Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmxjS+G7jeG7seG7oeG6quG7jeG6puG6quG7oeG6qOG7jeG7iuG7ocSC4buN4bqkw4Phu4jhu43hu4rDkuG7jeG7isON4bq24buNxIPhu6Xhuqjhu43hu6xO4buA4bqo4bqi4buNxKnEg8ON4buI4bqo4bqi4buN4bqh4buI4bq44butamsvw4PDtWxr4buK4bud4bux4bqmd+G7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4bqs4budw43huqLEguG6qGnDtEjhu5Dhu43hu53hu4jhu4rhuqrDsmxr4buKw41sa+G7iuG7r2xrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskgqd+G7neG7r8OybGsv4buK4buvbGsv4buKw41sa+G7isONbGvhu4rhu69sa0hsw7Xhu5nhu5Xhu43huqjhuqJO4buCxILhu43hu4rDg8SCQeG7iuG7jeG6rOG7oeG6qOG6osOs4buNw7Xhu4/GoeG7j+G7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7seG6tuG7jeG7isODTuG7gOG6qOG6omsvSGxrL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGvhu4rDjWxr4buK4buvbGsv4buK4buvbGsv4buKw41sa+G7isONbGvhu4rhu69sa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPDiuG7jeG7rcODT+G7reG7jeG6puG7kuG7jeG6pMOD4budxILhu43Dslbhu6HEguG7jcOD4bq8xILhu43huqjhuqJO4buCxILhu43Do+G7iOG7kuG7jT7huqLDieG7jT7Dg+G6tOG7jeG7isOD4bu34buN4bqixILhu4bEgsOy4buNdk/huqjhuqLhu43DjOG7neG7iOG7jcOVS+G7jeG7seG7oeG6quG7jXbhurzhuqjhuqJrSGzhu7Bz4buK4buNw7Xhu4vhu5Phu5Hhu5Phu43huqjhuqLDg8SC4buNSMOD4buh4bqsay9IbGtIbMSDw4N34bqq4buN4bqo4bqi4buI4bq64bqo4buN4buKxILhuqjhu43hu4rDk+G7jcSD4bul4bqo4buNKuG6quG7neG7jeG7kHHDrOG7jcOM4buj4bqo4bqi4buN4bqo4bud4buSw6zhu43Do0bhu43hu61w4bqow4Phu43DjOG7o+G7iuG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu41Iw4Phurjhu43huq/DjeG7iOG6rEnEguG7jeG7rcOD4bqq4buN4buxxILhu7fhu4rDrOG7jcOM4bq44buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4buKw4PEgkHhu4rhu43huqzhu6HhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jcOVS+G7jeG7seG7oeG6quG7jXbhurzhuqjhuqLhu43hu7FK4bqo4bqi4buNSMOD4buj4buK4buN4buKw5Phu4124bu14bqs4buN4buZLeG7l+G7jeG7iuG7ocSC4buN4bqkw4Phu4jhu43DlcOS4but4buN4bqo4buf4buS4buNdnHhu43huqbhu7Xhuqjhu4124bu34bqo4buNw7Xhu5nhu5Xhu43huqjhuqJO4buCxILhu43DleG7n+G7jcOM4bq44buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4bux4bq24buN4buKw4NO4buA4bqo4bqi4buN4bqm4buf4buNw7Xhu4/GoeG7j+G7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7i2tIbMSDw43huqrhuqjhuqLhu43DlUvhu43DleG7peG7kuG7jeG7sXPhu4rhu43huqjDg3Thuqzhu43DleG7n+G6quG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqkw73hu43hu4rhurDhuqjDg+G7jeG6qOG6osODxILhu412T+G6qOG6ouG7jcOM4bud4buI4buNw5VL4buN4bux4buh4bqq4buNduG6vOG6qOG6osOs4buN4butcOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu43huq/DjeG7iOG6rEnEguG7jXZx4buN4buxc+G7iuG7jeG6osSC4buO4buNw7Xhu5Phu5Hhu5Phu43huqjhuqJO4buCxILhu4vhu40+w4Phu5/hu43hu63Dg0/hu63hu43hu4rDjeG7o+G7rcOD4buNRuG7jeG6r8ON4buI4bqsScSC4buNdnHhu412xILhu7nhu4jhu43hu4rDjeG7teG6qOG7jcO04buP4buL4buP4buP4buP4buN4butcOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu43DlU3hu43hu4rDjeG7neG6qOG6osOs4buN4butcOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu412deG7reG7jeG6qMODxIJB4bqsw6zhu43huqbhuq7huqjDg+G7jeG7rU/hu4jhu43Dg8SQ4