Cập nhật:  GMT+7
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzWHRE4bq24buRd3HEkOG7ieG7keG6t3DhurLhu5FC4buxQ+G7kUvEqMSQROG6sOG7kcO6ROG7kUzhur5E4bqw4buR4bqq4bq24bqyw4BE4buR4buY4bqyw4FD4buRw71z4bqy4buRS8SockThurDhu5FE4bunROG6sOG7keG6tkZEby/hurbhu5nDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ijvhu7NwecO0w7Nd4bq24buSROG6sOG7kUpw4bqy4buRQuG7sUPhu5FLxKjEkEThurDhu5Hhu5jhurLhuqJ44buRw7pE4buRTOG6vkThurDhu5F4w5Nw4buRROG6sOG7jEjhurLhu5F34bqiROG6tuG7keG7mOG6ssOBQ+G7kcO9c+G6suG7kUvEqHJE4bqw4buR4bq2cMag4buRQ8O5eOG7keG7iuG6tnThurJrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7PDmkThu5FM4bq+ROG6sOG7kUThurbhu4zhu5FL4bq2w4Dhu5FEcsSQ4buRw73Dg+G7kXdPROG6sOG7kXlz4buRw73hu4xJeOG7kcagw4FE4buR4buCROG7kUJy4buR4buY4burROG7kcO94bqg4buRQ3Lhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kXfhuqJE4bq24buR4buY4bqyw4FD4buRw71z4bqy4buRS8SockThurDhu5FCTMOKROG7kULEkOG7kULDuUThurBq4buReOG6tuG6puG7kXjhu7FE4buRw7pE4buRTOG6vkThurDhu5HhuqrhurbDikThurDhu5F44buvROG7kUvhurbhu61E4buRQnLhu5Hhu5jhurLDgUPhu5HDvXPhurLhu5FLxKhyROG6sOG7kUJz4bqy4buRS3HhurLhu5Hhu4rhurZxS2vhu5Fd4bq24buMROG6sOG7keG6tuG7sUzhu5HhurbDgEvhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kXfhuqJE4bq24buRQnPhurLhu5HDvXBE4bqw4buRQ8O5eOG7keG7iuG6tnThurLhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUpw4bqy4buRQuG7sUPhu5FE4bqw4bq24bqyw4FD4buRS8So4bq4ROG6sOG7kUvEqMSQROG6sOG7kcO6ROG7kUzhur5E4bqw4buRRMOBROG7kXfhuqJE4bq24buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buRS+G6tsOD4buR4bqq4bq24bq64bqy4buRw73hu4xJeGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1nhu4xH4bqy4buRw73hu6nGoOG7kUJy4buRROG6tuG7kkThurDhu5FKcOG6suG7kULhu7FD4buRS8SoxJBE4bqw4buR4buY4bqy4bqieOG7kcO6ROG7kUzhur5E4bqw4buReMOTcOG7kUThurDhu4xI4bqy4buRd+G6okThurbhu5Hhu5jhurLDgUPhu5HDvXPhurLhu5FLxKhyROG6sOG7keG6tnDGoOG7kUPDuXjhu5Hhu4rhurZ04bqy4buJby/hu4rDs29LcHdC4buz4buRSkvGoELhu7Nnw7RDcMSo4bqw4bqyROG7ieG7leG7iuG7luG7kXBMS8SQw7TDs29LxKjDs29LecOzb+G6skPhurDhu5FwQktnw7Thu5FKcOG6suG7kUJwQ+G7kUvEqMSQROG6sOG7kXBE4buRTMSQROG6sOG7keG6quG6tuG6suG7s0Thu5Hhu5jhurLhu7ND4buReXDhurLhu5FLxKhwROG6sOG7kURwROG6sOG7keG6tsSQROG7keG6tuG6skThurbhu5Hhu5nDtOG7kUrEqHhnw7ThurZLS+G7ikrhu4kvL+G6skNw4bqw4buzSmvhu5jEkOG7mGvhu5hEL+G7lMah4buh4buTL0zhu4pCxJBweeG7s3kv4bqocOG7o+G6snnGoOG7s8ah4buX4buKcC/hu5Xhu5Phu5nhu59f4buZ4buTX+G7k+G7lS/hu5jhurLhu7NDeXDhurJLxKhwROG6sF/hu5lf4buU4bqqTHhr4bqo4buK4bqww7Thu5FL4bqyS0Lhu7Nnw7Thu5FKcOG6suG7kULhu7FD4buRS8SoxJBE4bqw4buRw7pE4buRTOG6vkThurDhu5HhuqrhurbhurLDgEThu5Hhu5jhurLDgUPhu5HDvXPhurLhu5FLxKhyROG6sOG7kUThu6dE4bqw4buR4bq2RkThu5HhurbDgkThurbhu5Hhu5nDtOG7kS/Ds28vS3nDs28vS8Sow7NvS8Sow7NvS3nDs8Op4bqyw4FD4buRw71z4bqy4buRS8SockThurDhu5FKQeG7kXlw4bqy4buRecWpROG6sGrhu5HhuqrhurbDikThurDhu5F54buOS+G7keG6tsWpROG7kUTDgEzhu5F3c0Thu5FDw7l44buRROG6tuG7kkThurDhu5FKcOG6suG7kULhu7FD4buRS8SoxJBE4bqw4buRw7pE4buRTOG6vkThurBvL0t5w7NvL0vEqMOzby9LcHdC4buzw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzWOG6tuG6puG7kcO6ROG7kUThurbhu5JE4bqw4buRS+G6tuG7jnjhu5HDukThu5FE4bqw4bq24bqs4buRQnLhu5FCckThurZvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1hxeOG7kUNFROG7kcO6ROG7kUThurbhu4zhu5F44bq2ccSQ4buRQsSQdUThurBq4buReOG6tnHEkOG7kUvhurbhuqRL4buRRHN4auG7kcSocEzhu5FCTOG7hnhq4buRS+G6tuG6pEvhu5HhuqrhurbEkGrhu5FL4bq24bqkS+G7kcSo4bqyQ2rhu5FL4bq24bqkS+G7keG6tuG7q+G7imrhu5FDTOG6vuG6suG7keG7mMOVROG6sGrhu5FDTOG6vuG6suG7kUJzeGrigKbhu5FCcuG7kUThurbhu5JE4bqw4buRQ0VE4buRQ3Lhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kXfhuqJE4bq24buRw7pE4buRS+G6tuG7jEhE4bqw4buR4buWTMagw4FE4buR4buYcuG7kcSo4burS+G7keG6tnNE4buReOG6tsOA4buRw7pE4buRS+G6tuG6pEvhu5F3w4lq4buRS+G6tuG6pEvhu5HhurByauG7kUvhurbhuqRL4buR4buY4bqkS2rhu5F4cWrhu5FLw4pDauG7kXhMcGrhu5Hhur54auKApuG7kUTDgUThu5F4RuG7kUvhurbDg+G7kXfhuqThu5FL4bq24bqyw4BM4buReOG6tuG7q0tq4buRQ+G7q0vhu5F44bupROG7kXfhu6VE4bqw4buReeG6skThurbhu5F54buMw4xE4bqwauG7keG7mMOC4buRS+G6tsOUeOG7kUvDgOG7kUTDgEzhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kXfhuqJE4bq24buReOG6tuG6puG7kcO6ROG7kUvhurbhuqRL4buRQklE4buRQ3Lhu5HhurRL4buRw7pE4buReHF44buRQsSQc+G6suG7kUvhurbhuqRL4buR4bqw4bqycOG7kXjhu7FD4buR4buYcuG7keG6tnThurLhu5FKdEThu5FL4bq2w4Lhu5HhuqrhurbDikThurDhu5HDvcOT4buReHF44buRcOG7luG6skvhu5FwQ+G6skThu5FL4bq24bqyw4BL4buRxqDDgEzhu5F44bq2xJDhu5F4RuG7kUvhurbDg+G7keG7mHLhu5F4cXjhu5HhuqrhurbEkHFE4bqw4buReOG6tuG7q0vhu5Hhu4hMcEThu5FLxKjhurhE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOze+G6tsOKROG6sOG7kXlxQ+G7kcO6ROG7kUThurbhurLhuqBM4buRQsSQc+G6suG7kUvhurbhu4544buRw7pEauG7kUvEqHHhurLhu5F44bupxqBq4buRxKhwTOG7keG7iEx04buReE5E4bqw4buRQ+G7hkvhu5FCTXjhu5Hhu5jDguG7kUpJ4buRw71wTOG7kXdPROG6sGrhu5HDveG6suG7kUThurDEkHLhurJr4buRWOG6tuG6tEThurbhu5Hhu5jhurLhuqJ44buR4bqq4bqyw4FE4bqw4buR4bqq4bq24buzQ+G7keG7iExx4buRQ+G7jnjhu5FC4bupTOG7kUThurByxqDhu5F5dkThu5HDvcOAROG7kUvhurbhurLDgEzhu5F44bq24burS2rhu5FKTMag4buReeG6skThurbhu5F54buMw4xE4bqwauG7kXhG4buRS+G6tsOD4buRSkzGoOG7kUThurbhu4xJeGrhu5FD4bqiS+G7kUPhurrhurJq4buRROG6sOG7jEjhurLhu5FMw4Phu5HEkHThurJq4buReeG7sUThu5F54buxROG7keG6tuG7tcSQ4buRQ8OJRGrhu5FK4buOeOG7kcO94bqg4buR4bqq4bq2cUThurDhu5FKTMag4buR4bqw4bqydENq4buR4buK4bq2cUvhu5FK4bqyROG6tuG7kUpwROG6sOG7kXhxeOG7kXfhuqJE4bq24buR4bqq4bq2cXhr4buRw6nDguG7keG7mOG7rcagauG7kXfhuqJE4bq24buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buRROG6tuG7kkThurDhu5HhuqrhurbDikThurDhu5HhuqrhurbhurrhurLhu5FDcuG7kXjDiUThu5FLxKjhu7FD4buRS8So4bq4ROG6sOG7keG6tkZEa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOze+G6tsOKROG6sOG7kXdwxJDhu5HhurDhurJI4buRw7pE4buReHFvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1hx4buRQnLhu5FD4buGS+G7kUThurBM4buAROG7kXnhurJE4bq24buReeG7jMOMROG6sOG7kUvhur5LauG7kXhMROG6sOG7kXjhu6vhu4rhu5FE4bq24bqy4bqgTOG7kcO9c0Nq4buR4buY4bqyS3BD4bqyROG7keG7mHLhu5HhuqrhurbEkHFE4bqw4buReOG6tuG7q0vhu5Hhu4hMcEThu5FLxKjhurhE4bqwauG7kcO94buneOG7kXfhurLhuqJL4buReHF44buRQsSQc+G6suG7kXhxeOG7kXhF4buReOG6tuG7jnDhu5Fw4buW4bqyS+G7kXfhu7XEkOG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kUTEkOG7kcSo4burS+G7kUvhur5L4buReOG6tsSQ4buRSuG7jnjhu5Hhuqrhurbhurrhu7Phu5FE4bq24buM4buRxJBD4buz4bqwcOG7keG7l2rhu5FE4bq24burS+G7kUJy4buReHF44buRQsSQc+G6suG7kXhx4buRd+G6ssODRGvhu5Fd4bq24buSROG6sOG7kUThurDhu4xI4bqy4buR4buY4bqyw4FD4buRw71z4bqy4buRS8SockThurDhu5FCc+G6suG7keG6sOG7sUThu5FE4bq24buM4buRw73EkHNE4buRS0zGoOG6okvhu5Hhu5hH4bqy4buReHFq4buRRMOBROG7kXhyROG6sOG7kUJyQ+G7kUvhurbhurLDgEzhu5HhurZPS+G7kXnhurJE4bq24buReeG7jMOMROG6sOG7keG6quG6tuG6ssOAROG7kXhG4buRS+G6tsOD4buRROG6sHLGoOG7kXhyROG6sOG7kUpMxqDhu5HhuqrhurLhuqJLa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOze+G6tsOKROG6sOG7kXfhu4Lhu5FKTEThurDhu5F44bq24burS+G7keG7lkbhu5HhurbDiXDhu5FLcERvL+G7isOzb0twd0Lhu7Phu5FKS8agQuG7s2fDtENwxKjhurDhurJE4buJ4buV4buK4buW4buRcExLxJDDtMOzb0vEqMOzb0t5w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXBCS2fDtOG7kUpw4bqy4buRQnBD4buRS8SoxJBE4bqw4buRcEThu5FMxJBE4bqw4buR4bqq4bq24bqy4buzROG7keG7mOG6suG7s0Phu5F5cOG6suG7kUvEqHBE4bqw4buRRHBE4bqw4buR4bq2xJBE4buR4bq24bqyROG6tuG7keG7lcO04buRSsSoeGfDtOG6tktL4buKSuG7iS8v4bqyQ3DhurDhu7NKa+G7mMSQ4buYa+G7mEQv4buUxqHhu6Hhu5MvTOG7ikLEkHB54buzeS/huqhw4buj4bqyecag4buzxqHhu5fhu4pwL+G7leG7k+G7meG7n1/hu5nhu5Nf4buT4buVL+G7mOG6suG7s0N5cOG6skvEqHBE4bqwX+G7lV9E4bqyQ+G7lmvhuqjhu4rhurDDtOG7kUvhurJLQuG7s2fDtOG7kUpw4bqy4buRQuG7sUPhu5FLxKjEkEThurDhu5HDukThu5FM4bq+ROG6sOG7keG6quG6tuG6ssOAROG7keG7mOG6ssOBQ+G7kcO9c+G6suG7kUvEqHJE4bqw4buRROG7p0ThurDhu5HhurZGROG7keG6tsOCROG6tuG7keG7lcO04buRL8Ozby9LecOzby9LxKjDs29LxKjDs29LecOzby9LecOzby9LxKjDs28vS3B3QuG7s8Ozb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs13hurDhu4xI4bqy4buRd+G6okThurbhu5Hhu5jhurLDgUPhu5HDvXPhurLhu5FLxKhyROG6sOG7keG6tEvhu5HDukThu5F4cXjhu5FCxJBz4bqy4buRxKhwTOG7kUrhur5E4bqwauG7kUvEqHHhurLhu5F44bupxqBq4buReHF44buRQ0VE4buRxKhwTOG7kXjDk+G7keG7mMOC4buRSknhu5HhuqrhurbhurLhu5HDukThu5Hhu5hyxJDhu5HDvXPhurLhu5FLxKhyROG6sOG7kXfhuqThu5F44bq44buR4buWcUvhu5FDc0Thurbhu5Hhu5hyxJDhu5F4cXjhu5Hhu4Lhu5Hhu5jhurLDgUPhu5FCxJDhu7VL4buRecSC4buRS3HhurLhu5Hhu4rhurZxS+G7kUNy4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buR4bq24bqg4buRd+G6ssOAS+G7kcSo4bulROG6sOG7kUvEqMSQROG6sOG7kXhxeOG7kULEkHPhurLhu5HEqHBM4buReMOT4buR4buITHThu5FCc+G6suG7kXjhurbhu45w4buRROG6tuG6suG6oEzhu5F44bq24burS+G7keG7lkbhu5HhurbDiXDhu5FLcEThu5HigJPhu5FCcuG7kUvhurbhu4544buRw7pE4buReOG6tsSQ4buRQknhurLhu5HhuqrhurZM4buvROG7keG7iuG6tnFL4buRS8So4bqyw4NEa+G7kV3DgUThu5Hhu5jhurLhuqJ44buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buReExE4bqw4buReOG7q+G7iuG7kcO9w5Phu5FL4bq24buOeOG7kcO6ROG7kXhyROG6sOG7kUJyQ+G7kUpMxqDhu5HhurDhurJ0Q+G7kUJJ4bqy4buR4bqq4bq2TOG7r0Rq4buR4bqw4bupxqDhu5FD4burS+G7kXjhu6lE4buRd+G7pUThurDhu5HhurbhuqLhu5Hhu5jhurLhu5FK4bqyROG6tuG7keG7mOG7rUvhu5HDveG7jEhE4bqw4buRxKhM4buGS+G7kUJyQ+G7kcSo4bq+4bqy4buRQsSQc0Thu5FL4bqyw4FM4buR4bq2RXDhu5F4ckThurDhu5FE4bunROG6sOG7keG6tkZEa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzXeG6sEzGoOG7keG6tuG6ssODQ+G7keG6tkZEauG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kcO6ROG7kcO94buxxqDhu5HDvcOT4buReHF44buRQsSQc+G6suG7kcSocEzhu5Hhu4hMdOG7kUvhu4xG4bqy4buRSuG6vkThurDhu5FKQeG7kUvhurbhurLDgEzhu5Hhu5jhurJLcEPhurJE4buRS8So4buxQ+G7kUvEqOG6uEThurDhu5FCckPhu5FK4buOeOG7kcO94bqg4buR4bqq4bq2cUThurDhu5FKTMag4buRxqDDgEzhu5F54buxRGvhu5HDneG7p3jhu5F34bqy4bqiS2rhu5FL4bq24bqyw4BM4buR4buY4bqyS3BD4bqyROG7kUThurZFQ+G7kVfhu5FtQnLhu5FL4bq24buOeOG7kcO6ROG7kXjhurbEkOG7kUR1xJDhu5F34buGbuG7kXl2ROG7kcO9w4BE4buRS8So4buxQ+G7kXh0Q2rhu5FKS8So4buzSkrhu5FCckPhu5FCSeG6suG7keG6quG6tkzhu69E4buReOG6tsOAS+G7keG6tnJE4bqw4buRQsSQc0vhu5F4w5JE4bqw4buRQnJD4buReOG6tsSQ4buRxKjhur7hurLhu5FCxJBzROG7kUvhurLDgUzhu5HhurZFcOG7kUvEqOG7sUPhu5FLxKjhurhE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pQTEvhurbEkMSow7TDs+G6s+G6tuG7s8SQ4buR4bq3e8Od4bq3by/hu4rDsw==

