Cập nhật:  GMT+7
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu6vhuqFq4buuIOG6ueG6p8Og4buuZuG6oeG6q+G6p8Og4buuXeG6oWXhuqfDoOG7rsOt4bqh4bqjNeG6p+G7rsOtI+G6o+G7rsOtaOG6reG6p8Og4buuIOG6ozfDrOG7ruG6teG6ozjhuqfhu64i4bqvXeG6oeG7rls44bqn4bqh4buu4bur4bqs4buM4bqi4bux4buu4oCT4buuV0Dhu64i4bqjYeG6p+G7rlvhuqM24bqn4buuZuG6oW1d4buuw60lZuG7pi/huqFXxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG6oDAjIuG7rMWoRsON4butw43hu64t4buu4bqg4bqjOOG6p+G7ruG6pyPDtOG7riAm4buuW2zhur9d4buu4buNJOG6reG7ruG6peG7iSPhu67huqVsI+G7rlsm4bqtVOG7rsOt4bqhMOG6reG7rsONaMOs4bqnw6Dhu67DrSjhuqXhu67hu7Fv4buuWz3huq3hu67hurThuqHDo+G7rsOtbOG7h+G6p8Og4buuw63huqFqw7Thu67hu40/4bqn4buuR8OsZV3hu67DoOG6oyPhu64ib+G7rls94bqt4buuw63Eg+G6p+G6oeG7ruG6ocSD4bqn4bqh4buuw63huqHhuqM14bqn4buuw60j4bqj4buu4bqnP+G6peG7ruG6pyPDtOG7rmk04buuXeG6qeG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7riLhuqNh4bqn4buuW+G6ozbhuqfhu67hurXhuqHhuqnhu67Domzhu4HhuqfDoOG7riLhuq3hu64q4bqn4bqh4buu4bqhbOG7g+G6p8Og4buuXWoj4buuW+G6ozbhuqfhu64g4bq74bqj4buu4bq14bqhw6Phu67huqE+w6zhu67DreG6rSThuqfhu65dPMOsVeG7rsONaOG6reG6p8Og4buu4bq14bqh4bqj4buuIOG6qVThu67DrcSD4bqn4bqh4buu4bqhxIPhuqfhuqHhu64i4bqvXeG6oeG7rls44bqn4bqh4buu4bur4bqs4buM4bqi4buxLVdA4buuICPhuqfDoOG7rl3huqnhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu64i4bqjYeG6p+G7rlvhuqM24bqn4buuZuG6oW1d4buuw60lZlXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7rTnhu65d4bqhauG7riDhurnhuqfDoOG7rm3huqfDoOG7rmbhuqHhuqnhu67hu43hur/huqPhu67DreG6oeG6ozXhuqfhu67DrSPhuqPhu67DrWjhuq3huqfDoOG7rsOtxIPhuqfhuqHhu67huqHEg+G6p+G6oeG7ruG6peG6v+G6o1Thu64gKuG6peG7rlsq4bqt4buu4buNbiPhu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu65d4bqhZeG6p8Og4buuIuG6r13huqHhu65bOOG6p+G6oVThu67hu41uI+G7ruG6p+G6oSPhuqfhuqHhu65d4bqh4bqp4bqnw6Dhu67hurXhuqE6XeG7rmbhuqHEqV3hu67huqE+w6zhu65nw6wqVOG7ruG6u+G6p+G7riDhuq/huqfhuqHhu64g4buB4bqj4buuaWXhuqfDoOG7ruG7jSThu65pKuG6p+G7rsO1w6wpw63hu65d4bqh4bqt4buu4bqn4bqhKOG6p+G7riIo4bqn4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67DrcSD4bqn4bqh4buu4bqhw6xl4bqnw6Dhu67DtSrDtOG7rmgj4buuw63huqHhuqM14bqn4buuw60j4bqjVOG7ruG7qSPhuqfhu67hu6vhuqHhurHhu67huqHDrMO04buuRuG6oeG6q+G6p8Og4buuXeG6oWXhuqfDoOG7rsOt4bqh4bqjNeG6p+G7rsOtI+G6o+G7ruG7jSThu67DrcSD4bql4buu4bq14bqjNuG6peG7rl1tw6zhu67huqcl4bqn4buuw5lG4burw43DjeG7rlDhu67DjeG6tOG7q+G6puG7pOG7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuIDfhu67huqfDoOG6oeG6r+G7ruG7qSPhuqfhu67huqHhurHhu67huqHDrMO04buuRuG7q8ONw43hu65Q4buuw43hurThu6vhuqbhu65dPV3hu67huqHDrMO0OOG6p1Thu67DreG6oSThuqfhuqFU4buuw63huqHhuq/hu65dPOG6p+G7rsOt4bqhMOG6reG7riJk4bqj4buuXeG6oSzDreG7rl3huqE04buuXT1d4