7luG7uEs34buS4bukS+G7pC5L4bumPjvhu7Thu4RL4buT4bu4Lkvhu7lR4bqtS3Lhu5A6S+G7pFI1S04tT+G7hEvhu7k3LDvhu7RL4bukIDtL4bumPjvhu7RL4bukLksm4bu24buWSzvhu5o74bu0S+G6p+G7luG6rUs34buQSz974buk4buCSzjhu6g5S8Oi4buYS+G7tOG7uC5L4bu04bu4VDlLOuG7lDvhu7bhu4RLaltLVTpLOeG6sUvhu4zDki3DlMOV4bq64buES3Lhu7bhu7hYOUvFqFtLOeG7tlI1Szvhu7ZSOUs54bqxS07Dky1O4buOS8WoW0vhu4nhu4JL4buk4buQLEs74bu2UjlLOeG6sUtPTC1PT0vFqFtL4buJ4buCS+G7pC5LOyDhu7hLOTfhu647S09PS8WoW0vhu4nhu4Qv4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo1xJFhOeG7tiw3SsON4bu54bu2xq8sS+G7ueG7ueG6psOCckkvNcON

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Trì hướng tới đô thị thông minh

Việt Trì hướng tới đô thị thông minh
2019-06-18 07:24:14

PTĐT - Việt Trì được đánh giá là điểm sáng trong vùng khu vực trung du miền núi phía Bắc, những năm qua thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh...

Muôn nẻo đường tác nghiệp

Muôn nẻo đường tác nghiệp
2019-06-15 06:07:58

PTĐT - Nghề báo luôn gắn liền với những chuyến đi, sự miệt mài tìm tòi, khám phá, tích lũy để sáng tạo. Mỗi chuyến đi, mỗi vùng đất, mỗi con người được gặp gỡ, tiếp xúc, mồi...

Niềm tin và trách nhiệm của báo chí

Niềm tin và trách nhiệm của báo chí
2019-06-15 05:55:13

PTĐT - Báo chí vốn không chỉ là chiếc gương phản chiếu mọi mặt của đời sống xã hội mà còn là một bộ phận khăng khít không thể tách rời của chính xã hội.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long