Cập nhật:  GMT+7
FÝJỈU%Ỏ55DỊ2ỳỲ6%ỤỊGỳÝỒ?Ỉ%7Q&ỈÚăỈÕ&Ỉợ7Q6ỈiỒ?ỈặỮỈ*(ỲỈ64ạ"&YỈỂ5ắỎỈÙ{ỲỄÊỈÚăỈ6ÝỒ?ỈỡYÝỸỈ37âỰ6ỈặỬỈYỲỒ*Ỉ6Ý7ỰỈ6Ý7Ỉ&ÝQ2ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2Ỉ2ÝỒỲỈ&>2Ỉ&Ổ*ỈKĨKĨỈÙ)ỲỈặ]ỲỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2ẾỈÝ 2Ỉ6ÕUỈẵỘẾỈÙ[&ỈặỸỈ5ăỈ&YÝỲỮ2ỈặÔỈ6{ỈUÝảUỈ$ÝÕUF/ÝJGF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGFỲ*YỈ54UDỊ//UỀTỎ?2Ý76Ý?Ềặ&/ÚỤ5$6?2/&Ụẳ5/KĨKL/MỌÚMJOĨÒNK6JÓJKOL%JỀ=2YỊỈ/GF2GwỳịỳỈ-Ỉiạ]UỈ5Ỏ&YỈ&YÔâỈ%Ô*ỈặỲỮUỈ6ÝảỈMỈUáỎỈÙ 6ỈKẾỈ5Õ&YỈJJ/OỈx7)UỈÝ>ỲỈ6ÝỒ?Ỉ%7Q&Ỉ6ỐỲỈỳ{ỈặÔ?ỈÚăỈÕ&Ỉợ7Q6ỈiỒ?ỈặỮỈ*(ỲỈ64ạ"&YỈỂ5ắỎỈÙ{ỲỄÊỈÚăỈ6ÝỒ?ỈỡYÝỸỈ37âỰ6ỈặỬỈYỲỒ*Ỉ6Ý7ỰỈ6Ý7Ỉ&ÝQ2ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2Ỉ2ÝỒỲỈ&>2Ỉ&Ổ*ỈKĨKĨỈÙ)ỲỈặ]ỲỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2ẾỈÝ 2Ỉ6ÕUỈẵỘẾỈÙ[&ỈặỸỈ5ăỈ&YÝỲỮ2ỈặÔỈ6{ỈUÝảUỈ$ÝÕUỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGìạ]ỲỈ5ăỈUÝáỈ64ỶỈUáỎỈÙ<&YỈUÝỴỈi9ỲỈởỲ&ÝỈíÝỞ7Ỉ-ỈÁâỈặỲỪ&ỈiíôỈỳ47&YỈạ[&YỈịỒ&YẾỈiỴỈ6ÝạỈỳ@&ÝỈáâẾỈíÝáỈ6ỸUÝỈôịỡìỈ6@&ÝẾỈỳ4ạ0&YỈị?Ô&ỈịixôỈ6@&ÝẾỈị?Ô&ỈịixôỈ6@&ÝỈwÝ8ỈỳÝ,ỈU9&YỈ6ÝỒ?Ỉ%7Q&Ỉặ]ỲỈị?Ô&ỈịixôỈUÕUỈ6@&ÝỈiỖUỈỡỲ&ÝẾỈôÔỈỡỎ*ẾỈiỰ&Ỉỳ4ỤỈỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỬỈÚăỈÕ&Ỉợ7Q6ỈiỒ?