Cập nhật:  GMT+7
d03DgeG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqG5O4buw4buQ4buE4bu3eG/DgOG6oOG7ucahTuG7iOG7sOG7ucOp4bqy4buS4bu54buYTeG6uuG7mOG7ueG7kuG7luG7mOG7ucav4busw4Lhu7nhu4JD4buA4bu54bq+TuG7iOG7sOG7ueG7sOG7qMOdVeG7gOG7ueG7sOG7qOG6uuG7mOG7ueG7gsOJ4bus4bu5I1VO4bu5b8OA4bqg4bu54bql4buo4bqyxq93L03DgXh34buw4bqy4bq+4buQ4buE4bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7fhu5LhurLhu6hMTuG7mMaww4DFqCThu7nhurLhu6zhu7Dhu5Thu7d4d+G7sOG7qHh34buw4buGeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eHdO4buSTOG7ueG7quG7qOG7gHXhu7cvL+G7gOG7seG6vuG6suG7lMWoTeG7rOG7sE3hu5Thu7Ej4buYL+G7huG7hOG7qsOU4buw4buUxagv4buY4buEPeG7qi/DgeG6sEHhuqAv4bqi4bqw4buGxIJB4bq2w4DhuqLDgeG6oOG7sMOBw4PDg8ODw4DhuqLhu5DDgeG7scOVxahM4bu34bu5L3g24bq04buA4bu54buA4bq44bus4bu54buwTVjhu7lvw4DhuqDhu7nGoU7hu4jhu7Dhu7nDqeG6suG7kuG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhur7hu6xSTuG7ueG7sOG6usWo4bu54buQ4busJeG7iOG7mOG7seG7ueG7rynhu5hNxrDhu7lubuG7ncahw6l2dy/FqHh3L+G7sOG7hnh3L+G7sOG7qHh3L+G7sOG6suG6vuG7kOG7hHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h3xah4buG7qMOdVeG7gOG7ueG6vuG7rFJO4bu54buw4bq6xajhu7nhu4Dhu6zhu6BO4bu54buAVuG7mEzhu7nhu4BY4bqy4bu5b8OA4bqg4bu5xqFO4buI4buw4bu5w6nhurLhu5Lhu7nhu4BN4bus4bq84buY4bu54bq+w5Lhu7nhu4BN4buU4bu54buw4buo4bq64buY4bu54buCw4nhu6zhu7kjVU7hu7lvw4DhuqDhu7nhuqXhu6jhurLGr+G7ueG7pOG7uW7hu7Lhu7nDlMOM4buw4bu5TE7huqZO4bu5b8OA4bqg4bu54buATUXhu6zhu7ku4bur4bu54buA4bq04buA4bu54buwTcOC4buYTeG7uSNOw43hu5jhu7nhu4BY4bqy4bu54buCUU7hu7nhu4Lhuqzhu7nhu4Lhu5bhu5jhu7nhu5hN4bq64buY4bu54buS4buW4buY4bu5xq/hu6zDguG7ueG7gkPhu4Dhu7nhur5O4buI4buw4bu5w5RNTuG7uW7hu6jDneG7pOG7mEzhu7nhu4Lhu5TDguG7mOG7uTfDnVThu5hM4bu5xqFZ4bu5xJFF4buS4bu54buC4bua4buA4bu54buwTcOd4bu54buATeG7ruG7gOG7ueG7kuG7tOG7mEzhu7nhu4BY4bqy4bu5bk1Y4bu54buww51V4buYTOG7uTZNT+G7mE3hu7nFqE1Y4bu5w6lM4busJUrhu5jhu7nhu53hu6xF4buY4bu5ak3hu67hu4Dhu7lM4bu4TuG7ueG7sOG7lMOC4buY4bu54buCUU7hu7nhu6rhurLhu6zhu7nhu7Dhu6jhurrhu5jhu7nhu4LDieG7rOG7uSNVTuG7uW/DgOG6oOG7uW0l4buoTuG6suG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4w6lM4bqyJeG7ueG7quG6suG7rOG7ueG7sOG7qOG6uuG7mOG7uU3GoOG6suG7uUEtQeG7uSNVTuG7uW/DgOG6oOG7uW0l4buoTuG6suG7q+G7ucOUw4zhu7Dhu7nGr+G7rOG6puG7uSPhu7ThurLhu7nhu4JY4bu54buCxKjhu7nhu4LDneG6suG7uW/DgOG6oOG7ucahTuG7iOG7sOG7ucOp4bqy4buS4bu54buQ4bua4buw4bu5I8OC4buU4bu5buG7suG7ucOUw4zhu7Dhu7lMTuG6pk7hu7lvw4DhuqDhu7nhu4BNReG7rOG7uS7hu6vhu7luTVjhu7nhu7DDnVXhu5hM4bu5w6lM4busJUrhu5jhu7nhu53hu6xF4buY4bu5ak3hu67hu4Dhu7nhu4Lhuqzhu7lM4bu4TuG7ueG7sE3DneG7ueG7gE3hu67hu4Dhu7nhu5Lhu7Thu5hM4bu5b8OA4bqg4bu5xqFO4buI4buw4bu5w6nhurLhu5Lhu7nhu7BNTuG7ueG7gsOJ4bus4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buq4bqq4buA4bu54buk4bu5I8ag4buYTOG7ueG6vuG6puG7mEzhu7lvw4DhuqDhu7nhu4BNReG7rOG7uS7hu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eDXhu7Lhu4Dhu7nhu7BNw53hu7nhu4Dhu5bhu7nhu4Lhu5ThuqThu5jGsOG7ueG7t8Oi4bue4buS4bu54buY4bqyJeG7q+G7ueG7sOG7nk7hu7nhu6jDieG7sOG7uSPhu6xO4bu54buS4bu04buYTOG7ueG7mE3hurrhu5jhu7nhu4LDncOZ4buA4bu54buwTuG7mOG7uSPhu6xO4bu54buw4bu04bu5xqHGoOG7mEzhu7nhu4BN4bus4buYTOG7ucOUw4zhu7Dhu7nhurVO4bqmTuG7uSPhu57hu7nhu4LDkuG7gE3hu7nhur7hu5bhu5hM4bu54buC4bq04bu5b8OA4bqg4bu54buATUXhu6zhu7ku4bur4bu5OFFO4bu54buw4busJcSo4buY4bu5b8OA4bqg4bu5xqFO4buI4buw4bu5w6nhurLhu5Lhu7nhu4BY4bqy4bu54buATeG7ruG7mEzhu7nhu7DhurLhu7nhu4Lhuqzhu7nhu7BNTuG7ueG7gsOJ4bus4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buq4bqq4buA4bu54buA4bqm4bu54bq+4bqy4bu54buw4buo4bq64buY4bu5I8OC4bu5I8Odw5nhu7Dhu7nGr+G7rOG6suG7uSPGoOG7mEzhu7nhu4LDieG7rOG7ueG6vuG6puG7mEzhu6vhu7nhu5Dhurjhu5jhu7nhu4Lhurjhu6zhu7nhu7BOw43hu5jhu7nhu5Dhu5rhu7Dhu7kjw4Lhu5Thu7kjxqDhu5hM4bu54buw4buy4bu5w5TDjOG7sOG7ueG7gFjhurLhu7nhurVO4bqmTuG7ueG7gsOJ4bus4bu54buYw4Il4bur4bu54buS4bqy4buYTOG7ueG7kOG6pE7hu7nhu5hO4buK4buS4bu54buw4bu24bu5TcOC4buU4bu54buATeG7lOG7uW5S4bu5xq/hu6zhu6Dhu4Dhu6vhu7nhu4BN4buU4bu54buYTMOdw5pO4bu5TUXhu5Lhu7nhu5JR4bu54buA4bqm4bu54buYw51V4buA4bur4bu54buwTcSo4bu5TU7hu4jhu5jhu7nhu5hMTcOS4bu54buQ4bu24buA4bu5I8OC4bu5KuG7ueG7gE1P4bu5I8OdVOG7mOG7ueG7kMON4buY4bu54buS4bqk4buYTeG7ueG7kknhu7nhu4BY4bqy4bu54buwTcOM4bu5TeG7iOG7ueG7sOG7qEjhu7nGoU7hu4jhu7Dhu7nDqeG6suG7kuG7seG7uW5N4bqyJeG7ueG7kkPhu7Dhu7k2TU/hu5hN4bu5xahNWOG7q+G7ueG7sOG7nk7hu7kkTuG7mOG7uUzhu7hO4bu54buQw5pO4bu54buATeG7ruG7gOG7ueG7kuG7tOG7mEzhu7kjw4Lhu7nhu5hNTuG7iOG7sOG7ueG7kE7hu4jhu7Dhu7nhur5OxKjhu6zhu7nhu4bDnVThu5hM4bu54buw4buUw4Lhu5jhu7nhu7BNxKjhu7k4UU7hu7nhu7Dhu6wlxKjhu5jhu7nhur7hu5bhu5hM4bu54buC4bq04bu5b8OA4bqg4bu5xqFO4buI4buw4bu5w6nhurLhu5Lhu6vhu7nhu5hNw4nhu7Dhu7nhu5DDguG7ueG7gOG6tOG7ueG7mE1F4buY4bu5TeG7rMOJ4buY4bu54buQ4busJeG7iOG7mOG7uSNOw43hu5jhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nDosOC4buY4bu5a+G7rOG7oOG7gOG7uWrhurLhu6jDlOG7ucOi4bqy4buYTOG7uW3hu4Thu5Thu7Hhu7lu4bueTuG7ueG7kuG7lOG7mEzhu7nhu7Dhu5TDguG7mOG7uTjhu5TDguG7mOG7ueG7sOG6suG7ueG7sE7DjMWo4bu54buwV+G7gOG7ucWoTeG6tOG7sOG7uU3hu6wl4bu5w5TDjOG7sOG7ucav4bus4bqm4bu54buC4bqs4bu54buC4bqk4buw4bu54buCw53DmeG7gOG7q+G7ueG7mMON4bus4bu54buA4bqy4buU4bu54buwTuG7mE3hu7nhu7BN4bq44buY4bu54buC4buUw4Lhu5jhu7nDlMOM4buw4bur4bu5w5Q64bu54buQ4bus4bq64buw4bur4bu54buYU+G7ueG7kOG7tuG7gOG7ueG7sOG6usWo4bu54buQ4busJeG7iOG7mOG7q+G7ucav4busJcOM4buw4bu54buwReG7kuG7ueG7sE1O4bu54buCw4nhu6zhu7lMTsOC4buYTeG7ueG7sE3DjeG7kuG7ueG7mE1O4buK4bus4bu54buwTcOC4buYTeG7ueG7sE/hu4BN4bur4bu5I8OT4bu54buSw4Lhu6zhu7nhu4DDmuG7q+G7ueG7quG6quG7gOG7ueG6tOG7lOG7ucahTuG7iOG7sOG7ucOp4bqy4buS4bux4bu3dy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3jGocOC4bu54buCw4zhu5jhu7lN4bue4buS4bu54buY4bqyJeG7q+G7ueG6vuG7suG7gOG7ueG7sE3DneG7ueG7guG6rOG7ueG7sFVO4bu54buw4bq64buY4bu54buw4bqyJeG7ueG7glFO4bu54buw4busJcSo4buY4bu5b8OA4bqg4bu5xqFO4buI4buw4bu5w6nhurLhu5Lhu7nhu6Thu7luTcOdw5rhu5hM4bu5bk1X4buA4bu54buv4bq1TuG6suG7mEzhu7lu4bue4bur4bu5buG7qOG7rOG7mEzhu7lr4bus4bug4buAduG7ucOUTU7hu7luUuG7mEzhu7luTcOd4bu5w5Qq4bu5xJHDjeG7ucOi4buUw4JO4bu5LOG7mE3hu7nhu4Lhu4Thu5Lhu7nhu7BN4buE4buU4bu54bq+4buy4buA4bu54buwTcOd4bu54buw4bu04bu5xqFO4buI4buw4bu5w6nhurLhu5Lhu7nhu6rhurLhu5hM4bux4bu5buG7qMOdVeG7gOG7ucOUTU7hu7nhur7hu6xSTuG7ueG7sOG6usWo4bu5I8OC4buU4bu54buATU7hu4rhu6zhu7nDgeG6ti/DgeG7ueG7hk5K4buY4bu54buo4bqy4bur4bu5buG7qMOd4buk4buYTOG7ueG7guG7lMOC4buY4bu5N8OdVOG7mEzhu7nGoVnhu7nEkUXhu5Lhu7nhu4Lhuqzhu7nhu4Lhu5rhu4Dhu7nhu7BNw53hu7nhu4BN4buu4buA4bu54buS4bu04buYTOG7ueG7gFjhurLhu7luTVjhu7nhu7DDnVXhu5hM4bu5Nk1P4buYTeG7ucWoTVjhu7nhu4LEqOG7ueG7riXhu7nhu5DhuqThu5Thu7nhu7BO4buYTeG7ueG7sE3hurjhu5jhu7nhu4BN4buU4bu54buA4bqm4bu54buCUU7hu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eDhRTuG7ueG7sOG7qMOd4buk4buYTOG7ucSRw51U4buYTOG7ueG7neG7rEXhu5jhu7lu4buow53DmuG7mEzhu7nhu4Lhuqzhu7nhu7BN4bqyJeG7ueG7kkPhu7Dhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4Dhurjhu6zhu7nhu7BNWOG7ueG7gOG6puG7kuG7uVThu5jhu7luTVjhu7nhu7DDnVXhu5hM4bu5Nk1P4buYTeG7ucWoTVjhu7kjw4Lhu7lN4buy4bqy4bu54buqSeG7ueG7sE1O4bu54buCw4nhu6zhu7lNw4zhu7Dhu7nhu5LDk+G7mE3hu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu54buw4buo4bq64buY4bu54buCw4nhu6zhu7nhu7BVTuG7ueG7gsSo4bu54buwTsOM4buY4bu5JOG6suG7ueG7mE3DieG7sOG7ueG7gOG7luG7ueG7sE3EqOG7uSPDk+G7ueG6vuG7luG7mEzhu7nhu4LhurThu7kjw4Lhu7nhu5hMw53Dmk7hu7lNReG7kuG7ueG7klHhu7nGoU7hu4jhu7Dhu7nDqeG6suG7kuG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4w6lM4bqyJeG7ueG7quG6suG7rOG7ueG7guG7luG7q+G7uW/DgOG6oOG7ucahTuG7iOG7sOG7ucOp4bqy4buS4bu54buC4bqs4bu5w5RN4bq84buY4bu54buw4buow51U4buYTOG7ueG6vuG6quG7sOG7ueG7sOG6siXhu7kjw4Lhu5Thu7nhur7hu6xSTuG7ueG7sOG6usWo4bu54buw4buow43hu5jhu7nhu6pF4buY4bu5I+G6uuG7mOG7ueG7glHhu5hM4bu54buAWOG6suG7uW7hu6jDncOa4buYTOG7uW7hu6jhu6zhu5hM4bu5TeG7muG7gOG7uW5Nw53DmuG7mEzhu7luTVfhu4Dhu7kjVU7hu7nhu6rhu7bhu7nFqE3DieG7mOG7ueG7gE3DieG7mOG7uSPDguG7ucav4busJcOM4buw4bu54buwReG7kuG7ueG7gOG6suG7lOG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4buG7qMOdVeG7gOG7ucOUTU7hu7lvw4DhuqDhu7nGoU7hu4jhu7Dhu7nDqeG6suG7kuG7ueG7sFVO4bur4bu5b8OA4bqg4bu54bql4buo4bqyxq/hu7nhu4Lhuqzhu7nhu4Dhu5bhu7lNVOG7mOG7ucOB4bu54buwTsOM4buYTOG7ueG7sOG6usWo4bu54buQ4busJeG7iOG7mOG7ueG7pOG7ueG7gkUl4bu5I1VO4bu54buq4bu24bu54buA4bqm4buYTeG7uUxO4bq04buA4bu54buA4bqy4buU4bu54buCUeG7ueG7sOG7qMOdVeG7gOG7ueG7gOG6tOG7mE3hu7nFqE3hu5bhu5hM4bu5I07DjeG7mOG7ucahTuG7iOG7sOG7ucOp4bqy4buS4buxdy/FqHh3xah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoLOG7rOG7sE3hu5Thu6jhu7d4bk3hu4Thu5Thu7lubuG7ncahw6l3L8WoeA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long