Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbDieG6rCXhu5zDisOZ4bua4bqg4bqsJVfDmeG7muG6rMOaIU3huqxMw4rDmeG6rFXhu47huqzhu5zhur7DmeG7muG6rOG7nOG7puG6vOG6rHvhur7huqxOUE3hu5zhuqx7OuG6rE/hu4Al4bqs4bucWcOZ4bqs4bqqw4nhuqzDmeG7muG7nOG7oMOZ4bqsJVHhuqxP4buuw5nhu5rhurAv4buc4bqq4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsJD1Nw73huqYvL03huqJM4bq84bukQOG7nCol4buc4buk4bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL+G6quG6ukNCL0ThurpO4bqo4bqoRcSQ4bqqQ+G6qCXhuqpFRULhurhFVeG6quG6olNA4bua4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOiw4pN4bqsJOG7hsOZ4bqsQOG7nErDmuG6rE/hu67huqxOP8OZ4bua4bqs4bucxq9N4bqsJcSoQOG6oOG6rCTDik3hu5zhuqx74bu24bqsQOG7nDpN4bqsezrhuqzhu5zGr03huqwk4buiw5nhu5zhuqxMLsOdTeG6rHvhur7hu6ThuqzDmeG7hMOa4bqs4bucxq9N4bqsw5rDneG7ouG6rE8u4bu0TeG6rCXhu6LDlCrhuqwl4bucOuG6rMOa4buAw5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq24buX4buj4bqn4buj4bqsLeG6rOG7o+G7nMOT4buk4bqsJOG7rOG6rFXhu6Lhu5gq4bqsJSjhuqzDojpN4bqs4buj4buc4busw5nhu5rhuqxUw5Thuqzhu5fhu5wm4bqs4buj4bucxq/huqDhuqwlV8OZ4bua4bqsw5ohTeG6rEzDisOZ4bqsVeG7juG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqs4buc4bum4bq84bqse+G6vuG6rE5QTeG7nOG6rHs64bqsw4nhuqwl4bucw4rDmeG7muG6rCU9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqsLsOdTeG6rE/hu4Al4bqs4bqqw4nhuqJC4bq44bqq4bqsJVHhuqxP4buuw5nhu5rhuqDhuqwl4buEw5nhu5rhuqzhuqrhuqrhuqDhurjhu7Xhuqwk4buk4bqse8Od4bui4bqsTT/DmeG7muG6rFQg4bqsw5nhu4TDmuG6rCU9LsOdTeG6ouG6rOG7oz3hu6TDmeG7muG6rE/hu6bhuqDhuqxO4buk4bq8w5nhu5zhuqwl4bucKuG6rEzDisOZ4bqsVeG7juG6rC7DnU3huqxP4buAJeG6rOG6qsSQ4bqi4bqqREXhuqwlUeG6rE/hu67DmeG7muG6oOG6rCXhu4TDmeG7muG6rOG6qkLhuqDhuqrhu7XDgOG6rE7hu6ThurzDmeG7nOG6rCXhu5wq4bqsTlBN4buc4bqsezrhuqxVLirhuqwlPSbhuqDhuqzhu4TDmeG6rCrhu6zDmeG7muG6rC7DnU3huqxP4buAJeG6rOG6quG6okPhurjhurrhuqwlUeG6rE/hu67DmeG7muG6oOG6rCXhu4TDmeG7muG6rMSQ4bqgQ+G7teG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOi4bucUeG6rCXhu57DmeG7nOG6rD3hu6LDlMOZ4bua4bqsJeG7nMOKw5nhu5rhuqzDieG6oOG6rCVXw5nhu5rhuqzDmiFN4bqsTMOKw5nhuqxV4buO4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqzhu5zhu6bhurzhuqx74bq+4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsJeG7nCrhuqxOUE3hu5zhuqx7OuG6rCXhu6LDlCrhuqxOP8OZ4bua4bqsW+G7guG6rOG7nFbhu6Lhuqwuw51N4bqsT+G7gCXhuqxC4bqixJBD4bqo4bqsJVHhuqxP4buuw5nhu5rhuqDhuqwl4buEw5nhu5rhuqzhuqrhuqrhu7Xhuqwk4buk4bqse8Od4bui4bqsTT/DmeG7muG6rFQg4bqsw5nhu4TDmuG6rCU9LsOdTeG6ouG6rOG7l+G7nMOMw5nhuqwl4bucw5Phu6ThuqxV4buk4buA4bui4bqs4buc4bugw5nhu5zhuqxU4buiw5nhu5zhuqwl4buQ4bqg4bqsVOG7osOZ4buc4bqsJeG7kOG6rMOZ4bua4buk4bq+4bui4bqsw5nhu5zhur7huqzDmS7DnU3huqwuw51N4bqsT+G7gCXhuqxC4bqiQ+G6qOG6uuG6rCVR4bqsT+G7rsOZ4bua4bqg4bqsTeG7nOG7ouG7kMOa4bqs4bq64bqq4bqgQuG7teG6rCVXw5nhu5rhuqzDmiFN4bqse+G6vuG6rCXhu4TDmeG7muG6rOG6quG6quG6oEXhu7XDgOG6rFThu6LDmeG7nOG6rCXhu5DhuqzDmeG7nOG6vuG6rMOZLsOdTeG6rC7DnU3huqxP4buAJeG6rELhuqjhuqjhuqBF4bqsJVHhuqxP4buuw5nhu5rhuqDhuqxN4buc4bui4buQw5rhuqzDieG6oOG6uuG7teG6rCVXw5nhu5rhuqzDmiFN4bqg4bqsJeG7hMOZ4bua4bqsxJDhuqBE4bu1w4DhuqxU4buiw5nhu5zhuqwl4buQ4bqsTeG7puG6rHvhu6zDmeG6rE/hu4gq4bqsJS7huqzDmS7DnU3huqzDmeG7muG