buuWyrhuqfhu67DreG6o+G6p+G7riJv4buuWz3huq3hu67DreG6oeG7geG6o+G7rsOt4bqjNsOtVOG7riJv4buuWz3huq3hu67DreG6oeG6ozXhuqfhu67DrSPhuqPhu67hu40k4buuIuG6o2Hhuqfhu65b4bqjNuG6p+G7riLhuq9d4bqh4buuWzjhuqfhuqHhu67hu6vhuqzhu4zhuqLhu7Hhu64t4buuV0Dhu67DreG6ocSR4bqnw6Dhu65nw6wj4buuXT1d4buuZuG6oWzDquG6p8Og4buuw63huqM44bqn4buuw63huqHEkeG6p8Og4buuw63huqPhuqfhu64gJeG6o+G7rl3huqHhu4vhuqfDoOG7riA54buu4bqhbOG6v+G6p8Og4buuIn3huqfhu65dPV3hu64g4bqvI+G7rmbhuqFsw6rhuqfDoOG7ruG7jSThu67huqfhuqEo4bqn4buuIijhuqfhu65d4bqhauG7riDhurnhuqfDoOG7rm3huqfDoOG7rmbhuqHhuqlV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu61l4bqj4buu4buN4bq/4bqj4buuXT1d4buuIOG6ryPhu65m4bqhbMOq4bqnw6Dhu64gJlThu64gI+G6p8Og4buu4buNJOG7rl3huqnhu67huqfDoMOsw7Thu65dw6rhu65dI+G6reG7rsO1KsO04buuaCPhu64i4bqvXeG6oeG7rls44bqn4bqh4buu4bur4bqs4buM4bqi4bux4buuLeG7rldAVOG7rl09XeG7riDhuq8j4buuZuG6oWzDquG6p8Og4buuXTzhuqfhu65oJOG7rmnhuq09w61U4buuW+G6u+G7rmnDrOG6p8OgVOG7riDhuqM3w6zhu65d4bqh4bqx4bqn4bqh4buu4bq1NuG7ruG6oeG6rSVd4bqhVOG7rmbhuqFsw6rhuqfDoOG7rj3huqfhu65t4bqnw6Dhu65m4bqh4bqp4buu4buN4bq/4bqj4buuw63huqHhuqM14bqn4buuw60j4bqj4buuw63huqEw4bqt4buu4bqhbOG6v+G6p8Og4buuZuG6oT3DreG7ruG6ocOsw7Thu67DrWXhuqPhu64gI+G7rmbhuqFsw6rhuqfDoOG7rl3huqEo4bql4buu4oCcw53hu67DrSXhuqPhu65d4bqh4bq94oCd4buuaeG6reG6p8Og4buuaeG6reG6p8Og4buu4buN4bq/4bqj4buu4buN4bqjOF3hu67DrWjhuqM54bqn4buu4bq14bqhI+G6o+G7rm3huqfDoOG7rmbhuqHhuqnhu67hu43hur/huqPhu64i4bqvXeG6oeG7rls44bqn4bqhU+G7rl3huqnhu65m4bqhbMOq4bqnw6Dhu6494bqn4buubeG6p8Og4buuZuG6oeG6qeG7ruG6teG6r2bhu67DreG6oeG7geG6o+G7ruG7jSThu67huqHhuqM4w6zhu65nw6wq4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu64g4bqjN8Os4buu4bq14bqjOOG6p+G7rmlv4buu4bqh4bq94buuw61o4buH4buuw61u4buuWzXhuqfhu67huqfDoOG6rSThuqPhu65b4bqv4buu4bqhJeG6p+G7rl3huqE2U+G7riAq4bql4buuWyrhuq3hu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuXeG6oeG6reG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7riIo4bqn4buu4bqnw6rhuqPhu65dPV3huqHhu67DosO0VOG7riJv4buu4bq14bqjNuG6p+G7ruG6p8Oq4bqj4buuacOq4buuw6094bqn4buuXeG6oeG6reG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7riIo4bqn4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67DrWhs4buB4bqnw6Dhu67huqHhu4dm4buuw7Uqw7Thu65oI+G7rsOt4bqh4bqjNeG6p+G7rsOtI+G6o+KApuG7ruG7rWXhuqPhu67hu43hur/huqPhu65dPV3hu64g4bqvI+G7rmbhuqFsw6rhuqfDoOG7ruG6teG6oT1dVOG7rl084bqn4buuXT5m4buu4bqn4bqhPsOt4buuZuG6oWzDquG6p8Og4buuPeG6p+G7rmnDquG7rsOtPeG6p+G7riIo4bqn4buuw63huqEw4bqt4buu4bqhbOG6v+G6p8Og4buuw7Uw4bqn4buuw6DhuqExZuG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuIOG6ryPhu65bJOG6p1Thu67huqEl4bqn4buuXeG6oTbhu65pw6rhu67DrT3huqfhu67DrT5m4buuw61ow6zhuqfDoFPhu65pIeG6p+G7rmkk4bqnw6Dhu67huqHDrMO04buuIOG6ueG6p8Og4buuw6Jsw6rhuqfDoOG7rsOt4bqhb11U4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bqlVOG7ruG7jT7DreG7rsOtbOG7rsO04buuw602VOG7rsOt4bqhw6xlXeG7ruG6pTDhuqfhu67DrSXhuqPhu65dPV3hu64g4bqvI+G7riDhuqM54bql4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu64g4bqjN8Os4buu4bq14bqjOOG6p+G7rmbhuqEq4bqj4buuacOq4buuw6094bqn4buuIijhuqdT4buuw7Uow7Thu64ib+G6p8Og4buuZuG6oWzDquG6p8Og4buuPeG6p+G7rm3huqfDoOG7rmbhuqHhuqnhu67DreG6oeG6ozXhuqfhu67DrSPhuqPhu65d4bqh4bqt4buuXT1d4buu4bq14bqhw6zhu65dPV3huqHhu67DosO04buuw60+ZuG7rsOtaMOs4bqnw6Dhu67hu40k4buuXT1d4buuWzjhuqfhuqHhu67hu43huqM44bqnU+G7riAq4bql4buuWyrhuq3hu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuIuG6r13huqHhu65bOOG6p+G6oeG7rl3huqHhuq3hu65dPV3hu67Dom9d4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu67hurXhuqHhuqPhu65m4bqhKuG6o+G7ruG6teG6oznhuqXhu67DrWgj4buu4bqh4bqjOOG6p+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7ruG6oeG6rSxd4buu4bq14bqhOl3hu65m4bqhxKld4buu4bqhPsOs4buuZ8OsKuG7rsOt4bqh4bqjNeG6p+G7rsOtI+G6o1Phu67DrT/huqfDoOG7rl1s4buB4bqnw6Dhu65t4bqnw6Dhu64ixKnhuqfDoOG7rl3EkeG6p8Og4buu4bqnw6DhuqE44buuw63huqHEkeG6p8Og4buuw63huqPhuqfhu67DrWjhuq3huqfDoOG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rl3huqHhurHhu64gJeG6rVThu65d4bqh4bqx4buu4bqhw6zDtOG7riDhuqM3w6zhu67huqEk4bqn4bqh4buubeG6p8Og4buuZuG6oeG6qeG7rmbhuqHhu4nhu67huqHhu4dm4buu4buN4bq/4bqj4buuIOG6ozfDrOG7ruG6teG6ozjhuqfhu67DreG6oW9d4buuw6024buuXWoj4buuw61u4bqnw6Dhu64g4bqvI+G7rmbhuqFsw6rhuqfDoOKAplXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7qSPhuqfhu65d4bqh4bqx4buu4bqhw6zDtOG7rkbhu6vDjcON4buuUOG7rsON4bq04bur4bqm4buuw63hurHhuqfhuqHhu64gN+G7ruG6p8Og4bqh4bqv4buuXT1d4buu4bqhw6zDtDjhuqdU4buuw63huqEk4bqn4bqhVOG7rsOt4bqh4bqv4buuZ8OsI+G6p+G7rsOtKOG6pVThu65d4bqh4bqx4buuICXhuq3hu65dPV3hu64g4bqvI+G7rmbhuqFsw6rhuqfDoOG7rsOt4bqhb13hu67huqHhuqM44bqn4buuw61lw63hu67hu43huqM4XeG7riDhuqM3w6zhu65d4bqh4bqx4bqn4bqhVOG7rlvhurvhu65pw6zhuqfDoOG7rmbhuqFsw6rhuqfDoOG7rj3huqfhu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu65d4bqhZeG6p8Og4buuw63huqHhuqM14bqn4buuw60j4bqj4buu4buNJOG7rmbhuqHhuqvhuqfDoOG7rl3huqFl4bqnw6Dhu64i4bqvXeG6oeG7rls44bqn4bqh4buuIDnhu64gJcOt4buu4bq1NsOt4buuZ8OsKuG7rsOtZcOtVOG7rsOg4bqjKuG6peG7rsOt4bqh4bqjOcOs4buuw61l4bqj4buuICPhu67DreG6oeG6ozjDreG7ruG6oSXhuqPhu64i4bqt4buuw63huqHhuqM14bqn4buuw60j4bqj4buu4buNJOG7riLhuq9d4bqh4buuWzjhuqfhuqHhu67DoCjDtOG7rmgjVeG7pi9mxajhu6Zmxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZsahw6zDreG6oeG6rWjhu6zFqOG6tFXDjeG7pi9mxag=

K.T

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long