Cập nhật:  GMT+7
ựĨỵýẺỌĂỦỦqyÚjJŨỌẾyử1GÕýẺẮŨý“ỴƠýẺĨỬ”ýÕỈĂÕỈýÕĨJFÕýĨÔẶŨýÊỢÕỈưự/ĨỵửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửựJỎỈýỦỤẺqy//ẺũẸĂÔÚĨƯŨĨÔũỴÕ/ẼẾỦÒŨÔÚ/ÕẾỶỦ/ỵÃỵỷ/AẢẼỵỵỳAỵỹỵŨỵÀỹÀÃỹỌỵũÓÚỈyý/ửự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử2ẮŨýÊVSẺýŨĐÚýÒGŨýỴQJýÒĨỚJýỌVSÕỈýỌQÕýTýẸGÕýẺẮŨýỴƠýẺĨỬũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚằẾĂẼyửìj4jý-ýjĨẾÔýŨLỎýĨJÍƯủýÚĨỐÕỈýỴJFÕý1ẮÔýìĨỨýjĨỘýÊVSẺýẸJGŨủýỎỢŨýẸGÕýẺẮŨýỴƠýẺĨỬýĨÔẶŨýÊỢÕỈýÒĨƠÕỈýÚĨỀÚýỴÉÕýÊĂÕỈýŨỜÕýŨẶJýTýÒĨƯýÃủýỸẴýìĨỰýẩĨẮÕĨủýĨƯ@IÕýằẶýằÔẰýŨỤÔÕỈýỦƯỚŨýŨĨRJýỈJĂÕýẼẰJũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjỤĂÔýÊỞJýỴQJýẺĨỨÕỈýŨƠJủýƠÕỈýcỈƯ@ÌÕýằƯ@ýằỪÕỈý-ý2ĨỬýŨMẺĨýk1c3ýỸẴýìĨỰýẩĨẮÕĨýẺĨÔýẸJGŨùý1GÕýẺẮŨýÕẦỎýẺỪÕỈýÒĨƯýỴYẺýẸGÕýÊỒýÕỈĂÕỈýŨỤFÕýỦƠÕỈýằỜÕỈýŨĨƯỢẺýÊMĂýẸẰÕýẺỬĂýỸẴủýŨƯ@ýÕĨJFÕýÊGÕýÕĂ@ủýẺĨKÕĨýÙƯ@HÕýỸẴýẺỮÕỈýẺĨVĂýÕẤỎýÊVSẺýẺĨỬýẸGÕýẺẮŨýỌẰýĂJýỴẰýẸGÕýÊẴýÊVSẺýẺCÚýÚĨỀÚýĨĂ@ýẺĨVĂúưự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửựJỎỈýỦỤẺqy//ẺũẸĂÔÚĨƯŨĨÔũỴÕ/ẼẾỦÒŨÔÚ/ÕẾỶỦ/ỵÃỵỷ/AẢẼỵỵỳAỵỹỵŨỵÀỹÀÃỹỌỷũÓÚỈyý/ửự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử1GÕýÊỒýÕỈĂÕỈýỴẰýẸGÕýẺẮŨýĨÔẶŨýÊỢÕỈýẺỪÕỈýÊMĂýÊJÍỎự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửẩĨJýÊVSẺýĨỔJýỴHýỴĂJýŨỤỒýÙƯẲÕýỌ#ýcĨẰýÕVQẺýTýẺPýỦTýẺỬĂýẺĨKÕĨýÙƯ@HÕýÊMĂýÚĨVPÕỈýŨỤÔÕỈýỴJIẺýÒJÍỎýŨỤĂýĨÔẶŨýÊỢÕỈýẺỬĂýẸGÕýẺẮŨýÕẰ@ủýƠÕỈýằỪÕỈýỌẤẺýÊDƯýỴẰýÒĨƠÕỈýŨĨÍýẺƯÕỈýẺCÚýÊVSẺýẸCŨýẺWýẸJFÕýẸẲÕýĨẰÕĨýẺĨKÕĨýÕẰÔýỌJFÕýÙƯĂÕýŨQJýỴJIẺýÒJÍỎýŨỤĂủýỸÝýÚĨẶŨýÕĨỲÕỈýĨÔẶŨýÊỢÕỈýŨỤẮJýÚĨẮÚýỌƯĐŨýẺỬĂýẸGÕýẺẮŨýŨỤFÕũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửằJIÕýŨẶJủýŨĨẾÔýÙƯĂÕýỦẮŨýẺỬĂýÚĨỐÕỈýỴJFÕýẺỐýỎỢŨýŨẰƯýĨỨŨýẺẮŨýŨYýĨẰÕĨủýŨỤỘÕỈýŨẲJýÒĨÔẲÕỈýAỳýÒĨỚJýŨĨVRÕỈýỸƯ@FÕýÒĨĂJýŨĨẮẺýẺẮŨýŨỤẮJýÚĨỀÚýŨẶJýÒĨƯýỴYẺýÊÍýŨĐÚýÒGŨýẺẮŨýỌFÕýẸGÕũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử4HýÕỈĨMýẺẮẺýÊPÕýỴMýẺĨWẺýÕÂÕỈýĨƯ@IÕýằẶýằỒĂýŨỞýẺĨWẺýÒJÍỎýŨỤĂýĨÔẶŨýÊỢÕỈýÒĨĂJýŨĨẮẺýẺẮŨýŨỤẮJýÚĨỀÚýŨỤFÕýỦƠÕỈýằỜÕỈýỴẰýẺĨCÕýẺĨNÕĨýẸGÕýẺẮŨủýÒĨƠÕỈýÚĨỀÚýŨĨƯỢẺýÒĨƯýÃủýỸẴýìĨỰýẩĨẮÕĨýÊÍýẺĨỚÕỈýŨĨCŨýŨĨÔẮŨýŨẰJýÕỈƯ@FÕýỴẰýÊẲỎýẸẲÔýỴJIẺýÒJÕĨýẼÔĂÕĨýẸGÕýẸẴJýŨĨẾÔýÊỨÕỈýÙƯ@ýÊMÕĨýẺỬĂýÚĨẮÚýỌƯĐŨũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ&ƯŨĨÔỤyửịƯỚẺýằỢJự/Úử

