Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MsOK4bqp4bunOOG6v2zEkeG7kzjhu6vhu5k44oCTOOG7k2vhu7HhuqA44bq/czjhu6tt4buROOG7kcOi4bq/bDjhu6tsZeG7pz4xL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MsOK4bqp4bunOOG6v2zEkeG7kzjhu6vhu5k44oCTOOG7k2vhu7HhuqA44bq/czjhu6tt4buROOG7kcOi4bq/bDjhu6tsZeG7pz4xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6dM4buD4bq34buBNzLhu5Bw4burOOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7E44bq/d+G6tzjhur/hurPhur844buTbOG6tTjDtWzhu5nhurc4bMah4bq/OOG7pmzhurPhu6c44buRdG044buHecO64bq/OOG6v+G7o+G7k2s4w6rhu5844burbOG6s+G7k2s4YWEvw6E5OeG6rzjDtcOt4burOMO04bux4bq54buTOMaw4bqr4buTa1s4QeG7l+G7k2s4w6rhuqnhu6c44bq/bMSR4buTOOG6v3fhurc4w6rDouG7kzjhur/hu5U44bql4buTbDhsecO54buTazjhu4fDreG7kzjhu5Ns4bu54buTazjhur/hurPhur844buR4bql4buTazjhur9s4buZw7Thu4Phu6nhu6vhu4PGsOG7mcO0OOG7h8ah4buTazjDtMOibTjhu6vGsOG7meG7k2s44buHcOG7k2s44buRw6Lhur9sOOG6v+G6peG7k2w4w7k44bq/cTgtOOG7h3l14buTazjhu4Hhu7HhuqA44buTbGXhu6s44buB4bq94buTOOG7keG6s+G7sTjDtGnhu5M44buT4bqn4buZXTHhu6cyMeG7q+G6t8Oqw7Thu4M44bup4bur4bqgw7Thu4MuN+G7keG6t8awa23hu5N7w6Hhu6fDgDjhurfhu7Hhu6vhu5k3MjHhu6vGsDIx4bur4buBMjFt4buRazjhu6nGsOG6vy43bOG7q+G7q+G7p3svL8Oq4bq34buZ4bunbOG7seG7q2zhu5ldQeG7ky/hu5nDtOG7geG7geG6t+G7q+G6ty/DgeG7g8Oq4bupbeG7q+G7gy/hu6nhu7Hhur8tw7Vs4buZ4buDLeG7geG7mW0t4bup4buZ4buTay/DoTk54bqvL+G6sS9hYeG7gmHhurbEg+G6tuG6tmHhu4LhuqMvYcOhw6Hhuq/huq854bqhxIPEg8Oh4bqjxIPhuq9fOWFd4buP4bunazcyMS/hu6vhu4EyMS/hu6vGsDIxL+G7q+G6t8Oqw7Thu4MyMeG7pzLhu6ps4buD4buZOOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7E44buT4bq14bqgWzhB4buX4buTazjDquG6qeG7pzjhur9sxJHhu5M4IOG7h3nDuuG6vzjhu4fhu5k44burw6JtOEHDszjhu6vGsG444buTw7k44buTbGXhu6s44bq/d+G6tzjDquG6qeG7pzjhur9sxJHhu5MwOOG6v3fhurc4w6rDouG7kzjhur/hurXhu5NrOMO0dOG7kzjhu6tsbzjhur/hurXhu5NrOOG6v+G7lThu4burOOG6v2zhu5nDtOG7g+G7qeG7q+G7g8aw4buZw7Q44buHxqHhu5NrOMO0w6JtOMO5OOG7h3Dhu5NrOOG7kcOi4bq/bDjhur/huqXhu5NsXTHhu6cy4bq+ZeG7sTjhu6vDouG7mTjhur934bq3OOG6v3M44burbOG7iThB4bq1OOG7qeG7tTjhu6dsxJHhu5M4w6pxOOG6v3fhurc44buR4bulOOG7q8aw4buZ4buTazjhur9zOOG7q2zhu4k4xrBl4burOMWp4bux4bq34buTOOG7q8awxqHhu5NrOOG7h+G7iTjDgOG6s+G6vzjhu4fDs+G7k2w44buTa+G7seG6oDjhur9zOOG6u+G7kzjhur9sw73hurc44burxrDhu5nhu5NrOOG7kcOi4bq/bDjhu5HhurPhu7FdOOG7quG7seG6oDjhu5NsbWnhu5M44buTbOG7ueG7k2s44buTa+G7seG6oDjhur9zOOG7k+G6teG6oDjhu6tseXXhu5NrOG7hu6s44buHecO64bq/OOG7p2zhurPhu6s4bG3hu4vhu5NdOEvhu6g44buQ4bq3bOG7keG7meG7seG7gTha4buxxrDhu4Ntw7U4QeG6tTjhu4fhu6Hhu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu4fDreG7kzjhu6vhu7M4TeG7k+G7qeG7g8aw4buROMSDOTlbOOG7hkw44bum4bq3xrBt4bupOOG7h+G6pzjhu6ds4bqz4burOMOqbeG7ieG7sTjhu6vGsGnhu5M44burw6Lhu6c44bq/bG444oCc4buo4burxrDhu5nDteG7g+KAnTjhu6ts4bqz4buTazhhYThB4buz4bq3OMWp4bux4bq3XTHhu6cy4buG4buJOOG7q2zhu7E44buHecO64bq/OOG7k2zhu7nhu5NrOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5M44bupxJHhu7E4bHPhu5M4QcOsOOG7kXJtOMO0bWnhu5M4bOG7izhrbeG7ueG6tzhB4buX4buTazjDquG6qeG7pzjhur