Cập nhật:  GMT+7
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljNuG6rMOy4bqm4bq74buRw6124bq74bqmw4Lhu5924bq74bq/4bqn4bq94bq94bq94bq74bqmw7J24bq74bqk4buJduG6u+G6ssO6w7Xhu6/hurvhuqbDgnd2deG6u3Z1w6zhu4bhurvhu5Xhu43huqzhurs24bqsw7N24bq74buvw4PDuWIvw7rDqmNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqyw5rhu5dp4buZ4bq5YynDgnd2deG6u+G7scO64bu3dnXhurvhu7HDuuG7peG6u+G6ssO6w7J24bq74buxw7rhurDDueG6u+G7k0Np4bq7dsO64bq8dnXhurt2dcOs4buG4bq74buV4buN4bqs4bq7NuG6rMOzduG6u+G7r8ODw7nhuqXhurvhuqTDrXZ14bq74bq/Zi/DquG6u+G6qeG6pkXhu5Phurt2dcOs4buG4bq74buv4bqqdnXhurvhu4Xhursp4buh4bqm4bq7VnXhuqzhu4bhu5924bq74buVw6124bq7LuG6rOG7guG6u+G7rsSpd+G6q+G6peG6u+G7kuG7t3Z14bq74bqm4buG4bq74buSLOG6uyjhuqzhurLhu5fhurssw7rhu7nhuqbhurvhurLDusOt4bqm4bq7w4rDrOG6u8OaeGnhurvhu5PDusOy4bqm4bq74busw7Phu6/hurspw7ppd+G6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq7w4Jp4bq74bq04bqsw7N24bql4bq74buA4bqsw7Lhuqbhurvhu5HDrXbhurvhuqThu4l24bq74bqyw7rDteG7r+G6u+G7leG7jeG6rOG6u3Zq4buv4bq74bqm4buLw7nhurspw4Lhu4vhu6/hurvhu5HDrXbhurvDusOsdnXhuqXhurvhu6/hurDhurvhu5Xhu43huqzhurvhu5PDunfhurvhu5PDreG7k+G6u8O6d+G7i+G6puG6u+G7lcOBdnXhurvhuqThu4l24bq74buA4bqsw7Lhuqbhurvhu7HDuXbDuuG6u+G7mXdpdsO64bq7dmrhu6/hurvhur/hur3hur/hu4HhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7w6rhur3hur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Xhu4XDquG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4bqn4buRaXfhurLDuuG6rOG6psO6d+G6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4buB4bq94buHL8Oqw6rDquG7meG7g8Oqw6rDquG7g+G6veG7geG6pmbhur3hur/hu61oLXrhu4fhur3hu4Xhu4fDqmZn4buDZuG7hcOq4bq9Zy3hu4Vm4buDaeG7keG6p+G7q+G6snXhurnhurtp4but4bqmw6Phurk24bqsw7Lhuqbhurvhu5HDrXbhurvhuqbDguG7n3bhurvhur/huqfhur3hur3hur3hurvhuqbDsnbhurvhuqThu4l24bq74bqyw7rDteG7r+G6u+G6psOCd3Z14bq7dnXDrOG7huG6u+G7leG7jeG6rOG6uzbhuqzDs3bhurvhu6/Dg8O54bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5w6rhur3hur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Xhu4XDquG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7rMSpdsO64bq74buV4buLd+G6u+G7kuG7t3Z14bq74bqm4buG4bq74buSLOG6uyjhuqzhurLhu5fhurssw7rhu7nhuqbhurvhurLDusOt4bqm4bq7w4rDrOG6u8OaeGnhurvhu5PDusOy4bqm4bq74busw7Phu6/hurspw7ppd+G6u+G7k8O64bqo4buT4bq7KeG7oeG6puG6peG6u+G6pm12deG6u+G6tOG6rMOs4bq74buxw7ppw7nhurs24bqsw7N24bq74buTw7p34bq74buxw7rDreG7k8O64bq7w7rDrHZ14bq74buV4buN4bqs4bq74bqmw7nhu5924bq74bqmw4J3dnXhurt2dcOs4buG4bq74buV4buN4bqs4bq74buRw6124bq7w7rDrHZ14bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKGnhuqzhursp4buh4bqm4bq7VnXhuqzhu4bhu5924bq74buVw6124bql4bq7duG7t3Z14bq74buZw7N24bq74buTw63hu5Phurvhu5XFqWnhurvhurLDusSQ4bqidnXhurvhu5Vw4bqs4bq74bqm4buP4bqy4bq74bqmw4Lhuqx2deG6u+G7lcO14buG4bq74buv4buLdsO64bq74bqk4buJduG6u+G7gOG6rMOy4bqm4bq7w4pC4bq7NuG6rMOzduG6peG6u+G7mXfhurvhu5V44bql4bq7dsO64bqs4bq74buT4buN4bqs4bq74bqk4bq64bq74buZQnZ14bq74bqyw7rDs3bhurvhu5F4duG6u+G7lXLhurvhurLDukLhu5PhurvDikLhurvhu5PDunfhurvhuqThu4l24bq74buA4bqsw7Lhuqbhurt24bu3dnXhurt2dcO6w7lx4bqy4bq74bqmanZ14bq74buTaXfhuqfhurvhu5TDs+G7huG6u+G7k8O64buldsO64bq74butw6zhurvhu5XDuXDhuqzhurvhu7HDuXF24bq74bqmw7rhuqzhu4924bq74but4bquw7nhurvhu5Vy4bq74buS4bu3dnXhurvhuqbhu4bhurvhu5N44bq74bqmw7py4bq74bqmanZ14bq74buTxJDEgnZ14bq74buA4bqsw7Lhuqbhurvhu5HDrXbhurvhu5PDreG7k+G6u+G7rXfhu4vDueG6u+G6ssO6w7N24bq74buReHbhurvhu5PDusOy4bqm4bq74butxJDhuq52deG6p+G6u+G7ksO6xrDhurvhuqbhu6V2w7rhurvDgsO54bufdnXhurt2dcOs4buG4bq74buv4bqw4bq7w7rDrHZ14bq74buA4bqsw7Lhuqbhurvhu5HDrXbhurvhu5Xhu43huqzhurvhuqbDueG7n3bhurvhu5NDaeG6u3Zq4buv4bq74buvw4PDueG6uy7huqzhu4Lhurvhu67EqXfhuqXhurvhu5XEqeG6u+G7k3jhurvhuqbDguG7n3bhurvhur/huqfhur3hur3hur3hurvhuqbDsnbhurvhuqThu4l24bq74bqyw7rDteG7r+G6u+G7r2l2deG6u+G6psO6xJDhuqJ2deG6u8O6w7lx4bqs4bq74oCcLMO6w7N24bq74buReHbhurvhu6zDs+G7r+G6uynDuml34oCd4bq74buVxJDhuq7hu5PhurvDiuG7j3bhurvhu5PDuuG6rOG7hnJ24bq74bqmw4PDueG6u+G7k8Ot4buT4bq74buVxalp4bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq74buVcuG6u+G7scWp4bqy4bq74bqmw7rEgsO54