Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG7p+G7uMOi4buqW8SR4bq1OeG7qmfhuqHhurVh4buqZ+G7hSPhurU54buq4bq3I+G6s+G7qn3DrOG6tTnhu6pnYWhje+G7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YcOaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7h2FoZ2HDolJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7rOG7slZWL1fhu7J9WOG7sMOdWFhY4busZ+G7rFjhu7Thu7Thu6zhu6zhurfhu6xS4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmeG6tGEs4bq14buqb8OhMuG6teG7quG6tWFA4buqZ2FoY3vhu6pnxKnhu6pvLuG6teG7qj7hu7jhurXhu6pnYWhje+G7qnthw6Lhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qj414bq1YeG7qmcjw6Hhu6rhu6c14bq1YeG7qm/DoTXhurXhu6rhu6nhu7bhu6rhurFhw6Lhu7bhu6pnw6PhurVhw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4buGR+G7qUct4bqyw6nDoeG7quG6sWHDoeG7qnvhuqXhu6pn4buFw6E1aOG7qnthauG6tTnhu6phw6JR4buqW+G7tmjhu6ph4bqt4bq1OVHhu6pmZeG7quG6s+G7icOhUeG7qlvhu7Zo4buqWyFoUeG7quG6szVn4buq4bqz4bqpw6HigKbhu6rhurVhw6E0aOG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqbzzhurXhu6p74bql4buqZ2HhuqXDoeG7quG7g2hd4bq14buqZ2zhu6rhu4/hu6rhu4Xhu7bhu6phw6E1aOG7qmdhaGN74buq4bqzaOG7tuG7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YeG7qls24buqaGPhurU5UuG7qkdo4buN4buq4bq1YcOhMuG6tVHhu6ph4bqt4buq4bqxYWLhurU54buqPsOhM2fhu6rhu4Um4bq1OVHhu6p74bql4buqZ+G6u8Oh4buq4buy4buw4bua4buqZ+G7hcSp4bq94bq1OeG7qmHDquG7h+G7qm/DoTLhurPhu6ph4bqt4bq1OVHhu6phw6Lhu6rhurdA4buqfcOi4buqb8Oh4buq4buFaWdR4buq4bqxYWLhurU54buqeyHhurXhu6p9w63hurU54buqWzPhurXhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmbDoeG6tWHhu6pvQOG7qnvhuqXhu6poY+G6tTnhu6p74buJ4bq1OeG7quG6sWFi4bq1OeG7quG6s+G7tuG6tTnhu6rhurcjw6Hhu6phw6E1aOG7quG7g2g94buqW8OhNGjhu6pn4buF4bqj4buqPjXhurVhUuG7quG7qcOhNGjhu6rhurVA4buN4buqWyThu6o94bq1YeG7qmHEqeG6v+G6tTnhu6pbM+G6teG7qnti4bq1OeG7qmfhu7h74buqW8OhNGjhu6pn4buF4bqj4buqPjXhurVh4buqb0Dhu6o5w6Hhu7bhu6pnJeG6tTnhu6rhurU5aOG7jeG7qnvhurnhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmdhaGN74buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qnvEkeG6tTnhu6pbZOG6tTlSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZRuG7tmjhu6pvQMOh4buq4bq1OUDhu43hu6p7YcOi4buqe8Oi4bq14buq4bq1YSjhu4fhu6pvw6E14bq1UeG7qlvDoTRo4buqZ+G7heG6o+G7qmcjw6Hhu6rhu6c14bq1YeG7qm/DoTXhurXhu6rhu6nhu7bhu6rhurFhw6Lhu7bhu6pnw6PhurVhUeG7qnth4bqj4buq4bq0OWjhu4034bq14buqR2HhuqPhu6pBZOG6tTnhu6rhurRhaOG6tTlR4buqw7Ik4buq4bunPcOi4buqR2Hhu7bhurVhUeG7qmFo4buNNeG6teG7quG7hmHDreG7quG6tMOh4bq1YeG7quG6s+G6u8Oh4buqPuG6u2fhu6rhurfDouG7quG6tyrhurU54buqb+G6oeG7qmfhuqHhurVh4buqYeG6oeG6tWHhu6pmanvhu6rhurFh4bqpXeG7qnvhu4vhu7bhu6p7w6LhurXhu6p7YeG6o+G7qlsk4buqe2Fo4buNNuG6teG7qj7DoTPhurXhu6pnw6B7YeG7qntse1Lhu6rFqWHhuqPhu6p7YcOi4buqPsOhM2fhu6Dhu6rigJzFqcOi4bq14buqZ2LDoeG7qj7huqPhu6pmY2fhu6rhurFhYuG6tTnhu6rhu4Xhuqvhu6rhurU5aOG7jTLhurXhu6rhurVhLOG6tVHhu6p9w63hu6pbJOG7qnthxKnhur3hurPhu6pvQOG7qlsq4buH4buq4bqxYSXhurXhu6rhurVhxKnhurU54buq4bqxYWLhurU54buqW+G7gVLhu6pGw6rhu6p7YeG7uGjhu6pmY2fhu6p74bu2w6JR4buqZ2LDoeG7quG7heG7tuG7qmHDoTVo4buqZ2FoY3vhu6o5IeG6teG7quG6tWFA4buq4bqzaOG7tuG7qmdhaGN74buqe2HDouG7qnth4bu4aOG7qmhj4bq1OeG7quG6tWHEqeG6tTnhu6p74buJ4bq1OeG7quG6sWFi4bq1OeG7qmdhLuG7jeG7qlvhu4FS4buq4bqwYcOh4buqZ2Eu4buN4buqe2Hhu7ho4buqe+G6peG7qj7DoTZo4buqYcOhNeG6teG7qnvDouG7qjnDoShnUeG7qmdiw6Hhu6rhu4dhPcOh4buqOeG6rcOh4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6rhurVhQOG7qlvEqeG7tuG7qnth4bu4aOG7qm9Aw6Lhu6pvw6E14bq1UuG7qsaww6Lhu6p7YeG7i+G7quG7g2jhu7bhurVR4buq4bq1OWHEg+G7quG7hSbhurU54buqe2HDo+G7qnsh4bq14buq4bqzaOG7tuG7qmdhaGN74buq4bqxYeG7uOG6tTnhu6pmw6HhurVh4buqbzThu6poY+G6tTnhu6rhurdA4buq4bqxYeG6qcOh4buq4bqzQOG7qnthaWfhu6rhurVu4bu24buqZ2LDoeG7qlsk4buqOSzhu43hu6rhurU5aOG7jeG7qmHDoTbhurPhu6p7YcOi4buqe8Oi4bq14buq4bqz4bqh4bq1YeKAnVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurRhbuG6tTnhu6pn4buFxKnhur3hurU54buqYcOq4buH4buqZ2zhu6rhurNo4bu24buqZ2FoY3vhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmbDoeG6tWHhu6pbNuG7qlvDoTRo4buqZ+G7heG6o+G7quG6tWHEqeG7qnth4bqj4buq4bq0YWjhurU54buq4bqxYWLhurU54buq4buHYT3DoeG7quG6t0Dhu6phw6Ez4bqzUeG7quG6tWHDoTRo4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6pvPOG6teG7quG6s2jhu7bhu6pvQOG7qmZt4buqfcOs4bq1OeG7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YeG7quG6s8SRZ+G7qnvhu7h7YeG7qmfDreG7jeG7qmfDoTXhurVR4buqZ2HDoTNo4buqZmzhu6p7YcOj4buqfTzhurXhu6p74buL4bu24buqPuG7uHvhu6pmxINS4buqR+G7hTLhurXhu6pnYWx74buqZzNR4buq4bq1YcOhNGjhu6rhurfDoiPDoeG7qmdhaGN74buq4bq1JuG6s+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6p94bu24bq1YeG7quG6s8Ose+G7qj5oxJF74buq4buHYT3DoeG7quG6sTLhu6pb4bq54bq14buqbzzhurXhu6pb4bu24bq1OeG7qlvEqcOqe+G7quG6s2jhu7ZR4buqPuG7uOG6teG7quG6s8SRZ+G7qnvhu7h7YeG7qnti4bq1OeG7quG6sWHhu7bDoVHhu6p9N+G7qn1A4bq1OVLhu6pH4bqh4bq1YeG7qmfhu4Uj4bq1OeG7quG6tWEs4bq14buqb8OhMuG6teG7qnvhu7h74buq4bq1YUDhu6pnYWhje+G7qm9r4bu24buqe2Ep4bq14buqW8Oi4bu44bq14buqPjXhurVhUeG7qm9r4bu24buq4bqxMuG7qlvhurnhurXhu6pnYWhje+G7qnthw6Lhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qn0s4bq14buqe+G6p+G6teG7qn3DoTfhurXhu6rhu4Xhu7bhu6rhu4dhZeG7qj7DoTPhurVS4buqR2Eje+G7qmbEg1Hhu6rhu6fhu7h74buqZsSD4buq4bunw63DoeG7quG6siPhurVh4buqxanEqeG6veG6tTnhu6ot4buqR+G7hcSp4bq/4bq1OeG7quG7qeG6ueG6teG7qm/huqPhu6pBZMOh4buqZmp74buqey7hu4fhu6p7amjhu6ot4buqR+G7hWjhurU54buqZyzhurPhu6rhurBh4bu44bqz4buqe2Fu4bu24buqPjXhurVh4buqe2EuZ+G7quG6t8Spw6rhurU54buqe+G7tsOiUeG7quG7pzXhurVh4buqb8OhNeG6teG7quG7qeG7tuG7quG6sWHDouG7tuG7qmfDo+G6tWHhu6p7YcOi4buqPsOhM2fhu6Dhu6rigJxBw6E14bq14buq4bq14bu24buNUeG7qn3DouG7qmdhw6EzaOG7qmHDoTZo4buqPsOhM2fhu6rhurUy4bq14buq4bq1YcOhNGjhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qmHDoTZo4buq4bq1YSHhurPhu6pvNOG7qmdhaGN74buq4bqxYeG7uOG6tTnhu6pmw6HhurVhUeG7qnthw6Lhu6rhu4Um4bq1OeG7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YeG7qnthbuG7tuG7qlvEqcOqe+G7quG6s+G6rcOh4buq4bq3w6Ijw6Hhu6o+NeG6tWFR4buqe2rhu6o+4bqj4buqPjXhurVh4buq4bq3QOG7qmhj4bq1OeG7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YVHhu6rhurFhw6Ez4bq14buqZ+G6oeG6tWHhu6pn4buFI+G6tTnhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmdhaGN74buq4bq1OUDhu43hu6p7QOG6tTnhu6o5w6Hhu7bhu6pnJeG6tTlS4buq4bqwYcOh4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6o+NeG6tWHhu6o+4bqj4buq4bqxYeG7uOG6tTnhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmbDoeG6tWFR4buqe2Fp4bq1OeG7qmdiw6Hhu6o+aMSRe+G7quG7h2E9w6Hhu6pmbeG7qn3DrOG6tTnhu6rhurfDoiPDoeG7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YeG7qnvhu7bDouG7qmHhurnhurVR4buq4bqzI+G6tWHhu6ph4bq54bq1UeG7qn084bq14buqWzPhurXhu6p7YWp74buq4bq1JeG6tTnhu6p74buL4bu24buqOeG7tuG6tVHhu6pnYSjhurXhu6rhu40zaOG7qlvDoVLhu6pB4bq54bq14buq4bq1buG7tlHhu6rhurFhw6Hhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qj414bq1YeG7qlsk4buq4bqxYeG7uOG6tTnhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmbDoeG6tWHhu6phw6I/e+G7quG6sWHhu7jhurU54buqW+G7tuG7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YeG7qmdh4bqh4buqZ2Hhur3DoeG7qjnDoeG7tuG6teG7quG6tSbhurPhu6pvw6E14bq14buqZjHhu6rhurEiw6Lhu6p9QMOhUeG7qnthw6Hhu6rhu4dhw6Dhu6rhurUm4bqz4buqb8OhNeG6teG7qmYx4buqZ2PhurXhu6rhurEi4bqz4buqYeG6ueG6teG7qm9A4buq4bq1OWjhu43hu6p74bq54buqZ23hu6pvw6LhurU54buqe+G7ieG6tTnhu6pmMeG7qmcl4bq1OeG7quG6tzLhurVSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR2Fdw6Lhu6pmY+G7quG6t8OhNWjhu6p74buL4bu24buq4bunxJHhu6rhu4zhu6pnM1Hhu6phw6E14bq14buq4bq14bu24buNUeG7qmfhuqHhurVh4buqZ+G7hSPhurU54buq4bq1YeG6veG6teG7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YeG7quG6v+G7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqW+G7tuG6tTnhu6rhur/hu6rhurNqe+G7qj7hu7jDouG7qlvEkeG6tTlR4buqZmPhu6rhurfEqcOq4bq1OeG7qm/DoeG7quG6sWFoKeG6teG7quG6sWHhu7jhurU54buqZ2FoY3vhu6rhurU5QOG7jeG7qntA4bq1OeG7qjnDoeG7tuG7qmcl4bq1OVLhu6rFqcOs4buqZ2E2UeG7qmfhu5Hhu6rhurc14buq4bqxYeG7uOG6tTnhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmbDoeG6tWHhu6p74bu24buFPuG7tuG7h13hurVd4bqzUeG7quG6tWHhuqXhurPhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmbDoeG6tWHhu6rhurMj4bq1YeG7quG6tWEuZ+G7qmHDoTXhurXhu6rhurXhu7bhu43hu6pnI8Oh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6pbJOG7quG6tzLhurXhu6pbM+G6teG7qljhu7Dhu5pS4buqxanhuqfhurXhu6pbY8Oh4buqb+G6u8Oh4buq4bqxYeG7uOG6tTnhu6pmw6HhurVh4buqe13hu4dh4bu24bq3w6Jm4buHw6Lhu4XDoeG6teG7qmdhM+G7qmE14buqPuG7tlHhu6pn4buR4buq4bq3NeG7quG6sWHhu7jhurU54buqZ2FoY3vhu6rhurcy4bq14buqWzPhurXhu6pZ4buw4buaUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7qTbhu6o5w6E94bqz4buqZ2HDoTZo4buqZ+G6oeG6tWHhu6pn4buFI+G6tTnhu6rhurFh4bu44bq1OeG7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YVHhu6pG4bq/4buq4buM4buqZzPhu6pbJOG7qmcl4bq1OeG7qnvEqeG6veG6tTnhu6pn4buFaOG7jTThurXhu6pnYWLhurU54buqbyjhurXhu6pbxJHhurU54buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6tVHhu6p74bu44bq14buqPsSR4buq4buN4buqZzPhu6pmbeG7qn3DrOG6tTnhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmbDoeG6tWHhu6phw6rhu4fhu6rhurfhu49Q4buqYUDhurU54buq4bq1JeG6s+G7quG7h2Hhu7hn4buqW8SR4bq1OeG7qm9A4buqZ2Xhu6p7YWp74buqe+G7uHvhu6p7YcOhM+G6teG7qn3huqN7YeG7qmfhu4Vo4buNNOG6teG7qmdhYuG6tTnhu6phxKnhur/hurU54buqauG6tTnhu6rigJxHaCHhurXhu6rhurc34buqZ+G7hWjhu4004bq14buqZ2Fi4bq1OeG7qmfDokDhurXhu6p7IWjhu6pvNOG7quG7h2HhuqfhurU5UeG7qnthY+G6tTnhu6rhurFh4bu44bq1OeG7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YeKAnVLhu6rhu6lk4bq1OeG7qmdh4bq9w6Hhu6rhu40yaOG7qnshaOG7qnvhu7h74buqe+G6ueG7qmbhur/hu6rhu43hu6pnM+G7qmdhbHvhu6phw6E14bq14buq4bq1OWHDoTLhurPhu6p74bu4e+G7quG7g2jhu43hu6pb4bqj4bq1YeG7qm804buq4bqxMuG7qlvhurnhurXhu6pnYWhje+G7qmdhXcOi4buq4buDaOG7jeG7qlvhuqPhurVh4buqe+G7i+G7tuG7quG7p8SR4buq4buM4buqZzNS4buqQcOhNeG6teG7quG6teG7tuG7jVHhu6pG4bq/4buq4buM4buqZzPhu6pbJOG7qm9A4buqW+G7tuG6tTnhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqxYeG7tsOh4buq4bupNOG7quG7uOG6teG7quKAnEcl4bq1OeG7qnvEqeG6veG6tTnhu6rhurHDoTbhurPhu6pmw6Lhu7hn4buq4bqxMuG7qlvhurnhurXhu6pnYWhje+G7qm9A4buqPuG7uOG6teG7qmdhaGN74buq4bqxMuG7qlvhurnhurXhu6o5w6Hhu7bDoeG7qlvDoiPhurXhu6rhu67hu7Dhu6zDnS3hu67hu7Dhu67hu7DigJ1R4buq4bq1YSbhurPhu6rhurUs4bq1OeG7qnvhu7bDouG7quG6tWEo4bq14buqZ2Fqe+G7qnvhu4vhu7bhu6p7xJHhurU54buqW2ThurU54buqbzThu6pvw6E1e+G7qmZt4buqfcOs4bq1OeG7qmdhaGN74buq4bu24bq14buqZ8OiQOG6tVHhu6phw6rhu4fhu6rhurfhu4/hu6pvQOG7quG6tSzhurU54buqe+G7tsOi4buqZ+G7heG7uHth4buq4bq1YcOhNeG6s+G7qnvhu4vhu7bhu6p74bu44bq14buqPsSR4buq4buN4buqZzNR4buqWz974buqPsOhNWfhu6rhurdA4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6rhurEy4buqW+G6ueG6teG7qmdhaGN74buqb0Dhu6o+4bu44bq14buq4bq3MOG7qmdhaGN74buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qm/DoTV74buqZ2Fse+G7qmHDoTXhurXhu6rhu4No4buN4buqW+G6o+G6tWHhu6p74buL4bu24buq4buHYeG7uOG7h+G7quG6t2goZ+G7qm804buq4bqxMuG7qlvhurnhurXhu6pnYWhje+G7qm9A4buqPuG7uOG6teG7qmdhaGN74buq4bqxMuG7qlvhurnhurVR4buqZ+G7heG6reG6tTnhu6pnLOG6s+G7quG6t0Dhu6pnYWhje+G7quG6sWHhu7jhurU54buqZsOh4bq1YVHhu6rhu4No4bu24buqW+G6peG7qjnhuqXhu4fhu6rhu4dhIeG6teG7qjnDoT3hurPhu6pn4bqh4bq1YeG7qmfhu4Uj4bq1OeG7quG6sWHhu7jhurU54buq4bqxYeG7uOG6tTnhu6pmw6HhurVh4buqb0Dhu6pmbeG7qn3DrOG6tTnhu6pnYWhje+G7quG6sWFi4bq1OeG7qmHDquG7h+G7quG6t+G7j1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lH4buFw6LhurU54buqZ2Hhur3DoeG7qjnDoeG7tuG6teG7qmfhurvDoVHhu6rhurFhw6Hhu6rhu6k04buq4bu44bq14buqW8Spw6p74buq4bq1YSzhurXhu6rhu4XEkeG6tTnhu6pn4buFMuG6teG7qmfDokDhurXhu6pnw6PhurVh4buqb0Dhu6pvw6E1e+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurFh4bu2w6Hhu6rhurcq4buH4buqe+G7tuG6s13hu4Xhu7bhu6o5w6Hhu7jhurPhu6pm4bu4Z+G7qmcjw6Hhu6p74bu4e+G7qmHDoTVo4buqZ2FoY3vhu6pbxKnDqnvhu6pnYWx74buqYcOhNeG6tVHhu6pn4bqh4bq1YeG7qmfhu4Uj4bq1OeG7qj7hu7jhurXhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmbDoeG6tWHhu6rhurFhYuG6tTnhu6p7IeG6teG7qlvhurnhurVR4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6teG7qmds4buq4buP4buq4buF4bu24buqYcOhNWjhu6pnYWhje+G7quG6s2jhu7bhu6rhurFh4bu44bq1OeG7qmbDoeG6tWHhu6pvNOG7qmZt4buqfcOs4bq1OeG7quG6s8SRZ+G7qnvhu7h7YeG7qmfDreG7jeG7qmfDoTXhurXhu6pmMeG7qjnDoT3hurPhu6p9IeG6tVLhu6rFqcOt4bq1OeG7qm/hurvDoeG7qmZs4buqb0DDouG7qntoxJF74buqe+G7i+G7tuG7qnvhu7h74buqe+G6ueG7quG7g2jhu7bhurXhu6p7YWp74buq4bq1JeG6tTlR4buq4bqzw6nDoeG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqfSzhurXhu6p7IeG6teG7quG6tSzhurU54buqe+G7tsOi4buq4buP4buqZ2Fqe1Hhu6pn4buF4bu24bq1OeG7qj7huqPhu6p7YcOi4buq4bqz4bqh4bq1YeG7quG6tWFu4bq1OeG7quG6scOhM+G6teG7qmdhanvhu6p74bq54buqPj3hurXhu6pvNOG7qmZqe+G7quG6sWHhuqldUeG7qmdhKOG6teG7qmfhu4Xhuq3hurU54buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qm/DoTV74buqZm3hu6p9w6zhurU54buq4bqxYeG7uOG6tTnhu6pmw6HhurVh4buqWzbhu6pbPeG6s+G7qj49w6Lhu6pmanvhu6rhurFh4bqpXeG7qnthw6Lhu6o+PeG6teG7qmdhLOG6tVHhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YeG7qm9A4buqe8SR4bq1OeG7qltk4bq1OVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4buZaGdhw6Lhu4Xhu6jDmUdhaOG7qkfhu4Xhu7bhurU54buq4buqVEfhu4Vo4bq1OeG7qmcs4bqz4buq4bqww6E24bqz4buqZsOi4bu4Z+G7qj414bq1YeG7qmcoZ+G7qi3hu6pG4bq/4buq4buN4buqZzNVw5ov4buHw5k=

