Cập nhật:  GMT+7
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zDtSElIOG7mMOiJeG7mFlUMOG7mCw3w53hu5jDoi5UIC7hu5jDncOh4buYIlPhur/hu5jDnS7hurlS4buY4bqlICzhu5jDoi5jw5IvLuG7luG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurF04bu2UuG7suG7kuG7jMO0U8Od4buYIC5U4buYWy4wUuG7mC4zw53hu5jhu7Fm4buYWy5TIuG7mOG6sS5T4buY4bqzUuG7mMOdU8OdLuG7mMOiLmTDneG7mFkhJSDhu5jDoiXhu5hZVDDhu5gsN8Od4buYw6IuVCAu4buYw53DoeG7mCJT4bq/4buY4buyISbDouG7mMOiJeG7mFlUMOG7mOG6pSAs4buYw6IuY03hu5jDgi7DqeG7mCAsLiEmIuG7mFlj4bqhw53hu5jhu7Thu67huqXhu5jDouG6syQg4buYw50u4bqlOcOi4buY4bu0w5nhu5jDnS4w4buYWyXDouG7mOG6t+G6pcOa4buYWy7DmuG7mOG6t+G6pVIgTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDgi42ICzhu5jDoiEg4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDnTYgLOG7mFk34buYw6LhurMkIOG7mMOCVuG6seG7mOG6tVIg4buY4bq0w6Lhu7Yi4buYw7Thu7ZdXeG6teG7mF1U4buYWyXDouG7mOG6t+G6pcOa4buYw502ICzhu5jDouG6sykgLuG7mCAsLiEkIOG7mMOdZOG6peG7mMOd4bqrUuG7mMOdU8Od4buYIC5U4buYWy4wUuG7mC4zw53hu5jDosSR4buYw7UmIC7hu5jhurshJiDhu5jhu7RS4buYWy4wUuG7mOG7sVLhurXhurVSw50u4bql4bq14bu2w6Lhu5jhurtU4buY4bq6ISYg4buYw4Il4buYWVQw4buYLDfDneG7mE/hu5N04buY4bq+4buYWy4wUuG7mHRS4bqz4bq7UuG6s+G7ssOTTeG7mOG6uuG6oSHhu5hbZuG7mMOiLuG6pVbDouG7mCBU4bq/TMOS4bqx4buMw6Il4buYWVQw4buYLDfDneG7mOG7tGPDo8Od4buY4bqxLlPDouG7mMOi4bqzIT8g4buYw50x4buYWy7DmuG7mCDhu6QgLOG7mMOiISXDouG7mOG6s1Lhu5jhu7Q5w53hu5jDojfhu5ggLuG7piLhu5jhurtUMOG7mMOiJeG7mFlUMOG7mOG6pSAs4buYw6IuY8OSL+G6seG7jCJU4buYWy42ICzhu5gs4buw4bq/4buYLlUh4buYw50uMOG7mMOdLiggLuG7mCIpIC5N4buY4butLOG6peG6v+G7mMOdw6Dhu5gu4bqr4bq/4buYLjBVIeG7mMOdU8Od4buYw6Il4buYWVQw4buYWSkgLuG7mMOiLmPhuqMgLOG7mOG6u1Thu5hbLjThu7bhu5giVSAu4buYw51iICzhu5jhurEuw5oh4buY4bu0Y8Ojw53hu5hdMFUh4buYw6LhurPEkU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw4LhurMwICzhu5jDoi7DqeG7mCAsLiEmIuG7mMOi4bqzJCDhu5jDnS7huqU5w6JM4buYw6Il4buYWVQw4buYLDfDneG7mOG7tGPDo8Od4buY4bu0Y1Lhu5jhurtUMOG7mFsuNyHhu5jhuqXhu5jhu7TDmeG7mFkxw53hu5jDolPDnS7hu5hbLjQh4buYw53DoOG7mMOiLj9N4buY4bq24bqlUiDhu5jhurVTw6Lhu5jDnS4w4buYw6Iu4bus4bq/TOG7mMOiJeG7mFlUMOG7mOG6pSAs4buYw6IuY+G7mCDDmTDhu5hZPOG7mOG7tDnDneG7mMOiN+G7mMOiISThuqXhu5jhu7IhJsOi4buYIlThu5hbLjYgLOG7mMOdMeG7mOG6tWXhu5jigJzhurEuMiAs4buYw6Iu4bqr4oCd4buYIFQwTeG7mMO1Y+G6ocOd4buYWyXhu5jDoiEl4bqxTOG7mMOdU8Od4buYIC5U4buYWy4wUuG7mC4zw53hu5jhu7RSICzhu5hdJCDhu5hbJeG7mC4wVcOdLuG7mMOiLsOp4buYICwuISYi4buYw6LhurMkIOG7mMOdLuG6pTnDouG7mCLhu6bDneG7mOG6peG7mCAs4bql4bq/JCDhu5hZVDDhu5jDqjfhurHhu5gt4buYw6IuP+G7mOG6pSAs4buYw