bud4buNw5Xhu5/hu43hu7HEguG6qMOD4buNw4zhurThu412w4Hhu43hu695SOG7jeG7kuG7teG6qOG7jcOVS+G7jeG7seG7oeG6quG7jXbhurzhuqjhuqLhu4tr4buK4bud4bux4bqmd+G7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4bqs4budw43huqLEguG6qGnDtEjhu5Dhu43hu53hu4jhu4rhuqrDsmxr4buKw41sa+G7iuG7r2xrxILhuqzhuqLhu43DjMON4but4buHw7LDg+G7iuG7ikhpLy/DlMOUw5Thu4vDjOG6ouG6okjhu4vhuqrDjeG6ouG7i8OV4bqoL+G7r+G7neG7iuG7ncSC4bqs4bud4bqid8OML+G6qsONxILhuqLEguG6qOG7neG6pi/DtOG7j+G7j+G7my/hu4/hu5cvxILhuqzhu53huqJ3w4zDtOG7m+G7leG7m+G7lcO0X8O04buLw4JI4bqiw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDsuG7keG7m+G7m8Oy4buN4bux4bqqw43hu693w43hu4fDsuG7j8Oy4buN4bqo4bud4bqsd+G7h8OyxILhuqzhu53huqJ3w6DDg+G6quG7iuG6qsOybGsv4buK4buvbGsv4buKw41sa+G7isONbGvhu4rhu69sa0hs4buscOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu43hu63Dg+G6uOG6qOG6ouG7jeG7seG7oeG6quG7jXbhurzhuqjhuqLhu412TuG7hOG7reG7jeG7inLhuqjhuqLhu43hu61O4buC4bqo4bqi4buNduG7t+G6qOG7jeG6r8ON4buI4bqsScSC4buNw5Xhu5/hu43huqjDg8SC4bu54buI4buNw5VK4bqo4bqi4buN4bqm4bul4bqo4buN4butxrDhuqjhu412w4Hhu43hu4py4bqo4bqi4buN4butTuG7guG6qOG6ouG7jeG7neG6qOG7jeG6qMSC4bqow4Phu4vhu41Q4bqow4Np4buN4bucJMOgay/hu4rhu69say/hu4rDjWxrL+G7iuG7neG7seG6pndsa0hs4buscOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu43Eg8ON4buI4bqo4bqi4buN4bqh4buI4bq44but4buNdnHhu43huqLEgnDEguG7jeG7iuG7o+G6qOG7jcOy4buKw43hu7Xhuqjhu43DtOG7j+G7j+G7jeG6pMO94buN4bqi4bul4buS4buNw43hurjEgsOy4buNduG7neG6qOG6ouG7jeG7iuG6sOG6rOG7jeG7reG7o+G7rcOD4buN4buKS+G7jeG7isawSOG7jeG7seG7teG6qOG7jeG6qOG6ouG6quG7n8SC4buN4bqs4bq84buK4buN4bqow4Phu5/hu43hu4rDg+G7guG7jSrhurrEguG7jeG6osSC4buj4bqq4buN4bqm4buG4bqo4buNRuG7jSjhu53DjMOD4bqi4budw43hu43hu4rDg+G7iOG6vOG7reG7jcSD4bul4bqo4buN4busTuG7gOG6qOG6ouG7jXbDgeG7jeG6pOG6ruG7rcOD4buNduG6vOG6qOG6ouG7jeG7scSCw4Hhu4jhu43hu4rhurDhuqjDg+G7i+G7jeG7rOG7o+G7reG7jeG7isON4buh4bqs4buN4bqkxILDgeG6rOG7jcOM4bqq4buj4buK4buN4bud4bqo4buN4bqoxILhuqjDg+G7jXZx4buNdk7hu4Thu63hu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jeG6puG7teG6qOG7jeG7isOT4buNw4zhu6Xhuqjhu43hu7Hhu53hu5Lhu40o4budw4zDg+G6ouG7ncON4buNduG7t+G6qOG7jeG6r8ON4buI4bqsScSC4buNw5Xhu5/hu43hu63hu6Phu63hu43DlUrhuqjhuqLhu43huqbhu6Xhuqjhu43hu63GsOG6qOG7jeG6puG7n+G7jeG7rMOD4bud4bqo4bqiw4LEguG7jcOV4buf4buNxIPhu4jDjUjhu53huqjhu412w4Hhu43huqjhuqJy4bqo4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqTDveG7jeG7isOD4bud4bqs4buN4bqixILhu53hu43hu7Hhu6Hhuqrhu43huqbhuqrhu6Hhuqjhu43hu4rDjeG6uOG6qOG7jeG7isOD4bqq4buj4buK4buLa+G7iuG7neG7seG6pnfhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDsuG6rOG7ncON4bqixILhuqhpw7RI4buQ4buN4bud4buI4buK4bqqw7Jsa+G7isONbGvhu4rhu69sa8SC4bqs4bqi4buNw4zDjeG7reG7h8Oyw4Phu4rhu4pIaS8vw5TDlMOU4buLw4zhuqLhuqJI4buL4bqqw43huqLhu4vDleG6qC/hu6/hu53hu4rhu53EguG6rOG7neG6onfDjC/huqrDjcSC4bqixILhuqjhu53huqYvw7Thu4/hu4/hu5sv4buP4buXL8SC4bqs4bud4bqid8OMw7Thu5vhu5Xhu5vhu5Xhu49fw7Xhu4vDgkjhuqLDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8Oy4buR4