Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdT+G7i+G6o+G7iTPhu6XDuuG7reG7n+G7jcOsM+G7pOG7i+G7hTPDrOG7ieG7oeG7iTPDuXnhuqMzw53hu4ln4bulM+G7tuG7heG7jVsv4buLNV1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG7iuG6veG6o+G6uTJd4buMVFQz4bqi4buN4buLM+G7pMWpLTPDneG7p+G6ozPDmXnhuqMzRWzDsjN04buL4buX4buJM+G7i3F0M8O94buh4buJM1Thu4vDtOG7jcOsM0/hu4vDo8OyM+G6uuG6ozNP4buL4buP4bqjM8Od4buJZ+G7pTPhu7bhu4Xhu40zNjPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTNv4buL4bqj4buJM+G7pcO64but4buf4buNw6wz4buk4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJM8O5eeG6ozPDneG7iWfhu6Uz4bu24buF4buNM+G7peG6r+G7iTPhurvhu61w4buNw6wz4bq6xqHhu43DrDPhu6ThuqnDsikz4bul4buLazPhu6XDuuG6q+G7jTPhurrhu4/huqPhu40z4buKxrDhu43DrCkz4buL4bun4bu3Z+G7jTPhurrhu4/huqPhu40z4buKxrDhu43DrDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4buJw4nhur3hu43hu6Xhur3DujIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4buz4buJ4bq54bul4buLITM1NDQ0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhM8OhODh04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8OpPGXhuqPhu4904buL4bun4bul4buL4buPPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjY4Ny81NTXhurk2NTk3ODU34bulw6HhuqHDoOG6ocOzNy04N8Ogw6E1PG50w6wyM+G6o8Oz4bulJjJP4buL4bqj4buJM+G7pcO64but4buf4buNw6wz4buk4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJM8O5eeG6ozPDneG7iWfhu6Uz4bu24buF4buNMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMjU0NDQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjLDoTg4MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG6uuG6qeG7tzPDs8SDM8O5dzNv4buJZ+G7jTPDqcO1M+G7uTPhu43DrOG7i23huqMzdeG7p+G6o+G7jTPhu6XDuuG7keG7jcOsKTPhurvDo+G7jeG7izPhurnhuqvhu6czw7l3M8O64bqjM+G6u3Dhu4kzw6nhu6vhuqMzw6nhu4vhu6fhu6Phu4kzw6nDo8OpM8OZ4buL4buPdDPDuXnhuqMz4bq74bqv4bulM+G7peG7ieG7g+G7pzPDqeG7i+G7p2Thu40zw6nhu6vhuqMz4buMVFQz4bqi4buN4buLM+G7pMWpLTPDneG7p+G6ozPDmXnhuqMzRWzDsjxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DneG7oeG7iTN04buL4but4buf4buNw6wzw6nhu4vhuqnDsjPDqeG7i+G6s8OyM8O5w7XDqTPDueG7r8OpM2/hu4vhu4/hu4Ezw6nhu4vhu48zw6nhu5vhu43DrDPhurvGoeG7jcOsM8O9xIMz4buNw6zhu61w4buJM+G6ueG6qeG7jTNyM8Opw6PDqTPhurvhu5sz4bul4bun4bud4buJM2/hu4vDo8OpM+G7jeG7i+G6o+G7pykz4bul4bqv4buJM+G7pOG7i+G7hTPDrOG7ieG7oeG7iTPDuXnhuqMzw53hu4ln4bulM+G7tuG7heG7jTPhu4vhu5vhu4kz4bul4bupM+G6u2Lhu7cz4bq74burM8Opw6PDqTPDs+G7j+G6r+G7iTPDuXnhuqMzw73EgzPhu6Xhu4t3w6kzdOG7i2TDsjPDqeG7i+G7r8OpM+G7jeG6s+G7jcOsKTPhurvGoTPhurnGsOG7jcOsM8Op4buL4buPM8Oy4bq/M8O9xIMzZcOqKDPhurvGoeG7jcOsM+G7peG7i3Dhu4kpM8Op4buL4bun4bu34buD4buNM8O9ZjPhurnhu4nhu43hu4sz4bq54butc+G7jcOsM8Op4buL4buPM8Oy4buR4buJM8Oz4buv4bqjM+G7peG7p+G7neG7iTPDvcSDM8Opw6PDqTPhurnDtOG7jcOsM8O5eeG6ozPhurvhuqXDqTPhu6XDumszw6nhu4vhu6fhu7fhu4Phu40zZeG7iWfhu6