bq74bqk4buJduG6u+G7gOG6rMOy4bqm4bq7w4pC4bq7NuG6rMOzduG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurvDquG6veG6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g2jDquG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4bqn4buRaXfhurLDuuG6rOG6psO6d+G6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4buB4bq94buHL8Oqw6rDquG7meG7g8Oqw6rDquG7g8Oq4bq/4bqmZuG7hWbhu4Xhu63hu4EteuG7h+G6veG7heG7h+G6v+G6v+G6vcOqaGbDqmbhu4ctdOG7heG7l+G6vWjhuqfhu6vhurJ14bq54bq7aeG7reG6psOj4bq5NuG6rMOy4bqm4bq74buRw6124bq74bqmw4Lhu5924bq74bq/4bqn4bq94bq94bq94bq74bqmw7J24bq74bqk4buJduG6u+G6ssO6w7Xhu6/hurvhuqbDgnd2deG6u3Z1w6zhu4bhurvhu5Xhu43huqzhurs24bqsw7N24bq74buvw4PDueG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6ucOq4bq94bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buDaMOq4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurlj4busxKl2w7rhurvhu5Xhu4t34bq74buS4bu3dnXhurvhuqbhu4bhurvhu5Is4bq7KOG6rOG6suG7l+G6uyzDuuG7ueG6puG6u+G6ssO6w63huqbhurvDisOs4bq7w5p4aeG6u+G7k8O6w7Lhuqbhurvhu6zDs+G7r+G6uynDuml34bq74bqmw4Lhurjhu5PhurvhuqbDueG7oeG6suG6u+G7k8O6xrDhurvhu5Xhu4t34bq74buT4bu3dnXhurvhuqbDreG7k+G6u+G7gOG6rMOy4bqm4bq74buRw6124bq7w7rDrHZ14bq74buV4buN4bqs4bq7NuG6rMOzduG6u+G7r8ODw7nhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu5TEkOG6ruG7k+G6u+G7kcO54buh4bqm4bql4bq74bqmw4J3dnXhurt2auG7r+G6u+G6v+G6veG6v+G6v+G6peG6u+G7kuG7t3Z14bq74bqm4buG4bq74buSLOG6uyjhuqzhurLhu5fhurssw7rhu7nhuqbhurvhurLDusOt4bqm4bq7w4rDrOG6u8OaeGnhurvhu5PDusOy4bqm4bq74busw7Phu6/hurspw7ppd+G6u+G7k3jhurvhu5l3aXbDuuG6u+G6psO64bqs4bq74buRw6124bq7w7rDrHZ14bq7w4rDrOG6u+G7k+G6rHZ14bq74buTw7LhurLhurvhu5nFqeG7k8O64bq7w4pC4bq74buV4buL4bqm4bq74buB4bqn4bq/4buFZuG6u+G6psaw4bq74buVQXZ1w6Lhurvhu63huq7DueG6u3bDuuG6rOG7j3bhurvhu5Xhu4vhuqbhurvDqsOq4bq/4bq74bqmxrDhurvhu5VBdnXDouG6u3bDgeG6suG6u3Z1w7N24bq74bqkw63hu5PDuuG6u+G7h+G7geG6u+G6psaw4bq74buVQXZ1w6LhurvhuqbDuuG6rOG6u3bDuuG7j+G6suG6u+G7keG7p3bDuuG6u+G6tOG6rMOzduG6u+G7k0Np4bq7dnXEkMSCw7nhurvhu61pd+G6u+G7lcOBdnXhurvhu5Lhu7d2deG6u+G6puG7huG6u+G7leG7i+G6puG6u8Oq4bq94bqnZuG6u+G6psOCw7lx4bqs4bq74buVQXZ1L3Z1xJDEgsO5L+G6psO6w612deG6p+G6u+G7kuG7t3Z14bq74bqm4buG4bq7w4rDuXbDuuG6u+G7meG6uOG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq7dsO64buPduG6u+G7ksSC4bq7KcO6w7nhurvhu5Xhuqxp4bq74buTQ2nhurvhu5LDuuG7pXbDuuG6u+G6ssO6Q+G6u8OKw6zhurt2w7rDuXDhuqzhurvhurLDuuG7jXbhurvhuqbDusSQ4bqwdnXhurvhu5Npd+G6u+G6tOG6rOG7guG6u+G7k0Np4bq74buTw63hu5Phurvhu5PDsuG6suG6u+G7kcOB4bql4bq7dnXDrHbDuuG6uynDguG6rHZ14bq7xJDhuqJ2deG6peG6u+G7lcWpaeG6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurvDquG6veG6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g2hn4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phuqfhu5Fpd+G6ssO64bqs4bqmw7p34bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hu4Hhur3hu4cvw6rDqsOq4buZ4buDw6rDqsOq4buD4bq/w6rhuqbhu4Hhur/hu4Hhur3hu63hu4UteuG7h+G6veG7heG7h+G6v+G6v+G6vcOqaOG6v+G7geG6veG7gy1n4buZ4buZZmbhuqfhu6vhurJ14bq54bq7aeG7reG6psOj4bq5NuG6rMOy4bqm4bq74buRw6124bq74bqmw4Lhu5924bq74bq/4bqn4bq94bq94bq94bq74bqmw7J24bq74bqk4buJduG6u+G6ssO6w7Xhu6/hurvhuqbDgnd2deG6u3Z1w6zhu4bhurvhu5Xhu43huqzhurs24bqsw7N24bq74buvw4PDueG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6ucOq4bq94bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buDaGfhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWMpw4J3dnXhurt2dcOs4buG4bq74buV4buN4bqs4bq74buxw7ppw7nhurs24bqsw7N24bql4bq74buVxKnhurvhu5N44bq74bqmw4Lhu5924bq74bq/4bqn4bq94bq94bq94bq74bqmw7J24bq74bqk4buJduG6u+G6ssO6w7Xhu6/hurvhurLDusOzduG6u+G7kXh24bq74buVxJDhuq7hu5PhurvDiuG7j3bhurvhu5PDuuG6rOG7hnJ24bq74bqmw4PDueG6u+G7k8Ot4buT4bq74buVxalp4bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq74buVcuG6u+G7scWp4bqy4bq74bqmw7rEgsO54bq74bqyw7pC4buT4bq7w4pC4bq7w4rDuXHhu5PhurvhuqThu4l24bq74buA4bqsw7Lhuqbhurvhu5NDaeG6u3Z1xJDEgsO54bq74buZw7N24bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6sknhuqzhuqbDunfDguG6uWPhu6zhu5/hurvDmnfDrHZ1Yi/hurJj