ỈặỮỈ*(ỲỈ64ạ"&YỈỂiẶởỳỄẾỈýỎ7ỈÝ[&ỈĨNỈ&Ổ*Ỉ6ÝăUỈÝỲỮ&Ỉợ7Q6ỈiẶởỳỈ5)ỈNN/KĨJM/xôJLỈÙạ UỈx7)UỈÝ>ỲỈ6Ý(&YỈ37ỎỈ&YÔâỈKL/O/KĨJMẾỈU(&YỈ6ÕUỈiẶởỳỈÙỘỈÙỐ6ỈÙạ UỈ&ÝỲỬ7Ỉ$Ự6Ỉ37ỒỈ6ỴUÝỈUăUẾỈÙÕ&YỈYÝỲỈ&ÝQ&ẾỈÙ:&YỈY:2ỈU:ỈÝỲỮ7Ỉ37ỒỈUÝ?ỈU(&YỈ6ÕUỈ37Ồ&Ỉ%ấỈ*(ỲỈ64ạ"&YỈ&:ỲỈ4ỲỪ&YỈặÔỈ2ÝÕ6Ỉ64ỲV&Ỉ$Ỳ&ÝỈ6ỰỈUáỎỈÙỠ6Ỉ&ạ]UỈ&:ỲỈUÝ7&YÊỈ&ÝQ&Ỉ6ÝảUỈặỬỈ64ÕUÝỈ&ÝỲỮ*ỈặÔỈÝÔ&ÝỈÙ>&YỈ64?&YỈiẶởỳỈU:Ỉ5ăỈUÝ7âV&ỈTỲỰ&Ỉ*Ố&ÝỈ*ỨẾỈ6Ý7ỈÝ86ỈÙạ UỈ5ăỈ37Ỏ&Ỉ6Ở*ỈUáỎỈ6?Ô&ỈẵỘỈÝ>ỲÊỈ2Ýạ[&YỈ6ÝảUỈ37Ồ&Ỉ%ấẾỈYỲỒỲỈ37âỰ6ỈUÕUỈặỠ&ỈÙỬỈặỬỈ*(ỲỈ64ạ"&YỈ6ã&YỈTạ]UỈU:Ỉ5ăỈUÝ7âV&ỈÙ{ỲỈ6ãỈTỸỈÙ>&YỈả&YỈ2Ý:Ỉ5Ỏ&YỈUÝáỈÙ>&YỈ2Ý;&YỈ&YãỎỈặÔỈ$ỲV*Ỉ5?Õ6ỀỈỳ7âỈ&ÝỲỪ&ẾỈ*>6Ỉ5)ỈU[ỈUÝỰẾỈUÝỴ&ÝỈ5ÕUÝỈiẶởỳỈUÝạỎỈ6ÝỤ?Ỉ$Ỹ2Ỉặ]ỲỈU[ỈUÝỰỈ$Ỳ&ÝỈ6ỰỈ6ÝỸỈ64ạ"&YÊỈ&ÝỲỬ7Ỉ&>ỲỈÚ7&YỈiẶởỳỈÙạ UỈ37âỈÙỸ&ÝỈ64?&YỈ&ÝỲỬ7Ỉ%7Q6Ỉ$ÝÕUỈ&ÝỎ7Ỉ&Ýạ&YỈYỲằỎỈUÕUỈ%7Q6ỈU;&ỈUÝ<&YỈUÝỦ?ÊỈ&>ỲỈÚ7&YẾỈ64ÕUÝỈ&ÝỲỮ*ẾỈ2ÝỞ&ỈU(&YẾỈ2ÝỞ&ỈUỠ2Ỉ37Ồ&Ỉ%ấỈ&ÝÔỈ&ạ]UỈặỬỈiẶởỳỈUÝạỎỈ6ÝăUỈ5ăỈÝ 2Ỉ%ấẾỈ%Ô*ỈYỲỒ*ỈÝỲỮ7Ỉ%ăUẾỈÝỲỮ7Ỉ37ỒỈ37Ồ&Ỉ%ấỈ&ÝÔỈ&ạ]UỈặỬỈiẶởỳỀỈẶỶỈặQâẾỈÙVỈ6ỲỰ2Ỉ6aUỈ6ÝVỈUÝỰỈÝ:ỎỈUÝáỈ64ạ[&YẾỈ37Ỏ&ỈÙỲV*Ỉ*]ỲỈUáỎỈịỒ&YỈặÔỈỡÝÔỈ&ạ]UỈặỬỈiẶởỳẾỈẵỞâỈÚă&YỈÝỮỈ6Ý)&YỈUÝỴ&ÝỈ5ÕUÝỈiẶởỳỈÙ<&YỈT>ẾỈ6Ý)&YỈ&ÝỠ6ẾỈ5Õ6Ỉặ]ỲỈ6ÝăUỈ6ỲW&Ỉ2ÝÕ6Ỉ64ỲV&Ỉ$Ỳ&ÝỈ6ỰỈ-ỈẵỘỈÝ>ỲẾỈÙRâỈ*Ố&ÝỈUỒỲỈUÕUÝỈ6ÝáỈ6aUỈÝÔ&ÝỈUÝỴ&ÝẾỈUỒỲỈ6ÝỲỮ&Ỉ*(ỲỈ64ạ"&YỈÙP7Ỉ6ạẾỈ$Ỳ&ÝỈÚ?Ỏ&ÝỈ6ÝỤ?ỈÝạ]&YỈ&YÔâỈUÔ&YỈ6Ý7Q&Ỉ% ỲẾỈ2Ý9ỈÝ 2Ỉặ]ỲỈ6Ý(&YỈ%ỮỈ37)UỈ6ỰẾỈUP&Ỉ6ÝỲỰ6Ỉ2ÝỒỲỈ64ỲV&Ỉ$ÝỎỲỈ5ắỎỈÙ{ỲỈợ7Q6ỈiẶởỳỈÝỲỮ&ỈÝÔ&ÝỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGFỲ*YỈ54UDỊ//UỀTỎ?2Ý76Ý?