Cập nhật:  GMT+7
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lS4buAw6pY4bqv4buk4buBPcSDNOG7pOG6oTbEgzXhu6Thurs1N+G7pDVi4buk4buBw6pl4bukIVnEg+G7pC7huqnhu6Rt4buc4bukLlkh4buk4bq/w6Hhu6Thurs14bq3xIM04buc4bukITXhuqfEgzThu6QoOSE14bukdeG6rkrhu7PDui3FqFdRLzXFqFJR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSUTbDozThu6Thur/DqiHDlMOZLy8h4buiLljhuq/hurs14buH4buBNeG6r+G7omrEgy8oPOG6v+G6oeG7geG6r+G6uy/Egzxr4bq/L8avxajGr+G7pi/hu6pXKMavxajhu6rhu6jhu6rhu6jhu7Dhu4HFqOG7ruG7rsWo4bum4bus4bqjxajhu6LDoOG6uzTDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG6ouG7tsSDNeG7pCnhu7Lhuq/hu6ThuqLDueG6osO54buk4buBw6pY4bqv4buk4bqhNsSDNeG7pOG6uzU34bukNWLhu6Thu4HDqmXhu6Thurs14bq3xIM04buc4bukITXhuqfEgzThu6QoOSE14bukdeG6rkrhu7PDui3FqFfhu6QhNeG6r+G7pHXhuqXEgzThu6Thu4Ft4buk4buAxILDvcO94buk4buAWMOq4bq7Nljhu6RKNsSDWOG7nOG7pOG6oTXhu4fhu6R14bqlxIM04bukxIM0NTYw4bq74buk4buA4buJ4bukw7nDneG7nOG7pOG6ujXhu4Xhu6TEgjbEgzXhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7w708WCjDmVLhurrhu4DDueG7gOG7pC3hu6TEgjTDnW3hu6TFqFYv4buw4buc4buk4bqiNl3Eg+G7pCnhuq/DncSD4buk4bqiWOG6r+G7pCnhuqnEgzThu6Thu6DhuqLDueG6osO5UOG7pOG7gWHEgzXhu6Rqw53hu6R14bqlxIM04bukKeG6r8OdxIPhu6TEgzTDncSDNeG7pE3hu6Thu4Ei4buk4buBYcSDNeG7pOG7geG6q+G7pCE1w60h4buk4buBNeG7uMOj4bukNeG6tTbhu5zhu6Qp4bqpxIM04bukajZdxIPhu5zhu6Thu4HDqljhuq/hu6Thu4E9xIM04buk4bqhNsSDNeG7pOG6uzU34bukNWLhu6Thu4HDqmXhu6QhWcSD4bukLuG6qeG7pG3hu5zhu6QuWSHhu6Thur/DoeG7pOG6uzXhurfEgzThu5zhu6QhNeG6p8SDNOG7pCg5ITXhu6R14bqvajYoLcWoV+G7pOG7geG7sjbhu6R0MMSDNeG7pGo2MMSD4bukw7lY4buk4bqhNeG6r1jhu6Thu4FhxIM14bukasOd4buk4buAw6rhu4fEgzThu6Thu4Eqw6Phu6ThuqA2McOj4buk4bq/4bqvWeG7geG7pC4wxIM14buk4buBOuG7geG7pOG7gWHEgzXhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4buAw6rhuq/EgzThu6Qp4bqx4buc4buk4bqiw7nhuqLDueG7pOG7gWHEgzXhu6Thu4HDqljhuq/hu6Thu4E9xIM04buk4buq4bum4buk4buBw6o2MOG7h+G7pCnhuq3EgzThu6QhNeG6r+G7pCFZIeG7pCFZxIPhu6Qu4bqp4bukbeG7nOG7pC5ZIeG7pOG6v8Oh4buk4bq7NeG6t8SDNOG7nOG7pCE14bqnxIM04bukKDkhNeG7pHXhuq5K4buzw7otxahX4buk4buB4buyNuG7pHQwxIM14bukajYwxIPhu6TDuVjhu6ThuqE14bqvWOG7pOG7gWHEgzXhu6Rqw53hu6Thu4DDquG7h8SDNOG7pOG7gSrDo+G7pOG6oDYxw6Phu6Thur/huq9Z4buB4bukLjDEgzXhu6Thu4E64buB4buk4buBYcSDNeG7muG7pMOjYjbhu6QpY8SD4bukajnhu6TGr+G7puG7pOG7gcOqNjDhu4fhu6Qp4bqtxIM04buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUnXhuqXEgzThu6Qp4bqvw53Eg+G7pMSDNMOdxIM14bukTeG7pOG7gSLhu6Thu4FhxIM14buk4buBw6pY4bqv4buk4buBPcSDNOG7pMWo4bum4buk4buBw6o2MOG7h+G7pCnhuq3EgzThu6QhNeG6r+G7pCFZIeG7pCFZxIPhu6Qu4bqp4bukbeG7nOG7pC5ZIeG7pOG6v8Oh4buk4bq7NeG6t8SDNOG7nOG7pCE14bqnxIM04bukKDkhNeG7pHXhuq5K4buzw7otxahX4buk4buB4buyNuG7pHQwxIM14bukajYwxIPhu6TDuVjhu6ThuqE14bqvWOG7pOG7gWHEgzXhu6Rqw53hu6Thu4DDquG7h8SDNOG7pOG7gSrDo+G7pOG6oDYxw6Phu6Thur/huq9Z4buB4bukLjDEgzXhu6Thu4E64buB4buk4buBYcSDNeG7muG7pMOjYjbhu6QpY8SD4bukajnhu6Thu7Dhu6Thu4HDqjYw4buH4bukKeG6rcSDNOG7ouG7pMSCNOG6r8OdNuG7pMOqWOG7nOG7pHXhuqXEgzThu6Qp4bqvw53Eg+G7pMSDNMOdxIM14bukTeG7pOG7gSLhu6Thu4FhxIM14bukIWjEgzThu6Thu4HDqljhuq/hu6Thu4E9xIM04buk4buu4buk4bq/4buHJuG7geG7pOG6veG7h8Od4bukNWLhu6Thu4HDqmXhu6QhNeG6r+G7pCnhuq/DncSD4bukajZdxIPhu6R14bqlxIM04bukKeG6r8OdxIPhu6Qh4bqx4bukNeG6r8OdxIPhu6Qh4bu0xIM14buk4bqhNeG6seG7pOG6oTXhu7jEg+G7pCFnWOG7pHQwxIM14bukajYwxIPhu6TDuVjhu6ThuqE14bqvWOG7pOG7gWHEgzXhu5rhu6TDo2I24buk4bq/4buHJuG7geG7pOG6veG7h8Od4buk4buBw6o54bukNDZZ4buk4buw4bum4bum4bukxIM0NTjEg+G7pCnhuq3EgzThu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSw7kqbeG7pOG6o8Od4bukNeG6r+G7suG7geG7pCnhuqnEgzThu6Qh4bqx4bukbuG7pMSDNDXDoVjhu6Thu4E1NiLhu4Hhu6Thu4E14buLIeG7pCFnWOG7pOG7geG6q+G7pCE1w60h4bukdeG6pcSDNOG7pCnhuq/DncSD4bukxIM1KsSD4bukKDnhurvhu6Thu4A1WcSDNOG7pHXhuqXEgzThu6TEgzUqxIPhu6TEg+G7uMOj4bukxq/hu6bGr8Wo4bui4buk4bq84buHWOG7pCnhurHhu5zhu6Q04bqx4bq74buk4bq7NT/Eg+G7pOG6oTnhurvhu6Thu4E1xJE24bukNWLhu6Thu4HDqmXhu5zhu6Qp4bqpxIM04bukajZdxIPhu6Qp4bqpNuG7pMSDNGjhu6QhWcSD4bukLuG6qeG7pG3hu5zhu6QuWSHhu6Thur/DoeG7nOG7pMSDNSrEg+G7pGo2XcSD4bukbeG7pOG7gSLhu6Thu4HDql3Eg+G7pOG7geG7h20ixIPhu6QpP+G7h+G7pCE14bqnxIM04bukKDkhNeG7muG7pCnhuq3EgzThu6Thu4E1xJE24bukITU2WOG7pOG6v33hu6ThuqE14bqx4buk4bqhNeG7uMSD4bukamQ24bukIVkh4bukKOG6r1jEgzXhu6TEgzQ1NjDhurvhu6Rqw53hu6TEgzRpxJE24buk4bqjWOG6r