Cập nhật:  GMT+7
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zhurohJsOi4buYw4LhurMpSuG7mOG7rSxj4bqjIeG7mOG7suG7sCDhu5jDneG7riDhu5jDoi5lw53hu5guISYg4buYICwuISQi4buYw6IuNiAs4buY4bu0ISbhurHhu5jhu6Lhu6nhu5jDolUh4buYIMOgIeG7mMOdNiAs4buYw505ICzDki8u4buW4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOSISIs4buY4bq14bqzw51J4buSLy/DnU1ZUjDhurEu4bqlw6IuME3hursgL+G7suG7tuG6tVvDojDhurEvIOG7tuG6veG6tS/GoOG7lsag4buUL+G7nFHhu7Lhu5bhu5ZQ4bua4buU4buW4buaw6Lhu5bhu6Dhu6Dhu5RQUV3hu5ZNfeG6sSzhu5Lhu5gv4buMw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7q2XDneG7mF1jw6MgLOG7mMOdLmTDneG7mCDhu6QgLOG7mMOd4bqrUuG7mOG6sS5j4bqjICzhu5jDgiEkIOG7mMO0U8Oi4buYw6IuY+G6oyAs4buYw6rhuqXhur8kIOG7mFshPyLhu5jDouG6s1Lhu5ggLuG7psOd4buYIC7Eg+G7mCAsY+G6oyHhu5jhu7Lhu7Ag4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mCAsLiEkIuG7mMOiLjYgLOG7mOG7tCEm4bqx4buY4bui4bupw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG6sMOC4buTw4Lhu5gt4buYdCEmIOG7mCBS4bq/4buY4bq7VDDhu5jDnVPDneG7mFnhuqVhIeG7mMOdLiEq4bqlTOG7mCAsY+G6oyHhu5jhu7Lhu7Ag4buYw6IuUiLhu5gsIVLhu5jDolbhurHhu5jDoi4/4buY4buy4bqpw53hu5jEg+G7mMO0NiAs4buY4bq7ISQg4buY4bq64bukIOG7mOG7q1IgLOG7mMOiY8OgICzhu5jhu7Q3IeG7mOG7tDYgLE3hu5jDguG6s2PhuqHDneG7mMOiKSAu4buYLikgLuG7mOG7sjzDnS7hu5hZJiAu4buYw7Thu6/hurp14buRLeG7llHhu5jhu7IhOiDhu5hZISUg4buYICxU4bq/4buYIjnDouG7mOG6sS5kw53hu5jDolXhurFN4buYw7VSIOG7mMO0Lj7hu5jhu7RVMOG7mOG6sS4yICxM4buYw50uNyAs4buY4buyPMOdLuG7mMO04buv4bq6deG7kS3hu5ZR4buYw6IuVCAu4buY4bqxLjfhu5jhurohJsOi4buYw4LhurMp4buY4bq/JOG6peG7mMOd4buu4bql4buYw51Tw53hu5hdZcOd4buYXWPDoyAs4buYw50uZMOd4buYIOG7pCAs4buYw6IuY+G6oyAs4buYw6rhuqXhur8kIOG7mOG7tCHhu5hbIT8i4buYw6LhurNSTOG7mCAu4bumw53hu5ggLsSD4buYICxj4bqjIeG7mOG7suG7sCDhu5jDoi5lw53hu5guISYg4buYICwuISQi4buYw502ICzhu5jDolPDneG7mOG6sS4yICxM4buYw50uNyAs4buY4buyPMOdLuG7mE8gLuG7rMOi4buYXVThu5jDoi7huqMh4buY4bu0IT8i4buYw6LEkeG7mOG7luG7oC7hu5jhu7QlIOG7mMag4buULuG7mC5UICzhu5ggLFThur/Dk03Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw5IhIizhu5jhurXhurPDnUnhu5IvL8OdTVlSMOG6sS7huqXDoi4wTeG6uyAv4buy4bu24bq1W8OiMOG6sS8g4bu24bq94bq1L8ag4buWxqDhu5Qv4bucUeG7suG7luG7llDhu5rhu5Thu5bhu5rDouG7luG7oOG7oOG7lFBRXcagTX3hurEs4buS4buYL+G7jMOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDtFPDneG7mFkhPyDhu5hZUzDhu5jhursq4buY4bqxLjIgLEzhu5jDnS43ICzhu5jhu7I8w50u4buYWSYgLuG7mOG7tGPDo8Od4buY4bu0xq/DouG7mMOiVSHhu5hbLuG6peG7mOG6u2XDneG7mMOdNiAs4buY4bq7ISQg4buY4bq64bukIOG7mOG7q1IgLMOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDtVIg4buYw7QuPuG7mOG7tFUw4buY4bqxLjIgLEzhu5jDnS43ICzhu5jhu7I8w50u4buYw7Thu6/hurp14buR4buYLeG7llHhu5jDoi5UIC7hu5jhurEuN+G7mOG6vyThuqXhu5jDneG7ruG6pUrhu5jhu60sY+G6oyHhu5jhu7Lhu7Ag4buYWy4h4buYw6IuUiLhu5gsIVLhu5jDolbhurHhu5jDoi4/4buY4buy4bqpw53hu5jhurtU4buYw50u4bqp4bqx4buYw5ogLuG7mC4wUuG7mC5j4bqhICzhu5jhu7Jjw6AgLOG7mMOiVSHhu5jDtDYgLOG7mOG6uyEkIOG7mOG6uuG7pCDhu5jhu6tSICzhu5jDneG7riDhu5jDouG6peG7sCDhu5jDoi7huqvhu5jhu7Thu67hur/hu5jhu7Thuqvhu5jDnVPDneG7mFkhJiDhu5jhurEuU+G6seG7mOG6sS4yICxM4buYw50uNyAs4buY4buyPMOdLuG7mFkmIC7hu5jDoi7hu7Yw4buYLmPhuqEgLOG7mOG7slgg4buYw53huqtS4buYw7U54buY4bq+4buYw6IlS+G7mMOiLmXDneG7mC4hJiDhu5ggLC4hJCLhu5hbLuG6peG6vyUg4buYw51TMOG7mOG7ouG7qUrhu5jhu6kuV+G6peG7mMOi4bqzUiAsTOG7mFsuw6nhu5hbLuG6pVcgTOG7mFsuMMOaICzhu5jDnVPDnS5M4buYWy5SIeG7mFlTMOG7mOG6v+G7mMOiJUzhu5hbLjYgLOG7mMOi4bqp4buYw6JW4bqxTeG7mOG7q2XDneG7mF1jw6MgLOG7mMOdLmTDneG7mCDhu6QgLOG7mFshPyLhu5jDouG6s1Lhu5jDoi5j4bqjICzhu5jDquG6peG6vyQg4buY4bq7VOG7mMOqw6nhu5hd4buB4buYICwuISQi4buYw51Tw53hu5jDouG6s2PhuqMgLOG7mC7Do+G6seG7mOG6uyHhu5jhurEuVSJNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6sWfhuqXDoi4w4bqz4buS4buMZyAu4buYw4LhuqfDki/hurHhu4w=

Anh Tú

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Ươm những “mầm xanh”

Ươm những “mầm xanh”
2021-05-15 21:29:16

PTĐT - Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hảo (Trường tiểu học Kiệt Sơn) và thầy giáo Hà Công Minh (Trường tiểu học Tân Sơn) được nhiều người biết đến bởi họ là đôi vợ chồng đạt được...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long