Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqkcTsx4bucxq9D4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQ8OSTMavQyI8IzpD4bum4buUxq9Dw5JQUsavUEPFqFPGr1BD4buO4bucQ+G7jkY6QzpQ4buExq9QQzpSw5JQQzpYOkPGr1BLOsOCL1DEkOG6pMOCOuG7hsOT4bumw5VDPzox4bumw5Xhu7lCxajhu4Ym4bugUcavw4NFJTBD4buGOzrhu6hC4bqkw4I6JuG6pMOCOuG7jOG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG6sMOT4buG4buoJVA7OlDhu6jhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L8SQ4bq+RMOJL+G6uOG6vuG7jOG6vMSQRcOJ4bq8xJDDijrEkOG6uuG6uuG6usOJ4bq84bumxJDhurDDmSXhu6BCQy/huqTDgi864buM4bqkw4IvOibhuqTDgjom4bqkw4I64buM4bqkw4Il4bqk4bqyw6HGr1BDxahRxq9QQ1Dhu6zhu4bDg0NxceG7r+G7sWvhurTDgi8l4bqkw4IvOuG7jOG6pMOCLzom4bqkw4IvOuG7hsOT4bumw5XhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqk4bux4buE4buoQ+G7pizDkkPEkOG6vkPhu6BRQEPDiURDxq/hu6Dhu4QxQ0VEL8SQ4bquQzpGUUNxJjvGr+G7oEPhu587WMOSQz/hu5hD4buMUeG7osavQybhu4ZDOiZNxq9D4buOSztDKjvhu4bGr0M6JuG7rMav4bugQ+G7oFFd4buGQ+G7jsOdUUM6OzHhu5zGr0NyRcOJQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEMi4bu4UUPhu47DnVFDOjsx4bucxq9DckXDiUNmJuG7hipDPUNxPkPhu6Thu5Y6Q+G7seG7sMav4bugQ8OSUDvGr+G7oEPhu6Thu5Y6Q3JFw4lDw5JQSjtDOENFRMSQ4bq+4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHEmTcavQ+G7jks7Q8av4buEMUPhu448I8OSQ+G7oFHhu7hRQ8OSUDsx4buUxq9DxahXxq9Dxq9QTcavQ+G7jlTGr1BDw5Lhu6pDP31Dw5JQ4buUxq9QQ+G7puG7msOSUEMmVkMm4buExq/hu6BDIsagQ+G7juG7iMav4bugQ8OSSyVDIuG7hEM6JlPGr1BD4buOw51Dw5JQOzHhu5TGr0PFqFfGr0Phu6BRXeG7hkNQ4buGUUPhu47DnVFDOjsx4bucxq/hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkYuG7gsavUEPhu6BR4buCQzpQ4buExq9QQzpSw5JQQyLhu4RDxq9QTcavQ+G7jlTGr1BDIsagQ3JFw4lD4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQzpGUUPhu7Hhu7DGr+G7oEPDklA7xq/hu6BD4buk4buWOkNyRcOJQ8OSUEo7QzhDRUTEkOG6vuG6rkPhu6NQ4buqQ+G6qVAoQzpUw5JQQ3FQPEDGr+G7oEM6Jn3DkkPEqVHhu5TGr0Phu47hu6jhu4TGr0PDk+G7qsav4bugQ+G7juG7gkPhu7FR4buaOkNr4buGxahDcSZMxq9D4bufO1jDkkNxO0vGr0Phu6RQ4buIxq/hu6BD4buOVMavUOKAi0M6Jjzhu7jDkkPhu6RQUUM6UOG7hsWoQ+G7jH1D4bugUUdRQ+G7jks7Q8av4buEMeG6rkPEqVHhu5TGr0Phu47hu6jhu4TGr0Phu45IQ+G7pFBXxq/hu6BD4buO4buKOkPGr+G7isav4bugQzpQ4buExq9QQzpSw5JQQ8OSUOG7qEPhu47DnVFDOjsx4bucxq9DckXDiUPhu7FR4buaOkNr4buGxajhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcTsxQ8avUFHhu5TGr+G6rkM6Jk3Gr0NQ4buw4buGQ0QtREM6Jjzhu7jDkkNyRcOJQ3AxJlHhu4ZDIuG7hOG7qEM6WFFDxJDDii/EkEPhu45IQ+G7oFEsJUNyRcOJQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEPhu6BR4buExq9QQyLDlEMi4buE4buoQ3E+Q+G7pOG7ljpDIuG7hEPhu45KMUM6UH3DkkM/fUPhu6bhu4RDw5JQUeG7lsavQ8OSV8av4bugQ+G7plTDklBDP1tDw5Io4buGQ8OT4buqxq/hu6BD4buO4buCQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEPhu6RQUUPhu6ZMxq9D4buOTDtDOlHhu5TGr0Phu47DnVFD4bum4busOkMi4buE4buoQyLhu7DGr+G7oEPhur5D4buOw51RQ8WoRsavUEPGr1BLOkPhu6BRR1FDw5JQSjtD4bumIcOS4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHFGUUNxPkPhu6Thu5Y64bquQ3JFw4lD4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQz/hu5hDJVBHUUPhu45YUUPhu45MO0Mi4bu4UUPhu47DnVFDw5Phu6rGr+G7oENmJuG7hipD4bugUeG7hDtDOlDhu4TGr1BDOlLDklBDxq9QSzpDOkZRQz9Kxq9Dw5JQ4bu2UUPGr+G7hDFDIuG7uFFD4bumWFFDw5JQ4bu2UUPhu6ZRxq9QQ1Dhu6hGOkMi4buEQ+G7jkwxQ+G7pDZDOlA7TTpDw5Iuxq/hu6BDxq9QUcagO0PDkkw7QzpQKEPhu6YyQzo8Pcav4bugQ8avUDxDNzHFqOG7hsavQ+G7hTs/P8OVUcav4bquQ+G6reG7hj9Q4buGJkPhu6HDlT/hu4bGr+G6rkM3xajDmeG7huG7jEM3Ojog4buGxq/huq5DN+G7puG7huG7hkM34bumUUNqUOG7hiBR4bqw4bqw4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG6qVBSxq9QQyJTQyJNMeG6rkPEqVHhu5TGr0Phu47hu6jhu4TGr0PDk+G7qsav4bugQ+G7juG7gkPhu7FR4buaOkNr4buGxahDIuG7hENQO0vGr0Phu6Y7MeG7msavQyJR4buUxq9D4buj4buGJuG7pEPhu4Xhu4bGr+G7oENww5Xhu6hD4buOSEPDklAoQzomPOG7tsav4bugQ8OSUOG7qEPDkuG7gsOSQ8OSTDtDOlAoQ8OSKOG7hkPFqFPGr1BDxq/hu6BQVUPGr+G7oOG7tlFDxJBDxq/hu6Dhu4QxQ+G7juG7nEPhu6BRR1FDOuG7ruG7hkPhu4IlQ+G7pn3DkkPDkinGr+G7oEPGr1A8Q1BZUUMlUCHDkkM/PsOSQ+G7pFDhu67DlUM6Jjzhu7jDkkPhu6RQUUPDkzzhu7jDkkMi4buE4buoQzomTcavQyo7MeG7ljpD4buOSzvEgkPhu45Zxq/hu6BDOlBAUUPFqOG7qMav4bugQ8WoO1jGr0PDkuG7gsOSQ8OSTDtDOlAoQzpR4buWJUM6IcOSQ8av4bu0Q+G7pn3DkkMi4buEQ+G7jOG7hMavUEM/fUM6TSVDOiY7xq/hu6BDUOG7tsavQ8avXeG7hkPDklDhu6hDOiZNxq9D4buOSztDxq/hu4Qx4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGJKMUPhu6bhu4RDOlBbQzpQ4buCw5JQQ8Wo4buEQzpQTDFDOibhu7BDUDtLxq9D4bumOzHhu5rGr0MiUeG7lMavQ+G7o+G7hibhu6RD4buF4buGxq/hu6BDcMOV4buoQ8OSTMavQyVQR1FDIjwjOkPhu6bhu5TGr0PDklBSxq9QQ8WoU8avUEPhu47hu5xDUDzhu7jGr+G7oEMixqBDOlDhu4TGr1BDOlLDklBDOlg6Q8avUEs6QzpGUUM/SsavQ8OSUOG7tlFDxq/hu4Qx4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHEmTcavQ3E+Q+G7pOG7ljpD4bugUV3hu4ZDckXDiUPhu7FR4buaOkNr4buGxahDIuG7hENyRcOJQ2Ym4buGKkM/4buYQ+G7jFHhu6LGr0Mm4buGQyLhu4Thu6hD4bumLMOSQ8SQ4bq+Q+G7oFFAQ8OJREPGr+G7oOG7hDFDRUQvxJDhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcVDDleG7qEMqOzFD4buOVMavUEPDkijhu4ZDYlHGoDtD4bum4buaQ+G7oFFHUeG6rkPGr+G7ljtDP+G7hjtD4buAREMlUCw6QzpQUUPhu45LO0Phu6Thu5Y6Qyo7R0NQ4buw4buG4bquQ0VD4buOw51RQz/hu5hDOlBRQ+G7jks7QzpQ4buUxahDRUNQUeG7miVDJVAhQ8Wo4bu0UUNQUeG7miVDxJDhurpDJVAsOuG6sENr4buWO0MiT8avQ+G7pFBXxq/hu6BDJVBKxq9D4buOVMavUEM6UMONxq/hu6BDw5NGUeG6rkNFQ+G7jsOdUUM/4buYQzpQUUPhu45LO0Phu6Y7SsavQ+G7pjw7Q8SQxJDFqOG6sMOCLyXhuqTDgiXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlNzs6UOG7qCZC4bqkcVDDleG7qENxceG7r+G7sWvDgi8l4bqk

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long