+G7pCnhuqnEgzThu6Thu4HDql3Eg+G7pCk5WOG7pC7DncSD4buk4buBYcSDNeG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukLuG6pzbhu6Qh4bu0xIM14bukKDkhNeG7pC4wxIM14bukNTYwxIPhu6TEg1ht4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04buk4bq/w6ohw5TDmS8vIeG7oi5Y4bqv4bq7NeG7h+G7gTXhuq/hu6JqxIMvKDzhur/huqHhu4Hhuq/hursvxIM8a+G6vy/Gr8Woxq/hu6Yv4buqVyjGr8Wo4buq4buo4buq4buo4buw4buBxajhu67hu67FqOG7puG7rOG6o8av4buiw6Dhurs0w5nhu6QvUlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhu4DDqljhuq/hu6Thu4E9xIM04buk4bqhNsSDNeG7pOG6uzU34bukNWLhu6Thu4HDqmXhu6QhWcSD4bukLuG6qeG7pG3hu5zhu6QuWSHhu6Thur/DoeG7pOG6uzXhurfEgzThu5zhu6QhNeG6p8SDNOG7pCg5ITXhu6R14bquSuG7s8O6LcWoV+G7pOG7geG7sjbhu6R0MMSDNeG7pGo2MMSD4bukw7lY4buk4bqhNeG6r1jhu6Thu4FhxIM14buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7mOG7pHXhu4XEgzThu6TEgzTDnW3hu5zhu6ThuqLDueG6osO54buk4buBYcSDNeG7pCnhu7bhu6Thu4HDqljhuq/hu6Thu4E9xIM04bukajrhu4Hhu6Thu4Fp4bukbeG7pOG7gSLhu6Q04bqtw6Phu6ThuqE1O+G7h+G7pOG7gcOqWMSDNOG7nOG7pCjhu4fEgzThu6QoOSE14buk4bq/WeG7geG7pOG6oTXhu4c7xIPhu6Rqw53hu6Rsw53hu6Thurs14bq3xIM04bukw6rhu4lY4buk4buBWG3hu6QpMeG7pDVi4buk4buBw6pl4bukIeG6pcSDNOG7pOG7gVkh4buk4bq7NeG6t8SDNOG7nOG7pCE14bqnxIM04bukKDkhNeG7pHXhuq5K4buzw7otxahX4bukITXhuq/hu6R14bqlxIM04buk4buBbeG7pOG7gMSCw73DveG7pOG7gFjDquG6uzZY4bukSjbEg1jhu6Rqw53hu6R14bqlxIM04buk4buBbeG7pOG6oC3hu4BYw6rhurvhu6RKNsSDWOG7pOG7oOG6oDXhu4fhu6Qh4bqlxIM04bukxIM0NTYw4bq74buk4buA4buJ4bukw7nDneG7nOG7pDXhu4dtMMSD4buk4bq6NeG7heG7pMSCNsSDNVDhu6RqZDbhu6Thu4HhuqvEgzThu6Q0Nlnhu6Thu4HDqjnhu6TGr+G7puG7pOG7gcOqNjDhu4fhu6Qp4bqtxIM04buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7j+G7h+G7gTXhuq/DqsOZUsO94buHbeG7pOG6ol1RL+G6u1I=

Huy Lê

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Ươm những “mầm xanh”

Ươm những “mầm xanh”
2021-05-15 21:29:16

PTĐT - Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hảo (Trường tiểu học Kiệt Sơn) và thầy giáo Hà Công Minh (Trường tiểu học Tân Sơn) được nhiều người biết đến bởi họ là đôi vợ chồng đạt được...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long