Cập nhật:  GMT+7
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCw6DDmuG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq44buu4bui4buu4bq4xKjhu67hurjhu5BINuG6tuG6qi9V4bq8QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvDreG7lEjhu5LDiUJ4w5pQ4buQ4bq4xKjhu67hurjhu5BINuG6uOG7iuG7rlXhurhVXT/hu65U4bq4LsOTKOG6uOG7sCXhu67hurjhu5jhu57hu67hurghIuG7kOG6uOG7qlXDneG7lOG6uOG7kH1I4bq44buQVTzhu65U4bq4KEjhuqThurjhurHhu67hurjhu5BINuG6uCwpSeG6uOG7rlXDmuG7oCnhurgoLlbhu65U4bq4KFUqw5rhurhUw5pI4buu4bq44buSw43DmuG6uOG7kFfhurgoVVHhurhUTzbhurguSOG6uOG7rEAo4bq4IeG7tuG6uMOUUOG7rlXhurjhu65VXeG6uCnhu65U4bq4KFVd4bq44buSw4zhurjhu5LDjTbDguG6uChVMOG7kOG6uCwp4buK4buu4oCm4bq4VVZM4buQ4bq44buww43hu6zhurjhu5BVVuG6uCjhu6Thu65V4bq4KC7DjOG7rlThurjDlFDhu65V4bq4VcOaUOG7ruG6uCjDjMOaw4Lhurjhu67hu54p4bq44buQV8OC4bq4KMOa4bue4buu4bq4KC7DmlHhu67hurjhu65M4buuVOG6uChV4bui4bus4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQnglw5rhurjhu65VMuG7rlThurjhu5jhu7bDmuG6uChdJuG7rlThurghSCnhurjhu5hPNsOC4bq44buQw43hu65U4bq4O1Xhu4rDmuG6uOG7sF0p4bq4N+G6uOG7qsOa4bui4buuVOG6uMSo4buu4bq44buQSDbhurjhu5hR4bq4w5Thu4pW4bq4M1DhurghIuG7kOG6uOG7qlXDneG7lOG6uOG7kFVW4bq44bus4buk4buuVeG6suG6qjtC4bq84bqk4bq4w7NUXSrDmuG6uOG7rErhu5DhurjDlFDhu65V4bq4KMOa4busw4LhurhVKTbhu54o4bq4STvhurjhu5BIVsOC4bq4M8Oa4bui4bus4bq4O1Ujw5rDguG6uOG7sEhW4bqqLztCxJFVw5Mo4bq44buQSDbhurjhu4rhu65V4bq4VV0/4buuVOG6uOG7mOG7nuG7ruG6uCEw4bq4KCnDkuG7ruG6uFVWw43hu67hurjhu6xJKcOC4bq44buww43hu6zhurjhu5BVVuG6uCjDmuG7rOG6uOG7mOG7jDvhurjhu65VSOG7rlXhurhVJOG7ruG6pOG6uMOz4bueKeG6uMSo4buu4bq44buQSDbhurgsKUnhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq4KC5W4buuVOG6uOG7rEAo4bq4KFUqw5rhurhUw5pI4buu4bq44buuVErhu67hurjhu5BX4bq4KFVR4bq44buww43hu6zhurgow5rhu6zhurjDlOG7puG6uCgj4buu4bq4KFVdJOG7rlThurjhu65M4buuVOG6uFUk4buuw4Lhurjhu65UKTbhurhVw5pR4bus4bq44buY4bue4buu4bq4KMOZ4buuVeG6uOG7rMOM4buuVOG6uDPDjeG6uOG7kFXDkyjhurjhu5BINuG6uOG7kFvhu65U4bq44buK4buuVeG6uFVdP+G7rlThurjhu5jhu57hu67hurg7VSPDmuG6pOG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqooSMOU4buw4buU4bq4ISg24buw4buU4bqiw4nhu6xILlTDmuG7ruG6ssOKOzXhurhIKShWw4lC4bqqKC5C4bqqKOG7kkLhuqrDmuG7rFThurghLuG7kOG6osOJVSgoO+G6si8vw5RIVjtVKShVVuG6pDPhu64vVuG7sOG7kuG7kkgoSC804buUw5Qhw5oo4buULyEp4buQLeG7qlVW4buULeG7klbDmi0hVuG7rlQvw4rhurrhurzhurwv4bq8w4ov4bq8w4pGw4pl4bq+aEfhurxo4buAL+G6vMOK4buEw4rhurrhu4JH4buA4bq84buCRkfhurpfSOG7ruG7kEg24bqk4buoO1TDiULhuqovKOG7kkLhuqovKC5C4bqqLyhIw5Thu7Dhu5RC4bqqO0LDiuG6pOG6uMOzVF0qw5rhurjhu6xK4buQ4bq4w5RQ4buuVeG6uDPDmuG7ouG7rOG6uOG7ksOM4bq44buSw4024bq44bus4buI4buu4bq4KMOZ4buuVcOC4bq44buwVuG7lijhurjhu5LDjOG6uOG7ksONNsOC4bq4M8Oa4bui4bus4bq4KFUw4buQ4bq4LCnhu4rhu67huqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCxJFVw5Mo4bq44buQSDbhurjhu5BVw5nhu65V4bq44buww43hurjhu65UKTbhu6Lhu67hurjhu65VT+G7ruG6uFRPNuG6uC5I4bq44buuVTLhu65U4bq44buQJOG7ruG6uOG7mEgp4bq4Mz7hu65U4bq4w5R74buuVMOC4bq4KMOa4buiKeG6uOG7kFXhu4o24oCmw4Lhurjhu4rhu65V4bq4VV0/4buuVOG6uOG7mOG7nuG7ruG6uOG7kFUi4buQ4bq44buuxKjhu65U4bq4KMOa4buiKeG6uFVXSOG6pOG6qjtC4bq+4bqk4bq4w7NUXSrDmuG6uOG7rErhu5DhurjDlFDhu65V4bq4M8Oa4bui4bus4bq4KDzDmuG6uOG7rOG7jCjDguG6uDPDmuG7ouG7rOG6uCgpNuG7nuG7ruG6uCh7NuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULEkUnhu5DhurhUw5pI4bq4M+G7puG6uOG7kEg24bq44buqw5nhu5BV4bq4KFXDmeG7kFXhurjhu5BJ4buQ4bq4SDXDmijhurjhu5LDjOG6uOG7ksONNuG6uCjDmuG7nijhurguSOG6uOG7rlXDmuG7oCnhurhVJOG7rsOC4bq44buSw5Xhu67hurjhu5jhu57hu67hurghMOG6uOG7kFbhurgoVUoo4bq44buQfUjhurgoPMOa4bq44bus4buMKMOC4bq44buww43hu6zhurjhu5BVVuG6uCg8w5rhurjhu6zhu4wo4bq4VVbDjCjhurjhu5hA4buuVOG6uOG7qlVX4bq44buqVcSo4buu4bq4VSThu67huqThurjDqVfhurjhu5BVw5nhu65V4bq44buww43hurjhu65UKTbhu6Lhu67hurjhu65VT+G7ruG6uFRPNuG6uC5I4bq44buQSeG7kOG6uMOUUOG7rlXhurjhu65VXeG6uDPDmuG7ouG7rOG6uCgpNuG7nuG7ruG6uCh7NsOC4bq4KDzDmuG6uOG7rOG7jCjhuqThuqo7QuG7gOG6pOG6uMOzVF0qw5rhurjhu5BX4bq44oCcKMOa4bug4buu4bq4ITHigJ3hurjDlFDhu65V4bq4KC7Gr+G6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULEkUnhu5Dhurgoxq/hu65V4bq44busw4zhu5BV4bq4LClI4buuVeG6uDM+4buuVOG6uFXhu4wp4bq44bus4bu04buu4bq4IeG7nOG6uMOU4bum4bq4KErhu5Dhurjhu65UVeG7nOG7ruG6uOG7qlXDmuG6uOG7kFXhu6Yp4bq4ITDhurgoSeG7kOG6uOG7mEDhu65U4bq44buQfUjhurjhu5BVw5Mo4bq44buQSDbDguG6uOG7qlXDmuG7nuG7ruG6uOG7kFVW4bq4Mz7hu65U4bq44buuw4024bq4IV3hu65U4bq4KMOTNuG6uOG7sOG7ouG7rsOC4bq4w5Thu6bhurgoSVbhurjDlFfhu67DguG6uMOUUOG7rlXhurgoLsav4bq4IeG7nOG6uOG7rlTDjTbhurjhu5DDjeG7rlThurgoLsOS4bus4bq4KC5Z4buuVOG6pOG6qjtC4buG4bqk4bq4clV74bq44buuMuG6uOG7rEjhu65U4bq4KFVIw5rhurhVVkzhu5Dhurjhu5hI4buuVOG6uOG7kFVW4bq44buQVuG7ruG6uMOUPOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDs1Uy4buuVOG6uOG7rlRdKsOa4bq44buuw4024bq44buqVeG7tOG7rlThurjhu67hu6Lhu67hurjEqOG7ruG6uOG7kEg24bq4M+G7pOG6uOG7kFXDkyjhurjhu5BINuG6uOG7kFfhurgoVVHhurjhu7DDjeG7rOG6uOG7kFVW4bq44buQJOG6uChVUeG6uMOU4bum4bq44buuV+G7rlTDguG6uChJVuG6uMOUV+G7ruG6uDPDjeG6uOG7mEzhu5DhurjDlMOaUCjhurjhu4rhu65V4bq4VV0/4buuVOG6uOG7mOG7nuG7ruG6uOG7kFXDkyjhurjhu7BdJuG7rlThurghMkjhurjhu5BVVuG6uOG7kFbhu67hurjDlDzhuqThuqo7QuG7guG6pOG6uMOzVF0qw5rhurjhu6xK4buQ4bq4w5RQ4buuVeG6uChV4buM4buu4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOzVcOaUOG7rOG6uDN74bq4LClI4buu4bq4KC5Z4buuVOG6uFXDjeG7rlThurjhu5jDkinhurjhu5B9SOG6uChV4buM4buu4bq44buww43hurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurjhu65dJeG7kOG6uCjDmlEp4bq4M8ON4bq4KFXhu7Thu65U4bq4LClI4bq44buYV+G6uMOUw43DmuG6uCjDmuG7nijhurjhu5BJ4buQ4bq44buQVcOTKOG6uOG7kEzhu67hurjDlOG7iMOC4bq44buQSeG7kOG6uOG7kFXDkyjhurjhu5hA4buQ4bq4Lkjhurjhu65UVsONw5rhurjhu5Ak4bq4KFVR4bqk4bq4bVXDmuG6uMOUw4zhu67hurjEqOG7ruG6uOG7rlUy4buuVOG6uChVMOG7kOG6uDtV4buO4bus4bq4LClJ4bq44buQSDbDguG6uOG7kFXDkyjhurjhu5BINuG6uCHhu5zhurgoSeG7kOG6uOG7mEDhu65U4bq44buww43hu6zhurgo4bue4bq4w5TDjVbhurgoLlbhu65U4bq4KFXhu4zhu67hurjDlOG7puG6uCgj4buu4bq4KFVdJOG7rlTDguG6uOG7kFUi4buQ4bq44buuxKjhu65U4bq44buQfUjhurgoVeG7jOG7ruG6uCguP+G6uOG7ruG7ouG7ruG6uCEpNuG6uDbhu54pw4Lhurjhu7BPKeG6uOG7rlTDjTbhurgoVeG7jOG7ruG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq44buQWOG7ruG6uChJ4buQ4bq44buSe+G7rlThurhVVsOMKOG6uOG7mEDhu65U4bqk4bqqO0Lhu4ThuqThurjDs1Uy4buuVOG6uOG7rlRdKsOa4bq44busSuG7kOG6uMOUUOG7rlXhurgzw5rhu6Lhu6zhurjhu5JIw4Lhurjhu5JI4bq44buww5pSKeG6uOG7rlfDmuG6uOG7kFUp4buuVOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULEkUnhu5Dhurjhu5jhu7bDmuG6uChdJuG7rlThurjhu67DjTbhurjhu5Bb4buuVOG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq44buu4bui4buu4bq4xKjhu67hurjhu5BINuG6uDPhu6Thurjhu5BX4bq4KFVR4bq44buww43hu6zhurjDlFDhu65V4bq44buuVMONNuG6uOG7kMON4buuVOG6uCjDmuG7nuG7ruG6uCguw5pR4buu4bq44buuTOG7rlThurhVJOG7ruG6pOG6qjtCRuG6pOG6uMOzVF0qw5rhurhUw5I24bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOzVF0qw5rhurhUw5I24bq4KFVdKuG7rlThurjhu6xK4buQ4bq4w5RQ4buuVeG6uDPDmuG7ouG7rOG6uFVZ4buuVMOC4bq44buYSCnhurjhu65VIuG7kOKApuG6uMOz4bueKeG6uMSo4buu4bq44buQSDbDguG6uOG7kEnhu5DhurjDlFDhu65V4bq44buuw4024bq4IeG7nOG6uCguw5Lhu6zhurgoLlnhu65U4bq4VSThu67hurgzw43hurjhu5BY4buu4bq44buQV+G6uChVUeG6uOG7ksOV4buu4bq44buY4bue4buu4bq44busQCjhurgh4bu24bq4w5RQ4buuVeG6uOG7qlVJ4buQ4bq44buuVV3hurgoVcOa4bueKeG6uOG7rEkpw4Lhurjhu5Lhu6bhurgi4buuVMOC4bq44buQSeG7kOG6uMOUUOG7rlXhurgzw5rhu6Lhu6zhurjhu65Vw5pS4busw4Lhurjhu6x74buu4bq44buuVVko4bqk4bqqO0JH4bqk4bq4w6lI4buuVOG6uCnhu7bhu65U4bq4KFUp4bu24buQ4bq4w6nhu7Thu65U4bq4NuG6qi87QuG6qjtCw7Phu54p4bq44buYSOG7rlThurgp4bu24buuVOG6uChVKeG7tuG7kOG6uMOp4bu04buuVOG6uDbDguG6uCjhu7Yo4bq44buuVcOTKOG6uOG7sMON4bq4w5TDjOG7ruG6uDtV4buKw5rhurjhu6rDmuG7ouG7rlThurjEqOG7ruG6uOG7kEg2w4LhurjDlD/DmuG6uOG7kFXDkyjhurjhu5BINuG6uOG7kFfhurgoVVHhurjhu7DDjeG7rOG6uFTDmuG7iuG7rOG6uFXDmlAp4bq4LCnhu4rhurjhu5B9SOG6uChVKeG7tuG7kOG6pOG6qjtCw7NUVsONw5rhurguSMOC4bq44buY4bu2w5rhurgzJcOa4bq44buuVTLhu65U4bq44buuVF0qw5rhurjDlOG7pOG7rlXhurgoVV0q4buuVMOC4bq4M8OaUOG7kOG6uMSo4buu4bq44buQSDbhurjhu5Bb4buuVOG6uOG7ruG7ouG7ruG6uFXDjOG7ruG6uOG7kFXhu57huqThurhvQCjhurgh4bu24bq44buuVFXDmuG7ouG7ruG6uOG7kCIp4bq44buQVVbhurgoVcOTNsOC4bq44buu4bueKeG6uMSo4buu4bq44buQSDbhurgsKUnhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq4KC5W4buuVOG6uChVKsOa4bq4VMOaSOG7ruG6uOG7ksONw5rhurjhu5BX4bq4KFVR4bq4VE824bq4Lkjhurjhu6xAKOG6uCHhu7bhurjDlFDhu65V4bq44buuVV3hurgp4buuVOG6uChVXeG6uOG7ksOM4bq44buSw402w4LhurgoVTDhu5DhurgsKeG7iuG7ruKApuG6uMO6VeG7lFbhurjDusOa4buu4bq4KCLhu5A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cách chăm sóc tóc bằng vỏ bưởi

Cách chăm sóc tóc bằng vỏ bưởi
2024-05-21 08:56:00

Vỏ bưởi là một trong những nguyên liệu tự nhiên rất hiệu quả để chăm sóc tóc. Có thể sử dụng riêng vỏ bưởi hoặc kết hợp với một số loại thảo dược khác làm nước gội đầu, giúp...

Xét nghiệm chất tẩy trắng trong bún

Xét nghiệm chất tẩy trắng trong bún
2010-04-20 13:32:00

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng hôm qua đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bún, mì lá và bếp ăn tập thể trên địa bàn. Thùng chứa nước thải nổi rêu, mốc đặt...

Bạn đã có đủ vitamin D?

Bạn đã có đủ vitamin D?
2010-04-20 09:51:00

hiếu vitamin D bé sẽ chậm lớn, còi xương, khó phát triển chiều cao mong đợi. Dó đó bổ sung vitamin D là điều cần thiết cho mỗi người ngay từ khi còn trong bụng mẹ.Ảnh minh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long