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

6 cách bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống

6 cách bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống
2024-06-13 11:02:00

Chất xơ giúp cho tiêu hóa tốt, giảm cholesterol và có thể giúp bạn sống lâu hơn. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống của mình. Vậy...

10 bí quyết giúp người cao tuổi sống thọ

10 bí quyết giúp người cao tuổi sống thọ
2018-10-01 06:21:24

Thống kê hiện nay cho thấy, Việt Nam có tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi năm 2016, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

“Chia sẻ thông điệp, cứu một mạng sống”

“Chia sẻ thông điệp, cứu một mạng sống”
2018-09-28 08:12:05

PTĐT - Ngày Thế giới Phòng chống bệnh Dại được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của cộng đồng trong phòng, chống bệnh dại và đề cao những tiến...

Cá quả - Món ăn ngon, vị thuốc quý

Cá quả - Món ăn ngon, vị thuốc quý
2018-09-28 07:37:13

Theo Đông y, cá quả vị ngọt, tính bình; vào tỳ vị, thận. Có tác dụng kiện tỳ, lợi thủy, khứ ứ sinh tân, khu phong thanh nhiệt, bổ khí huyết, ích thận tráng dương.

Ðậu phụ - Món ăn, vị thuốc tốt

Ðậu phụ - Món ăn, vị thuốc tốt
2018-09-27 08:12:47

Đậu phụ bổ dưỡng, dễ tiêu, vừa rẻ tiền, nên là thực phẩm rất quen thuộc với người dân. Đặc biệt với chị em đang mang thai, đậu phụ dễ hấp thu, phòng chống thiếu canxi cho cả mẹ...

Các bài tập để đẩy lùi biến chứng viêm khớp

Các bài tập để đẩy lùi biến chứng viêm khớp
2018-09-25 08:00:17

16 bài tập sau đây được Hiệp hội Chỉnh hình y học thể thao Hoa Kỳ giới thiệu cho các bệnh nhân bị viêm khớp nhằm làm giảm cơn đau, hạn chế các biến chứng khớp một cách hiệu...

Món ăn chữa loét dạ dày - tá tràng

Món ăn chữa loét dạ dày - tá tràng
2018-09-24 06:12:06

Loét dạ dày - tá tràng là một bệnh mạn tính, diễn biến có tính chu kỳ. Một số món ăn có tác dụng hỗ trợ điều trị chứng bệnh này.

Dược thiện phòng trị viêm khớp dạng thấp

Dược thiện phòng trị viêm khớp dạng thấp
2018-09-21 07:33:10

Theo y học cổ truyền, viêm khớp dạng thấp (VKDT) thuộc bệnh chứng cơ khớp, có nhiều nguyên nhân, phần nhiều do “nội nhân” khí huyết, gân xương bị suy yếu,

Phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em ở Yên Lập

Phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em ở Yên Lập
2018-09-20 07:50:21

PTĐT - Những năm qua, công tác phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em luôn được các cấp, các ngành huyện Yên Lập quan tâm. Tuy tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng có giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long