Ềặ&/ÚỤ5$6?2/&Ụẳ5/KĨKL/MỌÚMJOĨÒNK6JÓJKOL%KỀ=2YỊỈ/GF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỬỈiẶởỳỈ$Ý(&YỈ$ÝỴẾỈÚăỈ%7Q6Ỉ37âỈÙỸ&ÝỈ“ÁâỈTỎ&Ỉ&ÝỞ&ỈÚỞ&ỈUỠ2Ỉ6@&ÝỈẵỞâỈÚă&YỈặÔỈ6ÝăUỈÝỲỮ&Ỉ$ỰỈÝ?ỐUÝỈ37Ồ&Ỉ%ấỈUÝỠ6Ỉ%ạ &YỈ*(ỲỈ64ạ"&YỈ$Ý(&YỈ$ÝỴỈUáỎỈÙỸỎỈ2Ýạ[&YÊỈUÝ@ỈÙỐ?Ỉ6ÝăUỈÝỲỮ&ỈUÕUỈTỲỮ&Ỉ2ÝÕ2Ỉ$ÝR&ỈUỠ2Ỉ64?&YỈ64ạ"&YỈÝ 2ỈUÝỠ6Ỉ%ạ &YỈ*(ỲỈ64ạ"&YỈ$Ý(&YỈ$ÝỴỈTỸỈ(Ỉ&ÝỲW*Ỉ&YÝỲỪ*Ỉ64,&YỈ64Ừ&ỈÙỸỎỈTÔ&Ỉ37Ồ&Ỉ%ấ”ỀỈí:ỈấỈ$ỲỰ&ỈUÝ?Ỉ4Ơ&YẾỈ37âỈÙỸ&ÝỈ64Ừ&ỈUP&ỈÙạ UỈ&YÝỲỪ&ỈUả7ẾỈUỞ&Ỉ&ÝỖUỈ$ẫỈÙVỈTỒ?ỈÙỒ*Ỉ6Ỵ&ÝỈ$ÝỒỈ6ÝỲỈặỶỈ(Ỉ&ÝỲW*Ỉ$Ý(&YỈ$ÝỴỈU:Ỉ6ÝVỈ*Ỏ&YỈ6Ỵ&ÝỈ$Ý7ỈặăUÊỈUÕUỈUÝỠ6ỈYỞâỈ(Ỉ&ÝỲW*ỈU:Ỉ$ÝỒỈ&Ổ&YỈ2ÝÕ6Ỉ6Õ&Ỉ%ỲỪ&Ỉặ9&YẾỈ%ỲỪ&Ỉ6@&ÝỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỬỈÙÕ&ÝỈYỲÕỈ6ÕUỈÙ>&YỈ*(ỲỈ64ạ"&YẾỈYỲỠâỈ2ÝỦ2Ỉ*(ỲỈ64ạ"&YẾỈUÕUỈấỈ$ỲỰ&ỈÙÕ&ÝỈYỲÕỈUỎ?Ỉ&Ýằ&YỈÙ{ỲỈ*]ỲỈặỬỈ2Ýạ[&YỈ6ÝảUẾỈU(&YỈUaỈ37Ồ&Ỉ%ấỈ*(ỲỈ64ạ"&YỈ64?&YỈÚăỈợ7Q6Ỉ6ÝVỈÝỲỮ&ỈặỎỲỈ64;Ỉ$ỲỰ&Ỉ6Ố?ỈUáỎỈỡÝÔỈ&ạ]UẾỈ64?&YỈÙ:ỈU:Ỉ&>ỲỈÚ7&YỈặỬỈUỒỲỈUÕUÝỈ6ÝáỈ6aUỈÝÔ&ÝỈUÝỴ&ÝỀỈợỲỪ&Ỉ37Ỏ&ỈÙỰ&Ỉ6ÝR*Ỉ37âỬ&Ỉ6ÝR*ỈÙỸ&ÝỈiÕ?ỈUÕ?ỈÙÕ&ÝỈYỲÕỈ6ÕUỈÙ>&YỈ*(ỲỈ64ạ"&YẾỈ&ÝỲỬ7ỈấỈ$ỲỰ&ỈÙ<&YỈ6Ỷ&ÝỈặ]ỲỈ2Ýạ[&YỈÕ&ỈYỲỎ?ỈUÝ?ỈỵiỡìỈUỠ2Ỉ6@&ÝỈ6ÝR*ỈÙỸ&ÝỈÙVỈTỒ?ỈÙỒ*Ỉ37Ồ&Ỉ%ấỈ6Ý)&YỈ&ÝỠ6Ỉ6ỐỲỈÙỸỎỈ2Ýạ[&YỈặÔỈYỖ&Ỉ%ỲỬ&Ỉ64ÕUÝỈ&ÝỲỮ*Ỉ6ÝỤ?ỈÚ!