Uzw6nhu4vhu48z4bulduG7jcOsM2Vn4buN4buLM8Oz4bu5M8Os4buJxal0M8Op4buL4buPM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu43DrOG7rXDhu4kzZWfhu43hu4szw6nDtTPhu41m4buNM+G7peG6seG7jcOsM8O54buvw6kzb+G7i+G7j+G7gTPhu6Xhu5fhu6Uz4buL4buf4buNM+G6u2gz4buN4buL4bqj4buN4buLM2/hu4vhu5Phu4kzZWfhu43hu4szw73EgzPhu43huqnhu43DrDPDqeG6o+G7jzPDueG7r8OpM2/hu4vhu4/hu4Ezw6nhu4vhu48z4buNw6zhu61w4buJM+G6ueG6qeG7jTPhu4vhu6fhu7dn4buNM+G6uuG7j+G6o+G7jTPhu4rGsOG7jcOsPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pOG6r+G7iTNl4bun4bud4buJM2/hu4vhuqPhu4kz4bulw7rhu63hu5/hu43DrCkzw6nDo+G7jTNl4bubM+G7tykzZcOjw6kzw7ltM1Thu4vDtOG7jcOsM2/hu4vDo8OyM+G6uuG6ozNv4buL4buP4bqjM8Od4buJZ+G7pTPhu7bhu4Xhu40zNjPhurvhurcz4bul4budM2/hu4vDo8OyM8Oy4buJaeG7jTN04buLxKkzw6nhu4vhu48zw6nDo8OpM2/hu4vDo8Op4buLM+G7i8SD4buNw6wz4buN4buL4butM+G6u+G7jzPDqeG6o+G7jeG7teG7iSkzw7Phu4/hurfhu43DrDPhu7Xhu63hu5/hu43DrCkz4buL4bun4bu34buF4bulM8OjdCkz4bul4buJaOG7pzPhurvhu61w4buNw6w8PDwz4buMw6zhu4/Eg+G7iTPDuuG6oykzdOG7i8O04buNw6wzb+G7i8Ojw7Izw6nDtOG7jTPDqcO1M8Opw6PDqTPhurlrw6nhu4szw73hu6kzb+G7i8Ojw7Iz4bq74bqjM2/hu4vhu4/huqMz4bulw7rhu5Hhu40zw6zDteG7iTPDveG7oeG7iTPDssOj4bu3M8Oyw7XDqTPDvcSDM+G7pcO64bqj4buNw6wz4bul4buL4buJ4buF4bulM2VrM+G7i+G7iWfhu40z4bq74bqv4buJKTPDsuG6o+G7jcOsM8Oz4bqv4buJM+G7jeG7i3nhu43DrDPhurlrw6nhu4szw73hu6kz4bul4buX4buJM+G7reG7pzPhu43hu4vhuqvhu6Uzw6nhu4vhu48z4buNw6zhu61w4buJM+G6ueG6qeG7jTPhu43hu4vhu60hM8OZ4buJ4buD4bunM+G6qcOyKTPDucSD4buNw6wzw7Phu5HDqTPhu6XDuuG7reG7ocOpM8O54buJ4buN4buLKDNv4buLw6PDsjPhu4zhu4vhu4kpM+G7jeG7m+G7iTPDueG7j+G7iTPhu6ThuqPhu4ktw5Lhu7Hhu4kt4buK4buR4buNw6woM+G7tcOq4bulM+G7jcOs4buL4buJZ8OyM+G7jOG7iFThu6QtM+G6ouG6uOG7jDPhu4vhu6fhu7fhu4Xhu6Uz4bul4buL4buX4buNw6zigKZbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DneG7iWfDqTPDsnIzw7rhu5vhu43DrDN14bun4bu3M8Oy4buVM+G7i+G7j+G6r+G7pTPhurvhu5vhu43DrDPhurvhurcz4bul4buLaDPhu4vhu4ln4buNM+G7jeG6s+G7jcOsM8Ozd8OpM8Op4bur4bqjM+G7jFRUM+G6ouG7jeG7izPhu6TFqS0zw53hu6fhuqMzw5l54bqjM0Vsw7Iz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu6Xhu4nhu4Xhu40z4bulw7pq4buN4buLM3Thu4vDo+G7pTPhu6XDuuG7iWjhu40pM8OycjPDuuG7m+G7jcOsM+G7peG7i2sz4bulw7rhu61w4buNw6wpM+G6u8OjdDPhu6/hu43DrDPhu43hu4vhu6czw6li4bunM8O9xIMz4bul4bqz4buNw6wzw6nhu61w4buNw6wzw6nDo8OpM+G7peG7iWfhu40zxKnDqeG7izPhurnEg+G7jeG7izPDqeG7i+G7jzNv4buLw6PDqeG7izPhu4vEg+G7jcOsM+G7pcO64buD4buNM+G6u2vhuqMzZcSD4buNM+G7pWzhu43hu4s8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04bqi4bun4bul4buL4buPw7oyXeG6ouG7jeG7izPhu6Thu4vhu59bL3Rd

Anh Thơ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
2022-10-21 16:20:00

baophutho.vn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cần tuyển dụng 01 viên chức, có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long