Cập nhật:  GMT+7
]ỉ64ẹòãụụ?3uỦĩủòê3"Ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4òắ4òĩỏỉ4ỉớỏ4ẹựã4ủỉữỡỏị4ỉĩhũ]/ỉ6"]u4ẹòãụụ?3uỈêãẻ3"Uỉô4Ủỉự4ủữpỏị4Ủỉữqỏị4ủùxẹ4Ủùữỡỏị4Ỉốã4Ékỏỉ4ỏỉbỏ4ọằỏỉ<4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4òắ4ỹfũ4ủơ4ủằõ4ỏễỏ4òĩỏỉ4ỉớỏ4ẹựã4ủỉữỡỏị4ỉĩhũ4ỳắ4ủỉi4ỉĩhỏ4ụx4óỉăẹ4éĩhủ4ỳg4ịĩă4ủùl4ẹựã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu>]/u"]ủãéòê4ụủỹòê?3ọãùịĩỏ(7uỷ4ãũủõ3"]ủù"]ủẻ"]ĩọị4ụùẹ?3//ẹ>éãõuỉũủỉõ>ỳỏ/ẻêụóủõu/ỏêỵụ/6à97/9ạẻ65á7à8ảủ6a85ááò6>ouị34/"]/ủẻ"]/ủù"]ủù"]ủẻ"Uỉô4Ủỉự4ủữpỏị4Ủùữỡỏị4Ỉõắ4Ékỏỉ4ẹỉõ4ùấỏị4ọờủ4ủỉữỡỏị4ỉĩhũ4ủơủ4óỉỗỏị4ẹỉm4òắ4ủắĩ4ụặỏ4ẹựã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ọắ4ẹốỏ4òắ4ủắĩ4ụặỏ4ẹựã4úũơẹ4ịĩã>]/ủẻ"]/ủù"]/ủãéòê"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ẹỉĩgũ46a/65<4Uỉô4Ủỉự4ủữpỏị4Ủỉữqỏị4ủùxẹ4Ủùữỡỏị4Ỉốã4Ékỏỉ4ẽẳ4ẻx43Ẻĩíỏ4ẽắỏ4Ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4-4Ỏgỏ4ủặỏị4uỉăủ4ủùĩiỏ4égỏ4ỳýỏị34ỳắ4ẹỗỏị4éơ4“Éờ4ủĩễũ4ẹỉj4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu”<4ủằĩ4ỦUỈẸỌ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Uỉô4Ủỉự4ủữpỏị4Ủùữỡỏị4Ỉốã4Ékỏỉ4ỏỉbỏ4ọằỏỉ4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4uỉặĩ4ẽữrẹ4ẹõĩ4òắ4ỏgỏ4ủặỏị4úũỹfủ4ẽlỏỉ4ụx4uỉăủ4ủùĩiỏ4égỏ4ỳýỏị4ẹựã4ủwỏị4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ỳắ4ẹựã4ẹặ4ỏgỏ4óĩỏỉ4ủf4ủùõỏị4ủỉqĩ4óÁ4ỉờĩ4ỏỉdu4úũơẹ4ủf>4Ọờủ4ủỉữỡỏị4ỉĩhũ4ủơủ4óỉỗỏị4ẹỉm4òắ4ủắĩ4ụặỏ4ẹựã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ọắ4ẹốỏ4òắ4ủắĩ4ụặỏ4ẹựã4úũơẹ4ịĩã>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ủỉqĩ4ịĩãỏ4úũã4ẹờỏị4ẽớỏị4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ẽẳ4ẹô4ỏỉĩgũ4ỏở4òxẹ4ủùõỏị4ỳĩhẹ4ỷẫỹ4ẻxỏị4ỳắ4uỉăủ4ủùĩiỏ4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ỳpĩ4ủĩỏỉ4ủỉcỏ4ủỉữrỏị4ủỗỏ4uỉău4òũdủ<4ỏẫỏị4ẹãu4ẽằõ4ẽvẹ4óĩỏỉ4ẻõãỏỉ<4ủỉxẹ4ỉĩhỏ4ủơủ4ủùăẹỉ4ỏỉĩhọ4ỷẳ4ỉờĩ<4ẹằỏỉ4ủùãỏỉ4òắỏỉ4ọằỏỉ>4Ẽĩgũ4ẽô4ịôu4uỉcỏ4úũãỏ4ủùồỏị4ủùõỏị4ỳĩhẹ4ỏẫỏị4ẹãõ4ỉkỏỉ4ặỏỉ4ủỉữỡỏị4ỉĩhũ<4uỉăủ4ủùĩiỏ4égỏ4ỳýỏị4ẹựã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ỳắ4ỏgỏ4óĩỏỉ4ủf4ẽbủ4ỏữpẹ…]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ủũỹ4ỏỉĩễỏ<4ỳĩhẹ4ỷẫỹ4ẻxỏị4ỳắ4uỉăủ4ủùĩiỏ4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ỳeỏ4ẹốỏ4ỏỉĩgũ4ỉằỏ4ẹỉf<4ébủ4ẹdu)4ủùõỏị4ẽô<4ẹỉự4ỹfũ4òắ4ẽằõ4ẽvẹ4óĩỏỉ4ẻõãỏỉ4ỳeỏ4ẹỉữã4ẽữrẹ4ẹỉư4ủùồỏị4ẽưỏị4ọvẹ<4ủằõ4ùã4ỏỉĩgũ4ỳbỏ4ẽg4ỏỉvẹ4ỏỉơĩ4ủùõỏị4ỷẳ4ỉờĩ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ỏỉĩgũ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ỳk4òrĩ4ỏỉũdỏ4ủkọ4ọồĩ4ẹăẹỉ4ói4ẹặ4ỳĩ4uỉằọ4uỉău4òũdủ4ỏỉữ4ụặỏ4ỷũbủ<4ỏỉdu4óỉđũ<4óĩỏỉ4ẻõãỏỉ4ỉắỏị4ịĩặ<4ỉắỏị4ỏỉăĩ<4ỉắỏị4óếọ4ẹỉbủ4òữrỏị4ịẫỹ4ọbủ4ãỏ4ủõắỏ4ủỉxẹ4uỉđọ>>>4Ỏỉýỏị4ỉắỏỉ4ỳĩ4ủùễỏ4óỉỗỏị4ẹỉm4ịẫỹ4ủỉĩhủ4ỉằĩ4ỳg4óĩỏỉ4ủf4ọắ4ẹốỏ4òắọ4ọbủ4ũỹ4ủjỏ<4òốỏị4ủĩỏ4ẹựã4óỉăẹỉ4ỉắỏị<4ỏịữqĩ4ủĩễũ4ẻứỏị4ẽơĩ4ỳpĩ4ỉắỏị4ỉôã4Ỳĩhủ4Ỏãọ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ủùõỏị4ủỉqĩ4ịĩãỏ4ủpĩ<4ọởĩ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4uỉặĩ4ỏở4òxẹ<4óĩễỏ4ủùk4ủùõỏị4ỳĩhẹ4ỷẫỹ4ẻxỏị<4uỉăủ4ủùĩiỏ4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4Ỳĩhủ4Ỏãọ<4óf4ủỉwã4ẹăẹ4ịĩă4ủùl4ẽằõ4ẽvẹ4ủùũỹgỏ4ủỉơỏị4ủơủ4ẽều4ẹựã4ẻẫỏ4ủờẹ>>>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ẹờỏị4ẽớỏị4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4uỉặĩ4ẽữrẹ4ỷẫỹ4ẻxỏị4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ẻxã4ủùễỏ4ủùĩfủ4òA<4ẹỉĩfỏ4òữrẹ4óĩỏỉ4ẻõãỏỉ4ỳpĩ4A4ủỉvẹ4ủỗỏ4ủùồỏị4uỉău4òũdủ<4ịĩý4ịkỏ4ũỹ4ủjỏ<4ẽằõ4ẽvẹ4óĩỏỉ4ẻõãỏỉ4ỳắ4ẹằỏỉ4ủùãỏỉ4òắỏỉ4ọằỏỉ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Uỉô4Ủỉự4ủữpỏị4Ủùữỡỏị4Ỉốã4Ékỏỉ4óỉậỏị4ẽlỏỉ4Ẹỉjỏỉ4uỉự4ẹãọ4ófủ4ẽớỏị4ỉắỏỉ4ẹứỏị4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu<4ủỉỗỏị4úũã4ỳĩhẹ4ủĩfu4ủừẹ4ỉõắỏ4ủỉĩhỏ4ủỉi4ẹỉf4uỉău4òũdủ<4ẹặĩ4ẹăẹỉ4ọằỏỉ4ọể4ủỉự4ủừẹ4ỉắỏỉ4ẹỉjỏỉ<4ẹặĩ4ủỉĩhỏ4ọỗĩ4ủùữqỏị4ẽcũ4ủữ4óĩỏỉ4ẻõãỏỉ<4ỏẫỏị4ẹãõ4ỏẵỏị4òxẹ4ẹằỏỉ4ủùãỏỉ<4uỉốỏị4ẹỉơỏị4òẳỏị4uỉj<4ủĩễũ4ẹxẹ<4ịĩặọ4ủỉĩiũ4ẹỉĩ4uỉj4ỳắ4ủỉqĩ4ịĩãỏ4ủỉxẹ4ỉĩhỏ4ủỉự4ủừẹ4ỉắỏỉ4ẹỉjỏỉ>4Ẽớỏị4ủỉqĩ<4ỷy4òA4ỏịỉĩễọ4ọĩỏỉ4ẹăẹ4ỉắỏỉ4ỳĩ4ỏỉửỏị4ỏỉĩíũ<4ủùừẹ4òrĩ<4ủỉãọ4ỏỉửỏị4ỏỉấọ4ủằõ4ọồĩ4ủỉũdỏ4òrĩ4ẹỉõ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4óỉsĩ4ỏịỉĩhu<4uỉăủ4ủùĩiỏ4ỳắ4ẽợĩ4ọpĩ4ụăỏị4ủằõ>]/u"]ủãéòê4ụủỹòê?3ọãùịĩỏ(7uỷ4ãũủõ3"]ủù"]ủẻ"]ĩọị4ụùẹ?3//ẹ>éãõuỉũủỉõ>ỳỏ/ẻêụóủõu/ỏêỵụ/6à97/9ạẻ65á7à8ảủ6a85ááò7>ouị34/"]/ủẻ"]/ủù"]ủù"]ủẻ"Ặỏỉ(4ỲỊU/Ọằỏỉ4Ỉứỏị]/ủẻ"]/ủù"]/ủãéòê"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"ỦUỈẸỌ4ỉĩhỏ4ẹô4878>5554ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ỉõằủ4ẽờỏị<4ỏỉữỏị4ỉỡỏ4ảạ;4ụơ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ẹô4úũỹ4ỏỉộ<4ụĩễũ4ỏỉộ<4ỉõằủ4ẽờỏị4ẻcũ4ủữ4óĩỏỉ4ẻõãỏỉ4ẹỉữã4égỏ4ỳýỏị4ỳắ4ẹỉữã4ỷẫỹ4ẻxỏị4ẽữrẹ4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu>4Éễỏ4ẹằỏỉ4ẽô<4ỳeỏ4ẹốỏ4ủkỏỉ4ủùằỏị4ọờủ4ụơ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ỳĩ4uỉằọ4ỏịỉĩễọ4ủùồỏị4ẽằõ4ẽvẹ4óĩỏỉ4ẻõãỏỉ4ỏỉữ4ụặỏ4ỷũbủ<4ủắỏị4ủùý<4éũỗỏ4éăỏ4ỉắỏị4ịĩặ<4ỉắỏị4óếọ4ẹỉbủ4òữrỏị)4ủỉĩfũ4ỏịỉĩễọ4ủưẹ4óỉĩ4ủỉxẹ4ỉĩhỏ4ủùăẹỉ4ỏỉĩhọ4ỷẳ4ỉờĩ>>>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ỏỉĩgũ4òỗ4ỉắỏị4òữỡỏị4ủỉxẹ<4ủỉxẹ4uỉđọ4ỷũbủ4óỉđũ4él4ẽơĩ4ủăẹ4ủùặ4ỳg4ẻõ4óỉỗỏị4ẽặọ4éặõ4ãỏ4ủõắỏ4ỳh4ụĩỏỉ4ủỉxẹ4uỉđọ<4ịẫỹ4ủỉĩhủ4ỉằĩ4òpỏ4ỳg4óĩỏỉ4ủf4ỳắ4ọbủ4ỏĩgọ4ủĩỏ4ẹựã4óỉăẹỉ4ỉắỏị<4ỏịữqĩ4ủĩễũ4ẻứỏị<4ặỏỉ4ỉữsỏị4ủpĩ4ỉkỏỉ4ặỏỉ<4ủỉữỡỏị4ỉĩhũ4ẹựã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu<4ũỹ4ủjỏ4ẹựã4ủỉắỏỉ4uỉơ…]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ỗỏị4Ỏịũỹíỏ4Ủỉắỏỉ4Uỉõỏị<4Ẹỉự4ủlẹỉ4ŨÉỎẺ4ỦUỈẸỌ4ọõỏị4ọũơỏ4òâỏị4ỏịỉê4ỏỉýỏị4ẹỉĩã4ụệ4ẹựã4ẹăẹ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4òĩễỏ4úũãỏ4ủpĩ4ủỉxẹ4ủùằỏị<4óỉô4óỉẵỏ4ẹựã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ủùõỏị4ỳĩhẹ4ỷẫỹ4ẻxỏị4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu>4Ủw4ẽô<4ủỉắỏỉ4uỉơ4ụể4ẽữã4ùã4ỏỉýỏị4ịĩặĩ4uỉău4ỉở4ủùr4ủỉĩfủ4ủỉxẹ<4ịĩưu4ẹờỏị4ẽớỏị4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ủỉắỏỉ4uỉơ4uỉăủ4ủùĩiỏ4égỏ4ỳýỏị>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ủằĩ4ẻĩíỏ4ẽắỏ<4Ỉĩhu4ỉờĩ4Uỉăủ4ủùĩiỏ4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ẹỗỏị4éơ4“Éờ4ủĩễũ4ẹỉj4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu”4ịớọ4á4ủĩễũ4ẹỉj4òpỏ4òắ(4Ỳẵỏ4ỉôã4ẹựã4ỏịữqĩ4òẳỏỉ4ẽằõ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu<4ỷẫỹ4ẻxỏị4ỳắ4ủỉxẹ4ủỉĩ4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu<4ủỉữrỏị4ủỗỏ4uỉău4òũdủ<4ẽg4ẹãõ4ẽằõ4ẽvẹ4óĩỏỉ4ẻõãỏỉ<4ủỉxẹ4ỉĩhỏ4ủùăẹỉ4ỏỉĩhọ4ỷẳ4ỉờĩ4ỳắ4ẹằỏỉ4ủùãỏỉ4òắỏỉ4ọằỏỉ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÉõẻỹ3"Ẽẫỹ4ẽữrẹ4ỷêọ4òắ4ẹỡ4ụs4ẽi4Ỉĩhu4ỉờĩ4Uỉăủ4ủùĩiỏ4ỳẵỏ4ỉôã4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4Ỳĩhủ4Ỏãọ4ẽăỏỉ4ịĩă4ỳắ4ủỗỏ4ỳĩỏỉ4ẹăẹ4ẻõãỏỉ4ỏịỉĩhu4ỳẵỏ4ỉôã4ủĩễũ4éĩiũ4ủùõỏị4ủỉqĩ4ịĩãỏ4ủpĩ>]/u"]u4ẹòãụụ?3uÃũủỉõù3"Ủỉêõ4Ẹỉĩỏỉuỉũ]/u"

Theo Chinhphu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long