9sxJHhu5M4QeG6tTjhu5HhuqXhu5NrOOG6v2zhu5nDtOG7g+G7qeG7q+G7g8aw4buZw7Q4w7k44buHcOG7k2s44buRw6Lhur9sOOG6v+G6peG7k2xbOOG6v+G6s+G6vzjhu5Ns4bq1OMO1bOG7meG6tzhsxqHhur844buH4bqnOOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7E4w7k4bHPhu5M4w6Ndw6E5OTjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOMO5OOG7gG3hu4/hu5nhu5NbOOG7kOG7meG7k+G7q+G7p+G7g8O0w7Rt4buDxrA4bOG7mWLhur84w4rhu5nGsOG7geG7g+G6t+G7scOAOCDhu6Zs4bqz4bunMDjDuTjhu4dwOOG7q+G7sXFtOOG7q+G7szjDo+G6ozjhu4fDreG7kzjhuq/huqFdMeG7pzJA4buX4buTazjDquG6qeG7pzjhur9sxJHhu5M44bq/4buVOOG7q2zhu4k4w7ThurU44buRcOG7qzjhu4Fl4buxOGxt4buL4buxOOG7kXRtMS/hu6cyMeG7pzLDlcOt4burOMWp4bux4bqlOOG6v2zhu5k44burbGXhuqBbOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k2t5dW044bq/4buVOEHhu5fhu5NrOMOq4bqp4bunOOG6v2zEkeG7kzjDtHThu5M44buTbGXhu6s44bq/4buVOMO0ecO64buTazjhur9s4buZw7Thu4Phu6nhu6vhu4PGsOG7mcO0OOG7h8ah4buTazjDtMOibTjhu6vGsOG7meG7k2s44buHcOG7k2s44buRw6Lhur9sOOG6v+G6peG7k2w4buG7qzhsc+G7kzjDoeG6sSg44bup4buZOEF0bTjhu5Ns4bu54buTazjhu5NreXVtOOG6v+G7lThB4buX4buTazjDquG6qeG7pzjhur9sxJHhu5M44buTbOG7mzjhu5NsZeG7q1044buG4buVOMO04bq1OOG6v2x54bq3OOG7q27hu5NsOOG7h8Ot4buTOOG7k2zhu7nhu5NrOOG6oMOt4buxOOG7q+G7nzjDtWzhurPhur844buTbHk44bur4buxcW044bur4bqz4bq/Wzjhu4FtOOG7q8aw4bux4bqgw6zhu5NbOOG7q8awxqHhu5NrOMO0ecO64buTazjhur9zOOG7q2zhu4k4QeG6tTjhur/hurPhur844bqgw63hu7E44bur4bufOGvEkeG6oDjhu5Nr4bux4bqgOOG6v3M44bq/bOG7mTjhu5HDouG6v2w44buR4bqz4buxOMO1bOG6s+G6v10x4bunMuG7kmzhu5Xhu5E44buTa2xtaeG7kzjhur/DveG7sTjhur934bq3OFrhu7HGsOG7g23DtTjhur/hu5fhu5M44bunbOG6s+G7qzhsbeG7i+G7kzjhu6tsaeG7kTjhu5Fw4burOOG6oMOt4buxOOG7q+G7nzjhu6vhurPhur844buHcOG7k2s4w7Vs4bqz4bq/Wzjhu4fhu5U4w7ThurU4QeG7l+G7k2s44buD4buZXTjhur52OOG7q2zhu4k4w7ThurVbOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k2t5dW044bq/4buVOOG7q8OyOMO04buLOEHhu5fhu5NrOOG7g+G7mS84QeG7l+G7k2s4bOG7o+G7k2s4w7R04buTOOG7k2xl4burOEF0bThB4buX4buTazjDquG6qeG7pzjhur9sxJHhu5M44buTbOG7mzjhu5NsZeG7qzjhu6loOOG6v+G7lTjhu5NsbcOs4buxOOG7keG6peG7k2s44bq/bOG7mcO04buD4bup4bur4buDxrDhu5nDtDjhu6vGsOG7meG7k2s44buHcOG7k2s44buRw6Lhur9sOOG6v+G6peG7k2w4bHPhu5M4IMO1bOG7meG6peG7k2s44bqj4bqjKDA44bq/4buX4buTOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k2t5dW044bq/4buVOOG7q8OyOMO04buLOOG7g+G7mS9s4buj4buTazjhu5Ns4bubOOG6v3Dhu5NrOEF0bThB4buX4buTazjDquG6qeG7pzjhur9sxJHhu5M4w7R04buTOOG7q2xvOMO04bq1OMOgw6EoXTHhu6cy4bq+4bqz4bq/OOG7k2zhurU4w7Vs4buZ4bq3OGzGoeG6vzjhu6ts4buz4bq3OOG7k2zhurnhu5M4w7Thu5lrbeG6vzjhu5PhurXhuqBbOOG7k2x54buTazjhur944buTazjhu6vhu7HhuqBp4buTOMOq4bufOMaw4bqr4buTazhB4buX4buTazjDquG6qeG7pzjhur9sxJHhu5M44bq/4buVOOG7q2zhu4k4w7ThurU44buRcOG7qzjhu4Fl4buxOGxt4buL4buxOOG7kXRtOOG7h+G7iTh5dOG6vzjDtHnDuuG7k2s44bq/4bqz4bq/OOG7keG6peG7k2s44bq/bOG7mcO04buD4bup4bur4buDxrDhu5nDtDjhu6vGsOG7meG7k2s44buHcOG7k2s44buRw6Lhur9sOOG6v+G6peG7k2w4QeG6tTjhur9s4bux4bq74buTOOG7h+G7meG6s+G7kzjDquG7i+G7k2w4w4BzOOG6v8O94buTazjhu4dw4buTazjhu5HDouG6v2xdOOG7qmzhu4Phu5k44buq4bum4buY