7pOG6vuG7ouG6rC7DnU3huqxP4buAJeG6rOG6quG6uuG6oOG6uuG6rCVR4bqsT+G7rsOZ4bua4bqg4bqsJeG7hMOZ4bua4bqsxJDhuqBD4bu14bqi4bqs4buX4bucw4zDmeG6rCXhu5zDk+G7pOG6rMOZ4bua4bq+w5nhu5zhuqxU4buiw5nhu5zhuqxO4buk4bq8w5nhu5zhuqDhuqxO4buk4bq8w5nhu5zhuqwl4bucKuG6rEzDisOZ4bqsVeG7juG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmuG6rCUx4bqsJT3Gr8OZ4bua4bqsTeG6vOG7pOG6rMOZ4buc4buKJeG6oOG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmuG6rOG6uMOJ4bqgQ+G7teG6oOG6rC7DnU3huqxP4buAJeG6rELhuqJC4bqo4bq44bqsJVHhuqxP4buuw5nhu5rhuqDhuqwl4buEw5nhu5rhuqzhuqrhuqrhuqBE4bu14bqs4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqlKeG6rEzDiuG7pOG6rCVXw5nhu5rhuqzDmiFN4bqsTMOKw5nhuqxV4buO4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqzhu5zhu6bhurzhuqx74bq+4bqsTlBN4buc4bqsezrhuqwkw5Xhuqwl4bui4buQQOG6rCU6TeG6rCXhu4TDmeG7muG6rCU9LuG7tsOZ4bua4bqsTuG7pOG6rOG7muG7iMOZ4bqsJcOd4bui4bqsTlBA4bqs4buj4buQJeG6rOG7oz0qw5nhu5rhuqwl4bucKuG6rHvhur7huqxMRiXhuqxP4buIKuG6rMOZ4buEw5rhuqzhu5zGr03huqzDmsOd4bui4bqg4bqsw5nhu5wq4bqsTeG7iCrhuqzDmirhurzhuqwkRsOa4bqsTTvhurzhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6rCTDleG6rCXhu4TDmeG7muG6rE3hurzhu6ThuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6MqXeG6rMOZ4buc4buiw5TDmeG6oOG6rCXhu5zDk+G7pOG6rE4p4bqsT+G7pMOKw5nhuqwl4bugw5nhu5zhuqzhu5zhu6DDmeG7nOG6rCXhu5zhu5Dhuqzhu5rhu6LDneG7ouG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsJeG7nMOKw5nhu5rhuqwl4bui4buQQOG6rCXhu5zDk+G7pOG6rCTDleG6rE3hu6bhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxO4bui4buWw5nhuqxM4bui4buQw5nhuqxA4bucIU3huqwl4buAQOG6oOG6rOG7msOMXeG6rOG7hsOZ4buc4bqs4bucLuG7tsOZ4bua4bqsT+G7kMOZ4bqsTeG7nOG7nsOZ4buc4bqsJMOKTeG7nOG6rCMq4buGw5nhuqxV4bue4bqg4bqs4bua4buiw4rhuqxN4buG4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqzhu5zhu6bhurzhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsw5kuw51N4bqsw5nhu6bhu6LhuqxN4bucKsOZ4bua4bqse+G6vuG6rCU9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqsJVHDmeG7nOG6rMOZ4bum4bui4bqsPeG7osOUw5nhu5rhuqLhuqzhu4vhu5rhur7DmeG7nOG6rMOi4buww5nhu5rhuqzhu6Phu5wuWcOZ4bua4bqsTinhuqxMw4rhu6Thuqzhu5rhu6LDiuG6rMOZ4buaKl3DlMOZ4bqsVeG7ouG7mCrhuqxP4buIKuG6rHvhur7hu6Thuqx74bq+4bqs4bua4buiw4rhuqxNw4pN4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqzhu5zhu6bhurzhuqwl4buc4bui4buQJeG6rF3hu5Aq4bqsJMOV4bqsTeG7puG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rEzhu6Lhu5DDmeG6rE9Ww5nhu5rhuqDhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqwl4buEw5nhu5rhuqwl4bucw5Phu6ThuqwjKl3huqxVKsSoJeG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsw5nhu4TDmuG6oOG6rE7hu6ThuqxP4bum4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqzhu5zhu6bhurzhuqwl4buc4bui4buQJeG6rF3hu5Aq4bqg4bqsT0hN4bqsTOG7ouG7mCXhuqxV4bq+4bqsw5nhu5zhu6bDmuG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqsVeG7ouG7mCrhuqzDmeG7hMOZ4bua4bqsVS7hu7TDmeG7muG6rCTDleG6rE3hu6bhuqxM4bui4buQw5nhuqxPVsOZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bq24bqwQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAMyol4buc4bukPeG6puG6tuG6vypd4bqsw63DlOG6sC9A4bq2

