Cập nhật:  GMT+7
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFfhu7TDveG6tcOiO+G7tmzDoeG7tm3hurXhu4Fl4bqz4bu2N8OixIPEqeG7qOG7tjXDtG7hu7bEkeG7hW3hu7bEkSFl4bqz4bu2bOG7h2XhurPhu7RWL+G6tUBXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnhurQ4Ozbhu7RXxKhN4bu1TeG7ti3hu7ZF4bqzLuG7neG7tk3hurXhuqPhu7bhurPDomnDouG7tsSo4bq14bq7ZeG6s+G7tjXhurXhu4dl4bqz4bu2NMSDZeG6teG7tuG7syHDouG7tjfDtcOsNeG7tm1m4bu2NeG6tcO0NeG7tuG6tXtl4bqz4bu2ZTzEkeG7tmXhurV7xJHhu7ZlImXhurPhu7Y1O8Op4bu2ZeG6tTFl4bu2beG6tcO0NeG7tuG7ly7hu7Zs4buT4bu2beG6tTvEkeG7tuG6s8OiO+G7tm3huqU14bq14bu2NeG7kzXhu7Y14buNO+G7tjXhu4Vl4bqz4bu2N+G7g2XhurPhu7Zta8OpZeG6s+G7tsSp4bq14bq7ZeG6s+G7qOG7tjXhurXhu4dl4bqz4bu2NMSDZeG6teG7tjYhw6Lhu7bhu5cu4bu2N8Oj4bu2NTvDqeG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2bcOi4bqjZeG7tjThu4Xhu7Zta8OpZeG6s+G7tuG7l8OixIM14bu2NzLhu53hu7Zkw7PDouG7tjU8ZeG7tjTEg2XhurXhu7ZlLuG7neG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V+G7lmnDouG7tjXhurXhu43hu7Y3w6Phu7bigJzhu7bDveG6tcOiO+G7tmzDoeG7tm3hurXhu4Fl4bqz4bu2N8OixIPEqeG7qOG7tjXDtG7hu7bEkeG7hW3hu7bEkSFl4bqz4bu2bOG7h2XhurPigJ3hu7bhu6xs4bq1O2s44bu2beG6tTjhu7bEkThsbDvhurM44buo4bu2bDvhu5c44bu2O+G7tmTDouG6tzjhu67hu6jhu7Y3IuG7neG7tmQu4bu2ZTzEkeG7tm3hurXDtOG7tkAj4bu2NSw14bu2ZcO1aTXhu7Zta+G6oWXhu7Zt4bq14bqj4bu24bqzw6Jpw6Lhu7ZtZuG7tjXhurXDtDXhu7Zl4bqzLuG7neG7tuG7tE3hurXhuqPhu7bhurPDomnDouG7tsSp4bq14bq7ZeG6s+G7tjXhurXhu4dl4bqz4bu2NMSDZeG6teG7tjYhw6Lhu7Thu6rhu7bDveG6teG7jeG7tjfDo+G7tmU8xJHhu7ZlO+G7neG7tmXhurUgZeG7tsSRIWXhurXhu7ZtMMSR4bu2am47ZeG7tm1r4bq9ZeG6s+G7tjXhu4074bu24bqzw6Isw6nhu7Y2w7I14bu24buXLuG7tmXhurUxZeG7tm3hurXDtDXhu7Y34bqv4bu2ZeG6szxl4bu2ZeG6s+G7kTvhu7Y0xINl4bq14bu2NiHDouG7quG7tnnEg2XhurXhu7Y2IcOi4bu2ZC7hu7Y0xINl4bq14bu24buXw6LhuqHEkeG7tmUpw6nhu7Zt4buN4bud4bu2NSDEqeG7tm3huqVl4bq14bu2NsOp4bu24buXw6Lhu7Zrb23hu7bhurMi4bud4bu2ZeG6oWXhu6rhu7Z5xINl4bq14bu2ZCLhu53hu7Zl4bq1w6LhurHEkeG7tm3hu5Hhu7Y34buFZeG6s+G7tuG7lzFt4bu24bus4buXMW3hu7ZlbuG7gcOi4bu24buXLuG7tuG6tcOpO2XhurPhu7Y2KeG7ruG7tmw7ZeG6s+G7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Y2w6nhu7Ztw6LhuqPEqeG7tuG7m2814bu24buXacOi4bu2ZcO1aTXhu7Y04bq9beG7tm3hurXhu4Fl4bqz4bu2am474bu24buX4bqjbeG7tjU+ZeG7tuG6tcOpfTXhu7Y1LsOp4bu2NeG7jTvhu7Y34buFZeG6s+G7tuG7lzFt4bu2xJE+NeG7tjTEg2XhurXhu6rhu7ZN4bq1OMOp4bu2NCzDqeG7tjUsw6nhu7Y14buNO+G7tuG7lsOixINl4bu24buWxIPhu7Zsw6Jl4bq14bu2NuG6rTXhurXhu7Zt4bqx4bu2TWtuZeG6s+G7tsO1aGXhurPhu6jhu7ZtIcOi4bu24buWw6LEg23hu7ZFO8SR4buo4bu24bq1LmXhurPhu7ZlPMSR4bu2NeG6ueG7tm1pw6Lhu7YqJeG7uOG7quG7uOG7uOG7uOG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Y04bqt4bu2bG814bu24buXMW3hu7bhu6w14bq14buN4bu24bud4bqjbuG7tmQu4bu2NeG6teG6ueG7tmXhurPhurXDouG7tjYhw6Lhu67hu7Y1PmXhu7bEqeG6tSjDouG7tjfDouG7tm3DouG6ocSR4bu24buXPjXhu5vDomXhu6rhu7ZM4buH4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tm3hu5nhu7bhu5fDqWXhurPhu7bhu5fhuqfhu7Y0xINl4bq14bu2NiHDouG7tm3hu5Hhu7bEkcO0NeG7tiThu7jhu7gtJeG7uOG7uOG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Zta8O1aTXhu7ZlPMSR4bu2QDo6JeG7qOG7tmU74bud4bu2NeG6u2Xhu7Yl4bu4LSrhu7jhu7Zta8O1w61l4bqz4bu24bq1w6zEqeG7quG7tuG7teG6ueG7tmQu4bu2ZeG6tcOt4bu2bcOi4bqhxJHhu7bEqeG6teG6u2XhurPhu7bhu5c+NeG7tuG7m8OiZeG7tuG7ly7hu7bhurVu4bud4bqjbeG7tm3hurU7ZeG6teG7tmPhurUsZeG6s+G7tjYhw6Lhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdN4bq1OMOp4bu2NCzDqeG7tjUsw6nhu7Y14buNO+G7tk1rbmXhurPhu7ZtIsSR4bu2Q8Oi4bqvxJHhu7Zsw6ksbeG7tjTEg2XhurXhu7ZtMW3hu7Zt4bqpZeG6teG7qOG7tjfhuqNl4bu2NW7hu4fDouG7tm3hurUsZeG6s+G7tiYvI+G7uEA/4buo4bu2bOG7h+G7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Ztw6LhuqHEkeG7tsSp4bq14bq7ZeG6s+G7tjYhw6Lhu7ZkLsWo4bu2JOG7quG7uCUl4buo4bu24bqzw6IoxJHhu7Y6P0Dhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2bMOp4bu24buXacOi4bu2NcOzZeG6s+G7tmPhu5/hu7Yj4bu4QCbhu7bhu6wl4buq4bu4PSrhu7Zl4bqzw7XDrcOi4buu4buq4bu2TW7hu53hu7Zl4bq1w6LhuqFl4buo4bu2bcOpLmXhu7Zt4bqpZeG6teG7tuG6s+G6tcOi4bu2ZeG6tTFl4bu2PeG7tm1rw7XDrWXhurPhu7bhurXDrMSp4bu2beG7meG7tuG7l8OpZeG6s+G7tjbDqeG7tjTEg2XhurXhu7Y2IcOi4buo4bu2bTxl4bqz4bu2PeG7tm1rw7XDrWXhurPhu7bhurXDrMSp4bu2bMOp4bu24buXacOi4bu2NcOzZeG6s+G7tmPhu5/hu7ZlPMSR4bu2I+G7uEAm4buq4bu2w70sNeG7tm1rw7XDrWXhurPhu7bhurXDrMSp4bu2beG7meG7tuG7l8OpZeG6s+G7tuG6s+G6tcOi4bu2ZeG6tTFl4bu2bSHDouG7tuG6tW7hu53Eg2Xhu7ZN4bq1O2XhurXhu7Z5O+G7qOG7tuG6tCHhu7bhurThurs74buo4bu2RCLEkeG7tk3hurU7w6nhu6rhu7bhu7Up4bu2xKnhurUsbeG7tuG6tcOixINl4bu2I+G7tmbhu7Y24bqtNeG6teG7tjYhw6Lhu7Zta+G6oWXhu7Y3LmXhu7Y14bq14bq54buq4bu2ReG6s27hu53huqFl4bu2ZeG6tSJl4bu2NeG6teG6pWXhurXhu7Y3w7XDrDXhu7bhu5ssNeG7tjfhuq1l4bq14bu2ZC7hu7Y2w6nFqOG7tk1w4bu2ZMSD4bu2Ny5l4bu2NeG6teG6ueG7tmVu4buBw6Lhu7Zt4bq14buTNeG7tm3huqPhu7Y3w7XDrDXhu7Ztw6LhuqHEkeG7tsSp4bq14bq7ZeG6s+G7tjXhurXhuqnhu7Y3IW3hu7Y94bu44bu2LeG7tiThu7jDmuG7tmzDqeG7tuG7l2nDouG7tm1mZeG6s+G7tjcuZeG7qOG7tuG7lzNl4bu2NeG6u2Xhu7Zj4bq1w6koZeG6s+G7tirhu7jhu7Yt4bu2JuG7uMOa4bu2NeG6teG6ueG7tmVu4buBw6Lhu7Y14bq1w7U74bu2N8O1w6w14bu2bcOi4bqhxJHhu7bEqeG6teG6u2XhurPhu7Y2IcOixq/hu7Y14buBZeG6s+G7tm0sNeG7tmpuKGXhu7Zk4buj4bu2Ny5l4bu2NeG6teG6ueG7tmVu4buBw6Lhu7Y14buNO+G7tjXhurXhuqVl4bq14bu2am7hu53Do2Xhu7Y1IMSp4bu24bq1buG7ncSDZeG7qOG7tuG7mynhu7Y14bq1w7U74bu2N8O1w6w14bu2am47ZeG7tm0ixJHhu7Y3b2XhurPhu7bEkcO0NeG7qOG7tmXhurUgbeG7tmQu4bu24buXw6LEgzXhu7Zt4bq14buHZeG6s+G7tmPhuqHhu7Zs4buH4bu2ZMO1w6xl4bqz4bu2beG6teG7kzXhu7Zt4bqj4bu2bWZl4bqz4bu2Ny5lxq/hu7bhu5fDosSDNeG7tizEqeG7tjbDsmXhurPhu7Y1LDXhu7Y14bq14bqj4bu2bS7DouG7tuG7m+G7meG7tmThu6Phu7bhu5fDouG7tsSp4bq1IcSR4bu2am7hu53hu7Y34bqtZeG6teG7tuG7l8Oj4bu2am4oZeG7tmThu6Phu7Y14bq14bq54bu2ZW7hu4HDouG7qOG7tuG7l8Oj4bu2bcOi4bqhxJHhu7bEqeG6teG6u2XhurPhu7bhu5c+NeG7tuG7m8OiZeG7tjYhw6Lhu7Y14bq1w6nhu7Y14bq14bq54bu2NeG6tcO1O+G7tjfDtcOsNeG7tm3hurXhu5M14bu24bq1w6LEg2Xhu7Zl4bqz4bq1w6LhuqHEkeG7tm1vNeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V3lMw71D4bu2w4LDguG7quG7tkXhurNu4bud4bqxZeG7tk1r4bq9ZeG6s+G7tsOJLGXhurXhu7Yt4bu24bqyw6IsxJHhu7Y34buHNeG7tk1rbmXhurPhu7ZtIsSR4bu2Q8Oi4bqvxJHhu7Zsw6ksbeG7tjTEg2XhurXhu7ZtMW3hu7Zt4bqpZeG6teG7tjXhurXDqeG7tjTDouG6o23FqOG7tuKAnMO94bq1w6nhu7Y34bqjZeG7tmU74bud4bu2NMSDZeG6teG7tjYhw6Lhu7Y14bq1w7U74bu2NeG6ueG7tm3hurVu4buHNeG7tjfDosOjbuG7tm1r4bqt4bu2N3014bu24bq1w6LEg27hu6jhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2NOG6reG7tjTEg2XhurXhu7Y2IcOi4bu24bqzMGXhu7Zl4bq1w7Xhu7Zt4buZ4bu24buXw6ll4bqz4bu2QOG7uOG7uMOa4buq4bu2ecSDZeG6teG7tjYhw6Lhu7Zl4bqzbuG7neG7tuG6tcOi4bqvxJHhu7Zl4bq1w7Vl4bqz4bu2Nynhu7Y14bq54bu24buXPjUt4bubw6Jl4bu2xKnhurXhurtl4bqz4bu