Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUcSow73DueG6vnTEguG6onPhu43Dg8OAw5nhurh54buGw5nhur554bq2w5nhur55w4LDg3jDmXPhu4/EgsOZ4bq+4buATOG7r8ODw5l14buEw4N4w5l04buPw4PDmXPhuqzDmcO6xJDhur7DmcO9w73DvcOZ4oCTw5nDg+G7meG6osOZxajhu6TFqMWoUC804bumUVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUVA14bqjM8OZLuG6oVfDqsOqw5XDmjV0KcOj4bq/KeG6vcOaw5nDquG6v2zhuqEpw5XDmmo1IeG6vzThu5bDmeG7rOG7quG7pOG6uWvGoMOZNCk1MzThur/hu5bDmcWoVuG7ruG6uWvGoMOaw5nDquG6vS7DlcOaLy8u4bucLFfEg+G6uTThu4Hhur80xIPhu5zEqcOjLyEpw6rDoOG6v8SD4bq5L8OjKWrDqi/FqMWo4buo4buwL+G7puG7puG7piHhu6bhu6ZWxq/hu67hu6rhu6jhur/Gr+G7ruG7qOG7puG6oVYtNeG6o1czKeG7pOG7pOG7puG7nMOh4bq5M8Oaw5lX4bqh4bq/w5XDmsSow73DueG6vnTEguG6onPhu43Dg8OAw5nhurh54buGw5nhur554bq2w5nhur55w4LDg3jDmXPhu4/EgsOZ4bq+4buATOG7r8ODw5l14buEw4N4w5l04buPw4PDmXPhuqzDmcO6xJDhur7DmcO9w73DvcOZ4oCTw5nDg+G7meG6osOZxajhu6TFqMWow5rDmWo1IeG6vzTDlcOa4bus4buq4bukw5rDmTQpNTM04bq/w5XDmsWoVuG7rsOaw5kvUVAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurl5KVchw5pRxKg1KeG6vy7Eg+G6oyxXw6PDoMOZ4bq4NOG7h8OZ4bq+NOG6t8OZLibDo8OZ4bq/4buBbDDDo8OZIeG7hcOjM8OZLljDo8OZLOG6rcOZ4bqhWeG6o8OZxKk1IC7DmeG6v8OdNcOZdDQ1w5nDozRYw6M0w5nEqVnDmS5YLsOZ4bq4NOG6scOjM8OZMzVXxIPDmSE4LjTDmeG6v+G6vVvDo8OZKDhXw5ksWcOjw5nhur85w6M0w5nhurg04buHw5nhur404bq34buaw5ku4buFw5nhur80MMOZw6M0aMOZw6pX4buB4buWUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRUMOq4bq/4bq9xIPDozNRw70vw5l0NDnDmeG6vzVb4buBw5nhur/hu4FsMMOjw5kh4buFw6Mz4buWUC/DquG6v+G6vcSDw6MzUVAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUXRYw6PDmSzhuq3DmS7huq/DmcOgNcOjNMOZw6MzNDUg4bqj4buWw5nhu6Thu6bDmS5Yw6PDmSzhuq3DmcOgNFguNMOZNFnDozPhu5pQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhu6Thu6bDmS5Yw6PDmSzhuq3DmcOAXcOZ4bq/xINYw6MveDVXxIPDmSE4LjTDmcSpNVvDo1Av4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUVDDquG6v+G6vcSDw6MzUcO9w70vw5nhur41W+G7gcOZLjThu4E6w6PDmeG6v+G7gWwww6PDmSHhu4XDozPhu5ZQL8Oq4bq/4bq9xIPDozNRUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRLcOZw7rhuqU1w5nEqWM1w5nEqTjDmeG6v+G6vTbDmcOgNFguNMOZNFnDozPhu5bDmUxb4buBw5kuJuG7gcOZ4bq/4bqlNcOZ4bq/NDUw4buBw5nhu6TGr8OZw6Phu7bhuqPDmcOgNcOjNMOZw6MzNDUg4bqjw5kuw6LDozPDmeG6v1guw5nhur/hur3Eg8OjM8OZLlguw5nhur/huqnDmS40aS7DmeG6vzbDo8OZIeG7hcOjM+G7msOZ4bq/4bq9xIPDozPDmSjhuq/DmeG6v+G6pTXDmeG6vzQ1MOG7gcOZLuG6r8OZ4bukxajDmcOj4bu24bqjw5nDoDXDozTDmcOjMzQ1IOG6o8OZxKkiw5nhur82w6PDmSHhu4XDozPhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlEtw5nDuuG6pTXDmcSpYzXDmcSpOMOZ4bq/4bq9NsOZw6Bdw5nhur/Eg1jDo+G7lsOZTFvhu4HDmS4m4buBw5nhur/huqU1w5nhur80NTDhu4HDmeG7pMWow5nDo+G7tuG6o8OZw6A1w6M0w5nDozM0NSDhuqPDmS7DosOjM8OZ4bq/WC7DmeG6v+G6vcSDw6Mzw5kuWC7DmeG6v+G6qcOZLjRpLsOZ4bq/NsOjw5kh4buFw6Mz4buaw5nEqTjDmeG6v+G6vTbDmcOAXcOZ4bq/xINYw6MveDVXxIPDmSE4LjTDmcSpNVvDo+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUVDDquG6v+G6vcSDw6MzUcO9w73DvS/DmeG6vjRkNcOZMzVXw6Phu5rDmTQ3w6M0w5nhur80aS7DmcOjND/Do8OZNOG6p8OZw6pi4buWUC/DquG6v+G6vcSDw6MzUVAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUcODND/Do8OZNOG6p8OZw6piw5nhur/hur3DrC7DmeG6vzVd4bq5w5nhur/DnTXDmeG6uDThurHDozPDmXlZw6M0w5kuNDbDozTDmcOjNCXDo8OZw6rDrOG7msOZxKh0c8OZ4bq4NOG7h8OZ4bq+NOG6t8OZ4buew4rhuqXDmeG7psOZKGhkw6Mzw5nhur7hur0mw6PDmeG6uDThu4fDmS3DmXg1V8OZdDrhuqMtw5nEqDUg4bq/w5nhur7hur03LcOZ4bq4NOG7h8OZ4bq+NOG6t+G7oOG7lsOZ4bq/w63DmcOjM1lsw5nhu6Thu64v4bum4bumL8Wo4bukxajFqMOZKF3Do8OZw6MzWWzDmeG7puG7ri/hu6bhu6Yvxajhu6TFqMWoUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRUMOq4bq/4bq9xIPDozNRw73EqC/DmeG6oGjhu4HDmW3hu5ZQL8Oq4bq/4bq9xIPDozNRUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRxKg1KeG6vy7Eg+G6oyxXw6PDoMOZ4bq4NOG7h8OZ4bq+NOG6t8OZLjQ5w5nDozQ/w6PDmTThuqfDmcOqYsOZacOjM8OZxKk1W8Ojw5nhur/huqXhur/DmcOjMzQ1IOG6ucOZw7rDnTXDmTThurcuw5k0IMOZ4bq/P+G6ucOZ4bq/4bq94buBw6MzL+G6oTVbw6PDmcOgXeG6v8OZ4buew6A0w6LDozPDmSxXxIPDmTPhuqfhuqPDmTQgw5nhuqE1W8Ojw5nhur80w6LDozPhu5rDmeG6v8OdNcOZLjRpLuG7msOZxKnhu7bDo8OZLEDDozPDmcWo4buaw5nEqcOtV8OZNOG6ty7DmcSpw61Xw5nhuqFZ4bqj4bugw5kuZlfDmS5YLsOZ4bq/4bq9aGTDozPDmcO6w501w5k04bq3LsOZ4bq/NCnEg8OZ4bq74buBbMOZKDjDozTDmS5mV8OZxKg1KeG6vy7Eg+G6oyxXw6PDoMOZ4bue4bq+NFfhuqPDmcOgNOG7ssSDw5nhur81W+G7gcOZLjThu4E6w6PDmcSpIsOZ4bq/4bq9N8OjNMOZKOG6rcOZNOG6ty7DmcSpKsOjw5nEqVnDmeG6v+G6vWhkw6Mzw5koWcSDw5nhur/DncSDw5ko4bqlNcOZxKljNcOZLlguw5kuNDXDmcOjNFjDozTDmcOjNOG6r+G6o8OZxq/DmeG6v+G6vVvDo8OZ4bq/4bq9V8OjM8OZ4bq/4buBbDDDo8OZIeG7hcOjM+G7oOG7nMOZw7pZxIPDmeG6v8OdxIPDmeG6vzTDnS7DmcOqw7LDmeG6v+G6vWXDmeG6oVvDo8OZLjQ5w5nhuqFZw5nhur81W+G7gcOZLjQ2w5lo4buBw5nhur81W8Oj4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRxKjhu4E1w5nhuqHhurHDozPDmeG6oTVbw6PDmTQg4buWw5nhurg04bqxw6Mzw5l5WcOjNMOZLjQ2w6M0w5nDozQlw6PDmcOqw6wtw5nEqDUp4bq/LsSD4bqjLFfDo8Ogw5nhurg04buHw5nhur404bq3UC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRw7o4V8OZLjQ54buWw5nDiuG6pcOZ4bumw5koaGTDozPDmeG6vuG6vSbDo8OZ4bq4NOG7h8OZLcOZeDVXw5l0OuG6oy3DmcSoNSDhur/DmeG6vuG6vTctw5nhurg04buHw5nhur404bq34bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRw7o1IMOjw5nhur80xIPDnTXhu5bDmVDDquG6v+G6vcSDw6MzUeG7pMWo4bum4bukw5nGr+G7rOG7sOG7sOG7sOG7sOG7sMOZ4oCTw5nhuqJYbMOZ4bqhe8OZ4buw4buw4buuL+G7sOG7sOG7sFAvw6rhur/hur3Eg8OjM1FQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlF4w73hu4/huqLDmcO64bqkdFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUVDDquG6v+G6vcSDw6MzUcSo4bu2w6PDmeG6vjVdw6PDmeG6vjRZw6M0UC/DquG6v+G6vcSDw6MzUVAv4bq5UQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai trương Thế giới sữa Việt Yến

Khai trương Thế giới sữa Việt Yến
2022-10-25 15:34:00

baophutho.vn NPP Anh Tú- Vua Sữa Bỉm phối hợp với Phòng Khám Đa Khoa Việt Yến 2 tổ chức khai trương Thế giới sữa Việt Yến tại đường Đồng Tâm, thị trấn Đoan...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
2022-10-21 16:20:00

baophutho.vn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cần tuyển dụng 01 viên chức, có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long