Thu Trang (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở y tế)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?
2024-07-11 14:12:00

Khi nói đến giảm cân, cá hồi không phải là thực phẩm được nhiều người lựa chọn mặc dù loại cá này có nhiều lợi ích sức khỏe, tốt cho tim mạch, huyết áp... Vậy ăn cá hồi có tác...

10 thực phẩm nên ăn cho bữa sáng

10 thực phẩm nên ăn cho bữa sáng
2018-08-16 08:06:43

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Vì vậy, hãy lựa chọn những thực phẩm thông minh để bắt đầu một ngày mới.

Phòng bệnh tay chân miệng

Phòng bệnh tay chân miệng
2018-08-15 16:33:36

Tay chân miệng (tcm) là bệnh truyền nhiễm do virút đường ruột gây ra và thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi (rất ít thấy ở trẻ trên 5 tuổi).

HIV không còn là bản án tử hình!

HIV không còn là bản án tử hình!
2018-08-14 09:40:31

PTĐT - Đó là khẳng định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế trong buổi làm việc với UBND tỉnh vào chiều 13/8, liên quan...

Nâng cao nhận thức về SKSS cho vị thành niên

Nâng cao nhận thức về SKSS cho vị thành niên
2018-08-12 19:15:19

PTĐT-Lứa tuổi vị thành niên có rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý, đây là giai đoạn đánh dấu bước phát triển các kỹ năng cần thiết để các em bước vào giai đoạn trưởng thành.

“Vẽ đường cho hươu chạy…đúng”

“Vẽ đường cho hươu chạy…đúng”
2018-08-12 14:52:05

PTĐT-Việc trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho độ tuổi vị thành niên (VTN) là cần thiết và quan trọng. Để các em hiểu đủ, đúng các kiến thức này cần có...

Dinh dưỡng phòng ngừa ung thư

Dinh dưỡng phòng ngừa ung thư
2018-08-10 15:37:15

Dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống giữa thực phẩm, thức ăn, tình trạng dinh dưỡng, lối sống có liên quan đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long