Cập nhật:  GMT+7
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7EmVXnhu6bhu4hCVXnhu47hu4jEqEjhu6Z54bq8UMSoeeG6vOG6snnhu4zhurDhu47hu4h5w5Lhu4Thu4554bum4buI4bqu4buO4buIecOJ4bqyw5V54bqrauG6qSpi4burL+G7iOG7s+G7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHjhurrhu6bhu4jFqOG7jMOJeeG6uuG7iMSo4bq6w4p5xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG7ueG7ucO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunnhu7XhuqLhu7dV4bu2w7l4eeG7pMOZ4bq4cHgvL+G6uOG7p8OJw4PDlVXhu4jFqOG7puG7iMOV4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14bu14bu34bu1L+G7s+G7s+G7s+G6uuG7teG7teG7teG7t+G7teG7t+G7ueG7pkHhu7XDgcOSQS3hu7PDgeG7s8O94bu1w73hu4jhu7Phu6bDmeG7psOZ4bumw5nhu6bhu6dPVeG7inh5w4PDkuG7pnB4JlV54bum4buIQlV54buO4buIxKhI4bumeeG6vFDEqHnhurzhurJ54buM4bqw4buO4buIecOS4buE4buOeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnDieG6ssOVeeG6q2rhuqkqYnh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG7ueG7ucO9eHnhu4jDisSo4buK4buI4bumcHjhu7XhuqLhu7d4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VeG6r8OKw4Phurp44buxxKnhu4jDisOVeTPhuq7EqHnDk+G7iEp54bum4buuUuG7juG7innhu6bhu4jhu7Dhu7h54buy4bq04buOecOT4buIxah54buyWOG6uHnhu5HEqEjhu6Z5MMOC4bq4eeG6uOG7iMSoR8WoeeG6oi/huqDhu6V5xIJVeeG7puG7iEJVeeG7juG7iMSoSOG7pnnhurxQxKh54bq84bqyeeG7jOG6sOG7juG7iHnDkuG7hOG7jnnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5w4nhurLDleG7pXnhurjhu6Dhu455w4nhurLDlXnhu6TGoHnhu7V54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14bu1eeG7suG6rnnhurjDlHnhu6bhu4Thu455w5rFqMag4bq4eeG7pkZ5w5Lhuq554bqrauG6qSpi4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4bqv4buaxKh54buz4bu3eeG7isSoUXnhu47hu4rhuq7hu7h54bqiL+G6oOG7pXnhu7JMeeG7psOZSnnhu6bhuqrhu4x5w4nhurLDlXlTeeG7suG6rsOVecOT4buIw5Xhurbhu47hu4p54buzw4Dhu6Xhu7d54bq84buceeG7kU55MMOC4bq4w7l54buz4buz4bu14bul4bqieeG6vOG7nHnhuq3EqOG7juG7iHkz4buW4buO4buK4buleeG7psOZ4buE4buOecOT4buIxah54buyWOG6uHlV4buISsODeTPhu5bhu47hu4p5MMOC4bq4ecOaxahD4buOeeG6vOG6tsOVeeG6r8OV4bqu4buO4buKeeG7icOD4buleeG6uMSC4bq44buIeeG6vOG6tsOVeeG6r+G6tsSoeWLDg+G7jHnGsMSpw5nFqOG7juG7innDrMWoxqDhurjhu6l5w5Phu4jDleG6tuG7juG7innhu7fDvcO9w5Phu4x54buyR3lV4buISsODeTPhu5bhu47hu4p5YsOD4buM4buneeG7iVbhurh54buKxKjDlHnhu4zhurDhu47hu4h54buO4buIQuG7pnnhu7Lhu6jhu47hu4p54buKQ+G7jnnhu6bhuqrhu4x5w4nhurLDlXnhu4zhurDhu47hu4h54bq4QlV54bqgecaww4Hhu7Utw4Dhu7nDk+G7jC/hu4rEqFHhu6nhu6V54buKxKhE4bumeeG6uEJVeeG7s8O94buneTDEguG7jnnDk0rhu47hu4h54buKxKjDlHnhu4zhurDhu47hu4h54bq4QlV5w4Hhu6V54buKxKhE4bumeeG6uEJVeeG6oHnDk+G7iMOV4bq24buO4buKeeG7s+G7s8O9w5Phu4x54bumSuG7juG7iHnhu6ZXeeG7puG6quG7jHnDieG6ssOV4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxMlh5w4nEgsOVeeG7psOZw5Xhu47hu4p54bu14bu5eeG7isSoUXnhu6ZQxKjhu6V5w4nhurLDlXnhurrEqHnhurjhu4jFqOG7uEbhu4554bum4buIw4rDlXnhu4jhu65Q4buO4buKeTDDguG6uOG7pXnhu6TDg8WoeeG6vMOUeeG6uMOUecOT4buI4bq2eeG7juG6tOG7juG7innhurzhu6LEqHnhu4jhu65Q4buO4buKeeG6usSoeeG6uOG7iMWo4bu4RuG7jnnhu6bhu4jDisOVeeG7iOG7rlDhu47hu4p5xKnhuqrhu7h5MMOC4bq44buleeG7jOG7nsSoeeG7isSoUXnhurzEqHnhurzhu65S4bq4eeG7s0Et4bu1w73Dk+G7jHnhu7Lhuq554bq4w5R5w5Phu4jhurZ54buO4bq04buO4buKeeG7jOG6sOG7juG7iHnhu6bhu4jhu4Thu4zhu6d5M0bhu4554buz4bu3eeG7isSoUXnhu47hu4rhuq7hu7h54buzw70v4bqg4buleeG7skx54bumw5lKeeG7puG6quG7jHnDieG6ssOVeVN5w5Phu4jDleG6tuG7juG7innhu7XDveG7pUF54bq84buceeG7kU55MMOC4bq4w7l54buz4buzw73hu6XhuqJ54bq84buceeG6rcSo4buO4buIeTPhu5bhu47hu4rhu6V54bumw5nhu4Thu4554buy4buo4buO4buKecOJxKhG4buOeVXhu4hKw4N5M+G7luG7juG7innDicSC4buOeeG6vOG6tsOVeeG6qeG7lsSoeTHhu4jhuqrFqHnGsMSpw5nFqOG7juG7innDrMWoxqDhurjhu6nhu6V54bq4xILhurjhu4h54bqrw5Thu47hu4p5McSCxKh5xrDDrMWo4bq24buO4buKeWLEqOG7juG7iOG7qXnDk+G7iMOV4bq24buO4buKeeG7t0HDvcOT4buMeeG7skd5VeG7iErDg3kz4buW4buO4buKeTPhu5bhu47hu4p5YsOD4buM4buneeG7iVbhurh54buKxKjDlHnhu4zhurDhu47hu4h54buO4buIQuG7pnnhu7Lhu6jhu47hu4p54buKQ+G7jnnhu6bhuqrhu4x5w4nhurLDlXnhu4zhurDhu47hu4h54bq4QlV54bqgecaww4Hhu7Utw4Dhu7nDk+G7jC/hu4rEqFHhu6nhu6V54buKxKhE4bumeeG6uEJVeeG7s8O94bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKnDmcOV4buO4buKeeG7teG7uXnhurxG4buOeeG7ueG6oHnhu4rEqFF54bumxKhGVXnhu6bhu4jDisOV4bulecOJ4bqyw5V54bq6xKh54bq44buIxajhu7hJ4buOeeG7puG7iMOKw5V54buI4buuUOG7juG7innEqeG6quG7uHnEqeG6quG7uHkww4Lhurjhu6V54buM4buexKh54buKxKhReeG6vMSoeeG6vOG7rlLhurh5w5Phu4jDleG6tuG7juG7innhu7NBw5Phu4x54buy4bqueeG7pMWo4bu4eeG7uEbFqHnhurpD4buOeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnEglV54bum4buIQlV54buO4buIxKhI4bumeeG6vFDEqHnhu6bDmeG7hOG7jnnDk+G7iMWoeeG7sljhurh5M+G7luG7juG7inkww4Lhurh54bq44buww4N5MMOC4bq4eTDhu5zhu6d5M0bhu4554buz4bu3eeG7isSoUXnhu47hu4rhuq7hu7h54buz4buzL+G6oOG7pXnhu7JMeeG7psOZSnnhu6bhuqrhu4x5xIJVeeG7puG7iEJVeeG7juG7iMSoSOG7pnnhurxQxKh5U3nhu7Lhuq7DlXnDk+G7iMOV4bq24buO4buKeeG7teG7s+G7pUF54bq84buceeG7kU55MMOC4bq4w7l54buzw73DgOG7pUF54bq84buceeG6rcSo4buO4buIeTPhu5bhu47hu4rhu6d54buJVuG6uHnhu4rEqMOUeeG7jOG6sOG7juG7iHnhu47hu4hC4bumeeG7suG7qOG7juG7innhu4pD4buOeeG7puG6quG7jHnEglV54bum4buIQlV54buO4buIxKhI4bumeeG6vFDEqHnhu4zhurDhu47hu4h54bq4QlV5w4Etw4B5xrDhu7fhuqItw4Hhu7PDk+G7jC/hu4rEqFHhu6nhu6V54buKxKhE4bumeeG6uEJVeeG6ouG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7scSpw5nDleG7juG7innhu7nhuqB54bq8RuG7jnnDgcO9eeG7isSoUXnhu6bEqEZVeeG7puG7iMOKw5Xhu6V5xIJVeeG7puG7iEJVeeG7juG7iMSoSOG7pnnhurxQxKh54bq6xKh54bq44buIxajhu7hJ4buOeeG7puG7iMOKw5V54buI4buuUOG7juG7innEqeG6quG7uHnEqeG6quG7uHkww4Lhurjhu6V54buM4buexKh54buKxKhReeG6vMSoeeG6vOG7rlLhurh54buzw70t4buzQcOT4buMeeG7suG6rnnhurjDlHnDk+G7iOG6tnnhu47hurThu47hu4p54bukxajhu7h54bu4RsWoeeG6ukPhu47hu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Ex4bq24buO4buIecOJxILDlXnhu4zhu67Dg3nDklDhu47DunnEqVd54bq84buE4buMeeG7jMODxKh54buzw70v4bqgeeG6vEbhu455w5Phu4jDleG6tuG7juG7innhu47hu4rhuq7hu7h54buz4bu1L+G6oOG7pXnhu6bDmeG7hOG7jnnDk+G7iMWoeeG7sljhurh54bumTeG7juG7iHnDreG7iMavecSp4buI4buSeeG6uMOUeeG7jOG7rsODeeG7slfDg+G7pXnhu4zhu67Dg3nhu6bDlXnhu7Lhuq554bq64buQ4buO4buKeeG7slDEqHnDkuG7rlLhu47hu4p54buM4buuw4N5VeG7iMagecOJxKjhu4Thu455w4DDvS3hu7Phu7XDveG7jOG7jC/hurxS4bum4buleeG6uMOUeeG7juG7oMSoeeG7psOZ4buE4buOeeG7s0HDveG7jOG7jC/hurxSxKjhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VSrFqOG7puG7iMOVw5l44bux4buR4bq04buOeeG6qcOD4buO4buK4burL1Xhu7E=

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp
2024-06-24 08:23:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ căn dặn các thế hệ cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ (CTĐ) “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo...

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”
2022-08-09 06:38:00

baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa nhưng di chứng để lại nặng nề, ảnh hưởng tới nhiều thế hệ người Việt Nam chính là chất độc hóa học da cam (CĐDC/Dioxin)....

Những người làm nên huyền thoại

Những người làm nên huyền thoại
2022-08-06 09:14:00

baophutho.vn Hơn 50 năm trước, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng nghìn thanh niên Đất Tổ đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu và phục vụ chiến...

98,7% hồ sơ công được xử lý đúng hạn

98,7% hồ sơ công được xử lý đúng hạn
2022-08-05 17:13:00

baophutho.vn Theo thống kê tại Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.phutho.gov.vn/) tới ngày 5/8/2022, có 302.877/310.840; tức 98,7% hồ sơ công được...

Hiệu quả công tác dân số ở xã công giáo

Hiệu quả công tác dân số ở xã công giáo
2022-08-03 15:46:00

baophutho.vn Xã công giáo toàn tòng Ngô Xá, huyện Cẩm Khê hiện nay có số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao, gây áp lực lên mức sinh. Số trẻ em sinh ra và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long