bub4bubw7Lhu43hu7HhuqrDjeG7r3fDjeG7h8Oy4buPw7Lhu43huqjhu53huqx34buHw7LEguG6rOG7neG6onfDoMOD4bqq4buK4bqqw7Jsay/hu4rhu69say/hu4rDjWxr4buKw41sa+G7iuG7r2xrSGzhu6xw4bqow4Phu43DjOG7o+G7iuG7jeG7rcOD4bq44bqo4bqi4buN4bux4buh4bqq4buNduG6vOG6qOG6ouG7jeG7reG7neG6qMOD4buN4bqi4buj4but4buN4buK4buhxILhu43huqHhu4hw4bqo4bqi4buN4buKw41O4buC4bqo4bqi4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43hu6/hu6Xhuqjhu43huq/DjeG7iOG6rEnEguG7i+G7jVDhuqjDg2nhu43hu5wkw6BrL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGsv4buK4bud4bux4bqmd2xrSGw+4bqi4bqq4bufxILhu43DjeG7ncOs4buN4butQuG7jcOD4buA4bqo4buNw7Xhu4/hu4/hu41J4buI4bud4bqo4buN4butw4NP4but4buNSMODS+G7jeG7isON4buj4butw4Phu43hu63hu6Phu63hu43DleG7p+G6qOG7jXbhu7nhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu4rhurzhu63hu43hu4rDk+G7jeG7reG7o+G7reG7jcOVSuG6qOG6ouG7jeG6puG7peG6qOG7jeG7rcaw4bqo4buNdnHhu412TuG7hOG7reG7jXZO4bud4buN4buK4buGxILhu43huq/DjeG7iOG6rEnEguG7jXbDgeG7jeG6osSCxKhI4buN4buKw4Phu6nhuqzhu43DleG7p+G6qOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6qOG6osODxILhu41Iw4Phu6Hhuqzhu43hu4rDg3fhuqrhu43huqbhu4jGsOG7iuG7jXbhurbhuqjDg+G7i2tIbCrEgkHhuqjhu412ceG7jeG7rULhu43hu7F04bqo4bqi4buN4butw4NP4bqo4bqi4buN4buQ4buj4but4buNduG6tuG6qMOD4buN4butw4Phuq7huqjDg+G7jeG7isOK4buN4butw4NP4but4buN4bqm4buS4buN4bqkw4Phu53EguG7jcOyVuG7ocSC4buNw4PhurzEguG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7ruG7iOG7kuG7jT7huqLDieG7jT7Dg+G6tOG7jeG7isOD4bu34buN4bqixILhu4bEgsOy4buN4buv4bqq4buN4bqjd+G7scSC4buS4bud4buNKOG7neG7r3d3w43hu43hu63FqeG6rOG7jXbFqeG7iOG7jXZx4buNdk/huqjhuqLhu43DjOG7neG7iOG7jcOVS+G7jeG7seG7oeG6quG7jXbhurzhuqjhuqLhu43huqjhu5/hu5Lhu4trSGw84bq84buK4buNSMOD4buj4buK4buN4bqo4bqiw4nhuqjhu43DlcSC4bu14bqo4buNw6NG4buN4busw4nhuqjhuqLhu43hu53huqjhu43Eg+G7peG6qOG7jeG7rE7hu4DhuqjhuqLhu43huqhCxILhu43DjXThuqjhuqLhu43huqzhurzhu4rhu43DjOG6uOG7jUjDg8Wp4bqo4buN4buK4buM4buNdnHhu43DsuG7rULhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7reG7iOG6vOG7reG7jXbEgkHhuqjhu4124buf4bqs4buN4buKw5Phu43hu7Hhu7Xhuqjhu43huqjhuqLhuqrhu5/EguG7jcSDw43hu4jhuqjhuqLhu43huqHhu4jhurjhu63DsuG7jXbDgeG7jeG7rcOD4bqy4buNduG7oeG6quG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqkw73hu43hu7Hhu6fhu4rhu43Dg3Dhuqrhu43huqLhu6Xhu5Lhu43huqbhuqrhu6Hhuqjhu43DleG7n+G7jeG7rXDhuqjDg+G7jcOM4buj4buK4buNdnHhu43hu4rDg+G7iOG7jeG7peG6rOG7jXZO4buE4but4buN4but4buj4but4buN4but4buI4bq84but4buNdsSCQeG6qOG7jXbhu5/huqzhu43huqLEguG7juG7neG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6qMODQuG6rOG7jcOyKuG6usSC4buN4bqixILhu6Phuqrhu41Ww4nhuqjhuqLhu43Eg8ODw4rDsuG7jcOV4buf4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7sUThuqjhu43hu61M4bud4buN4butw4PEqOG6qOG6ouG7jUbhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6qE7hu4bhu63hu4trL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGsv4buK4bud4bux4bqmd2zEg8ODd+G6quG7jcOjJSXDoA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa
2009-07-07 13:37:00