Huy Lê

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bằng Luân nỗ lực về đích nông thôn mới

Bằng Luân nỗ lực về đích nông thôn mới
2019-08-15 16:18:28

PTĐT - Bằng sự vào cuộc và tích cực của cả hệ thống chính trị, hiện xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng đã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM). Địa phương đang nỗ lực...

Bánh trung thu handmade: Trào lưu kinh doanh thời vụ

Bánh trung thu handmade: Trào lưu kinh doanh thời vụ
2019-08-15 09:39:58

PTĐT - Cứ mỗi dịp gần đến Tết trung thu từ rằm tháng 6 âm lịch trở đi, trào lưu kinh doanh bánh trung thu handmade lại sôi động với hàng loạt sản phẩm. Bên cạnh các thương hiệu...

Tìm giải pháp gỡ khó cho người chăn nuôi lợn

Tìm giải pháp gỡ khó cho người chăn nuôi lợn
2019-08-14 08:38:13

PTĐT - Từ khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) hàng chục nghìn con lợn mắc bệnh đã bị tiêu hủy, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng, khiến giá...

Yên Lập: Nâng cao giá trị kinh tế từ rừng

Yên Lập: Nâng cao giá trị kinh tế từ rừng
2019-08-13 07:48:11

PTĐT - Là một trong những địa phương có diện tích đồi rừng lớn, những năm qua, huyện Yên Lập đã thực hiện nhiều giải pháp đưa kinh tế rừng trở thành ngành kinh tế chủ lực mang...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long