Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurdM4buxw7nhu5vhuq1t4buH4buj4bqtQ+G6vcO54bud4bqt4bub4buj4buHw7rhuq1i4bqpN+G6rcO54bubw4NE4bqtbXnhuq3Dg8O54bub4bqt4bqi4bud4bq04bqtbuG7peG6reG7ncSC4bqi4bqt4bqi4budw4Phu61t4bqxL+G7neG6q+G6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bucw7Phur1u4bqn4bq3TOG7scO54bub4bqtbeG7h+G7o+G6rUPhur3DueG7neG6reG7m+G7o+G7h8O64bqtYuG6qTfhuq3DueG7m8ODROG6rW154bqtw4PDueG7m+G6reG6ouG7neG6tOG6rW7hu6Xhuq3hu53EguG6ouG6reG6ouG7ncOD4butbeG6sS9B4bq34bqxQeG6t03Dqm3huq3DueG7neG6v+G6rcO54bub4bud4bujw7TDueG6rW3DgsOD4bqtbeG7nXHhuq3DgOG6veG6rcOAZ8O54bub4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtb+G6vcO54bub4bqt4budxILhuqLhuq3huqLhu53Dg+G7rW3huqHhuq1vaG3huq1s4buj4buZ4bqi4bqtdeG6v+G6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6reG7ncSC4bqi4bqt4bqi4budw4Phu61t4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6ouG7neG7s+G7o+G6reG7m+G7o+G6vcO54bqtbuG6v+G7o+G6oeG6rcO5w7TDueG6reG7hcO54bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rW3Dqm3huq114bul4buB4buj4bqtw4Dhur3Dg+G6rW9obeG6rWzhu6Phu5nhuqLhuq114bq/4bqtbOG7scO54bub4bqtbeG7h+G7o+G6rUPhur3DueG7neG6reG6quG6v+G6rW3Dqm3huq114bul4buB4buj4bqtw4Dhur3Dg+G6reG6ouG7ncODdm3huq3hu53GsOG6rW3hu4fhu6PhuqPhurFB4bq34bqx4bqi4bq9bHXDs+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnw7rhur3DgOG7m+G7o8O5w6FiQUPhuq3hur3Dg+G6ouG7peG6p+G6t+G6seG6osOA4bq34bqx4bqibuG6t+G6seG7o8O64bub4bqt4bqgw4BtNeG6p+G7neG6ouG6okHDoS8vbOG6veG7pUHhu53Dg+G6ouG7neG7peG6o+G6qsO5L+G7pXVubuG6veG6ouG6vS9Cw7Ns4bqg4buj4bqiw7Mv4bqgw4NtLXThu53hu6XDsy1u4bul4bujLeG6oOG7pcO54bubL2Lhuqnhuqnhurkv4bq7L+G6q+G6q8OT4bqr4bq74bqrTExjZcSRL+G6q2Ji4bq5w6nhurnhuqvhurlkZeG6qeG6qeG6qV/huqvhurllY+G6ueG6u+G6o3NB4bub4bqn4bq34bqxL+G6om7hurfhurEv4bqiw4DhurfhurEv4bqi4bq9bHXDs+G6t+G6sUHhurdM4bq/4bqtVeG7o+G6rSXhur3DueG7m+G6reG6ouG7ncODdm3huq174buj4buZw7nhuq0qw7nhu5vhuq3huqLhu53hurThuq094bul4bqgQsOzdXXhuq1A4bq9w4B04bqt4bqi4buB4buj4bqtTMODxqHGoeG6vXXhu6XhuqHhuq3DmcOzQuG6rV3hu6XDgHThuq1t4bud4bul4bqtbOG7o+G7keG6osOh4bqxQeG6t+KAnE/hu6Phu5PDg+G6rcO54bq/ROG6rW9obeG6rWzhu6Phu5nhuqLhuq1t4bun4bqt4bud4buj4buZw4Phuq3DgcOD4buH4bqtb+G7reG7o+G6reG6qsO94buj4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5nDueG6reG6ouG7ncOD4butbeG6rXXDrMOD4bqtw7nhu4XDuuG6o+G6rcOZ4bud4bqow7nhu5vhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6reG7ncSC4bqi4bqt4budecO54bqtYuG6qeG6rW/hu6Phu5HDg+G6reG6ouG7ncOD4butbeG6rcO6duG6ouG6rcO54bub4bq/ROG6reG6ouG7neG7oeG6rW3hu6fhuq3huqLhu53hu5Xhuq1v4bq04bu1beG6rW3hu6Xhu6Phuq114bq/4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5nDueG6reG6ouG7ncOD4butbeG6rXXDquKAneG6o+G6sUHhurdM4buxw7nhu5vhuq1t4buH4buj4bqtQ+G6vcO54bud4bqt4bqq4bq/4bqtbcOqbeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3DgOG6vcOD4bqt4bqi4budw4N2beG6reG7ncaw4bqtbeG7h+G7o+G6rcO54bud4bq04bqtbGZB4bqtbeG7h+G7o+G6oeG6rW3hu4fhu6Phuq3hu53hu6Xhur3huqHhuq1t4buH4buj4bqtTMOAw4PhuqDhuqDDs3XhuqDhuq1v4bq04bu1beG6rW3hu6Xhu6Phuq114bq/4bqtbeG7p+G6reG6osOqbeG6rW7hurDDueG7m+G6rXXhur/DuuG6reG7m+G7o+G7h8O64bqtw7nhu5vDg0Thuq1teeG6rcO6Zm3huq1s4buZw7nhu53huq3Dg8O54bub4bqt4bqi4bud4bq04bqh4bqtbuG7peG6rW3hu53EgsO54bub4bqtbeG7p+G6rW3hu53DguG6veG6reG7neG7tUHhuq1t4bud4buL4bqi4bqt4buj4bqg4bul4bqi4bud4buj4bulbUThur3DueG6veG6osOz4bqg4bqj4bqxQeG6t0zhur/huq0l4bq9w7nhu5vhuq3huqrhur/huq1tw6pt4bqtb+G7r8O54bub4bqt4bqg4bqm4bqtb+G7g+G6reG6ouG7o+G7kcO54bqt4bud4bq/w7nhu53huq3DueG7m+G7neG7o8O0w7nhuq1tw4LDg+G6reG6u2Thurnhuq1s4buZw7nhu53huq3DueG7ncOsw7nhuq3Dg8O54bub4bqt4bqi4bud4bq04bqt4bqq4bq/4bqt4bqrw6lkY+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbeG7p+G6rWzhu6Phu5XDg+G6reG7neG7o+G7mcO54bqtbHDhuq3DumZt4bqtbOG7mcO54bud4bqtw7nhur9E4bqj4bqt4bucxrDhuq1v4buD4bqt4bqi4buj4buRw7nhuq3hu53hur/DueG7neG6rUHhu53hu6nDueG7m+G6reG6quG7i8O54bqt4bqq4buT4bqt4bqi4bud4bun4buj4bqtw4HDg8Ozw7nhuq3huqLhu53hurThu7PDueG7m+G6rcO54bub4bq/ROG6rW3hurbhur3huq3DueG7neG6qMO54bub4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3huqLhu6HDueG7neG6rcO54bubw4NE4buZw7nhuq1s4bq94bul4bqt4bub4buvw7rhuq1t4buH4bqt4bqi4bud4bqmbeG6rW95w7nhuq3huqrhur/huq3huqLhu53hu7Phu6Phuq3hu5vhu6Phur3DueG6reG7ncSC4bqi4bqt4bqi4budw4Phu61t4bqj4bqtw5rGsOG7o+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqt4bqi4bud4bq04buzw7nhu5vhuq3hu4XDueG6rW3Dqm3huq114bul4buB4buj4bqtw4Dhur3Dg+G6reG6ouG7ncODdm3huq3hu53GsOG6rW3hu4fhu6Phuq1t4bun4bqtdOG7neG7h+G6rcO54buFw7nhu5vhuq3hu5vhu6Phu4fDuuG6rW/hu5HDueG6rWLhuqk34bqtw7nhu5vDg0Thuq1teeG6rcO6Zm3huq1s4buZw7nhu53huqPhurFB4bq3VOG7keG6ouG6rcOBw4Phu4fhuq3DueG6v0Thuq1B4bud4bqw4bqt4bqi4budw4N2beG6reG6quG6v+G7peG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3DgOG6vcOD4bqtw7rhur/huq3hu53GsOG6reG7hcO54bqtbeG6ssO54bub4bqtw7nhu53hurThuq3DgcODw6rhuq3huqLDgOG7ocO54bud4bqt4bqq4bq/4bqtbeG6tOG7s8O54bub4bqtb3bhuq3hu53EguG6ouG6reG6ouG7ncOD4butbeG6o+G6sUHhurdM4bq/4bqtbeG6ssO54bub4bqtbeG7neG7peG6rWzhu6Phu5HhuqLhuq3huqLhu53DtMO6w6Hhuq3igJzhu5zhu6Phu5nDg+G6rcOBw4Phu4fhuq1u4buX4bqtw7nhu53EqcO54bqt4bqi4bud4buLROG6rW/hu63hu6Phuq3huqrDveG7o+G6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6reG7ncSC4bqi4bqt4bqi4budw4Phu61t4bqtdcOsw4Phuq3huqrhur/huq1v4bq9w7nhu5vhuq3hu53EguG6ouG6reG6ouG7ncOD4butbeKAneG6o+G6sUHhurclw4NE4bqtw7nhu53hu6PDtMO54bqtbOG6v+G6rW3hurLDueG7m+G6rW3hu4fDueG7neG6rWzDquG7peG6rcOAZ8O54bub4bqtb+G7reG7o+G6reG6qsO94buj4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqt4budxILhuqLhuq3huqLhu53Dg+G7rW3huq3DgcODw6rhuq11w6zDg+G6reG6quG6v+G6rcOBw4PDquG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3huqLhu53hu6Hhuq3huqLDqm3huq1u4bqww7nhu5vhuq3DueG6v0Thuq104bud4buxw7nhu5vhuq1vw6rDueG7m+G6rXThu5XhuqPhurFB4bq34bucxILhuqLhuq3huqLhu53Dg+G7rW3huq1v4bq9w7nhu5vhuq3huqLDgOG7t+G6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqtw7nhu5vDg0TDtMO54bqtw7nhu53DrMO54bqtdeG6v8O64bqt4bqi4buFw7nhu5vhuq1tw6pt4bqtbOG7mcO54bud4bqtw4PDueG7m+G6reG6ouG7neG6tOG6reG7t+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbOG6veG7peG6reG7m+G7r8O64bqtbeG7h+G6rcODw7nhu5vhuq3huqLhu53hurThuq1B4budd+G7o+G6oeG6rcODw7nhu5vhuq3huqLhu53hurThuq1td+G6reG6quG6v+G6rcODw7nhu5vhuq3huqLhu53hurThuq1s4bq/w7nhu5vhuq3DgcOD4bq9w7nhu5vhuqPhuq0l4budw7Phu6Xhuq0lQOG7pA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