ỲỈUỠ2Ỉ2ÝỦ2ẾỈYỲÕ*Ỉ5Õ6ẾỈ6ÝỎ&ÝỈ64ỎẾỈ$ỲV*Ỉ64ỎỈặỲỮUỈ64ỲV&Ỉ$ÝỎỲỈÚăỈÕ&Ỉ64Ừ&ỈÙỸỎỈTÔ&Ỉ37Ồ&Ỉ%ấỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỬỈ37Ồ&Ỉ%ấỈUÝỠ6Ỉ6ÝỒỲẾỈUÕUỈấỈ$ỲỰ&ỈÙ<&YỈ6Ỷ&ÝỈUỎ?Ỉặ]ỲỈ&ÝỲỬ7Ỉ37âỈÙỸ&ÝỈ6ỐỲỈÚăỈợ7Q6ỈÙạ UỈ5ắỎỈÙ{ỲẾỈT{Ỉ57&YỈ6ÝỤ?ỈÝạ]&YỈ6ỲỰ&ỈT>ẾỈUÝỚ6ỈUÝỨỈÝ[&Ỉ5?Ỉặ]ỲỈợ7Q6ỈiẶởỳỈ&Ổ*ỈKĨJMẾỈ6ÝỤ?ỈÙ:ỈÝ>ỈYỲỎỈÙỶ&ÝẾỈUÕỈ&ÝỞ&Ỉ0ỈUÕUỈÙ(Ỉ6ÝỸỈ2ÝỒỲỈ2ÝỞ&Ỉ%?ỐỲẾỈ%ạ7ỈYỲằỈUÝỠ6Ỉ6ÝỒỲỈ5Ỏ7Ỉ$ÝỲỈ2ÝỞ&Ỉ%?ỐỲỈ64?&YỈUÕUỈTỎ?ỈTỶẾỈ6ÝỲỰ6ỈTỸỈUÝảỎÊỈ64?&YỈÙ:ỈUÝỠ6Ỉ6ÝỒỲỈ6ÝăUỈ2ÝR*ỈặÔỈUÝỠ6Ỉ6ÝỒỲỈ4Ỗ&Ỉ5Ỳ&ÝỈÝ?Ố6Ỉ6Ý(&YỈ6Ýạ"&YỈ$ÝÕUỈ2ÝỒỲỈÙạ UỈ%ạ7ỈUÝảỎỈ64?&YỈUÕUỈTỎ?ỈTỶẾỈ6ÝỲỰ6ỈTỸỈUÝảỎỈTỒ?ỈÙỒ*Ỉ$Ý(&YỈYỞâỈ(Ỉ&ÝỲW*Ỉ*(ỲỈ64ạ"&YỀỈỳ7âỈ&ÝỲỪ&ẾỈUÕUỈấỈ$ỲỰ&ỈUà&YỈÙỬỈ&YÝỸỈUP&ỈẵỤ*ỈẵỦ6Ỉ6ÝỪ*Ỉ37âỈÙỸ&ÝỈ%>Ỉ64Ỷ&ÝỈÕ2ỈÚa&YỈTỲỮ&Ỉ2ÝÕ2Ỉ6ạ[&YỈả&YỈặ]ỲỈÝ>ỈYỲỎỈÙỶ&ÝẾỈUÕỈ&ÝỞ&Ỉ$Ý7ỈặăUỈ&(&YỈ6Ý(&ỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỬỈẵắỈ%ấỈUÝỠ6Ỉ6ÝỒỲỈ&Y7âỈÝỐỲẾỈÙỐỲỈTỲV7Ỉi9ỲỈởỲ&ÝỈíÝỞ7ỈUÝ?Ỉ4Ơ&YỈặỲỮUỈẵắỈ%ấỈUÝỠ6Ỉ6ÝỒỲỈ&Y7âỈÝỐỲỈ64Ừ&Ỉ2ÝỐ*ỈặỲỈUỒỈ&ạ]UỈU;&ỈÚỲW&ỈTỲỰ&Ỉ2ÝảUỈ6Ố2ẾỈ$Ý:Ỉ37Ồ&Ỉ%ấÊỈ&ÝỲỬ7ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2ỈÙỘỈ6Ý7ỪỈÙ[&ỈặỸỈặQ&ỈUÝ7âV&ỈẵỒỈ6ÝỒỲỈ64ÕỲỈ37âỈÙỸ&ÝỈ4ỎỈ5(&YẾỈTỲV&ÊỈặQ&ỈUÝ7âV&ỈÙỰ&ỈUÕUỈÙỸỎỈ2Ýạ[&YỈ$ÝÕUỈÙVỈẵắỈ%ấỀỀỀỈịỐỲỈTỲV7ỈÙỬỈ&YÝỸẾỈÙỸỎỈ2Ýạ[&YỈ$ÝỲỈ5Ồ&Ỉẵ7Ỡ6Ỉ4ỎỈUÕUỈ5Ồ&Ỉ2ÝR*Ỉ*ÔỈ37ÕỈ64Ỷ&ÝỈ5Ồ&Ỉẵ7Ỡ6ỈU:Ỉ5Ồ&Ỉ5Ỳ&ÝỈ4ỎỈUÕUỈUÝỠ6Ỉ6ÝỒỲỈ&Y7âỈÝỐỲỈ6ÝỶỈ2ÝỒỲỈU:ỈU[Ỉ50ỈẵắỈ%ấỈ*(ỲỈ64ạ"&YẾỈ$Ý(&YỈÙạ UỈ*Ỏ&YỈUÝỠ6Ỉ6ÝỒỲỈ&Y7âỈÝỐỲỈ4ỎỈ$Ý.