6IuY+G7mCDDmTDhu5ggLOG6peG6v+G7mC4hPyLhu5jhurtU4buY4bqxLmHhu5hZISUg4buYxIPhu5ggLGPhuqMh4buYw6LhurNjxIMgLOG7mMOiLlQgLk3hu5jDgi7DqeG7mCAsLiEmIuG7mF3hu7Ai4buY4bq1VCAs4buYw6LhurMkIOG7mCAsY+G6oyHhu5jhu7Jl4buYWyElIOG7mMOiISUg4buYLlQgLuG7mMOi4bqzMCAs4buY4bq7MiAs4buY4bui4buYIOG7pCLhu5gg4bq5Uk3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw5IhIizhu5hSXcOiSeG7ksO1ISUg4buYw6Il4buYWVQw4buYLDfDneG7mMOiLlQgLuG7mMOdw6Hhu5giU+G6v+G7mMOdLuG6uVLhu5jhuqUgLOG7mMOiLmPhu5Lhu5gu4bu2ISwuw6JJ4buSxqDhu6BR4buS4buY4bq14bqzw51J4buSLsOiw6LhurFKLy/hur3hur3hur1NWy4wUi4ww51Nw50wIk3hursgL+G6sS4ww6Iw4bq1LyEiUizhu7YvxqDhu5Thu5bhu5wv4buW4buUL+G7muG7li/DouG7ti1ZUjAtLDDDnU194bqxLOG7kuG7mMOiIcOiXeG7tknhu5LDtFPDneG7mFsuNyHhu5jhuqXhu5ggw5kw4buYw6IuY+G6oyAs4buYw51kICzhu5jhurtU4buYWy4x4buYw6IhJeG6seG7mMOdViBN4buYw4Il4buYWVQw4buYLDfDneG7mOG7tGPDo8Od4buYw50uMOG7mF1U4buYIjnDouG7mMOdU8OdLuG7mC7hurnhuqXhu5guISbhuqXhu5jhu7Q/4buYw6IhJeG6seG7mMOdViDhu5jhurtU4buYw6IhJOG6peG7mOG7siEmw6Lhu5jhuqUgLOG7mMOiLmNN4buS4buY4bq9IeG7ssOiLknhu5Lhu5xR4bue4buS4buMw5LhurHhu4zDtFPDneG7mFsuNyHhu5jhuqXhu5ggw5kw4buYw6IuY+G6oyAs4buYw51kICzhu5jhurtU4buYWy4x4buYw6IhJeG6seG7mMOdViBN4buYw4Il4buYWVQw4buYLDfDneG7mOG7tGPDo8Od4buYw50uMOG7mF1U4buYIjnDouG7mMOdU8OdLuG7mC7hurnhuqXhu5guISbhuqXhu5jhu7Q/w5Iv4bqx4buMw6IhJeG6seG7mMOdViDhu5jhurtU4buYw6IhJOG6peG7mOG7siEmw6Lhu5jhuqUgLOG7mMOiLmNN4buYT8OsIC5K4buYw7XDtcO0w5PDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4buTUyAu4buYLCFT4buY4bq7KuG7mFslw6Lhu5jhurfhuqXDmuG7mMOiLsOp4buYICwuISYi4buYWWPhuqHDneG7mOG7tOG7ruG6peG7mMOi4bqzJCDhu5jhu7Q5ICzhu5jhurtWw6JM4buYw6JTw53hu5gsIcOa4buYw50uKCAu4buYw53huqtS4buYICwuISQg4buYw51k4bqlTOG7mMOiISUg4buY4bq1e+G7mOG7qS5SXSHhu7Lhu5jhurQuUi7hu5jDojThu5jhurNS4buYWy5T4buYXVXDneG7mOG6t+G6pVIg4buYTeG7mOKAnOG6tFLhuqXhu5hbLiHhu5jDoi5lw53hu5guISYg4buYIC7hurkgLOG7mOG6sS7hu7Ag4buYw6Iow50u4buY4bqxLuG7sCDhu5jDosOp4buY4bq7VOG7mMOiLuG7tjDhu5jhu7I1IeG7mC4pIC7hu5jDmiAu4buY4bq7KuG7mGTDneG7mMOdLiXhu5jDomEgLOG7mC7Do+G6seG7mOG6seG6szDDouG7tiEg4buYWSQg4buYw6LhurMwICzhu5hbLjch4buY4bql4buYIMOZMEzhu5jDnS7huqcgLOG7mMOiNiHhu5ggLlYg4buYw6Iu4bus4bq/4buY4bu0OcOd4buYw6I34buYw50x4buYw6IuP+G7mCwhJcOi4buYw50uJcOi4buYw6Il4buYWVQw4buY4bqlICzhu5jDoi5j4oCd4buYTOG7mDYgLOG7mCAxIU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw7RiICzhu5jDoi7hu7Yw4buYNiAsTOG7mOG6tcOp4buY4buy4bqpICzhu5jhu7Q5w53hu5jDojfhu5jhu7TGr8Od4buYWSEmw6Lhu5jhu7Q/4buYw6IhJOG6peG7mOG7siEmw6Lhu5jhuqUgLOG7mMOiLmPhu5hbLjYgLOG7mOG6sS7DmiHhu5hdVOG7mFtm4buYw6Iu4bqlVsOi4buYIuG6oSFM4buY4bq74bqhIeG7mCAuISrhuqXhu5jDoi5UIC7hu5jDnTYgLOG7mMOi4bqzMCAs4buYIjnDouG7mOG6tTfhu5hdMFUh4buY4bqlICzhu5jDoi5j4buYIlPhuqVN4buY4bq0MCAs4buYw6JTw53hu5jhu7LhuqkgLOG7mMOiY8OgICzhu5jDomXhu5hbLjYgLOG7mOG7tFXDouG7mOG7tGPDo8Od4buYxIPhu5ggLuG6uSAs4buYWy43IeG7mOG6peG7mMOdZCAsTeG7mMOCJeG7mFlUMOG7mCw3w53hu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5jDoi7hu7Yw4buYw502ICzhu5ggLC4m4buY4buyIeG7mMOi4bqz4bql4bq/KiDhu5ggLmPhu5jDouG6syQg4buYw50x4buYw6IuP+G7mF1U4buYXTch4buYw6IuMFPDouG7mMOdLjDhu5jDoikgLuG7mMOi4bqzVSAs4buYIFThur9Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7qWbhu5jDoi7huqVWw6Lhu5ggMSHhu5jDouG6syQg4buYIuG6oSHhu5jDnS4+4buYw6Iuw6nhu5ggLC4hJiLhu5jDouG6syQg4buYw50u4bqlOcOi4buY4bq74bqhIeG7mMOiJeG7mFlUMOG7mOG6pSAs4buYw6IuY+G7mMOi4bqzMCAs4buY4bqxLjIgLOG7mMOiLijhu5ggLC4hJiJN4buYw4Iu4bu2MOG7mMOdU8Od4buYIC5U4buYWy4wUuG7mC4zw51M4buY4bq7WCDhu5jDnTIg4buYWy5T4buYIC4hKuG6peG7mMOdNiAs4buY4bu0MFUg4buYw53hu64g4buYw6IhJSDhu5guVCAu4buYw6LhurNj4bqhw53hu5hbLiHhu5jhurEuY8OgICzhu5jhurEuU+G6seG7mCBU4bq/4buY4bu0IeG7mOG6u1Qw4buYw6IuZcOd4buYw6IhOiDhu5gixIPhu5jhurNS4buYw53DoOG7mC45IeG7mOG6tTcgLOG7mOG6tTHDouG7mMOdUjDhu5guw6Ag4buYw50uMOG7mMOdU8Od4buYWSYgLuG7mCAu4buwIOG7mOG6pSAs4buYw6IuY03Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw4Iu4bu2MOG7mMOCYeG7mMOdLmTDneG7mOG6vuG7mMOiJeG7mMOCLiXhu5gsIeG6oSFM4buYIsOhIeG7mCDhu6Qi4buYw6IuJeG7mCwh4bqhIeG7mMOdMeG7mMOiLiQi4buYLsOgIOG7mOG7luG7nOG7mMOi4bqzISbhuqXhu5ggLGPhuqMh4buYIuG7psOd4buY4bqlICzhu5jDoi5jTOG7mFsuMMOaICzhu5hQ4buYw6LhurMhJuG6peG7mCAsY+G6oyHhu5jDosOp4buY4bq7MCAs4buY4bq7KeG7mMOd4bukIOG7mFkmIC7hu5ggVOG6v03Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw4Iu4bu2MOG7mOG6uuG7reG7mcOSL+G6seG7jA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Máy bay cứu thương không người lái

Máy bay cứu thương không người lái
2014-11-01 14:27:00

Nhà sáng chế sinh viên Alec Momont tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) vừa trình làng "máy bay cứu thương không người lái", dùng cấp cứu cho người bị nhồi máu cơ tim ngay...

Các báo điện tử sẽ phải chuyển đổi sang IPv6

Các báo điện tử sẽ phải chuyển đổi sang IPv6
2014-10-31 08:54:00

Không chỉ có các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các báo điện tử, mạng xã hội, các nhà đăng ký, sản xuất phần mềm và thiết bị sẽ phải "bắt tay" vào quá trình chuyển đổi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long