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?
2024-07-11 14:12:00

Khi nói đến giảm cân, cá hồi không phải là thực phẩm được nhiều người lựa chọn mặc dù loại cá này có nhiều lợi ích sức khỏe, tốt cho tim mạch, huyết áp... Vậy ăn cá hồi có tác...

Rượu làm rối loạn nhịp tim ở phụ nữ

Rượu làm rối loạn nhịp tim ở phụ nữ
2008-12-09 09:35:00

Theo một bài báo trên Tạp chí của Hội Y học Hoa Kỳ, phụ nữ uống rượu 2 lần một ngày dễ bị rối loạn nhịp tim, dễ thấy nhất là chứng rung tâm nhĩ (atrial fibrillation).

Bông cải xanh giảm 20% nguy cơ ung thư do hút thuốc

Bông cải xanh giảm 20% nguy cơ ung thư do hút thuốc
2008-12-09 07:17:00

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những người đang hút thuốc, đặc biệt là những người hút thuốc trong thời gian dài, nên ăn nhiều các loại rau đặc biệt là bông cải xanh và các...

Kiến nghị xử lý melamine của Bộ Y tế bế tắc

Kiến nghị xử lý melamine của Bộ Y tế bế tắc
2008-12-08 12:43:00

Kiến nghị tái xuất và thiêu đốt các sản phẩm chứa melamine của Bộ Y tế đến nay hầu như vẫn bế tắc, trong khi tuần qua, Bộ NN&PTNT và WHO chính thức công bố giới hạn an toàn của...

Những thói quen tốt trong ăn uống

Những thói quen tốt trong ăn uống
2008-12-08 08:59:00

Để sống lâu và khỏe mạnh hơn, ngoài việc thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, bạn cũng nên học cách duy trì những thói quen tốt sau trong ăn uống:

Dậy muộn không tốt cho sự phát triển của trẻ

Dậy muộn không tốt cho sự phát triển của trẻ
2008-12-05 14:13:00

Một số người cho rằng nên để trẻ ngủ theo nhu cầu vì thế ít khi đánh thức con dậy sớm vào buổi sáng. Trên thực tế, trẻ dậy quá muộn vào buổi sáng không những không tốt cho phát...

Muốn giảm cân phải ăn đúng giờ

Muốn giảm cân phải ăn đúng giờ
2008-12-05 07:42:00

Để kế hoạch giảm béo của bạn thêm hiệu quả, ngoài việc vận động, bạn đừng quên lưu ý tới “giờ giấc” ăn uống.

Những người nên tránh nhân sâm, mật ong

Những người nên tránh nhân sâm, mật ong
2008-12-04 13:23:00

Nhân sâm, mật ong đều là những dược thực phẩm bổ dưỡng, hữu ích với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống nhân sâm, mật ong để tăng cường thể lực thì chỉ thích hợp với những người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long