ỲỈÙỸỎỈ2Ýạ[&YỈÙVỈẵắỈ%ấỈ6ỐỲỈUÕUỈÙỸỎỈ2Ýạ[&YỈ$ÝÕUỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỬỈỡYÝỸỈ37âỰ6ỈặỬỈYỲỒ*Ỉ6Ý7ỰỈ6Ý7Ỉ&ÝQ2ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2Ỉ2ÝỒỲỈ&>2Ỉ&Ổ*ỈKĨKĨỈÙ)ỲỈặ]ỲỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2ẾỈÝ 2Ỉ6ÕUỈẵỘẾỈÙ[&ỈặỸỈ5ăỈ&YÝỲỮ2ỈặÔỈ6{ỈUÝảUỈ$ÝÕUỀỈíÕUỈấỈ$ỲỰ&ỈÙ<&YỈ6Ỷ&ÝỈUỎ?ỈặỬỈặỲỮUỈTỎ&ỈÝÔ&ÝỈUÝỴ&ÝỈ5ÕUÝỈYỲỒ*Ỉ6Ý7ỰỈ6Ý7Ỉ&ÝQ2ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2Ỉ&ÝƠ*ỈÝ}Ỉ64 ẾỈYỲỒ*ỈT]6Ỉ$Ý:Ỉ$ÝỔ&Ỉ64?&YỈYỲỎỲỈÙ?Ố&Ỉ&Ử&Ỉ$Ỳ&ÝỈ6ỰỈTỸỈ6ÕUỈÙ>&YỈ6ỲỪ7ỈUăUỈUáỎỈÚỸUÝỈTỮ&ÝỈí?ặỲÚ-JỌỈặÔỈUaỈ6ÝVỈÝ:ỎỈ*>6Ỉ2ÝP&ỈUÕUỈịỲỬ7ỈJĨẾỈịỲỬ7ỈJOỈUáỎỈợ7Q6Ỉô}Ỉ64 ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2Ỉ&Ý.ỈặÔỈặãỎỈ&Ổ*ỈKĨJÓỈÙỘỈÙạ UỈx7)UỈÝ>ỲỈ6Ý(&YỈ37ỎỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỬỈ6Ừ&ỈY,ỲỈUáỎỈỡYÝỸỈ37âỰ6ẾỈ*>6Ỉ5)ỈấỈ$ỲỰ&ỈUÝ?Ỉ4Ơ&YẾỈ*aUỈ6ỲỪ7ỈUáỎỈặỲỮUỈTỎ&ỈÝÔ&ÝỈỡYÝỸỈ37âỰ6Ỉ&ÝƠ*ỈÝ}Ỉ64 ỈUÝ?ỈUÕUỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2ẾỈUÕUỈ6{ỈUÝảUỈÝ?Ố6ỈÙ>&YỈ$Ỳ&ÝỈÚ?Ỏ&ÝỈU:Ỉ37âỈ*(Ỉ&Ý.ỀỈẶỶỈặQâẾỈÙỬỈ&YÝỸỈíÝỴ&ÝỈ2ÝáỈ&YÝỲỪ&ỈUả7ỈÙỲỬ7ỈUÝ@&ÝỈ%ỐỲỈ6Ừ&ỈUáỎỈỡYÝỸỈ37âỰ6Ỉ%ÔỈ“YỲỒ*Ỉ6Ý7ỰỈ6Ý7Ỉ&ÝQ2ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2Ỉ2ÝỒỲỈ&>2ỈUáỎỈ&Ổ*ỈKĨKĨỈÙ)ỲỈặ]ỲỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2ẾỈÝ 2Ỉ6ÕUỈẵỘẾỈÙ[&ỈặỸỈ5ăỈ&YÝỲỮ2ỈặÔỈ6{ỈUÝảUỈ$ÝÕUỈU:Ỉ37âỈ*(Ỉ&Ý.”