Cập nhật:  GMT+7
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmdsOUROG7jFFHMkTDlVLhu5zhu6hExKlnOERsUj/hu6pE4buMUVPhu6hRRDtRe+G7jEThu4zhu7BExq/hu4g7RDs/4buW4buoRDtRVUQ7Pz4j4buoUOG6pC9RReG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKmbDlOG7guG7jkPhuqZrw5MsRDHDlEThu4xRRzJEw5VS4buc4buoRMSpUuG7gkRsUj/hu6pEIH3hu4JE4buMUVPhu6hRRDtRe+G7jEThu4zhu7BExq/hu4g7RDtHUkThu4zhu4Thu4xEOlHhu6owP+G7quG7qsavRCREZkbhu6hE4buhLFnhu4zhurZExKnhu6JEO31E4bumUVJEP+G7gkTGr8OMO0TGr8OTLEQxw5RE4buoRjJEIEbhu6pEO1Hhu4Thu6hQRMOJRMOVxqDhu6hE4buo4buCMuG6sETEqVLhu4JEw5VJROG7qFFO4buoRMOVPj3hu4xEUeG7uOG7qEThurzhurbEkMSQxJBEw5Xhu7jhu6hEw5Xhu4g7RFFG4buoUEQ7R1JEO1FVRDs/PiPhu6hQRDs/4buq4buoUEThu6g+QOG7jOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqRSxq9QROG7gsWoO0FDRMSpUuG7gkRsUj/hu6pExahGRCpRUuG7luG7qETDkkjhu6hE4bumUeG7hOG7jEThu4wp4buCRGYyLOG7qOG7juG7glJExKnhu6rhu6jhu4JEZOG7rURDRDo/4buMQUNROzsqOsSCLy/hu47hu4Lhu6g7P1Lhu4zhu47hu6jhurbhu4zhu6rGry/DicSQReG7gC/hur4vw4nhurov4bumUuG7gi3hu6hSP+G7qi3DlCAtRS3DlEXhurzDieG6vOG6usSQReG6vMOK4bq4w4rhu4bDiS3DiuG6uMSQMeG6uOG6uMSQLUXhurzhurjDieG6usOJRUXhu4bhurrhurrDisSQRcSQReG7hkXEkOG7hsSQ4bq84bq64bq24bukKlBDRC/huqbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmxKlS4buCRGxSP+G7qkTFqEZEKlFS4buW4buoRMOSSOG7qEThu6ZR4buE4buMROG7jCnhu4JEZjIs4buo4buO4buCUkTEqeG7quG7qOG7gkRk4but4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7n1FS4buW4buoRMOSSOG7qEThu4xRRzJEw5VS4buc4buoRMWoRkQ6W0TDkuG7tEQ6LOG7qFBExq9AUkThu6hRTDtE4buMKeG7gkTEqVLhu4JEbFI/4buq4bqwRMOS4buW4buoROG7jEfhu6hRROG7jOG7hOG7jEQqUVLhu5bhu6hEw5JI4buoRFEyw5I/UuG7jkQgRkQqxagsUC1S4buoRFEyw5I/UuG7jkTDlUlEP+G7gkTGr8OMO0Q7Pz5A4buMRMOV4buw4bq2RMSp4buiRDt9ROG7plFSROG7jOG7sETGr+G7iDtEOz/hu5bhu6hEO1FVRDs/PiPhu6hQRCBG4buqROG7qMONxq9Ew4nEkEXDikTDlcag4buoROG7qOG7gjLhurBExKlS4buCRGxSP+G7qkTDlUlEw5VHO0Thu47hu6rhu4Lhu6hRRDpZRFHhu7jhu6hEw4nEkMSQ4bq2xJDEkMSQRDHDlEQ7P+G7luG7qEQ74buqRuG7qEThu4xNLOG6rkQ7P+G7quG7qFBEw5Xhu7DhurBE4buM4buwRDtAUkTDiuG6vOG6tsSQxJDEkEThu4xRUsag4buMRMOVPj3hu4xEw5Lhu4Thu6hEO0dSRDtRVUQ7Pz4j4buoUEThu4xRSyxE4bqzLEQtROG7qOG7uFJEKlFS4buW4buoRMOSSOG7qERsUj/hu6pE4buMUUcyRMOVUuG7nOG7qEThu4w84buoUEQ64buUROG7jFFT4buoUUQ7UXvhu4xEP+G7gkTGr8OMO0Q7R1JEcj9S4bui4buoRMWoScavRFhEO1hE4buf4buCP1I6RCBG4buqRDtR4buE4buoUERFxJBEO0BS4bqwRDs/PkDhu4xE4bumUVJE4buM4buwRMav4buIO0Q7P+G7luG7qEQ7UVVEOz8+I+G7qFBE4buoRjJEIEbhu6pE4buMLFlSROG7qMONxq/hurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmbFI/4buqRMWoRkTGr8OTLEQxw5REw5VS4buc4buoRDtRe0TDiUThu4wp4buCRMSpUuG7gkThu45G4buoUUThu4xR4buqRDtRVUQ7Pz4j4buoUEQ74buqRuG7qEThu4xNLEThu6hGMuG6sEQ64buCLERx4buqLMWo4bq2RHbDlETDlT494buMRDs/4buC4buoUETDklVEw5Xhu7Lhu6hQROG7jOG7uEThu4xY4buoUEQ6LEw7REXhurzEkEThu6bhu69EIEZExq9YLcavw5Thu6hEMeG7qsOM4buoROG6uOG7huG6vERsxq/hurZE4bqp4buyRCpS4buoRMWoUjtRUizGry0q4buqxagyxq/DlD9Ew4rhurpE4bum4buvUUThu4xR4buqRDHDlEThu6ZRSEThu6jDjeG7qFBE4buOUkThu4xRLDLhu6Lhu6hE4bq64bq8xJBE4bumxq9E4buMUcOaRDrhu4IsRMav4buyO0TFqE3hu6hEOkfhu4zhurBEIEZE4buM4buwRDtR4buiROG7qEcqRMOVPj3hu4xE4buAxJDDgEQqUuG7qEQ7P+G7quG7qFBE4bq84bq6RCpRLjtEO1FY4buoUEQmLOG7gkTDkuG7skQ6R+G7jEThu6hR4buC4buoUURFxJDEkEThu6bhu6/hurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqp4buW4buoROG7jEfhu6hRRMOV4buw4bqwROG7qFFGRDpI4buoRDEsTDtE4buOW0Thu6ZSxqDhu6hE4buMPOG7qFBEOuG7lETDkuG7tEQ6LOG7qFBExq/hu7I7RCpRUuG7luG7qETDkkjhu6hEO1FMKkRR4bu44buo4bqwRFBS4buERD/hu5hEUeG7uOG7qOG6sEQ6XUThu44o4buoUETDkuG7skQqUuG7qETFqFI7UVIsxq8tKuG7qsWoMsavw5Q/ROG6uOG7huG6sMOJROG7puG7r1FEIEZE4buM4buwRCpRR8avRCBSROG7jlJE4buMUSwy4bui4buoROG6uMSQxJBE4bumxq/hurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmxKlS4buCROG7jFHhu6pEw5JSxqA74bqwRMavw5MsRGxSP+G7qkRk4butROG7jOG7sEQ7UeG7okQ7w43hu6hQRDtZ4buMRMSQLUXEkMSQROG7psavL1FEOz/hu6rhu6hQROG6vuG6sOG7gERQUksy4bqwRMOVw5TGr0TFqEdSROG7jFHhu6pE4buoUD4jUkTFqOG7hFJE4buMSMavRFBS4buE4buMROG7tOG7qETDlVXhu6hRRCBGRDtR4buqSFJExq/hu4RS4bqwROG7qFEjRDs/4buu4buoUEQ7S8avRDtRTCrhurZE4bqp4buyRCpS4buoROG7jCnhu4JEMcOURMOVPj3hu4xEw5Xhu4g7RCREIFVEOz9TRDtRTCrhurBEw5Lhu5bhu6hE4buOPkBSRDpG4buoROG7qFDDjeG7qERRRuG7qFFExagz4bq2RGxQw43hu6hEw5Xhu6JEUUbhu6hRRMWoM0Thu4wp4buCRDHDlEThu4w84buoUEThu6ZR4buERDtR4buqSFJExq/hu4RS4bqwRCBAUkThu44s4buoUEQ7U+G7jFFE4bq64bq8RUTFqFM74bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BE4buCxag7QUNDRDo/4buMQUNROzsqOsSCLy/hu47hu4Lhu6g7P1Lhu4zhu47hu6jhurbhu4zhu6rGry87USzGr8OSXzAvw4rhurrEkC/DicSQReG7gC/hur4vw4nhurov4bumUuG7guG7qFI/4buqw5Qg4buGRS1F4bq84bq4w4nhurrDicOJ4bq44buA4buA4bq4xJDDiUXDiuG6vMSQw4nDiuG6uOG7huG6uOG6vOG6tuG7pCpQQ0Qv4bqm4bqkKuG6puG7reG7mkThu6hQ4buqR1JEO1FMO+G6sETGr8OTLEQxw5REw5VS4buc4buoROG7qEYyRMOVPj3hu4xEKlFL4buoRMOSUuG7nDtEIEBSROG7jOG7hOG7jETDkkjhu6hEUTLDkj9S4buORCBGRCrFqCxQLVLhu6hEUTLDkj9S4buOROG7qFEjRMWoPkBSRDtI4buoROG7qFFS4bucO0Thu6ZT4buo4bqwRDtT4buMUURRPSpEIEBSROG7jOG7tOG7qFBEOkfhu4xEKlLhu6jhurBE4buMPOG7qFBE4buoUT5E4buMXeG7gkRQUuG7sETDlT494buMRDtRUsagO0Thu6bGoETFqEdSRCBAUkThu4zhu4Thu4xEw5VS4buixq9E4buoUUzhu6hExq9GLEQx4buC4buoUUTFqOG7gsavROG7psagO0RRPSpEw5XDqOG7qERqZGJEUVThu6hRRMavPFJEO+G7luG7qOG6tkThuqvhu4Thu4xEw5VS4buixq9E4buoUUzhu6hExq9GLEQx4buC4buoUUTFqOG7gsavROG7jOG7rOG7qEQxLEw7RFFS4buc4buoRDs/4buW4buoROG7jEjhu6hEOuG7gixE4buMKeG7gkQxw5ThurBEw5Lhu5bhu6hE4buMR+G7qFFEWSpEUVjhu6hQRDtR4buiRDtR4buC4buqRCBGRMOS4buyRCBG4buoUURRPSpE4bumUsavREXhur5EUuG7qOG7jFFEUeG7qkbhu6hEO+G7qkbhu6hExq9AUuG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqnhu5bhu6hEOz/hu6rhu6hQRDHDlEThu4w84buoUEThu4zhu7BE4buoUSLhu6hQRMOVUuG7osavROG7qFFM4buoRMavRixEMeG7guG7qFFEOz7hu7jhu6hQRDtbROG7qFDhu6pHUkQ7UUw74bq2ROG6qyjGr0TDlVLhu5osROG7plFS4bui4buoRDs/LOG7qFBEO0vGr0TDlUlEw5U+PeG7jEQ7WVJEUFJI4buoROG7jFHhu6pEKlEhRFE9KkQgQFJE4buM4buE4buMROG7qC7Gr0TDlVLhu5osROG7plFS4bui4buoROG7jkfhu6hQRDHhu6rhu4Iy4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7reG7mkQ7P+G7guG7qFBEw5JVROG7guG7qEQ74buqRuG7qOG6sETGr8OTLEQxw5RE4buMUUcyRMOVUuG7nOG7qEThu6hGMkTDlUlEUFIiRMWoR1JEUU0sRFHGoDtE4buM4buE4buMRDtT4buoUUThu6jDjeG7qFBEO31E4buoUSLhu6hQRCpRUuG7luG7qETDkkjhu6hEbFI/4buqROG7plHhu4Thu4zhurBEw5Lhu4Lhu6pEUMOdxq9Ew5Lhu7JEKlFO4buoRFHhu7ZEOz89RDs/4buE4buoUUQg4buCROG7jFFHxq9EKlFT4buCRDs/PkDhu4xE4bq04buD4bqrOMOC4bqwRFHhu7ZEOz89RFBSIkTFqEbhu6hE4bq0asSpOMOC4bqwRMOVUuG7mixE4bumUVLhu6Lhu6hEUUbhu6hRRDs/VOG7qFFEO1FY4buoUETGr1Lhu6hRROG6tHHhuqvhuqvDguG6sEThu4xI4buoUUTDkuG7hOG7qkThu4xRLkQzRMWo4buEUkQxw5RE4bq0Yjjhu6/DgkQgRkThu4xI4buoUUTDkuG7hOG7qkQg4buCROG7jFFHxq9EKlFT4buCRDrhu4IsROG6tOG6qeG6q+G7r8OC4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyo4LDtR4buqP0PhuqZyUcOU4buqROG7juG7guG7qDs/UuG6pC8q4bqm

Theo dantri

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không để ùn tắc đăng kiểm phương tiện

Không để ùn tắc đăng kiểm phương tiện
2024-05-21 08:05:00

baophutho.vn Dự báo từ nay đến cuối năm, lượng phương tiện đăng kiểm sẽ tăng cao do số xe được tự động gia hạn thêm 6 tháng đã đến hạn kiểm định. Trước thực...

Audi triệu hồi xe Q5 do lỗi túi khí Takata

Audi triệu hồi xe Q5 do lỗi túi khí Takata
2018-07-17 14:18:07

Thương hiệu ô tô Audi “nức tiếng” của Đức vừa chính thức công bố kế hoạch sơ bộ triệu hồi hàng hàng chục nghìn xe do lỗi túi khí Takata tại Australia - một trong ba nước có...

Nissan thừa nhận gian lận

Nissan thừa nhận gian lận
2018-07-12 06:54:35

Nissan hôm 9/7 vừa qua đã chính thức gia nhập hàng ngũ các nhà sản xuất ô tô thừa nhận làm sai lệch kết quả kiểm tra khí thải và/hoặc mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ô tô.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long