Kiến nghị xử lý melamine của Bộ Y tế bế tắc

Kiến nghị xử lý melamine của Bộ Y tế bế tắc
2008-12-08 12:43:00

Kiến nghị tái xuất và thiêu đốt các sản phẩm chứa melamine của Bộ Y tế đến nay hầu như vẫn bế tắc, trong khi tuần qua, Bộ NN&PTNT và WHO chính thức công bố giới hạn an toàn của...

Những thói quen tốt trong ăn uống

Những thói quen tốt trong ăn uống
2008-12-08 08:59:00

Để sống lâu và khỏe mạnh hơn, ngoài việc thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, bạn cũng nên học cách duy trì những thói quen tốt sau trong ăn uống:

Dậy muộn không tốt cho sự phát triển của trẻ

Dậy muộn không tốt cho sự phát triển của trẻ
2008-12-05 14:13:00

Một số người cho rằng nên để trẻ ngủ theo nhu cầu vì thế ít khi đánh thức con dậy sớm vào buổi sáng. Trên thực tế, trẻ dậy quá muộn vào buổi sáng không những không tốt cho phát...

Muốn giảm cân phải ăn đúng giờ

Muốn giảm cân phải ăn đúng giờ
2008-12-05 07:42:00

Để kế hoạch giảm béo của bạn thêm hiệu quả, ngoài việc vận động, bạn đừng quên lưu ý tới “giờ giấc” ăn uống.

Những người nên tránh nhân sâm, mật ong

Những người nên tránh nhân sâm, mật ong
2008-12-04 13:23:00

Nhân sâm, mật ong đều là những dược thực phẩm bổ dưỡng, hữu ích với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống nhân sâm, mật ong để tăng cường thể lực thì chỉ thích hợp với những người...

Khi trẻ thức đêm, ngủ ngày...

Khi trẻ thức đêm, ngủ ngày...
2008-12-04 07:40:00

Không giống như nhiều em bé tôi biết và những gì tìm hiểu được, bé nhà tôi dường như không ngủ cả ngày lẫn đêm mặc dù cháu mới sinh được vài tuần. Tôi phải làm gì đây?

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long