Quốc Hội

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đốt rác dưới Trạm Biến áp

Đốt rác dưới Trạm Biến áp
2019-03-23 20:35:33

PTĐT - Khoảng từ 18h ngày 23-3, tại vị trí Trạm Biến áp Nông Trang 4, trên đường Vũ Duệ thuộc phường Nông Trang, thành phố Việt Trì. Bãi tập kết rác thải sinh hoạt của các hộ...

Thanh Ba - Khoét đồi, trộm khoáng sản

Thanh Ba - Khoét đồi, trộm khoáng sản
2019-03-13 13:27:08

PTĐT - Mặc dù không phải là khu vực được cấp mỏ khai thác cao lanh, nhưng trong nhiều tháng liên tiếp, các “quặng tặc” đã tập kết phương tiện… tiến hành rầm rộ hoạt động khai...

Xe container làm đứt cáp viễn thông

Xe container làm đứt cáp viễn thông
2019-03-08 14:34:14

PTĐT - Khoảng 11h trưa ngày 8-3, tại vị trí ngã 3 giao nhau giữa đường Nguyễn Thái Học và đại lộ Hùng Vương (TP.Việt Trì). Trong quá trình lưu thông, chiếc xe container đã làm...

Ô tô quá tải đi vào đường cấm làm đứt dây cáp

Ô tô quá tải đi vào đường cấm làm đứt dây cáp
2018-12-11 16:07:49

PTĐT - Ngày 11-12, độc giả phản ánh với Báo Phú Thọ tại đoạn đường ngã 3 giao giữa phố Hà Liễu và đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, xảy ra tình trạng đường dây điện bị đứt...

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở Việt Trì

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở Việt Trì
2018-12-07 16:47:47

PTĐT - Thời gian gần đây, trên đoạn đường Hùng Vương, thuộc địa phận phường Gia Cẩm -Thành phố Việt Trì, đã có hàng loạt xe ô tô ngang nhiên đỗ trên vỉa hè, dưới lòng đường gây...

Vào cua gấp, xe container lật ngang đường

Vào cua gấp, xe container lật ngang đường
2018-12-05 11:41:41

PTĐT - Khoảng 8h30 ngày 5-11, trên QL32C, đoạn qua xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, chiếc xe container (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông theo hướng Tam Nông - Cẩm Khê di...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long