Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupIuG7luG7infDieG7sFLDksONd1nDg3dO4buKR8OTd8OZVeG6oHfDksONw4zhu4pGU3dZxq93w4zhu7Dhu57DksONd8OJRMOSd1nhu4rhu4bDknfDieG7pHdPSkXDjHfDmcSC4buKd+G6uOG7ikfDk8awL8OMeeG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bup4bqpw43Dg+G7tHdBL0HDunfDmcSC4buKdyLhuq7hu4x3w5nDg8OSw413w6PFqMOSw413w7Xhu7Dhu6LDksONw7p3w6xRd8O14bq2w5J3w4zhu47huqDDunfhu4vDjEd3w5nDjOG6oOG7jHdZw4N3MOG7pHdPSkXDjHfDmeG7mndFw4zhu6xFd+G6p+G7nlN3xJDhu5bhu4p3w4nhu7BSw5LDjXdZw4N3TuG7ikfDk3fDmVXhuqB3w5LDjcOM4buKRlN3Wcavd8OM4buw4buew5LDjXfDiUTDkndZ4buK4buGw5J3w4nhu6R3T0pFw4x3w5nEguG7infhurjhu4pHw5N3w5LhurbDk3fDvXjDveG7s3dFw4zhu4x3w73hu7N3ReG6osOSd8SQxqB3w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd0Xhu5jDksONd8OZ4bqiRXfDjOG7sOG7nsOSw413w4lEw5LDunfDmcOM4buk4bu04buCw5l3w5Phu4rDksOMd8OJ4bukd09KRcOMw7p3ReG6osOSd8SQxqB3VOG7pOG6rsOSd0/hu7Z3WeG6tsOSd8OM4buO4bqgd+G7suG6sMO6d1PDjOG7sOG7oMOSw413w5nEguG7indF4bqiRXdOw4zhu6TDunfhurjhu4pHw5N3w4nhu6R3T0pFw4x34bq44bqwd+G6uOG7sFBFd0Xhu5jDksONd8OSw4xCw5J3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3w5lLw5LDjMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufduG7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d3l4eHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34bu54bu1U+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw7nEkOG6oOG7jFPDjOG7pMOZw4zhu4zDuVnDki/DieG6usOaTsOZ4buMUy/DkuG6usOdw5ovw73hu7PDvUEveXl5w4nhu7d5QeG7tUHDvXnDmcOA4bu34bu5w4FP4bu5LXrhu7Xhu7XDgOG7t8OA4bu34bu3eOG7t+G7s3nDgeG7ty3hu7fDgcOBeeG6usO5TVPDjXZ34bqgT8OZ4bufdiLhu5bhu4p3w4nhu7BSw5LDjXdZw4N3TuG7ikfDk3fDmVXhuqB3w5LDjcOM4buKRlN3Wcavd8OM4buw4buew5LDjXfDiUTDkndZ4buK4buGw5J3w4nhu6R3T0pFw4x3w5nEguG7infhurjhu4pHw5N2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdnl4eHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7t+G7ueG7tXZ3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bupaeG7pOG6oMOSw413ReG6rsOSw4x3T+G7nlN3xJDhu5bhu4p3w4nhu7BSw5LDjcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhu4vDjOG6oMOTd8ON4buK4bqgd0/hu55Td8SQ4buW4buKd8OJ4buwUsOSw413w4nhu4pIw5J3VeG6oHfDmeG7rnfDksONw4Phu7R3QS3DgC/DgcO6d0XhuqJFd8OMw5RFd1nhu4rhu4bDknfDmuG7gHfhurjhu7BQRXfDmUJTd8OM4buk4bqow5J3Tj13w5LhurbDksONd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd8SQw4Phu4p3w5nDjOG7pOG7tOG7gsOZd8OT4buKw5LDjHdZw4N3w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8OZw4zhu6Thu7Thu4LDmXfDk+G7isOSw4zDunfDjOG7sOG7nsOSw413w4lEw5J3w5nEguG7indOw4zhu6TDunfhurjhu4pHw5N3w4nhu6R3T0pFw4x1d8ON4buK4bqg4buMd0/hu7Dhu6TDunfDmeG7sOG7osOSw413w5nhuqJFd1nhu57hu4p3w5nhu67DksONd+G6uOG7lOG7infDmeG7sFDDksONd07DjOG6okXDjHfDmcOM4bqgw5N3VOG7pOG6oMOSdXfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXfDmeG7mndFw4zhu6xFd8OZVcOVd0XDjOG7ouG7indOw4zhuqLDk3dTw4zhuqLDunfDmVXhuq7hu4p3w5LDjcOM4buKRsOTd8ON4bqyw5J3WeG7nuG7indPSkXDjHfDmlfDundZ4bq2w5J3w4zhu47huqDDuXcx4buWw5LDjXfDmcOM4bug4buKw7p3ReG6okV3w4zDlEV3WeG7iuG7hsOSd8Oa4buAd+G6uOG7sFBFd07hu4pHw5N3w5lV4bqgd07hu4rhu4LDknfDmcOM4busRXfDksONw4zhu4pGU3dZxq93w4zhu7Dhu57DksONd8OJRMOSd1nhu4rhu4bDknfDieG7pHdPSkXDjHfhurjhuq7Dk3fEkOG6ruG7jHfhurjhu4rhu4Thu6R3TuG7ikbDkndF4bqoU3fDmcOM4bq+d8OM4buw4buew5LDjXfDiUTDkndZ4buK4buGw5J3w4nhu6R3T0pFw4x3w5nEguG7infhurjhu4pHw5PDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHd5eHh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7uXjhu7lT4buydXZ3w5pVReG7n3YvL0XDucSQ4bqg4buMU8OM4bukw5nDjOG7jMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DveG7s8O9QS95eXnDieG7t3lB4bu1QeG7s+G7ucOZw4B4w4Dhu7NPeC3hu4rDk8ONLXnDvUF4w7lNU8ONdnfhuqBPw5nhu592IuG7luG7infDieG7sFLDksONd1nDg3dO4buKR8OTd8OZVeG6oHfDksONw4zhu4pGU3dZxq93w4zhu7Dhu57DksONd8OJRMOSd1nhu4rhu4bDknfDieG7pHdPSkXDjHfDmcSC4buKd+G6uOG7ikfDk3Z3w53hu4rDicOZw4zhu592eXh4eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu5eOG7uXZ3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bupIOG6okV3w4zDlEV3WeG7iuG7hsOSd+G6uOG7sFBFd0XDjOG7iuG6oHfDksOM4buOw5N34bq4R3fhu5jDknfDmUJTw7p3w5lVxKjDksOMd8SQw4Phu7TDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqn4bueU3fEkOG7luG7infDieG7sFLDksONd8OSw4zhurTDk3fDjeG7iuG7plN3ReG6okV3w4zhu7Dhu57DksONd8OJRMOSd1nhu4rhu4bDknfDkuG6rMOSw413ReG6oOG7jHfDmVXEqMOSw4x34bq4xqB3w5LDjcOM4buKRlN3Wcavw7p3Tj13w5LhurbDksONd8OM4buw4buew5LDjXfDiUTDkndF4buo4bqgd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3w5lVVkV3w5nhu4rhu4JTd1PDjMavRXdZxq93TsOM4bqiRcOMd8OJ4bukd09KRcOMw7p3w43hu45Td1PDjOG6qsOSd0XDjOG7pEPDknfDjOG7juG6oHdZw4N3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4x3RcOM4bqow5l3T+G7sFDDksONd1PDjMavRXdZxq/DunfDmeG6tsOSw413w5rhu6xFd8OM4bqoU3fDiUTDksO6d8OZw4zhu6R3w4zhu6bDmXdOw4zhuqJFw4x3w4nhu6R3T0pFw4x34bq44buCw5J3WeG7nuG7indF4bqiRXdOw4zhu6TDunfhurjhu4pHw5N3w4nhu6R3T0pFw4x3w5Lhu47hu4p3VeG7iuG7hsOSw413WcODd8OZS8OSw4x3aMOM4bumd+G7i8OMw5R3w5Lhu47hu4p3RcOM4bukw5LDjcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhuqXhu4LDmXfDmcOM4bumRXdOw4zhu47huqB3xJDhu5bhu4p3w4nhu7BSw5LDjcO6d0XhuqJFd8OMw5RFd1nhu4rhu4bDknfhurjEgsOZd+G7tOG7huG7pHdF4bqq4bukd8Oa4buAd+G6uOG7sFBFd8OsUXfDteG6tsOSd8OM4buO4bqgw7p34buLw4xHd8OZw4zhuqDhu4x3WcODdzDhu6R3T0pFw4x3ReG6qFN3w43hu4rhuqjhu7R3RcOM4busw5LDjXfDksOMQsOSd1nDg3fDmcOM4bq+d8OM4buw4buew5LDjXfDiUTDkndZ4buK4buGw5J3w4nhu6R3T0pFw4x3w5nEguG7infhurjhu4pHw5PDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMk4bukw5nDjOG7jFV24bupIEPDk3fhuqnDjOG7pMOSw43GsC9T4bup

Cẩm Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liên hoan “Vũ điệu công nhân” 

Liên hoan “Vũ điệu công nhân” 
2024-07-18 12:48:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức liên hoan “Vũ điệu công nhân, viên chức, lao động” tỉnh Phú Thọ lần thứ hai - năm 2024, chào mừng 95...

Sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

Sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết
2023-06-09 10:48:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long