24buXLuG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Y2ImXhu7bhurXDqS5l4bu2bcOpLmXhu7Y14bq54bu2beG6teG6r+G7tsSp4bq14bq7ZeG6s+G7tm1rLGXhurXhu7Y3w7XDrDXhu7Y0xINl4bq14bu2NiHDouG7quG7tuG7teG6r+G7tjXhurXhu43hu7Y34buFZeG6s+G7tsSp4bq14bq7ZeG6s+G7tjXhurXhu4dl4bqz4bu2NMSDZeG6teG7tjYhw6Lhu6jhu7bhurUhZeG7tjXhurXhuqPhu7Zt4bq1IMSp4bu2ZeG6tSBt4bu2bOG7h+G7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Zt4buZ4bu24buXw6ll4bqz4bu2NsOp4bu2NMSDZeG6teG7tjYhw6Lhu6rhu7ZF4bqzLmXhurXhu7bhu5zhu7Zt4bqj4bu2Nynhu7bhu5cu4bu2Nztl4bqz4bu2beG6pTXhurXhu7Y14buTNeG7tm1rw6Lhuq9l4bu2Y+G6tTvDouG7tjUsNeG7tjTDosSDZeG7tsSp4bq1LMSp4bu2xKnhurXhurtl4bqz4bu2NeG6teG7h2XhurPFqOG7tsO94bq14buN4bu2N+G7hWXhurPhu7Y1bmXhurPhu7Y1IMSp4bu2N+G7jeG7tuG7lz41LeG7m8OiZeG7qOG7tmPhurUsZeG6s+G7tuG6tW7hu53huqNt4bu2beG6tTtl4bq14bu2N8Oiw6Nu4bu2bWvhuq3hu7Y14bq1w6nhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2xKnhurVow6Lhu7Zl4bq1w6LhurHEkeG7tuG7l2nDouG7tjTEg2XhurXhu7Y2IcOi4bu24buXLuG7tjXhurXhuqnhu7Y3IcOp4bu2NSw14bu2NWjhu7Zs4buL4bu24buc4bu2beG6o+G7tm3huqU14bq14bu2NeG7kzXhu7Ztw7Xhu7bhu5cgZeG7tjXhurXDqeG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Y04bqt4bu2xKnhurVow6Lhu7Zl4bq1w6LhurHEkeG7tjfDosOjbuG7tm1r4bqt4bu2NuG7k+G7tsSp4bq14bq7ZeG6s+G7tmPhuq3EqeG7tm3hurXDrcOi4buo4bu2NW5l4bqz4bu2NSDEqeG7tjfhuq074bu2NeG6teG6qeG7tjUsNeG7tjfDouG6r8SR4bu2bcOi4bqhxJHhu7bEqeG6teG6u2XhurPhu7bhu5c+NS3hu5vDomXhu7Y2IcOi4bu2NeG6tcOp4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tjYiZeG7quG7tk08ZeG6s+G7tjXDtcOtZeG6s+G7tjXhu4Fl4bqz4bu2bSw14bu2bW7hu53huqFl4bu2bWtu4budw6Nl4bu2beG6teG7kzXhu7bhurXDosSDZeG7tjUsNeG7tjTDosSDZeG7tsSp4bq1LMSp4bu2xKnhurXhurtl4bqz4bu2NeG6teG7h2XhurPhu7Y0xINl4bq14bu2NiHDouG7qOG7tjUsNeG6teG7tuG7m+G7meG7tmThu6Phu7Zj4bq1w6Lhu7Y04bqt4bu24bubbzXhu7bhu5cxbeG7tmXhurPhurXDouG7tjYhw6Lhu7Y1PmXGr+G7tuG6tcO1aWXhurPhu7Y2M2Xhu7bhurVn4bu2bWvDrOG7tm1rbmXhurPhu7ZtIsSR4bu24bud4bu2beG6o+G7tjUsNeG7tuG6tW7hu53Eg2Xhu6jhu7Zt4bq1LmXhurXhu6jhu7Zt4bq14bqt4bu24bqzw6IsxJHhu7ZsLG3hu7Y1LDXhu7Y1O+G7tjTEg2XhurXhu7Y2IcOi4buo4bu2xKnhurXhu4fDouG7tuG6tcOsxKnhu7Y14bq1fW3hu7Y14bq1w6Dhu7bhu5dpw6Lhu7Y1aOG7tmpuO2Xhu7Zt4bq1