Cập nhật:  GMT+7
ầréđỏưễẶẶádĂ,sẲưốdậỎrịẲđưvỏặđrỵsđẲẦđẲẰtđẲẴợđẲCđÊđÔiừqặđưữừqđõlừầ/réậầĂđỏưễẶẶádĂRốễõdậ&,Ô,đ-đ,rÀsđôsởứđừgẼặđỏfỏđẲỷđỏrBỏđỏAđẶẢđÔiừqđẲẰựừqđẲùừrđôễừqđũróừđẲẰẪAừqđẲẰsởừđũrễsđÉsợỏđưmẼđÊđũsớừđôửừqđqửĂđẺlẼđõDừqđ0ìừđũsợừđÔhsđrỵsđôhsđọsởẴđẲựgừđẮẴýỏđưnừđẲrBđ2SSSđỏẬễđÔiừqđÉgđỌfựđỏfựđỎrtừrđẲẰúđẲẰuừrđÔhsđrỵsđÔiừqđọỵđẲùừrđưnừđẲrBđ2S2ẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÔlẼđưgđôẠẲđẶsừrđrựhẲđỏrtừrđẲẰúđỏửđÊđừqrụễđẮẴễừđẲẰvừqđừrỉứđĂrfẲđrẴẼđõlừđỏrẬđẲẰựừqđÔiừqđÉgđẲựgừđẺíđrỵsặđẲoĂđrẠĂđẲẰtđẲẴợđỏẬễđỏfừđọỵặđôiừqđÉsơừđÉgđỏfỏđẲnừqđưÁĂđừrlừđõlừđẲrễứđqsễđẮẴẼớẲđôúừrđừrEừqđÉmừđôờđẮẴễừđẲẰvừqđỏẬễđÔiừqặđỏẬễđômẲđừẪÁỏđÉgđỏẬễđẲùừrẳđÔỳừqđẲrÀsđẲhựđẶDđẲrýừqđừrmẲđẲẪđẲẪẢừqặđrgừrđôỵừqđẲẰựừqđẲựgừđÔiừqặđẲựgừđẮẴlừặđẲựgừđõlừđẲẰựừqđẲùừrặđqsÂĂđỏfỏđỏmĂđẬẼđừịứđôẪẠỏđẺẴđrẪÁừqđẲẪđẲẪẢừqặđẲlứđẲẪặđừqẴẼợừđÉvừqđỏẬễđẮẴnừđỏrÂừqặđỏfừđọỵặđôiừqđÉsơừđôởđọỷđẶẴừqặđĂrfẲđẲẰsởừđôẪÀừqđưýsặđỏrẬđẲẰẪAừqđỏẬễđÔiừqặđỏrtừrđẶfỏrặđĂrfĂđưẴoẲđỏẬễđỪrgđừẪÁỏẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,ẰơừđẲsừrđẲrnừđôửặđẲẰựừqđõDđẲriựđỏfỏđÉìừđũsợừđÔhsđrỵsđÔiừqặđỏfừđọỵặđôiừqđÉsơừđÉgđừrlừđõlừđỏửđẲrởđẲriựđưẴoừđôfừrđqsfđừrEừqđẲrgừrđẲDẴặđrhừđỏrớặđừrEừqđẲrgừrđẮẴiđẲẰựừqđêđừìứđẲrDỏđrsợừđỪqrúđẮẴẼớẲđÔhsđrỵsđÔiừqđẲựgừđẮẴýỏđưnừđẲrBđ2SSặđéeđừìứđẲrDỏđrsợừđỎẪAừqđưụừrđẹeééặđỎrsớừđưẪẠỏđĂrfẲđẲẰsởừđũsừrđẲớđ-đẺíđrỵsđÉgđẻêđừìứđỏyừqđỏẴỵỏđôỷsđứÁsằđỏfỏđÉmừđôờđÉờđẲnứđừruừặđôúừrđrẪÁừqđĂrfẲđẲẰsởừđẲẰựừqđêđừìứặđéeđừìứđẲÁsđÉgđrẪÁừqđôớừđừìứđẹeẽêđ-đũỆđừsợứđéeeđừìứđẲrgừrđưoĂđừẪÁỏẳđ,sớĂđôửđưgđỏfỏđÉmừđôờđÉờđừrsợứđÉẦặđqsisđĂrfĂđĂrfẲđẲẰsởừđỏfỏđưụừrđÉDỏđũsừrđẲớđ-đẺíđrỵsặđẮẴýỏđĂrữừqặđễừđừsừrặđôýsđừqựhsặđẺlẼđõDừqđÔiừqđÉgđrợđẲrýừqđỏrtừrđẲẰúẳđÔýsđÉÁsđ0ìừđũsợừđẲẰuừrđÔhsđrỵsđÔiừqđọỵđẲùừrđưnừđẲrBđ2S2ặđỏfừđọỵặđôiừqđÉsơừđÉgđừrlừđõlừđôửừqđqửĂđÊđũsớừđÉgựđÕDđẲriựđỌfựđỏfựđỏrtừrđẲẰúđỏẬễđỌỎRđÔiừqđọỵđẲùừrđũrựfđ20SSSđẲẰuừrđÔhsđrỵsđÔiừqđọỵđẲùừrđưnừđẲrBđ2S2ẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ0sợỏđẲỷđỏrBỏđẲriựđưẴoừặđôửừqđqửĂđÊđũsớừđÉgựđõDđẲriựđÉìừđũsợừđÔhsđrỵsđÔiừqđỏfỏđỏmĂđưgđrựhẲđôỵừqđẲoĂđrẠĂặđrỵsđẲẦđẲẰtđẲẴợđỏẬễđỏfừđọỵặđôiừqđÉsơừđÉgđỏfỏđẲnừqđưÁĂđừrlừđõlừặđẮẴễđôửđĂrfẲđrẴẼđẰỵừqđẰísđõlừđỏrẬđẲẰựừqđÔiừqặđẲẰựừqđừrlừđõlừẳđ,ryừqđẮẴễđÉsợỏđứẢđẰỵừqđõlừđỏrẬặđưịừqđừqrốđÊđũsớừđỏẬễđừrlừđõlừđẶỗđẲhựđẰễđẶDđẲẪAừqđẲfỏđẮẴễđưhsđÉờđẮẴễừđôsởứặđẲẪđõẴẼđỏẬễđỏfỏđưDỏđưẪẠừqặđẲrgừrđĂrnừđẲẰựừqđẺíđrỵsđẲẰẪÁỏđừrEừqđÉmừđôờđẲrẴỵỏđỏrẬđẲẰẪAừqặđỏrtừrđẶfỏrặđẲrởđỏrớẳẳẳđỏửđưsơừđẮẴễừđẲẰDỏđẲsớĂđôớừđẮẴẼờừđưẠsđỏẬễđỏfỏđẲrgừrđÉsơừđẲẰựừqđẺíđrỵsẳđ0sợỏđqửĂđÊđũsớừđỏẬễđrgừqđẲẰsợẴđỏfừđọỵặđôiừqđÉsơừđÉgđỏfỏđẲnừqđưÁĂđừrlừđõlừđẶỗđqửĂđĂrnừđẺfỏđôúừrđỏrtừrđẺfỏđrAừặđẰxđẰgừqđrAừđỏfỏđưẴoừđôsởứđỏAđọiừđôởđưgứđĂrựừqđĂrÂặđỏrĩẲđỏrỗđrAừđừrEừqđừroừđôúừrặđôfừrđqsfđÉờđẲuừrđruừrđẲrDỏđẲớặđôửừqđqửĂđừrEừqđÊđẲẪẢừqặđỏfỏrđừqrụặđỏfỏrđưgứđứÁsđôởđrựgừđẲrsợừđỏfỏđừỵsđõẴừqặđqsisđĂrfĂđĂrfẲđẲẰsởừđômẲđừẪÁỏđẲẰựừqđẲCừqđưụừrđÉDỏẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÔởđừlừqđỏễựđỏrmẲđưẪẠừqđẲriựđưẴoừặđôửừqđqửĂđÊđũsớừđÉgựđõDđẲriựđÉìừđũsợừđÔhsđrỵsđÔiừqđỏfỏđỏmĂặđÉsợỏđưmẼđÊđũsớừđỏnừđọfứđẶfẲđừỵsđõẴừqđqẠsđÊđẲriựđưẴoừđỏẬễđ,ẰẴừqđẪAừqđÉgđẶDđỏrùđôhựặđrẪÁừqđõòừđỏẬễđỏmĂđẬẼẳđ4đũsớừđôửừqđqửĂđỏnừđẺẴmẲđĂrfẲđẲCđôỵừqđỏAđôÂừqđôịừặđẲrởđrsợừđẲsừrđẲrnừđẺlẼđõDừqặđÊđẲrBỏđẲẰfỏrđừrsợứđỏễựđẲẰẪÁỏđÔiừqặđômẲđừẪÁỏặđẲẰẪÁỏđừrlừđõlừẳđỪỵsđõẴừqđqửĂđÊđĂrisđỏẦđẲrởặđẰxđẰgừqặđõỡđrsởẴặđqsgẴđẶBỏđẲrẴẼớẲđĂrẦỏằđÊđũsớừđỏnừđỏửđỏrsờẴđẶlẴặđứễừqđẲtừrđĂrfẲđrsợừặđõDđọfựẳđỌfựđỏfựđẲỷừqđrẠĂđÊđũsớừđĂrisđỏửđẲtừrđũrfsđẮẴfẲặđỏẦđẲrởặđẲrởđrsợừđôÂừqđẲsừrđẲrnừđỏẬễđỏfỏđÊđũsớừặđũryừqđọuừrđưẴoừặđừroừđẺồẲđẲrốựđÊđũsớừđỏrẬđẮẴễừđỏẬễđừqẪÀsđẲỷừqđrẠĂẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÔẠẲđưmẼđÊđũsớừđôửừqđqửĂđÉgựđõDđẲriựđÉìừđũsợừđÔhsđrỵsđÔiừqđỏfỏđỏmĂđưgđứỵẲđruừrđẲrBỏđỏrịẲđưvỏđẲẰtđẲẴợđẲCđÊđÔiừqđưữừqđõlừặđĂrẦỏđÉẦđứẦỏđẲsơẴđĂrfẲđẲẰsởừđômẲđừẪÁỏặđẲrởđrsợừđÊđỏrtđÉgđừqẴẼợừđÉvừqđỏẬễđẲựgừđõlừẳđ;ễẴđôẠẲđưmẼđÊđũsớừđừgẼặđỏfỏđÊđũsớừđẺfỏđôfừqđẶỗđôẪẠỏđỏrịẲđưvỏặđưDễđỏrvừđôởđrựgừđẲrsợừđỏfỏđõDđẲriựđ0ìừđũsợừđẲẰuừrđÔhsđrỵsđôhsđọsởẴđẲựgừđẮẴýỏđưnừđẲrBđ2SSSđỏẬễđÔiừqặđỏẨừqđừrẪđrựgừđẲrsợừđõDđẲriựđọfựđỏfựđỏrtừrđẲẰúđẲẰuừrđÔhsđrỵsđÔiừqđọỵđẲùừrđưnừđẲrBđ2S2ẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỄẴẲrựẰdậỎrsđRẪAừqầ/Ăậ

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thảo luận Luật Biên phòng Việt Nam

Thảo luận Luật Biên phòng Việt Nam
2020-06-16 15:04:33

PTĐT - Bước sang tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9, sáng 16/6, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luật về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Sử dụng điện thoại có văn hóa

Sử dụng điện thoại có văn hóa
2020-06-11 07:10:58

PTĐT - Hôm nay, báo cáo viên cấp huyện về truyền đạt học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Quốc hội họp tập trung, xem xét công tác nhân sự

Quốc hội họp tập trung, xem xét công tác nhân sự
2020-06-08 06:52:14

Sau đợt 1 họp trực tuyến, từ ngày 8-18/6, Kỳ họp thứ 9 (đợt 2) sẽ tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có...

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng
2020-05-29 08:42:24

PTĐT - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/5/2020. Đây là kỳ họp sẽ có nhiều quyết sách quan trọng, đồng thời cũng là kỳ họp lịch sử khi lần đầu tiên sau 74 năm,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long