nh một vụ phóng thử tên lửa Triều Tiên. Ảnh: AP.Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua chỉ trích những vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên, đồng thời coi động thái này là mối...

TT Hàn Quốc tặng phần lớn tài sản cho giới trẻ

TT Hàn Quốc tặng phần lớn tài sản cho giới trẻ
2009-07-07 09:16:00

heo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak (ảnh), người vươn lên từ đói nghèo, ngày 6/7 cho biết đã quyết định tặng 33,2 tỷ won (465 tỷ đồng) cho quỹ học bổng...

Phó TT Mỹ: Triều Tiên cố “thu hút chú ý”

Phó TT Mỹ: Triều Tiên cố “thu hút chú ý”
2009-07-06 15:27:00

Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã phủ nhận việc Triều Tiên phóng thử hàng loạt tên lửa hồi cuối tuần. Ông nói, Bình Nhưỡng chỉ “cố thu hút sự chú ý” khi phải đối mặt với sự cô...

Triều Tiên: Bước tiến trong công nghệ tên lửa

Triều Tiên: Bước tiến trong công nghệ tên lửa
2009-07-06 09:20:00

gày 5/7, các nhà phân tích an ninh quốc tế bắt đầu mổ xẻ những tiến bộ công nghệ tên lửa của CHDCND Triều Tiên sau khi nước này hôm 4/7 bắn thử bảy quả tên lửa đạn đạo về phía...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long