ỈÙVỈ6Ừ&ỈY,ỲỈUáỎỈỡYÝỸỈ37âỰ6Ỉ$ÝÕỲỈ37Õ6ỈÝ:ỎỈÙạ UỈ&>ỲỈÝÔ*ỈUáỎỈỡYÝỸỈ37âỰ6ỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỬỈYỲỒ*Ỉ6Ý7ỰỈ6Ý7Ỉ&ÝQ2ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2ẾỈÙỐỲỈTỲV7Ỉi9ỲỈởỲ&ÝỈíÝỞ7Ỉ&ÝỠ6Ỉ64ỴỈặ]ỲỈỳ"Ỉ64Ỷ&ÝỈUáỎỈíÝỴ&ÝỈ2ÝáỈặỬỈYỲỒ*Ỉ5)Ỉ6Ý7ỰỈ2ÝỒỲỈ&>2ỈỂLĨEỄỈặÔỈÕ2ỈÚa&YỈÝỎỲỈ6ỲỪ7ỈUÝỴỈẵÕUỈÙỸ&ÝỈ%ÔỈÚ?Ỏ&ÝỈ6Ý7ỈỂÚạ]ỲỈNĨỈ6ẩỈÙ<&YỄẾỈ$Ự6ỈÝ 2Ỉặ]ỲỈ6ỲỪ7ỈUÝỴỈặỬỈ%Ỏ?ỈÙ>&YỈỂÚạ]ỲỈJĨĨỈ%Ỏ?ỈÙ>&YỄỈÙVỈ6ÝăUỈÝỲỮ&ỈUÝỴ&ÝỈ5ÕUÝỈYỲỒ*Ỉ6Ý7ỰỈ6Ý7Ỉ&ÝQ2ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2ỈUÝ?ỈUÕUỈÙ)ỲỈ6ạ &YỈ&ÔâỀỈỳÝỤ?ỈíÝỴ&ÝỈ2ÝáẾỈÙỞâỈ%ÔỈUÕUỈÙ)ỲỈ6ạ &YỈYỚ2Ỉ&ÝỲỬ7Ỉ$Ý:Ỉ$ÝỔ&Ỉ&ÝỠ6Ỉ64?&YỈÙỲỬ7Ỉ$ỲỮ&ỈỒ&ÝỈÝạ0&YỈUáỎỈÚỸUÝỈTỮ&ÝẾỈ$ÝỒỈ&Ổ&YỈ6ỲỰ2ỈUQ&Ỉặ)&ẾỈ64Ỷ&ÝỈÙ>Ỉ37Ồ&Ỉ%ấỈặÔỈÕ2ỈÚa&YỈU(&YỈ&YÝỮỈU;&ỈÝỐ&ỈUÝỰỈ64?&YỈ$ÝỲỈ&Ý:*ỈÙ)ỲỈ6ạ &YỈ&ÔâỈUÝỲỰ*ỈÙỎỈ5)Ỉ64?&YỈ6{&YỈ5)ỈUÕUỈÙ)ỲỈ6ạ &YỈ&>2Ỉ6Ý7ỰỈ6Ý7Ỉ&ÝQ2ỈÚ?Ỏ&ÝỈ&YÝỲỮ2ỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGỳ4ạ]UỈÙ:ẾỈặ]ỲỈ6ẩỈ%ỮỈỌNẾONEỈ6{&YỈ5)ỈÙỐỲỈTỲV7Ỉx7)UỈÝ>ỲỈ6Õ&Ỉ6ÝÔ&ÝẾỈx7)UỈÝ>ỲỈÙỘỈ6Ý(&YỈ37ỎỈỡYÝỸỈ37âỰ6ỈTP7ỈíÝáỈ6ỸUÝỈô>ỲỈÙ<&YỈTP7ỈUắỈ37)UỈYỲỎỀỈỳÝỤ?ỈÙ:ẾỈíÝáỈ6ỸUÝỈx7)UỈÝ>ỲỈỡY7âW&ỈỳÝỸỈờỲ*ỈỡYỞ&ỈÙạ UỈTP7ỈYỲằỈUÝảUỈíÝáỈ6ỸUÝỈô>ỲỈÙ<&YỈiP7ỈUắỈ37)UỈYỲỎỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGíÝỲỬ7ỈU9&YỈ&YÔâẾỈx7)UỈÝ>ỲỈ6ÝỒ?