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bức tranh nông thôn mới nâng cao

Bức tranh nông thôn mới nâng cao
2023-01-27 09:12:00

baophutho.vn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sau hơn một thập niên thực hiện đã mang lại những kết quả quan trọng, thúc đẩy kinh...

Sặt ngày mới

Sặt ngày mới
2023-01-26 08:04:00

baophutho.vn Những ngôi nhà khang trang san sát chẳng khác gì phố thị, tiếng trẻ cười đùa rộn rã, tiếng nhạc du dương trầm bổng từ các máy thu thanh hiện...

Độc đáo nghề trồng cây Dó bầu

Độc đáo nghề trồng cây Dó bầu
2023-01-24 08:26:00

baophutho.vn Dó bầu là loại cây có khả năng tạo ra nhựa thơm làm trầm hương, một loại tinh dầu quý làm dược phẩm, hương liệu và thực phẩm… Nhờ việc trồng...

Mua sắm tiết kiệm, chi tiêu hiệu quả

Mua sắm tiết kiệm, chi tiêu hiệu quả
2023-01-21 10:57:00

baophutho.vn Những ngày cận Tết, thời điểm sức mua hàng hóa tăng mạnh nhất trong năm, tuy nhiên, quan niệm “mỗi năm Tết chỉ có một lần” nay đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long