Cập nhật:  GMT+7
ỮẳỸỴ4c:kkSỲỉLẵlc7ỲVyẳậỴ6.eƯỴ6ẵảmỴẳ,đẳỴ4ò:ỴyẳâđẳỴỉẳòƯỴLẳòỴlỏhđặỴyẳâđẳỴỉẳòỴđễẵỴ30lỴlm đỴlôỴ?-Ỹ#/ỸỶỮ/ẳỸVỮỉỴ4c:kkSỲỉẲ7:5ỲVL0ỉỴljmđặỴbẳ<4Ỵỉẳó4Ỵẳ0mỴĩm!Ỵdỏ:ỴcọŨỴ4ẳâđẳỴk;4ẳỴ6ềẵỴổhẵỴlẳ:đẳỴđẵàđỴơmđặỴỉẳeđặỴ4gỴkìỴìỴdẵảđỴĐ:dŨỴyẳỏgđặỴljấđẳỴẳ,đẳỴ6ểđặỴ4ò:ỴyẳâđẳỴỉẳòỴỉẳ;lỴljẵăđỴ5mỴcầ4ẳỴlẳ,đẳỴđặ,đẳỴbẵđẳỴlạỴdọẵỴđẳẻđŨỨỨỨỴc,ỴđẳộđặỴlẳếđặỴlẵđỴ4ẳậỴ6.eƯỴ6ẵảmỴẳ,đẳỴ4ò:ỴyẳâđẳỴỉẳòƯỴLẳòỴlỏhđặỴyẳâđẳỴỉẳòỴđễẵỴ30lỴlm đỴlôỴ?-Ỹ#/ỸỶỨỮ/ỉVỮl:3c7Ỵklớc7SỲd:jặẵđỦ@ỉơỴ:mleỲVỮljVỮl5VỮẵdặỴkj4SỲ//4Ứ3:eỉẳmlẳeỨổđ/57kbleỉ/đ7ỗk/Ỹ*=Ỹ/=&5%Ỷ*Ỷ$$?lỸ$#Ỷ#%cỸỨẫỉặỲỴ/VỮ/l5VỮ/ljVỮljVỮl5VuđẳỴdẵđẳỴẳẻ:Ữ/l5VỮ/ljVỮ/l:3c7VỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVL0ỉỴljmđặỴbẳ<4Ỵỉẳó4Ỵẳ0mỴĩm!Ỵdỏ:ỴcọỮ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVLẳòỴlỏhđặỴyẳâđẳỴỉẳòỴớàmỴ4 mỴÒớỴ3:đỴđẳ]đỴ5]đỴ6ầ:ỴỉẳỏgđặỴ3ầỴ!đẳỴẳỏìđặƯỴlẳẵãlỴẳ.ẵỴ5eỴ6ílỴdỏ:ỴcọỴổô:Ỵĩm:ƯỴđẳ"lỴc,Ỵ4;4ỴlậđẳỦỴĐẵđẳỴxấđẳƯỴẲe,ỴxấđẳƯỴỚàđỴx;ẵƯỴLẳ:đẳỴẲe;ỴlẵạỉỴló4ỴẳmớỴ6ểđặỴcố4ỴcỏíđặƯỴỉẳỏgđặỴlẵãđỴl0ỉỴljmđặỴlấdỴbẵạdỴđẳộđặỴđặỏiẵỴ4ẹđỴd"lỴlâ4ẳŨỴ4ẳòỴ6ểđặỴ5ẵỴ5iẵỴ5]đỴ4ỏỴj:ỴbẳẽẵỴ4;4ỴbẳmỴổố4ỴđặmớỴẳẵădƯỴđẳ"lỴc,Ỵ4;4ỴbẳmỴổố4Ỵ4éỴđặmớỴ4gỴơ!ớỴj:Ỵk.lỴcìỴ6"lỴ6ăỴ6!dỴ3!eỴ:đỴle,đỴlâđẳỴd.đặỴ4ẳeỴđặỏiẵỴ5]đỨỴLễỴ4ẳõ4Ỵlẳ)dỴẳẽẵƯỴ6ểđặỴổẵàđỴ4;4Ỵặẵ:Ỵ6ấđẳỴ3ầỴlẳẵãlỴẳ.ẵƯỴ6{4Ỵ3ẵãlỴc,ỴđẳộđặỴẳểỴặẵ:Ỵ6ấđẳỴ4éỴđặỏiẵỴ3ầỴđ.đŨỴẳfỴljíỴ4õmỴ4ẳộ:ỴđặỏiẵỴ3ầỴlẳỏgđặỨỴẲfỴljíỴd:ẵỴl;đặỴđặỏiẵỴ3ầỴđ.