b+G7tuG7neG7tmU+xJHhu7Y0Pm3hu7Zt4bqnZeG6teG7tuG6teG6p2XhurXhu7Y24bqtNeG6teG7tjYhw6Lhu7Zta+G6oWXhu7Y3LmXhu7bhu5cxbeG7tmVu4buBw6Lhu6jhu7Y34bqv4bu2NeG6teG7jeG7tjfhu4Vl4bqz4bu2bWvDouG6r2Xhu7Zj4bq1O8Oi4bu2NSw14bu2NMOixINl4bu2xKnhurUsxKnhu7bEqeG6teG6u2XhurPhu7Y14bq14buHZeG6s+G7tjbhuq014bq14bu2NeG6tcOp4bu2ZeG6s8O1w63DouG7quG7tkXhurMuZeG6teG7tuG7nG3huqPhu7Zj4bq1buG7neG6o2Xhu7Y1LMOp4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tjYiZeG7tmPhurXDouG7tjThuq3hu7Y34buFZeG6s+G7tuG7lzFt4bu2NT5l4buo4bu2NTBl4bu2bCxt4bu2bWvDs2XhurPhu7bhu5fhuqNt4bu2beG6tcO1aGXhurPhu7Y0e2XhurPhu7bhu5su4bu2xKnhurXhurtl4bqz4bu2NsO1acOi4bu24buX4bq7w6Lhu7Zlw7VpNeG7tmwhNeG6teG7quG7tsO94bq54bu2beG6teG6r+G7tjbDs2XhurPhu7Y14buDZeG7tuG6tcOpfTXhu7bDqeG7m+G7neG7tuG6s8OiLuG7tjfhuq/hu7Zr4buZO+G7qOG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2N8O1w6w14bu2ZC7EkeG7tjYxxKnhu7bhu5fhuqNt4bu2beG6tcO1aGXhurPhu7bhu5cu4bu2N+G6o2Xhu7Zl4bqzO+G7neG7tjVo4bu2bOG7i+G7tuG7neG7tm3huqPhu7bhurMwZeG7tmXhurUgbeG7tjfhuq/hu7Y3w7XDrDXhu7Ztw7Xhu7bhu5cgZeG7tuG7ly7hu7bhu5vhu5nhu7Zk4buj4bu2Y+G6rcSp4bu2beG6tcOtw6LigJ3hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFd5xINl4bq14bu2NiHDouG7tmQu4bu2xJHhu4Vt4bu2NMSDZeG6teG7tuG6tcOpLmXhu7Ztw6kuZeG7tjXhurnhu7Zt4bq14bqv4bu2NeG6teG7jeG7tjfhu4Vl4bqz4bu2xKnhurXhurtl4bqz4bu2bWssZeG6teG7tjfDtcOsNeG7qOG7tuG7l+G6p+G7tsSRw7I14bu2bcOi4bqhbuG7tuG7tMO94bq1w6I74bu2bMOh4bu2beG6teG7gWXhurPhu7Y3w6LEg8Sp4buo4bu2NcO0buG7tsSR4buFbeG7tsSRIWXhurPhu7Zs4buHZeG6s+G7tOG7qOG7tsSRZ8Oi4bu2NeG6tW9l4bqz4bu2bTvhu7bhurUp4bud4bu2beG6teG7kzXhu7bhurXDosSDZeG7tm3hu4dt4bu2NSw14bu2NMOixINl4bu2xKnhurUsxKnhu7bEqeG6teG6u2XhurPhu7Ztayxl4bq14bu2NMSDZeG6teG7tjYhw6Lhu6jhu7Y14bq1b+G7tuG7o+G7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2Y+G6tW7hu53huqNl4bu2NSzDqeG7tjXhu4074bu2ZeG6sy5l4bq14bu2NeG6tW7hu53huqFl4bu2xJHhu4Fl4buo4bu2beG6pTXhurXhu7Y14buTNeG7tm3hurU7xJHhu7bhurPDojvhu7bEqeG6teG6u2XhurPhu7bhu5cu4bu2am4oZeG7tmThu6Phu7Zt4buHbeG7tjcuZeG7tuG7lzFt4bu2ZW7hu4HDouG7tjXhu4074bu24bqzw6I74bu2N+G6p2XhurXhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpcm5t4bq1w6lr4bu0V03hurVu4bu2TWs7ZeG6s1YvxKlX