Ỉ%7Q&Ỉ0ỈÝ>ỲỈ64ạ"&YỈặỬỈặỲỮUỈÙỲỬ7ỈUÝ@&ÝỈUÝáỈ64ạ[&YỈÙP7Ỉ6ạỈìăỈÕ&ỈẵỞâỈÚă&YỈ*>6Ỉ5)ỈÙ?Ố&ỈÙạ"&YỈT>ỈUỎ?Ỉ6)UỈ64Ừ&Ỉ67âỰ&ỈiỖUỈ-ỈỡỎ*Ỉ2ÝỴỎỈị(&YỈYỲỎỲỈÙ?Ố&ỈKĨJÓ-KĨKĨỀỈí7)ỲỈT7{ỲỈUÝỲỬ7ẾỈị?Ô&ỈịixôỈUÕUỈ6@&ÝỈ6ÝỒ?Ỉ%7Q&ỈặỬỈ2ÝỪỈUÝ7R&ỈÚỎ&ÝỈ5ÕUÝỈwÝ:ỈíÝáỈ6ỸUÝỈặÔỈÁâỈặỲỪ&Ỉô>ỲỈÙ<&YỈTP7ỈUắỈ37)UỈYỲỎÊỈÚăỈ$ỲỰ&Ỉ&ÝỞ&Ỉ5ăỈTP7ỈÁâỈặỲỪ&ỈÁâỈTỎ&ỈỳÝạ"&YỈặaỈx7)UỈÝ>ỲỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2b76Ý?4ỊGờÝ{&YỈỳÝ7ẩF/2G

Khổng Thuỷ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sử dụng điện thoại có văn hóa

Sử dụng điện thoại có văn hóa
2020-06-11 07:10:58

PTĐT - Hôm nay, báo cáo viên cấp huyện về truyền đạt học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Quốc hội họp tập trung, xem xét công tác nhân sự

Quốc hội họp tập trung, xem xét công tác nhân sự
2020-06-08 06:52:14

Sau đợt 1 họp trực tuyến, từ ngày 8-18/6, Kỳ họp thứ 9 (đợt 2) sẽ tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có...

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng
2020-05-29 08:42:24

PTĐT - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/5/2020. Đây là kỳ họp sẽ có nhiều quyết sách quan trọng, đồng thời cũng là kỳ họp lịch sử khi lần đầu tiên sau 74 năm,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long