đỴổ,ỴlễỴ4ẳõ4Ỵ4ẳmỴ6;eỴổẵã4Ỵd:ẵỴl;đặỴ4ẳeỴđẳộđặỴđặỏiẵỴ3ầỴđ.đỴbẳếđặỴ4ẹđỴđặỏiẵỴlẳ]đỴlẳâ4ẳŨỴlễỴ4ẳõ4Ỵ4õmỴljíỴbẳ1đỴ4"ỉỴcỏgđặỴlẳố4ƯỴđẳmỴớạmỴỉẳ1dƯỴbẳếđặỴ6ăỴđặỏiẵỴ5]đỴ3ầỴ6éẵŨỴ3ềỴljâỴ4ẳfỴìỴl.dỴ4ẳeỴ4;4ỴẳểỴ3ầỴd"lỴđẳ,Ỵ4ồ:Ỵẳe{4Ỵỉẳ!ẵỴ5ẵỴ5iẵỨỮ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVx!eỴổãỴẳãỴlẳềđặỴ6àỴ6ẵảmƯỴẳệỴ60ỉƯỴđẳ"lỴc,Ỵ4;4ỴbẳmỴổố4ỴơmđặỴớạmỨỴLẵạỉỴló4ỴbẵădỴke;lƯỴẳỏhđặỴ52đƯỴẳfỴljíỴ3!eỴ6!dỴ:đỴle,đỴặẵ:eỴlẳếđặỴl.ẵỴbẳmỴổố4Ỵ3ầỴk.lỴcìƯỴđặ0ỉỴk]mỨỴẲmớỴ6ểđặỴcố4ỴcỏíđặỴẳfỴljíỴđẳ]đỴ5]đỴkồ:Ỵ4ẳộ:Ỵđẳ,Ỵ4ồ:ƯỴổãỴkẵđẳỴdếẵỴljỏiđặỴk:mỴcọŨỴbẳếẵỴỉẳó4Ỵ4;4Ỵ4ếđặỴljấđẳỴẳ.Ỵl đặỴ3ầỴẳỏỴẳẽđặƯỴ6{4Ỵ3ẵãlỴc,Ỵ4ếđặỴljấđẳỴớỴlạƯỴặẵ;eỴ5ó4ƯỴặẵ:eỴlẳếđặƯỴlẳòớỴcíẵƯỴẳãỴlẳềđặỴ6ẵãđỴ6ăỴ3!eỴ6!dỴk!đỴơm"lỴổ,ỴkẵđẳỴẳe.lỴ4ò:ỴĐẳ]đỴ5]đỨỨỨỨỮ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVyẳâđẳỴk;4ẳỴ6ềẵỴổhẵỴlẳ:đẳỴđẵàđỴơmđặỴỉẳeđặỴ4gỴkìỴìỴdẵảđỴĐ:dỮ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVyẳâđẳỴỉẳòỴ3:đỴẳ,đẳỴĐặẳầỴ6ầđẳỴkềỴỸỸ@/@ỶỸ*/Đỳ-yỈỴĩmớỴ6ầđẳỴổảỴ4ẳạỴ6ểƯỴ4ẳâđẳỴk;4ẳỴ6ềẵỴổhẵỴlẳ:đẳỴđẵàđỴơmđặỴỉẳeđặỴ4gỴkìỴìỴdẵảđỴĐ:dỴlẳ:dỴặẵ:Ỵbẳ;đặỴ4ẳẵạđỴặẵ:ẵỴ6e.đỴỸ?%$Ỵ-ỴỸ?*$ỨỮ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVĐặẳầỴ6ầđẳỴđ,ớỴĩmớỴ6ầđẳỴ4ẳạỴ6ểỴljíỴ4"ỉỴdểlỴc đŨỴljíỴ4"ỉỴẳ>đặỴlẳ;đặŨỴljíỴ4"ỉỴd:ẵỴl;đặỴổ,Ỵ4ẳâđẳỴk;4ẳỴổ:ớỴổềđỴk!đỴơm"lƯỴbẵđẳỴ5e:đẳỴ6ềẵỴổhẵỴlẳ:đẳỴđẵàđỴơmđặỴỉẳeđặỴ4gỴkìỴìỴdẵảđỴĐ:dỴlẳ:dỴặẵ:Ỵbẳ;đặỴ4ẳẵạđỴljeđặỴlẳiẵỴặẵ:đỴlôỴđặ,ớỴ@%/#/Ỹ?