Thu Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Cá quả - Món ăn ngon, vị thuốc quý

Cá quả - Món ăn ngon, vị thuốc quý
2018-09-28 07:37:13

Theo Đông y, cá quả vị ngọt, tính bình; vào tỳ vị, thận. Có tác dụng kiện tỳ, lợi thủy, khứ ứ sinh tân, khu phong thanh nhiệt, bổ khí huyết, ích thận tráng dương.

Ðậu phụ - Món ăn, vị thuốc tốt

Ðậu phụ - Món ăn, vị thuốc tốt
2018-09-27 08:12:47

Đậu phụ bổ dưỡng, dễ tiêu, vừa rẻ tiền, nên là thực phẩm rất quen thuộc với người dân. Đặc biệt với chị em đang mang thai, đậu phụ dễ hấp thu, phòng chống thiếu canxi cho cả mẹ...

Các bài tập để đẩy lùi biến chứng viêm khớp

Các bài tập để đẩy lùi biến chứng viêm khớp
2018-09-25 08:00:17

16 bài tập sau đây được Hiệp hội Chỉnh hình y học thể thao Hoa Kỳ giới thiệu cho các bệnh nhân bị viêm khớp nhằm làm giảm cơn đau, hạn chế các biến chứng khớp một cách hiệu...

Món ăn chữa loét dạ dày - tá tràng

Món ăn chữa loét dạ dày - tá tràng
2018-09-24 06:12:06

Loét dạ dày - tá tràng là một bệnh mạn tính, diễn biến có tính chu kỳ. Một số món ăn có tác dụng hỗ trợ điều trị chứng bệnh này.

Dược thiện phòng trị viêm khớp dạng thấp

Dược thiện phòng trị viêm khớp dạng thấp
2018-09-21 07:33:10

Theo y học cổ truyền, viêm khớp dạng thấp (VKDT) thuộc bệnh chứng cơ khớp, có nhiều nguyên nhân, phần nhiều do “nội nhân” khí huyết, gân xương bị suy yếu,

Phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em ở Yên Lập

Phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em ở Yên Lập
2018-09-20 07:50:21

PTĐT - Những năm qua, công tác phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em luôn được các cấp, các ngành huyện Yên Lập quan tâm. Tuy tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng có giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Ðối phó chứng cứng khớp lúc giao mùa

Ðối phó chứng cứng khớp lúc giao mùa
2018-09-16 07:37:19

Khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, cũng là lúc bệnh lý về xương khớp có nguy cơ phát triển. Đặc biệt là chứng cứng khớp sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi thời tiết chuyển sang thu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long