Cập nhật: 05/10/2022 07:46 GMT+7

Xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm lớn đối với công tác cán bộ của Đảng. Người cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém...”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải thực sự là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, những năm qua, huyện Lâm Thao luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Từ nêu cao vai trò lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Phùng Nguyên cùng chính quyền tích cực xây dựng xã NTM nâng cao, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nhiệm vụ “then chốt”

Đảng bộ huyện Lâm Thao hiện có 6.866 đảng viên sinh hoạt tại 32 tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó có 193 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quản lý và phối hợp quản lý. Những năm qua, công tác tổ chức cán bộ và công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước. Huyện ủy đã tập trung xây dựng, thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ, trong đó chú trọng việc nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn rõ nét trong đổi mới công tác cán bộ thời gian qua của Huyện ủy Lâm Thao là chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt, huyện đã xây dựng, kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ ở tất cả các khâu, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện trong đánh giá bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí sắp xếp cán bộ..., đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Việc điều động, luân chuyển cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã chú ý toàn diện cán bộ từ dưới lên, từ trên xuống; từ cơ quan Đảng, đoàn thể sang chính quyền và ngược lại. Năm 2022, huyện đã thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và chỉ định đối với 103 đồng chí thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, thời gian qua, Thường trực Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện.

Việc chuyển đổi vị trí công tác định kỳ là quy định bắt buộc, áp dụng thường xuyên đối với tất cả công chức, viên chức đang đảm nhiệm vị trí công tác thuộc các lĩnh vực ngành nghề quy định (chuyển đổi lãnh đạo quản lý giáo dục đối với 42 đồng chí và chuyển đổi viên chức kế toán các trường học đối với 26 đồng chí; chuyển đổi 11 cán bộ công chức địa chính xã và 9 cán bộ tài chính kế toán cấp xã).

Ngoài ra, huyện luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên từ huyện tới cơ sở phát huy tính tự giác rèn luyện, không ngại khó ngại khổ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng. Đây là tiền đề quan trọng, là cơ hội để Lâm Thao đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Công an xã Vĩnh Lại luôn tận tình, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Nền tảng cho phát triển

Nhờ quan tâm phát triển đội ngũ và qua kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng khẳng định được vị trí, nhất là người đứng đầu đã phát huy tốt vai trò, hiệu quả sức mạnh của các chi, Đảng bộ cơ sở, lãnh đạo chính quyền thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2020, xã Phùng Nguyên được hợp nhất từ ba xã: Hợp Hải, Kinh Kệ, Sơn Dương. Đối diện với những khó khăn ban đầu về công tác cán bộ, văn hóa vùng miền và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương..., để gỡ “nút thắt” và phát huy vai trò của người đứng đầu, Đảng bộ xã đã kiện toàn bộ máy để đảm bảo hoạt động; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phân công lại nhiệm vụ, trách nhiệm của thành viên Ban Chấp hành; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng; lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân...

Đồng chí Nguyễn Văn Ly- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Đảng bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó coi trọng công tác cán bộ; có đường hướng lãnh đạo đúng và sát thực tế. Nhờ đó đã nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên”.

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, thời gian qua, xã tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp lớn với 700ha, trong đó duy trì sản xuất cây vụ Đông với khoảng130-160ha; giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đạt 150-160 triệu đồng/ha. Cùng với đó, xã phát triển mạnh mẽ các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 40 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết phấn đấu xây dựng xã nông thôn mơi (NTM) nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gần 100 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 40%. Đến cuối tháng 10 năm nay, ba khu của xã đạt tiêu chuẩn khu NTM kiểu mẫu.

Không chỉ riêng xã Phùng Nguyên, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao đã khẳng định năng lực lãnh đạo của bản thân bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Hàng năm, bí thư cấp ủy các cấp đều chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị. Qua đó, đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời, toàn diện của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua kết quả công tác lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò, từ đó phát huy hiệu quả sức mạnh của các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo chính quyền thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của huyện duy trì ổn định: Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển; thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp hoàn thành kế hoạch đề ra.

Huyện chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu theo lộ trình kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện được tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế được quan tâm, chú trọng…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; thực hiện hiệu quả, chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững tạo môi trường lành mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bùi Hoài Giang- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Thành công bước đầu trong công tác cán bộ của huyện đó là đã tạo được động lực mới cho sự phát triển ở các địa phương. Điều này được thể hiện rõ ở các mặt như: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở Đảng bộ các xã; tạo không khí làm việc dân chủ, cởi mở, khơi dậy được sức dân để đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Cán bộ, đảng viên trên địa bàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Thơ


Anh Thơ

Các tin đã đưa

Giao ban khối Đảng năm 2022

Giao ban khối Đảng năm 2022
2022-11-28 13:52:00

baophutho.vn Ngày 28/11, đồng chí Hoàng Công Thủy- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng năm 2022, triển khai phương hướng,...

Bẽ bàng phận “khóc thuê”

Bẽ bàng phận “khóc thuê”
2022-09-23 14:46:00

baophutho.vn Lấy hiện tượng để quy kết thành bản chất; tạo ra những thông tin giả bằng nhiều cách khác nhau; lôi kéo, kích động nhiều người nhẹ dạ, cả tin,...

Danh bất chính, ngôn bất thuận

Danh bất chính, ngôn bất thuận
2022-09-15 10:19:00

baophutho.vn Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi có đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, đưa ra xét xử, lĩnh án về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên...

Chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ

Chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ
2022-09-15 07:52:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng chi bộ mạnh, chi bộ tốt bởi Người coi chi bộ là tế bào, là nền móng của Đảng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long