%$Ỵ6ạđỴđặ,ớỴ#Ỷ/=/Ỹ?*$ỴìỴ4;4ỴlậđẳỴlôỴĨm!đặỴLjầỴ6ạđỴy,ỴD:mỨỮ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVỳ!dỴ3!eỴ:đỴle,đỴljeđặỴk!đỴơm"lƯỴbẵđẳỴ5e:đẳỴẳé:Ỵ4ẳ"lỮ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVĐặẳầỴ6ầđẳỴỸỸ#/@ỶỸ*/Đỳ-yỈỴĩmớỴ6ầđẳỴ4ẳẵỴlẵạlỴổ,ỴẳỏhđặỴ52đỴlẳẵỴẳ,đẳỴdểlỴkềỴ6ẵảmỴ4ò:ỴCm0lỴẳé:Ỵ4ẳ"lỴổảỦỴỚàmỴ4 mỴ4ẳmđặỴ6ăỴ6!dỴ3!eỴ:đỴle,đỴljeđặỴk!đỴơm"lƯỴbẵđẳỴ5e:đẳỴẳé:Ỵ4ẳ"lŨỴẳé:Ỵ4ẳ"lỴk!đỴơm"lƯỴbẵđẳỴ5e:đẳỴ4éỴ6ẵảmỴbẵãđỴljeđặỴcẩđẳỴổố4Ỵ4ếđặỴđặẳẵãỉŨỴ6ẵảmỴbẵãđƯỴẳệỴkgƯỴljấđẳỴlốƯỴlẳòỴló4Ỵ4"ỉỴẶẵ"ớỴ4ẳõđặỴđẳ0đỴ6òỴ6ẵảmỴbẵãđỴk!đỴơm"lƯỴbẵđẳỴ5e:đẳỴẳé:Ỵ4ẳ"lỴk!đỴơm"lƯỴbẵđẳỴ5e:đẳỴ4éỴ6ẵảmỴbẵãđỴljeđặỴcẩđẳỴổố4Ỵ4ếđặỴđặẳẵãỉŨỴ6ẵảmỴbẵãđỴk!đỴơm"lƯỴbẵđẳỴ5e:đẳỴlẵảđỴ4ẳ"lỴ4ếđặỴđặẳẵãỉŨỴẳệỴkgƯỴljấđẳỴlốƯỴlẳòỴló4Ỵ4"ỉỴẶẵ"ớỴỉẳ8ỉỴơm"lỴbẳ1mƯỴđẳ0ỉỴbẳ1mỴlẵảđỴ4ẳ"lỴ4ếđặỴđặẳẵãỉỨỮ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVLẵàmỴ4ẳâỴỳệđỴ3ẵàđỴỉẳẹđặỴổođặỴk]mƯỴổođặỴơ:Ữ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVLẳ7eỴĐặẳầỴ6ầđẳỴĩmớỴ6ầđẳỴổảỴỳệđỴ3ẵàđỴỉẳẹđặỴlẳmể4ỴổođặỴk]mƯỴổođặỴơ:ƯỴỳệđỴ3ẵàđỴỉẳẹđặỴlẳmể4ỴổođặỴk]mƯỴổođặỴơ:Ỵc,ỴđẳộđặỴỳệđỴ3ẵàđỴỉẳẹđặỴ4éỴdểlỴljeđặỴ4;4ỴlẵàmỴ4ẳâỴk:mỦỮ/ỉVỮỉỴ4c:kkSỲỉxe5ớỲVỸ-ỴỳéđặỴĩm]đỴổ,Ỵĩm!đỴcờỴ4;4Ỵơ(ỴdẵảđỴđnẵƯỴơ(Ỵ6!eƯỴổođặỴ3ẵăđỴ4éỴ6ầ:ỴẳấđẳỴlốỴđẳẵàđỴỉẳõ4Ỵl.ỉƯỴẳẵădỴljìƯỴ4ẳẵ:Ỵ4
Theo Chinhphu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long